Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 6 a § 11 ods. 4, písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša.

§ 1 Úvodné ustanovenia

(1) Obecné zastupiteľstvo v Nesluši uznesením č. IV-2/2020 zo dňa 14. 09. 2020 schválilo podľa § 17 ods. 1 pís. a) zákona návrh na spojenie základnej školy s materskou školou do jednej právnickej osoby a spojenie základnej školy s materskou školou a centra voľného času do jednej právnickej osoby.

(2) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím č. 2021/12442:6-A2130 z 18. 05. 2021 vyradilo zo siete škôl a školských zariadení k 31. 08. 2021:

  1. Základnú školu, Nesluša 837,
  2. Školskú jedáleň, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy, Nesluša 837,
  3. Školský klub detí, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy, Nesluša 837.

(3) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím č. 2021/12745:5-A2130 z 18. 05. 2021 vyradilo zo siete škôl a školských zariadení k 31. 08. 2021 Materskú školu, Nesluša 1000.

(4) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím č. 2021/12749:5-A2130 z 18. 05. 2021 vyradilo zo siete škôl a školských zariadení k 31. 08. 2021 Centrum voľného času, Nesluša 837.

§ 2 Predmet nariadenia

(1) Obec Nesluša týmto nariadením podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zrušuje dňom 31. 08. 2021:

  1. Základnú školu, Nesluša 837, 023 41 Nesluša,
  2. Školskú jedáleň, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy, Nesluša 837,
  3. Školský klub detí, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy, Nesluša 837,
  4. Materskú školu, Nesluša 1000, 023 41 Nesluša a
  5. Centrum voľného času, Nesluša 837, 023 41 Nesluša.

(2) Úlohy zrušených škôl a školských zariadení bude od 01. 09. 2021 plniť Základná škola s materskou školou, Nesluša 837, 023 41 Nesluša, ktorá je ich právnym nástupcom.

(3) Zrušením škôl a školských zariadení prechádza od 01. 09. 2021 ich majetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky vyplývajúce z právnych vzťahov vzniknutých a neukončených ku dňu zrušenia, vrátane všetkých pracovnoprávnych vzťahov na Základnú školu s materskou školou, Nesluša 837, 023 41 Nesluša.

§ 3 Záverečné ustanovenia

(1) Návrh nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce 15. 06. 2021.

(2) Nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nesluši dňa 30. 06. 2021 uznesením č. III-4/2021.

(3) Nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli 07. 07. 2021.

(4) Nariadenie nadobúda účinnosť 21. 07. 2021.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.