Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z. z.") ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 1 - Predmet úpravy

(1) Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že týmto všeobecne záväzným nariadením v nadväznosti na § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. ustanovuje miestny poplatok za komunálne odpady a poplatok za drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") na území Obce Nesluša s účinnosťou od 01. 01. 2021.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

 1. stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, stanovenie hodnoty koeficientu,
 2. určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
 3. stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti a stanovenie podkladov, ktoré sa musia predložiť.

§ 2 - Úvodné ustanovenia

Základné náležitosti o poplatku sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z.

§ 3 - Sadzba poplatku a hodnota koeficientu

(1) Obec Nesluša (ďalej len "obec“) ustanovuje nasledovné sadzby poplatku:

 1. Obec ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere komunálnych odpadov - 0,0383 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov.
 2. Obec ustanovuje sadzbu paušálneho poplatku za komunálne odpady - 0,0603 € za osobu a kalendárny deň.
 3. Obec ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobných stavebných odpadov - 0,0250 € za jeden kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

(2) Obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1.

§ 4 - Vyrubenie poplatku, spôsob, lehota na zaplatenie poplatku a podmienky vrátenia poplatku alebo pomernej časti pri množstvovom zbere, ktorý je zavedený pre poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.

(1) Poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu sa vyrubuje rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie každoročne. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

(2) Poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu je stanovený podľa objemu zbernej nádoby za liter komunálnych odpadov a frekvencie odvozu komunálneho odpadu z odberného miesta.

(3) Spôsob a lehotu na zaplatenie poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu a označenie platby stanoví správca dane v rozhodnutí. Správca dane môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Nesluši.

(4) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi za množstvový zber komunálneho odpadu z dôvodu zániku povinnosti platiť poplatok a z dôvodu zrušenia zbernej nádoby resp. zrušenia frekvencie odvozu zbernej nádoby (v odbernom mieste komunálneho odpadu na území obce) v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak daňový subjekt splní podmienky pre vrátenie poplatku:

 1. splnenie oznamovacej povinnosti zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti v zmysle zákona (§ 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.),
 2. musí zaniknúť dôvod poplatkovej povinnosti na adrese odberného miesta komunálneho odpadu (zrušenie, zmena prevádzky, zrušenie činnosti, resp. sídla spoločnosti na území obce, zrušenie spoločnosti, ukončenie nájomnej zmluvy, zánik oprávnenia na užívanie nehnuteľnosti, zánik vlastníckych práv a pod.), čo bude preukázané dokladom, ktorý hodnoverne preukazuje dôvod zániku (napr. doklad o ukončení nájomnej zmluvy, kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva a iné),
 3. musí odhlásiť odvoz komunálneho odpadu z odberného miesta v lehote určenej v zákone pre splnenie oznamovacej povinnosti,
 4. podanie žiadosti o vrátenie poplatku.

V prípade, ak poplatník nesplní podmienky uvedené v tomto ustanovení, nárok na úpravu a vrátenie poplatku daňovému subjektu zaniká.

§ 5 - Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu

Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu sa platí bez vyrubenia rozhodnutím. Poplatok sa platí v hotovosti ihneď pri odovzdaní drobného stavebného odpadu bez škodlivín na Zbernom dvore Nesluša zamestnancovi správcu dane.

§ 6 - Vyrubenie poplatku, spôsob, lehota na zaplatenie poplatku a podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti pri paušálnom poplatku, ktorý je zavedený pre poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z.

(1) Správca dane v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Správca dane môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

(3) Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Nesluši.

(4) Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok. Poplatok alebo jeho pomerná časť bude vrátená do 60 dní odo dňa predloženia žiadosti a preukázania skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti za podmienky, že rozhodnutie o úprave poplatku nadobudne právoplatnosť.

(5) Dôvody zániku poplatkovej povinnosti:

 1. orihlásenie sa na trvalý pobyt v inej obci/meste,
 2. zánik prechodného pobytu,
 3. ukončenie nájomnej zmluvy,
 4. úmrtie,
 5. zánik vlastníckych práv.

(6) Obec ustanovuje najmä tieto podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti:

 1. doklad o prihlásení na trvalý pobyt v inej obci/meste, ak obec Nesluša - oddelenie evidencie obyvateľov nevie túto skutočnosť overiť a potvrdiť alebo
 2. doklad o ukončení nájomnej zmluvy alebo
 3. kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva a iné zmluvy alebo
 4. úmrtný list, ak obec Nesluša - oddelenie evidencie obyvateľov nevie túto skutočnosť overiť a potvrdiť.

§ 7 - Oslobodenie a úľavy

(1) Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku a predložené doklady podáva poplatník písomnou formou buď osobne na Obecnom úrade v Nesluši na oddelení daní a poplatkov alebo poštovým doručovateľom na adresu Obce Nesluša alebo elektronicky, prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. V žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné uviesť za akého poplatníka sa žiada zníženie alebo odpustenie a odôvodnenie podania žiadosti. K žiadosti musí poplatník priložiť hodnoverné doklady, ktorými preukáže skutočnosti uvádzané v žiadosti. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. Doklad musí byť vystavený v príslušnom zdaňovacom období a musí obsahovať dátum od kedy a do kedy sa poplatník zdržiava alebo bude zdržiavať mimo obce. Ak z predložených dokladov jednoznačne nevyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce, správca dane môže vyzvať poplatníka o doplnenie, resp. o predloženie iného dokladu. Poplatník je povinný na výzvu správcu dane v stanovenej lehote predložiť iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce.

(2) Žiadosť a požadované doklady na oslobodenie alebo úľavu je potrebné predkladať zvlášť za každý kalendárny rok najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. Doklady, ktoré poplatník prikladá k žiadosti, môžu byť predkladané ako originál alebo jeho kópia. Ak bude mať správca dane pochybnosti o predloženej kópii dokladov, na výzvu správcu dane je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov. Poplatník predkladá doklady v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje, vrátane prekladu do štátneho jazyka Slovenskej republiky (okrem dokladu vystavenom v českom jazyku).

(3) Ak viacero poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. žije v spoločnej domácnosti a plnenie povinností týchto poplatníkov na seba prevzal jeden z nich, žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s požadovanými dokladmi bude predkladať tento poplatník za seba ale aj  za ostatných poplatníkov. V žiadosti uvedie meno poplatníka, za ktorého si uplatňuje zníženie alebo odpustenie poplatku.

(4) Poplatok bude znížený alebo odpustený len v prípade, ak si poplatník plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku.

(5) Správca dane poplatok zníži o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Uvedený poplatník musí splniť podmienky ustanovenia § 7 ods. 1 až 4 tohto nariadenia a preukázať, že je:

 1. poplatníkom, ktorý je žiakom alebo študentom, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá sa nachádza mimo obce. Uvedený poplatník nárok na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • ak poplatník študuje vo vzdialenosti od obce menšej ako 60 km preukáže sa potvrdením o ubytovaní mimo obce (doklad o ubytovaní, nájomná zmluva) a v žiadosti poskytne obci údaje v rozsahu – meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému. Potvrdenie o ubytovaní musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania,
  • ak poplatník študuje vo vzdialenosti od obce väčšej ako 60 km v žiadosti poskytne obci údaje v rozsahu – meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému;
 2. poplatníkom, ktorý je žiakom alebo študentom, ktorý navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Uvedený poplatník nárok na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom - potvrdením o návšteve školy;
 3. poplatníkom, ktorý sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania mimo miesta trvalého pobytu alebo z dôvodu umiestnenia v rôznych zariadeniach mimo obce. Uvedený poplatník nárok na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením miesta výkonu zamestnania v zdaňovacom období spolu s potvrdením o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní môže nahradiť nájomná zmluva alebo doklad o vlastníctve nehnuteľnosti). Potvrdenie o ubytovaní alebo nájomná zmluva musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania alebo
  • potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením miesta výkonu zamestnania v zdaňovacom období ak miesto výkonu zamestnania je od obce vo vzdialenosti väčšej ako 60 km alebo
  • pracovnou zmluvou (pracovná zmluva sa môže použiť len za podmienky, že bola uzatvorená v tom istom zdaňovacom období za ktoré poplatník žiada zníženie poplatku) spolu s potvrdením o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní môže nahradiť nájomná zmluva alebo doklad o vlastníctve nehnuteľnosti). Potvrdenie o ubytovaní a nájomná zmluva musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania alebo
  • fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia v žiadosti uvedie IČO a predloží doklad o zapojení sa do systému zberu komunálneho odpadu mimo územia obce za príslušné zdaňovacie obdobie (rozhodnutie alebo potvrdenie o poplatku) alebo
  • fyzická osoba pracujúca ako opatrovateľ ( opatrovateľka ) v zahraničí predloží potvrdenie zamestnávateľa, že v zdaňovacom období pracuje mimo územia obce Nesluša alebo
  • potvrdením príslušného cirkevného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej farnosti, rehole, kláštore mimo obce Nesluša alebo
  • potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu poplatníkovi v zahraničí alebo
  • sezónne dohody alebo
  • potvrdením nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody alebo
  • potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo
  • potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove alebo
  • potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach;
 4. poplatníkom, ktorý sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Uvedený poplatník nárok na zníženie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením miesta výkonu zamestnania v zahraničí v zdaňovacom období alebo
  • potvrdením o návšteve školy alebo
  • ak si uplatňuje nárok na zníženie poplatku rodič dieťaťa, ktorý žije v zahraničí a zároveň si uplatňuje nárok aj na dieťa predloží potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o poberaní príspevku na dieťa za príslušné zdaňovacie obdobie alebo potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • pracovným povolením alebo
  • zahraničným živnostenským listom alebo iným oprávnením na vykonávanie činnosti v zahraničí vrátane potvrdenia vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • potvrdením príslušného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej farnosti, rehole, kláštore, misii v zahraničí alebo
  • potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí alebo
  • povolením k pobytu v zahraničí alebo vízami alebo
  • potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí;
 5. poplatníkom, ktorý sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu pobytu v inej obci/meste. Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • dokladom o vyrubení poplatku a súčasne dokladom o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci/meste alebo
  • potvrdením inej obce/mesta o vyrubení a uhradení poplatku.

(6) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, a to poplatníkovi, ktorý splní podmienky ustanovenia § 7 ods. 1 až 4 tohto nariadenia a preukáže, že je:

 1. poplatníkom, ktorý sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu prechodného pobytu v inej obci/meste. Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • dokladom o vyrubení poplatku a súčasne dokladom o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci/meste a tiež potvrdením inej obce/mesta o prechodnom pobyte alebo
  • potvrdením inej obce/mesta o prechodnom pobyte a vyrubení a uhradení poplatku;
 2. poplatníkom, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí (t. j. min 12 mesiacov pred zdaňovacím obdobím, za ktoré sa žiada odpustenie a jeho prípadný krátkodobý pobyt v mieste trvalého bydliska počas zdaňovacieho obdobia neprekročí 30 dní). Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • potvrdením zamestnávateľa o existencii pracovnoprávneho vzťahu s poplatníkom s určením miesta výkonu zamestnania v zahraničí v zdaňovacom období alebo
  • potvrdením o návšteve školy alebo
  • ak si uplatňuje nárok na zníženie poplatku rodič dieťaťa, ktorý žije v zahraničí a zároveň si uplatňuje nárok aj na dieťa predloží potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o poberaní príspevku na dieťa za príslušné zdaňovacie obdobie alebo potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • pracovným povolením alebo
  • zahraničným živnostenským listom alebo iným oprávnením na vykonávanie činnosti v zahraničí vrátane potvrdenia vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí alebo
  • potvrdením príslušného úradu o zamestnaní alebo pôsobení poplatníka v príslušnej farnosti, rehole, kláštore, misii v zahraničí alebo
  • potvrdenie o úhrade miestnej dane, resp. daní v zahraničí alebo
  • povolením k pobytu v zahraničí alebo vízami alebo
  • potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí;
 3. poplatník, ktorý je dlhodobo (t. j. min 12 mesiacov) umiestnený v zariadení napr. domov dôchodcov, nápravno-výchovné zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, reedukačné zariadenie alebo detský domov. Uvedený poplatník nárok na odpustenie poplatku musí každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody alebo
  • potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb alebo
  • potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove alebo
  • potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach alebo zariadeniach na to určených.

(7) Pri súbehu znížení alebo odpustení poplatku podľa odseku 5, 6 sa uplatní jedno zníženie alebo odpustenie poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka.

§ 8 - Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č . V-5/2020 dňa 14. 12. 2020.

(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2021.

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN obce Nesluša č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. V- 20/2019 dňa 06. 12. 2019.

(4) Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 19. 11. 2020, zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 19. 11. 2020, lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane) 29. 11. 2020, doručené pripomienky (počet): 0, vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: -, VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nesluši dňa 14. 12. 2020, VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 15. 12. 2020, VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa: -, VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa: 15. 12. 2020.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.