Obec Nesluša v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z. z.") ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 1 - Predmet úpravy

(1) Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že týmto všeobecne záväzným nariadením v nadväznosti na § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. ustanovuje miestny poplatok za komunálne odpady a poplatok za drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok“) na území obce Nesluša s účinnosťou od 01. 01. 2020.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

 1. stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, stanovenie hodnoty koeficientu,
 2. určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
 3. stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti a stanovenie podkladov, ktoré sa musia predložiť.

§ 2 - Úvodné ustanovenia

Základné náležitosti o poplatku sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z.

§ 3 - Sadzba poplatku a hodnota koeficientu

(1) Obec Nesluša (ďalej len "obec“) ustanovuje nasledovné sadzby poplatku:

 1. Obec ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov 0,0368 €.
 2. Obec ustanovuje sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň 0,0492 €.
 3. Obec ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere za jeden kg drobného stavebného odpadu
  bez obsahu škodlivín 0,0250 €.

(2) Obec ustanovuje hodnotu koeficientu 1.

§ 4 - Vyrubenie poplatku a splatnosť poplatku

(1) Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

(3) Poplatok môže byť uhradený bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Nesluši.

(4) Spôsob, forma, miesto a splatnosť platenia poplatku pri množstvovom zbere je upravená v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok za príslušné štvrťroky v zdaňovacom období.

(5) Poplatok za drobné stavebné odpady sa platí v hotovosti na Zbernom dvore Nesluša zamestnancovi správcu dane, ktorý je povinný na túto platbu vydať príjmový pokladničný doklad.

§ 5 - Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok. Poplatok alebo jeho pomerná časť bude vrátená do 60 dní odo dňa predloženia žiadosti a preukázania skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti.

(2) Dôvody zániku poplatkovej povinnosti:

 1. prihlásenie sa na trvalý pobyt v inej obci/meste,
 2. zánik prechodného pobytu,
 3. ukončenie nájomnej zmluvy,
 4. zánik oprávnenia na užívanie nehnuteľnosti,
 5. úmrtie,
 6. zánik vlastníckych práv,
 7. ukončenie podnikania na území obce.

§ 6 - Podklady pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti

Obec ustanovuje najmä tieto podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti:

 1. potvrdenie obce Nesluša - oddelenia evidencie obyvateľov,
 2. doklad o prihlásení na trvalý pobyt v inej obci/meste,
 3. doklad o zrušení prechodného pobytu v obci Nesluša,
 4. doklad o ukončení nájomnej zmluvy,
 5. kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva a iné zmluvy,
 6. úmrtný list.

§ 7 - Oslobodenie a úľavy

(1) Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné podať písomne obci Nesluša - správcovi dane. V žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné uviesť odôvodnenie a priložiť k nej doklady preukazujúce uvádzané skutočnosti v žiadosti.

(2) Žiadosť a požadované doklady na oslobodenie alebo úľavu je potrebné predkladať každý kalendárny rok. Poplatník predloží originál požadovaných príloh k žiadosti, prípadne zamestnanec pre správu daní vyhotoví z tohto originálu fotokópiu za úhradu podľa sadzobníka cien obce Nesluša. V prípade dokladov vystavených v inom ako slovenskom alebo českom jazyku je potrebné doložiť preklad dokladu do slovenčiny.

(3) Poplatník si v zmysle zákona nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku uplatní osobitne za každé zdaňovacie obdobie.

(4) Ak viacero poplatníkov podľa § 77 odseku 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. žije v spoločnej domácnosti a plnenie povinností týchto poplatníkov na seba prevzal jeden z nich, žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku spolu s požadovanými dokladmi bude predkladať tento poplatník za seba ale aj  za ostatných poplatníkov.

(5) Obec poplatok zníži o 50 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, a to poplatníkovi, ktorý preukáže, že je:

 1. študent vysokej školy, strednej školy, ktorý navštevuje školu mimo obce, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich. Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • ak študent študuje vo vzdialenosti menšej ako 60 km preukáže sa potvrdením o ubytovaní a v žiadosti poskytne obci údaje v rozsahu – meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta. Potvrdenie o ubytovaní musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky preukáže sa potvrdením o návšteve školy,
  • ak študent študuje vo vzdialenosti väčšej ako 60 km v žiadosti poskytne obci údaje v rozsahu – meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky preukáže sa potvrdením o návšteve školy;
 2. obyvateľ, ktorý sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania mimo miesta trvalého pobytu alebo z dôvodu umiestnenia v rôznych zariadeniach mimo obce. Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením o zamestnaní mimo miesta trvalého pobytu spolu s potvrdením o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní môže nahradiť nájomná zmluva). Potvrdenie o ubytovaní a nájomná zmluva musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania,
  • pracovná zmluva spolu s potvrdením o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní môže nahradiť nájomná zmluva). Potvrdenie o ubytovaní a nájomná zmluva musí obsahovať obdobie poskytnutého ubytovania,
  • sezónne dohody,
  • potvrdením nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
  • potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
  • potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove,
  • potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach;
 3. obyvateľ, ktorý sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Nárok na zníženie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením o návšteve školy,
  • pracovným povolením,
  • povolením k pobytu v zahraničí alebo vízami,
  • potvrdením o zamestnaní v zahraničí, kde bude uvedené obdobie,
  • potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí.

(6) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, a to poplatníkovi, ktorý preukáže, že je:

 1. obyvateľ, ktorý sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu prechodného pobytu v inej obci. Nárok na odpustenie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom - dokladom o vyrubení poplatku a súčasne dokladom o úhrade poplatku za komunálne odpady v inej obci/meste;
 2. obyvateľ, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí (t. j. min 12 mesiacov a jeho prípadný krátkodobý pobyt v mieste trvalého bydliska počas kalendárneho roka neprekročí 30 dní). Nárok na odpustenie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením o návšteve školy,
  • potvrdením o trvalom pobyte v zahraničí,
  • pracovným povolením,
  • povolením k pobytu v zahraničí alebo vízami,
  • potvrdením o zamestnaní v zahraničí, kde bude uvedené obdobie,
  • potvrdením od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí a dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí;
 3. obyvateľ, ktorý je dlhodobo (t. j. min 12 mesiacov) umiestnený v zariadení napr. domov dôchodcov, nápravno-výchovné zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, reedukačné zariadenie alebo detský domov. Nárok na odpustenie poplatku je potrebné každoročne preukázať hodnoverným dokladom a to najmä:
  • potvrdením nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
  • potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb,
  • potvrdením o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove,
  • potvrdením o dlhodobej hospitalizácii v liečebniach.

(7) Pri súbehu znížení alebo odpustení poplatku podľa odseku 5, 6 sa uplatní jedno zníženie alebo odpustenie poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka.

§ 8 - Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č . V- 20/2019 dňa 06. 12. 2019.

(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2020.

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN obce Nesluša č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. V-12/2017 a tiež sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 1/ 2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 7/ 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č . III-3/2018.

(4) Návrh vyvesený: 11. 11. 2019, VZN schválené: 06. 12. 2019, VZN vyvesené: 11. 12. 2019.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.