Obecné zastupiteľstvo obce Nesluša, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších právnych predpisov, a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov, sa dňa 20. 10. 2017 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (ďalej len „VZN“).

§ 1 Predmet úpravy

(1) Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej len „právnickým a fyzickým osobám“) uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k obci Nesluša elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce Nesluša voči právnickým a fyzickým osobám v rozsahu právomoci obce Nesluša podľa osobitných predpisov.

(2) Elektronické služby zabezpečuje obec prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle https://neslusa.esmao.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy prístupného na webovom sídle https://www.slovensko.sk.

(3) Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec poskytuje, ako aj ich popis a návod na ich používanie sú uvedené na portáloch uvedených v bode 2.

§ 2 Osobitné ustanovenia

(1) Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná miera autorizácie a autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách nie je uvedené inak.

(2) Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch obce Nesluša vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu (napríklad § 17 a nasl. zákona o eGovernmente).

§ 3 Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši svojim uznesením č. IV-3/2017 dňa 20. 10. 2017.

(2) Toto VZN bolo vyvesené dňa 20. 10. 2017 na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť dňa 04. 11. 2017.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.