Obecné zastupiteľstvo v Nesluši na základe § 6 a § 11 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods.3 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 zo dňa 29. 05. 2016 o záväzných častiach územného plánu obce (ÚPN – O) Nesluša.

Časť prvá - Úvodné ustanovenia

§ 1 - Účel Nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len Nariadenie) schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. M II-2/2016 dňa 29. 05. 2016 vymedzuje záväzné časti územného plánu obce Nesluša (ďalej len ÚPN – O Nesluša) schváleného obecným zastupiteľstvom v Nesluši dňa 29.5.2016 uznesením č. M II-2 /2016.

§ 2 - Rozsah platnosti ÚPN – O Nesluša a VZN

(1) Nariadenie o záväzných častiach schváleného ÚPN – O Nesluša platí pre celé katastrálne územie obce Nesluša vymedzené vo výkresovej časti schváleného ÚPN – O ako riešené územie.

(2) Toto Nariadenie platí do doby schválenia prípadnej zmeny a doplnku ÚPN – O, resp. do doby schválenia nového územného plánu obce Nesluša.

(3) Týmto Nariadením sa štylisticky, gramaticky a graficky upravuje text rozsahu platnosti záväznej časti ÚPN – O Nesluša.

§ 3 - Vymedzenie pojmov

(1) Záväzné časti územného plánu obce obsahujú regulatívy územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.

(2) Zásady – určujú základnú koncepciu funkčného využitia a priestorového usporiadania riešeného územia obce.

(3) Regulatívy – sú záväzné pravidlá vyjadrené slovne, číselne alebo graficky, ktoré regulujú funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia.

(4) Smerné časti územného plánu obce vyjadrujú tie časti ÚPN – O, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti schváleného ÚPN – O resp. v tomto Nariadení.

Časť druhá - Zásady a regulatívy

§ 1 - Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné a priestorovo homogénne jednotky

(1) Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využívania územia možno katastrálne územie obce Nesluša rozčleniť na tieto priestory:

 • súvisle zastavané územie obce s prevahou funkcie bývania,
 • rekreačné územie – pozostávajúce z územia jednotlivých osád, pozemkov chát a zariadení športu a rekreácie,
 • voľná poľnohospodárska a lesná krajina.

a) Súvisle zastavané územie obce s prevahou funkcie bývania

 • vymedzenie priestoru: pozostáva z funkčných plôch označených urbanistickými regulatívami B1, B2, C1, D1, O1, O2, O3, O4, O5, Š1, T1, T2, V1, V2, Z1,
 • základná funkcia: obytná (IBV, občianska vybavenosť)
 • doplnkové funkcie: výrobná, rekreačná
 • spôsob zástavby: prevažne dvojtraktové rodinné domy jedno a dvojpodlažné so šikmou sedlovou alebo valbovou strechou a objekty občianskej vybavenosti max. trojpodlažné vrátane podkrovia (2 NP + podkrovie).
 • kompozičné zásady:
  • za hlavnú kompozičnú os považovať cestu III/01163 od hotela Les po poštu a zbernú komunikáciu na dolný koniec
  • za vedľajšiu kompozičnú os považovať cestu III/01163 v úseku pošta - hasičská zbrojnica - obecný úrad
  • za ťažiskový priestor obce považovať priestor od kostola sv. Jána Nepomuckého po potraviny COOP Jednota a obecný úrad
  • dominantou obce je kostol sv. Jána Nepomuckého

b) Rekreačné územie pozostávajúce z územia jednotlivých osád, pozemkov chát a zariadení športu a rekreácie

 • vymedzenie priestoru: pozostáva z funkčných plôch označených urbanistickými regulatívami R1, R2, R3;
 • základná funkcia: rekreačná;
 • doplnkové funkcie: obytná (v rodinnýchdomoch);
 • spôsob zástavby: prevažne jednotraktové objekty rešpektujúce pôvodnú zástavbu. V rekreačnom území sa vytvárajú podmienky pre rekreačné využívanie existujúcich objektov, ako aj doplnenie objektu cestovného ruchu v osade Hutyrovci rekonštrukciou objektu bývalej školy. Rekreačnú funkciu v lokalite Ostré nerozširovať vzhľadom na ochranné pásmo vodárenských zdrojov podzemnej a povrchovej vody pre obec Nesluša (OP zatiaľ nevyhlásené).

c) Voľná poľnohospodárska a lesná krajina

 • vymedzenie priestoru: pozostáva z funkčných plôch označených urbanistickými regulatívami L1, P1, P2,
 • základná funkcia: lesné hospodársko, poľnohospodárstvo,
 • doplnkové funkcie: rekreačná, vodohospodárska, ekologická, vedenie inžinierských sietí. Vo voľnej poľnohospodárskej krajine má dominantnú funkciu poľnohospodárska výroba zameraná na obhospodarovanie lúk a pasienkov a maloplošné obhospodarovanie ornej pôdy, v lesnej krajine lesná výroba zameraná na produkciu drevnej hmoty. Funkcia rekreačná je zameraná na pohybové aktivity (turistické, vychádzkové trasy a oddychové plochy, lyžiarske zjazdovky a lyžiarske bežecké trasy, cykloturistické trasy).

§ 2 - Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch

(1) Obytné plochy

B1 - obytné plochy - rodinné domy individuálne

Prípustné funkcie: bývanie v rodinných domoch (suterén + 2 nadzemné podlažia, alebo suterén + nadzemné podlažie + podkrovie), základná občianska vybavenosť - zariadenia obchodu, verejného stravovania a nevýrobných služieb pre obyvateľov územia, malé ihriská pre neorganizovaný šport pre obyvateľov územia, nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, pešie, cyklistické a motorové komunikácie, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravená zeleň, zeleň okrasných a úžitkových záhrad, malé ubytovacie zariadenia penziónového typu, nerušiace výrobné služby ako súčasť pozemkov rodinných domov a doplnková funkcia bývania.

Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.) zasahujú obytné plochy a plochy občianskeho vybavenia, prípadne priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných plôch pre účely bývania.

Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta pre motorové vozidlá obyvateľov musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov, parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov. Rodinné domy v lokalitách č. 1, 2, 6, 8, 10, 26 situovať min. 30 m od hranice lesného pozemku.

B2 - obytné plochy - rodinné domy intenzívne formy - radová zástavba

Prípustné funkcie: bývanie v rodinných domoch (suterén + 2 nadzemné podlažia, alebo suterén + nadzemné podlažie + podkrovie), základná občianska vybavenosť - zariadenia nevýrobných služieb pre obyvateľov územia, malé ihriská pre neorganizovaný šport pre obyvateľov územia, nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, pešie, cyklistické a cestné komunikácie, nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, parkovo upravená zeleň, zeleň okrasných a úžitkových záhrad.

Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.) zasahujú obytné plochy a plochy občianskeho vybavenia, prípadne priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných plôch pre účely bývania.

Doplňujúce ustanovenia: odstavné miesta pre vozidlá obyvateľov musia byť riešené v rámci pozemkov rodinných domov, parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov.

(2) Plochy cintorínov

C1 - plochy cintorínov

Prípustné funkcie: hrobové miesta, pamätníky, plochy zelene, malá architektúra a mobiliár slúžiaci primárnej funkcii cintorína, pešie komunikácie súvisiace s hlavnou funkciou, dom smútku, cintorínske kaplnky, nevyhnutné plochy technického vybavenia, verejné hygienické zariadenie.

Neprípustné funkcie: bývanie v akejkoľvek podobe, ostatné zariadenia občianskeho vybavenia, výroby, skladov, dopravných zariadení a všetky druhy činností, ktoré negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo ovplyvňujú pietny charakter lokality.

(3) Plochy dopravných zariadení

D1 - plochy dopravných zariadení - plochy zberných komunikácií

Prípustné funkcie: dopravné a technické zariadenia zberných komunikácií, zastávky SAD s prístreškami, otočky autobusov.

Neprípustné funkcie: výstavba objektov, ktoré by obmedzovali prehľadnosť a znižovali bezpečnosť dopravy.

(4) Lesná krajina

L1 - lesná krajina - lesy hospodárske

Prípustné funkcie: pri obhospodarovaní hospodárskych lesov vychádzať z platných LHP (Programov starostlivosti o lesy) pre LHC; pohybové rekreačné aktivity (značkované turistické a cyklistické trasy), zber liečivých rastlín a lesných plodov v primeranom rozsahu a mimo legislatívne chránených území.

Neprípustné funkcie: činnosti uvedené v § 31 zákona č. 326/2005 o lesoch.

Doplňujúce ustanovenia: pri návrhu novej výstavby rešpektovať ochranné pásmo lesa v súlade s ustanovením § 10 ods.1) zákona č. 326/2005 Z. z.

(5) Plochy občianskeho vybavenia a služieb

O1 - plochy občianskeho vybavenia - školy

Prípustné funkcie: školské zariadenia (materské školy, základné školy, ľudové školy umenia, centrá voľného času a pod.), ihriská, byty zamestnancov školy, potrebná technická vybavenosť, nevyhnutné odstavné plochy a individuálne garáže pre automobily, parkovo upravená zeleň.

Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti s negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.).

O2 - plochy občianskeho vybavenia - zdravotnícke zariadenia

Prípustné funkcie: zdravotnícke zariadenia, služobné byty, potrebná technická vybavenosť, nevyhnutné odstavné plochy a individuálne garáže pre automobily, parkovo upravená zeleň, prvky malej architektúry.

Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti s negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.).

O3 - plochy občianskeho vybavenia - zariadenia sociálnej starostlivosti

Prípustné funkcie: zariadenia sociálnej starostlivosti, byt správcu, potrebná technická vybavenosť, nevyhnutné odstavné plochy a individuálne garáže pre automobily, parkovo upravená zeleň, športové a odpočinkové plochy, prvky malej architektúry.

Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti s negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.).

O4 - plochy občianskeho vybavenia - kultúrne zariadenia

Prípustné funkcie: (kultúrny dom, komunitné centrum, miesta a objekty na bohoslužobné účely, atď.), stravovacie zariadenia, byt správcu, potrebná technická vybavenosť, nevyhnutné odstavné plochy a individuálne garáže pre automobily, plochy pre peších, parkovo upravená zeleň, prvky malej architektúry.

Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti s negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.).

O5 - plochy občianskeho vybavenia nešpecifikované (obchody, stravovacie a ubytovacie zariadenia, služby, administratíva a pod.)

Prípustné funkcie: komerčné druhy občianskej vybavenosti, bývanie, potrebná technická vybavenosť, nevyhnutné odstavné plochy a individuálne garáže pre automobily, dopravné zariadenia, plochy zelene.

Neprípustné funkcie: zariadenia pre nakladanie s odpadmi, výrobné a všetky ostatné činnosti s negatívnymi vplyvmi (zápach, hluk, nákladná doprava, zvýšený výskyt hlodavcov a pod.).

(6) Poľnohospodárska krajina

P1 - poľnohospodárska krajina - úzkobloková oráčinová

Prípustné funkcie: poľnohospodárska malovýroba na úzkych terasových poliach a lúkach, líniové inžinierske siete, účelové komunikácie.

Neprípustné funkcie: akákoľvek zástavba, činnosti s nepriaznivým vplyvom na kvalitu pôdy.

P2 - poľnohospodárska krajina - podhorské lúky a pasienky

Prípustné funkcie: činnosti spojené s obhospodarovaním trvalých trávnych porastov v podhorských polohách, líniové inžinierske siete, účelové komunikácie.

Neprípustné funkcie: akákoľvek zástavba (okrem dočasných poľnohospodárskych stavieb), činnosti s nepriaznivým vplyvom na kvalitu pôdy.

(7) Plochy rekreácie

R1 - plochy rekreácie - ubytovacie a stravovacie zariadenia (penzióny, hotely)

Prípustné funkcie: zariadenia pre ubytovanie, stravovanie, rekreačná vybavenosť, obchody a služby súvisiace s rekreačnou funkciou (suveníry, servis lyží a pod.), hygienické zariadenia pre návštevníkov, byty správcov, zariadenia technickej vybavenosti, pešie, cyklistické a automobilové komunikácie, zeleň, prvky malej architektúry. Objekty musia byť v súlade s tradičnou architektúrou oblasti.

Neprípustné funkcie: všetky činnosti s nepriaznivým vplyvom na rekreačnú funkciu; nepripustiť budovanie a umiestňovanie provizórnych objektov.

Doplňujúce ustanovenia: pri návrhu nových rekreačných zariadení ponechať 30 % plochy pozemku pre zeleň, minimalizovať výrub existujúcich stromov; výška objektov by nemala prekročiť 3 nadzemné podlažia vrátane podkrovia, riešiť dostatočné plochy pre parkovanie a odstavovanie vozidiel zamestnancov a návštevníkov na pozemku zariadenia alebo na záchytnom parkovisku pre skupinu rekreačných zariadení. Rekreačné objekty situovať tak, aby nerušili prírodnú scenériu a charakter okolitej krajiny.

R2 - plochy rekreácie - chalupárska rekreácia v osadách, chaty

Prípustné funkcie: prevažne jednotraktové drevené a murované rodinné domy a hospodárske objekty, rekreačné chalupy v osadách, údržba a rekonštrukcia existujúcich objektov (vrátane chát), ojedinele výstavba nových objektov v rámci navrhovaných zastavaných území osád.

Neprípustné funkcie: všetky činnosti s nepriaznivým vplyvom na rekreačnú a obytnú funkciu; výstavba objektov, ktoré svojou veľkosťou, konštrukciou a tvaroslovím nenadväzujú na typickú zachovanú architektúru. V osade Červené neuvažovať o rozšírení rekreačnej výstavby do územia navrhovaného SKÚEV Neslušské penovcové prameniská.

Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov nemovitostí riešiť výhradne na vlastných pozemkoch. Rekreačné objekty situovať tak, aby nerušili prírodnú scenériu a charakter okolitej krajiny.

R3 - plochy rekreácie - intenzívne využívané lyžiarske terény

Prípustné funkcie: výstavba horských dopravných zariadení, zasnežovacích zariadení, osvetlenia; v lete pasenie oviec, údržba zjazdoviek.

Neprípustné funkcie: výstavba nových rekreačných a iných objektov, narúšanie pôdneho krytu.

(8) Športové plochy

Š1 - športové plochy

Prípustné funkcie: športové a telovýchovné plochy a zariadenia,byty správcov, stravovacie a ubytovacie zariadenia pre návštevníkov, športové kluby, garáže, odstavné a parkovacie miesta pre potreby športových zariadení, pešie, cyklistické a automobilové komunikácie, nevyhnutné plochy technického vybavenia, parkovo upravená zeleň, nerušivé prevádzky obchodu a služieb (predaj a oprava športových potrieb).

Neprípustné funkcie: výroba, skladovanie a ostatné druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi ovplyvňujú kvalitu životného prostredia.

Doplňujúce ustanovenia: vyčleniť dostatočné plochy pre parkovanie návštevníkov.

(9) Plochy technickej vybavenosti

T1 - plochy technickej vybavenosti - vodojemy

Prípustné funkcie: plochu využívať výhradne pre akumuláciu pitnej vody; ochranné pásmo vodojemu I. stupňa je dané oplotením vodojemu, areálová trávnatá zeleň.

Neprípustné funkcie: všetky ostatné funkcie.

T2 - plochy technickej vybavenosti - zariadenia na zber, triedenie a zneškodňovanie odpadov

Prípustné funkcie: zariadenia na zber stavebných odpadov, dotriedenie separovaných odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, administratíva, sklady, manipulačné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia, vnútroareálová zeleň.

Neprípustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia, rekreácie, športu, poľnohospodárskej výroby.

Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a zamestnancov riešiť na vlastnom pozemku; prevádzku uskutočňovať tak, aby negatívne vplyvy na okolité funkčné plochy boli minimalizované.

(10) Plochy výroby

V1 - plochy výroby - výroba s možnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie

Prípustné funkcie: zariadenia priemyselnej výroby, sklady, manipulačné plochy, plochy dopravného a technického vybavenia, izolačná a vnútroareálová zeleň.

Neprípustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia, rekreácie a športu.

Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov riešiť na vlastnom pozemku; pokračovať v ekologizácii výrobných procesov tak, aby negatívne vplyvy výroby na okolité funkčné plochy boli minimalizované.

V2 - plochy výroby - zariadenia poľnohospodárskej výroby

Prípustné funkcie: zariadenia poľnohospodárskej výroby (ustajnenie hospodárskych zvierat vrátane súvisiacich zariadení, opravárenské a skladovacie objekty, nevyhnutné plochy technického vybavenia, odstavné miesta a garáže, manipulačné plochy).

Neprípustné funkcie: bývanie, zariadenia občianskeho vybavenia, rekreácie a športu.

Doplňujúce ustanovenia: parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a zamestnancov riešiť na vlastnom pozemku; počet chovaných hospodárskych zvierat stanoviť tak, aby živočíšna výroba negatívne neovplyvňovala okolité plochy bývania a občianskeho vybavenia.

(11) Plochy zelene

Z1 - plochy zelene - verejná parková zeleň

Prípustné funkcie: vysoká a nízka zeleň, vodné plochy, pešie komunikácie a plochy, prvky malej architektúry, pamätníky, výtvarné diela, detské ihriská, oplotenia.

Neprípustné funkcie: bývanie, výroba, výrub zelene bez konzultácie s odbornou organizáciou ochrany prírody, venčenie psov a všetky ostatné činnosti, ktoré negatívnymi vplyvmi obťažujú oddychový a rekreačný charakter plochy.

Doplňujúce ustanovenia: vymedzené plochy využiť predovšetkým na zeleň, spevnené a dláždené plochy budovať v obmedzenej miere. Na plochách existujúcej a navrhovanej zelene uskutočniť pasport existujúcich drevín. Pre každú navrhovanú alebo revitalizovanú plochu zelene zabezpečiť vypracovanie odbornej dokumentácie a pravidelnú údržbu.

§ 3 - Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

(1) Zachovať súčasné plochy občianskeho vybavenia a rezervovať navrhované plochy pre výstavbu zariadení občianskeho vybavenia.

(2) Zariadenia občianskeho vybavenia budú spĺňať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

§ 4 - Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

(1) Zásady a regulatívy pre rozvoj verejného dopravného vybavenia územia:

 1. trasa cesty III. triedy je v území stabilizovaná,
 2. chrániť územné koridory pre nové miestne obslužné komunikácie C3 v rozvojových lokalitách,
 3. komunikácie na území obce postupne dobudovať v nasledovných funkčných triedach a kategóriách: cesta III. triedy v zastavanom území - B3 MZ 8,5 (8,0)/50 v zmysle STN 73 6110, mimo zastavané územie - B3 C 7,5/70 v zmysle STN 73 6101; miestne komunikácie - C3 MO 6,5/30 a C3 MO 4,0/30 s výhybňami vo vzdialenosti max. 100 m,
 4. vybudovať navrhované parkoviská pri novom cintoríne a v centre obce a rešpektovať jestvujúce parkoviská,
 5. vybudovať peší chodník pozdĺž zbernej komunikácie,
 6. v centre obce vybudovať námestie a obojstranné chodníky,
 7. rešpektovať ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov ako aj § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
 8. dobudovať cyklotrasy,
 9. dobudovať zastávky hromadnej dopravy vrátane prístreškov.

(2) Zásady a regulatívy pre rozvoj vodného hospodárstva:

 1. rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
 2. rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, protipovodňové opatrenia, vyznačenie záplavových čiar povodňového ohrozenia,
 3. rešpektovať zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a STN 73 6005,
 4. rešpektovať existujúci verejný vodovod v obci a jeho pásma ochrany,
 5. zabezpečiť krytie deficitu výdatnosti miestnych zdrojov pitnej vody dodávkou vody z verejného vodovodu Kysucké Nové Mesto, resp. z SKV Žilina do vodojemu Dúbravy,
 6. vybudovať akumuláciu vody pre I. a III. tlakové pásmo, vodojem Dúbravy,
 7. akumulovať kapacitu vodných zdrojov pre II. tlakové pásmo rozšírením vodojemu Parišovský,
 8. zfunkčniť vodovod Červené, realizovať úpravu veľkosti vodojemu Červené,
 9. realizovať prívodné potrubie do vodojemu Dúbravy, zásobné potrubie a rozvodnú sieť vodovodu pre III. tlakové pásmo,
 10. rekonštruovať rozvodnú sieť vodovodu nevyhovujúcu vekom, materiálom a profilom,
 11. rozšíriť rozvodnú sieť vodovodu do lokalít územného rozvoja v jednotlivých tlakových pásmach,
 12. rešpektovať verejnú splaškovú kanalizáciu v obci a jej pásma ochrany,
 13. rozšíriť verejnú splaškovú kanalizáciu do lokalít územného rozvoja,
 14. legislatívne stanoviť ochranné pásma vodárenských zdrojov,
 15. množstvo odberu vody do verejného vodovodu zosúladiť s ochranou mokradí, najmä penovcových pramenísk v lokalitách Močarina, Červené a Štrbové; prednostne riešiť deficit zdrojov pitnej vody z verejného vodovodu Kysucké Nové Mesto alebo z SVK Žilina
 16. do doby doriešenia nedostatku zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu Kysucké Nové Mesto alebo z SVK Žilina obmedziť navrhované kapacity rozvoja IBV, najmä v lokalitách Parišovci, Janáčovci, Krupovka a Dúbravy,
 17. realizovať stabilizáciu brehov Neslušanky prírode blízkym spôsobom,
 18. rešpektovať pobrežné pozemky Neslušanky a ostatných tokov.

(3) Zásady a regulatívy pre rozvoj zásobovania územia elektrickou energiou:

 1. rešpektovať ZVN 400 kV elektrické vedenie nachádzajúce sa v juhovýchodnej časti katastra a zámery SEPS, a. s. na vybudovanie nových 400 kV ZVN elektrických vedení,
 2. rešpektovať zámer SSE, a. s. na výstavbu 110 kV elektrického vedenia,
 3. akceptovať navrhované preložky VN vedení, výmeny existujúcich stožiarových trafostaníc za kioskové, výmeny vzdušných VN prípojok za VN káblové zemou, navrhované trafostanice,
 4. navrhované trafostanice riešiť ako kioskové výkonovo do 630 kVA,
 5. umiestnenie navrhovaných trafostaníc je potrebné riešiť tak, aby NN vývody z jednotlivých trafostaníc nepresahovali dĺžku 350 m,
 6. v centrálnej časti obce vzdušné NN rozvody postupne nahradzovať 1 kV podzemnými vedeniami, pre navrhovanú sústredenú zástavbu v jadrovom území riešiť sekundárnu sieť jednoduchou mrežovou sieťou napájanou aspoň z dvoch strán, zástavbu v rozptyle riešiť vzdušnou sieťou,
 7. neuvažovať o náraste elektricky vykurovaných bytov,
 8. v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č. 543/2003 Z. z. v platnom znení pri rekonštrukcii a výstavbe VN vzdušných vedení použiť také technické opatrenia, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov,
 9. dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. (požiadavka na OP sa nevzťahuje na VN vedenia navrhnuté a odsúhlasené na preloženie resp. demontáž).

(4) Zásady a regulatívy pre rozvoj zásobovania územia zemným plynom a teplom:

 1. rešpektovať existujúce a navrhované zariadenia a rozvody zemného plynu,
 2. používať zemný plyn komplexne pre zabezpečenie vykurovania, prípravu TÚV a varenie,
 3. riešiť potreby tepla naďalej decentralizovaným systémom s intenzívnejším využívaním ekologických palív (ZPN, drevného odpadu, biomasy) v individuálnych zdrojoch tepla,
 4. používať ekologické palivá a využívať slnečnú energiu na získavanie tepelnej energie a tým znižovať vypúšťanie škodlivín do ovzdušia.

(5) Zásady a regulatívy pre rozvoj vybavenia územia v oblasti telekomunikácií:

 1. rozšíriť miestnu telekomunikačnú sieť do navrhovaných rozvojových území,
 2. uvažovať o inštalácii bezdrôtového rádiového signálu miestneho rozhlasu a obecného monitorovacieho kamerového bezpečnostného systému,
 3. rešpektovať káble diaľkovej siete v riešenom území.

(6) Zásady a regulatívy v oblasti civilnej ochrany:

 1. zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri mimoriadnej udalosti spojené s ich únikom (vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov),
 2. zabezpečiť obec materiálom civilnej ochrany a humanitárnej pomoci (vyhláška MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov),
 3. zabezpečiť technické a prevádzkové podmienky informačného systému civilnej ochrany (vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov).
 4. v rámci realizácie projektovej dokumentácie stavieb je nutné akceptovať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúce z platných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi a je nutné akceptovať požiadavky vyhlášky ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

§ 5 - Zásady a regulatívy zachovania kultúrno historických hodnôt, ochrany prírody a tvorby krajiny

(1) Rešpektovať objekt, ktorý je zapísaný v Súpise pamiatok na Slovensku - kostol sv. Jána Nepomuckého.

(2) V súvislosti so stavebnou činnosťou, resp. zemnými prácami v územných konaniach, stavebných konaniach, resp. zlúčených územných a stavebných konaniach podľa stavebného zákona je dotknutým orgánom Krajský pamiatkový úrad Žilina z dôvodu zabezpečenia podmienok ochrany archeologických nálezov. Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude vydanie záväzného stanoviska podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona v nadväznosti na § 41 ods. 4 pamiatkového zákona. Pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti, na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum podľa § 36, ods. 3), § 35, ods. 7) a § 39, ods. 1) pamiatkového zákona.

(3) V súlade s § 40, ods. 2 - 5) pamiatkového zákona a § 127, ods. 1) a ods. 2) stavebného zákona, ak sa vec pamiatkovej hodnoty nájde mimo povoleného výskumu, nálezca, prípadne stavebník alebo subjekt uskutočňujúci stavbu alebo jej prípravu je povinný nález ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.

(4) Rešpektovať limity územnej ochrany vyplývajúce zo zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v platnom znení o ochrane prírody a krajiny. Na zmenu stavu mokrade, najmä jej zasypaním, odvodnením, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (okrem vykonávania týchto činností správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom). Nezasahovať do malých mokradí v osadách Hutyrovci a Čulákovci a pod lyžiarskym vlekom.

(5) Rešpektovať podmienky osobitnej ochrany v ochrannom pásme chráneného stromu Lipa na Šindelnej (č. parc. 4162) - II. stupeň ochrany.

(6) Rešpektovať podmienky osobitnej ochrany pre navrhovanú lokalitu SKÚEV 0646 Neslušské penovcové prameniská - IV. stupeň ochrany.

(7) Rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability:

 1. regionálne biocentrum (Rbc) 12 Chotárny kopec - Petránky,
 2. regionálne biocentrum (Rbc) 13 Škorča - Tábor,
 3. nadregionálny biokoridor (NRBk) 3 Prepojenie Veľký Javorník - Kysucké Beskydy, úsek 3b Petránky - Škorča - Tábor,
 4. lokálny hydrický biokoridor potok Neslušanka,
 5. lokálny hydrický biokoridor Rudinský potok.

(8) Rešpektovať genofondové lokality regionálneho významu: KM 2 Jurdovci - Škorvanovci, KM 3 Žarnovka - záver potoka, KM 4 Grešákovci,KM 5 Kubalovci, KM 8 Majer, KM 9 Janáčovci, KM 10 Červené - lúky, KM 11 Červené (slatina s penovcovým prameniskom v lese), KM 13 Parišovský potok, KM 14 Štrbove lúky, KM 17 Rudinský potok, KM 18 Dubská hora, KM 19 Suľkov potok a genofondové lokality lokálneho významu U Chovancov, Pri lyžiarskom vleku a Nad Janáčovcami, Pasienky pri osadách Ondruškovci a Kantorovci, Slatinné prameniská v osade Hutyrovci, Slatinné prameniská pod zjazdovkou a Kočí zámok - mokrade.

(9) Zachovať kvalitnú štruktúru hydricko terestrických biokoridorov pozdĺž miestnych tokov.

(10) Pri výstavbe v blízkosti vodných tokov zachovať pás brehových porastov o min. šírke 10 m.

(11) Pri revitalizácii regulovaných tokov s doplnením sprievodnej vegetácie použiť autochtónne druhy drevín.

(12) Pri rekreačných objektoch v osadách dodržať prvky pôvodnej ľudovej architektúry.

(13) Nové cyklotrasy vytvárať na spevnených poľných a lesných cestách.

(14) Zosúladiť ochranu biotopov viazaných na penovcové prameniská v lokalitách záchytov prameňov pre lokálne vodovody (pramene Močarina, Štrbové, Červené) s využívaním pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou - aktivity vyžadujúce záchyty prameňov alebo zvýšený odber vôd z pramenísk predložiť na posúdenie Správe CHKO Kysuce.

(15) V osade Červené neuvažovať o rozšírení rekreačnej výstavby do územia navrhovaného SKÚEV Neslušské penovcové prameniská

§ 6 - Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

(1) Pre zlepšenie čistoty ovzdušia je potrebné:

 1. pokračovať v plynofikácii obce,
 2. počet a druh hospodárskych zvierat ustajnených na poľnohospodárskom dvore regulovať tak, aby nedochádzalo k šíreniu zápachu do obytných zón.

(2) Pre zabezpečenie ochrany povrchových vôd a podzemných vôd je nevyhnutné:

 1. rešpektovať ochranu vôd vyplývajúcu zo zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a rozhodnutia orgánov štátnej vodnej správy,
 2. zabezpečenie ochrany miestnych vodárenských zdrojov, legislatívne stanovenie ochranných pásiem (odstavenie vodných zdrojov z dôvodu nevyhovujúcej kvality vody spôsobí problémy v zásobovaní pitnou vodou z verejného vodovodu v obci),
 3. akumulácia splaškových vôd vo vodotesných žumpách s vývozom pri producentoch v rozptýlenej zástavbe, mimo dosahu verejnej kanalizácie,
 4. akumulácia splaškových vôd vo vodotesných žumpách s kontrolovaným vývozom v lokalite Ostré, ktorá sa nachádza v povodí potenciálneho vodárenského zdroja (povrchový odber z potoka pre verejné zásobovanie pitnou vodou),
 5. zabezpečenie legislatívneho povolenia orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd (odbery vody, vypúštanie a čistenie splaškových vôd) pre zariadenia v katastrálnom území slúžiace na podnikateľskú činnosť,
 6. stabilizácia brehov Neslušanky prírode blízkym spôsobom, vhodným do nestabilného územia (horniny flyšu),
 7. realizovať úpravu odtokových pomerov, v súčinnosti s ochranou pred povodňami, zameranú na zvýšenie akumulácie zrážkových vôd v katastrálnom území a spomalenie odtoku vody z povodí do vodných tokov,
 8. rešpektovať prirodzené terénne depresie a drobné miestne toky ako recipienty vôd z povrchového odtoku.

(3) Nakladanie s odpadmi:

 1. dôsledne realizovať separovaný zber odpadov v obci s cieľom zhodnotiť druhotné suroviny a znížiť množstvo odpadov vyvážaných na skládky,
 2. v spolupráci so susednými obcami Ochodnica, Rudinská a Zákopčie doriešiť spôsob odvozu komunálneho odpadu z osád, ktoré sú dopravne prístupné z ich katastrálnych území,
 3. zaviesť zber biologicky rozložiteľného odpadu a pre jeho zhodnocovanie vybudovať obecnú kompostáreň na dolnom konci obce,
 4. drobný stavebný odpad vyvážať na dočasnú skládku v technickom dvore v lokalite Nádolie a po jeho rozdrvení používať pre opravu poľných ciest.

(4) Pravdepodobné environmentálne záťaže:

Pravdepodobné environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti využitia územia:

 1. I. Názov EZ: KM (012) Nesluša - skládka PO III, Názov lokality: skládka PO III, Druh činnosti: skládka PO, Registrovaná ako: pravdepodobná environmentálna záťaž
 2. II. Názov EZ: KM (011) Nesluša - skládka PO a KO I, Názov lokality: skládka PO a KO I, Druh činnosti: skládka PO a KO, Registrovaná ako: pravdepodobná environmentálna záťaž
 3. v súvislosti so sanovaním dvoch pravdepodobných environmentálnych záťaží sa musí postupovať podľa zákona č. 409/2011 Z. z. v platnom znení a súvisiacich predpisov.

§ 7 - Vymedzenie zastavaného územia

Zastavané územie obce Nesluša je vymedzené hranicou zastavaného územia k 1.1.1990 a hranicou navrhovaného zastavaného územia obce, ktorá zahrňuje v súčasnosti zastavané územie a navrhované plochy pre rozvoj obytných plôch, občianskej vybavenosti, cintorína, športových plôch, rekreácie, plôch zelene a plôch pre zariadenia dopravy a technickej infraštruktúry podľa výkresu č.2.

§ 8 - Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

(1) Ochranné a bezpečnostné pásma v k. ú. Nesluša

Ochranné (bezpečnostné) pásmoStav (2014)Návrh (2027)
Chránená vodohospodárska oblasť Beskydy a Javorníky celé katastrálne územie celé katastrálne územie
OP vodárenských zdrojov nestanovené legislatívne stanoviť
Ochranné pásmo lesa 50 m (podľa § 10 zákona č. 326/2005) pre lokality č. 1, 2, 6, 8, 10, 26 – min. 30 m od hranice lesného pozemku po rodinný dom 50 m (podľa § 10 zákona č. 326/2005) pre lokality č. 1, 2, 6, 8, 10, 26 – min. 30 m od hranice lesného pozemku po rodinný dom
Ochranné pásmo cesty III. triedy 20 m od osi (mimo zastaveného územia) 20 m od osi (mimo zastaveného územia)
Verejný vodovod do DN 500 mm vrátane 1,5 m (od okraja potrubia podľa zákona č. 442/2002 Z. z.) 1,5 m (od okraja potrubia podľa zákona č. 442/2002 Z. z.)
Vodojem – pásmo ochrany I. stupňa oplotenie oplotenie
Verejná kanalizácia do DN 500 mm vrátane 1,5 m (od okraja potrubia podľa zákona č. 442/2002 Z. z.) 1,5 m (od okraja potrubia podľa zákona č. 442/2002 Z. z.)
Pobrežné pozemky vodných tokov do 5 m (od brehovej čiary) do 5 m (od brehovej čiary)
VN 400 kV elektrické vedenie 25 m (od krajného vodiča) 25 m (od krajného vodiča)
VN 110 kV elektrické vedenie - 15 m (od krajného vodiča)
VTL plynovod DN 150 PN 40 ochranné pásmo 4 m 4 m
VTL plynovod DN 150 PN 40 bezpečnostné pásmo 20 m 20 m
Regulačná stanica plynu ochranné pásmo 8 m 8 m
Regulačná stanica plynu bezpečnostné pásmo 50 m 50 m
STL v zastavanom území 1 m 1 m
Telekomunikačné káble 1 m 1 m

(2) Chránené územia podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom

Názov chráneného územiaStav (2014)Návrh (2027)
Lokalita SKÚEV 0646 Neslušské penovcové prameniská (chránený areál – IV. stupeň ochrany) Podľa výkr. č. 2, 8 Podľa výkr. č. 2, 8
Lipa na Šindelnej (č. parc. 4162) (II. stupeň ochrany) V okruhu o polomere 10 m od kmeňa stromu V okruhu o polomere 10 m od kmeňa stromu

(3) V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. (Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 je potrebné zachovať ochranné pásmo pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v šírke min. 5,0 m od brehovej čiary toku Neslušanka a jej prítokov. Do vymedzeného pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovať. Taktiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodných tokov k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.

(4) Akceptovať polohu existujúcich a budovaných kanalizačných potrubí a vodohospodárskych objektov a zariadení v správe SEVAK, a. s. Žilina vrátane ochranného pásma v šírke 3,3 m.

(5) Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich plynárenských zariadení SPP-Distribúcia, a. s. v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.

(6) Rešpektovať odvodňovací kanál pri realizácii výstavby, vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary kanála. Prípadné vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do odvodňovacieho kanála je potrebné konzultovať so zástupcom Odboru správy a prevádzky HMZ, š. p.

(7) Križovanie plánovaných inžinierskych sietí a komunikácií s kanálom navrhnúť v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r.1983.

§ 9 - Plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov a na chránené časti krajiny a na asanáciu

(1) Plochy pre verejnoprospešné stavby predstavujú plochy potrebné pre realizáciu verejnoprospešných stavieb uvedených v zozname verejnoprospešných stavieb vrátane dočasných záberov pozemkov.

(2) Plochy na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov nie sú uvedené.

(3) Plochy na chránené časti krajiny vyžadujúce si zvýšenú ochranu sú:

 1. plochy zosuvných území,
 2. plochy environmentálnych záťaží.

(4) Plochy pre asanáciu predstavujú plochy s nevyhovujúcimi obytnými a hospodárskymi objektami.

§ 10 - Plochy, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Po schválení územného plánu obce Nesluša je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny pre centrum obce (priestor od kostola sv. Jána Nepomuckého po objekty Potraviny COOP Jednota, cintorín, Zdravotné stredisko, Obecný úrad).

Časť tretia - Verejnoprospešné stavby

§ 11 - Zoznam verejnoprospešných stavieb

Za verejnoprospešné stavby sa podľa § 108 Stavebného zákona, odst. 2, písm. a) považujú stavby, určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia, podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia. V riešenom katastrálnom území obce Nesluša sú to stavby:

(1) Stavby pre občianske vybavenie:

 1. 1a cintorín,
 2. 1b stavby, stavebné úpravy, nadstavby a prístavby areálu ZŠ a MŠ,
 3. 1c stavby, stavebné úpravy, nadstavby a prístavby areálov verejných športových areálov,
 4. 1d stavby, stavebné úpravy, nadstavby a prístavby zdravotného strediska,
 5. 1e stavby, stavebné úpravy, nadstavby a prístavby areálov sociálnych služieb,
 6. 1f stavby, stavebné úpravy, nadstavby a prístavby obecného úradu,
 7. 1g stavby, stavebné úpravy, nadstavby a prístavby hasičskej zbrojnice
 8. 1h dom smútku na novom cintoríne,
 9. 1i komunitné centrum - námestie.

(2) Dopravné stavby:

 1. 2a miestne obslužné komunikácie,
 2. 2b verejné parkoviská,
 3. 2c chodníky pre peších,
 4. 2d stavebné úpravy miestnych komunikácií do osád,
 5. 2e verejné mosty, lávky,
 6. 2f zastávky hromadnej dopravy vrátane prístreškov.

(3) Vodohospodárske stavby:

 1. 3a stavby súvisiace s realizáciou zásobovania pitnou vodou,
 2. 3b stavby súvisiace s realizáciou splaškovej kanalizácie,
 3. 3c odvádzanie vôd z povrchového odtoku z lokalít územného rozvoja,
 4. 3d protipovodňové opatrenia,
 5. 3e stabilizačné opatrenia koryta Neslušanky.

(4) Stavby pre zásobovanie územia elektrickou energiou:

 1. 4a ZVN 2×400 kV vedenie Varín - Nošovice,
 2. 4b ZVN 2×400 kV vedenie Varín - Byczyna,
 3. 4c VVN 110 kV vedenie Kysucké Nové Mesto - Čadca,
 4. 4d výstavba navrhovaných vzdušných a káblových 22 kV vedení, demontáže vzdušnej 22 kV siete,
 5. 4e rekonštrukcia stožiarových trafostaníc na vyšší výkon a výstavba nových kompaktných trafostaníc,
 6. 4f výstavba káblovej a vzdušnej sekundárnej siete na plochách navrhovanej výstavby,
 7. 4g rekonštrukcia a nové stavby verejného osvetlenia.

(5) Stavby pre zásobovanie zemným plynom a teplom:

 1. 5a rozšírenie miestnej STL plynovodnej siete do rozvojových plôch bývania a občianskej vybavenosti.

(6) Telekomunikačné stavby:

 1. 6a výstavba miestnej telekomunikačnej siete do plôch novej bytovej zástavby a občianskej vybavenosti,
 2. 6b inštalácia bezdrôtového rádiového signálu pre miestny rozhlas a obecný monitorovací kamerový bezpečnostný systém.

(7) Stavby odpadového hospodárstva:

 1. 7a zberové dvory (miesta) odpadu,
 2. 7b kompostáreň,
 3. 7c skládka drobného stavebného odpadu,
 4. 7d skládka posypového materiálu,
 5. 7e obecný technický dvor.

(8) stavby - plochy verejnej zelene:

 1. 8a stavby pre realizáciu verejnej zelene.

(9) Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby podľa schváleného ÚPN – O je jedným z podkladov pre prípadné vyvlastnenie pozemkov alebo stavieb a práv k ním vo verejnom záujme podľa § 108 ods. 2 písm. a) zákona č. 50/76 Zb. v platnom znení, pokiaľ nebude možné riešenie majetkoprávnych vzťahov dosiahnuť dohodou.

§ 12 - Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Viď. príloha.

Časť štvrtá - Záverečné ustanovenia

§ 13 - Uloženie územného plánu obce (ÚPN – O) Nesluša

(1) Územný plán obce je uložený na Obecnom úrade v Nesluši, na Okresnom úrade Žilina, Odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania a na stavebnom úrade.

(2) Vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde (grafická, tabuľková a textová časť) je uložené na Okresnom úrade Žilina, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva a Okresnom úrade Žilina, Pozemkovom a lesnom odbore.

§ 14 - Účinnosť nariadenia

Toto Nariadenie nadobúda platnosť dňom 01. 07. 2016.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.