Obec Nesluša na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a s použitím ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2015 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu.

§ 1 - Úvodné ustanovenie

(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 15 /2015 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu (ďalej len „VZN“) ustanovuje podmienky, na základe ktorých Obec Nesluša pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje uvedené sociálne služby pre občana, ktorý je odkázaný na poskytovanie tohto druhu sociálnej služby a stanovuje spôsob určenia, výšku a platenie úhrady v zmysle zák. NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“).

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť Obce Nesluša vo veciach:

 1. rozhodovania o odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu(ďalej len opatrovateľskú službu),
 2. poskytovania opatrovateľskej služby prijímateľovi sociálnej služby,
 3. poskytovania odľahčovacej služby formou domácej opatrovateľskej služby,
 4. spôsobu určenia, výške úhrady a platenie úhrady za poskytovanie domácej opatrovateľskej služby a odľahčovacej služby.

§ 2 - Domáca opatrovateľská služba

(1) Domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“) sa poskytuje spravidla v domácnosti fyzickej osoby prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými obec uzatvára pracovnú zmluvu, prípadne obdobný pracovno-právny vzťah. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách v súlade so stupňom odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa prílohy č. 3 zákona a potrebami prijímateľa sociálnej služby, ktoré sa dohodnú v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

(2) Obec Nesluša poskytuje opatrovateľskú službu ako sociálnu službu v zmysle § 41 zákona fyzickej osobe, ktorá:

 1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona,
 2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona.

(3) Opatrovateľská služba sa poskytuje Obcou Nesluša prijímateľovi sociálnej služby s trvalým pobytom na území obce Nesluša.

(4) Rozsah a dĺžka jednotlivých úkonov bude určená individuálne na základe zdravotnej a sociálnej posudkovej činnosti a to v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby, na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

(5) Ak občan žiada o zvýšenie rozsahu poskytovanej opatrovateľskej služby uvedeného v rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu, je povinný písomne doručiť žiadosť o opätovné posúdenie zdravotného stavu aj s doložením nového lekárskeho nálezu, posudku alebo správy o priebehu a vývoji choroby.

(6) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej

 1. sa poskytuje celoročná pobytová služba,
 2. sa vykonáva opatrovanie fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje ústavná starostlivosť v zdravotníckom zariadení alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne,
 3. sa poskytuje peňažný príspevok na osobitnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 4. je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou,
 5. zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
 6. s vážnymi psychickými poruchami, ktorá by svojim konaním a správaním mohla ohrozovať iné fyzické osoby.

§ 3 - Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

(1) Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva obci Nesluša prostredníctvom Obecného úradu v Nesluši (viď. príloha č. 1).

(2) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby aj iná fyzická osoba.

(3) Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

(4) Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia § 48 až 51 zákona:

 1. Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 18 a ods. 19 zákona. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti spolupracuje so sociálnym pracovníkom obce, posudzujúci zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu (viď príloha č. 2), posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako 6 mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti.
 2. Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník obce. Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti žiadateľa, prípadne aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si žiadateľ určí.
 3. Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona, ktorý obsahuje
  • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  • zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B,
  • návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods. 9 zákona o soc. službách,
  • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu,
  • v prípade, že fyzická osoba bude platiť za poskytovanú službu úhradu vo výške skutočných ekonomicky oprávnených nákladov, nie je potrebné jej posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby a s touto osobou poskytovateľ len uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

(5) Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže Obec Nesluša použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok, vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti vydaný inou obcou (§ 92 ods. 9 zákona).

(6) Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje Obec Nesluša, ktorá eviduje a vedie celú spisovú agendu.

(7) Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní.

(8) O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta obce v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

§ 4 - Poskytovanie opatrovateľskej služby

(1) Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

(2) Obec Nesluša poskytuje opatrovateľskú službu ako terénnu formu sociálnej služby v zmysle § 2 tohto VZN prostredníctvom opatrovateľov/liek, s ktorými má obec uzatvorený pracovný pomer, a ktorí túto prácu vykonávajú v súlade so zákonníkom práce a spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách.

(3) Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby.

(4) Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadení soc. služieb alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní, je občan povinný písomne vyzvať poskytovateľa o zmenu zmluvných podmienok v Zmluve o poskytovaní soc. služby a to formou uzavretia dodatku alebo o zrušenie tejto služby.

(5) Opatrovateľská služba sa poskytuje spravidla v domácnosti opatrovaného v čase od 7.00 do 15.00 hod., pokiaľ sa obec nedohodne so súhlasom opatrovateľky inak. Opatrovateľskú službu možno poskytnúť aj v popoludňajších a nočných hodinách.

(6) Obec Nesluša môže úroveň a kvalitu poskytovanej opatrovateľskej služby kedykoľvek skontrolovať v zmysle zákona o sociálnych službách.

§ 5 - Konanie vo veci uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

(1) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (viď príloha č. 3). Prílohou tejto žiadosti sú:

 1. potvrdenie o aktuálnom príjme a príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
 2. vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu podľa prílohy č. 4 b zákona o sociálnych službách (viď príloha č. 4),
 3. právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 4. ďalšie doklady v zmysle zákona o soc. službách nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

(2) Opatrovateľská služba je následne poskytovaná na základe zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby uzatvorenej medzi Obcou Nesluša a prijímateľom služby, prípadne jeho zákonným zástupcom.

(3) V prípade bezodkladnosti je možné poskytnúť opatrovateľskú službu aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

§ 6 - Poskytovanie odľahčovacej služby

(1) Obec má povinnosť v zmysle § 80 písm. e) zákona o sociálnych službách poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie odľahčovacej služby ako jedného druhu podporných služieb.

(2) Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „FO, ktorá opatruje“) podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom FO, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

(3) Odľahčovacia služba spočíva v poskytnutí alebo zabezpečení poskytovania sociálnej služby osobe, ktorá je opatrovaná a to najviac počas 30 dní v rámci jedného roka. FO, ktorá opatruje má možnosť čerpať si voľno aj po jednotlivých dňoch, nie však po hodinách.

(4) Odľahčovacia služba je poskytovaná v rozsahu najmenej 12 hodín denne FO, ktorá opatruje a má trvalý pobyt v obci, pokiaľ sa prijímateľ sociálnej služby nedohodne inak.

(5) Ak má občan záujem o poskytovanie odľahčovacej služby, je povinný podať obci písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá obsahuje predpísané náležitosti. Na základe žiadosti obec uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

(6) Výška úhrady za odľahčovaciu službu poskytovanú formou opatrovateľskej služby je uvedená v závislosti od času a doby jej poskytovania v zmysle tohto nariadenia.

§ 7 - Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia

(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku v sume určenej Obcou Nesluša ako poskytovateľom sociálnej služby (§ 72 ods. 1 a ods. 8 zákona).

(2) Spôsob skúmania majetku a čo sa považuje za majetok je stanovené v § 72 a § 73 zákona.

(3) Výšku úhrady za opatrovateľskú službu určuje Obec Nesluša v sume: 1,10 € za 1 odprac. hodinu v pásme od 07.00 do 18.00 hod., v sume: 2,20 € za 1 odprac. hodinu v pásme od 18.00 do 07.00 hod. a v sume: 3,50 € za 1 odprac. hodinu počas sobôt, nedieľ a sviatkov.

(4) Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa poskytla. Prijímateľ sociálnej služby je povinný za jej poskytovanie zaplatiť úhradu najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca v hotovosti do pokladne OcÚ Nesluša, prípadne na účet IBAN: SK40 5600 0000 0003 1807 1001.

(5) Rozsah poskytovania opatrovateľskej služby a podmienky úhrady si prijímateľ sociálnej služby dohodne s Obcou Nesluša v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

§ 8 - Právna ochrana občana pri platení úhrady

(1) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,4-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 73 ods. 1 zákona).

(2) Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odseku 1 (§ 73 ods. 6 zákona).

(3) Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší, ako je suma ustanovená v odseku 1. a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu (§ 73 ods. 7 zákona).

(4) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá uzatvorí s Obcou Nesluša zmluvu o platení úhrady za poskytovanú sociálnu službu (§ 73 ods. 9).

(5) Ak podľa odseku 1 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa sociálnej služby; zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65 násobok sumy životného minima. Zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia môžu uzatvoriť s Obcou Nesluša písomnú zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu (§ 73 ods. 10 zákona).

(6) Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 5., Obec Nesluša vydá rozhodnutie o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.

(7) Ak podľa odseku 1 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu, alebo jej časť je pohľadávka Obce Nesluša, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve (§ 73 ods. 13 zákona).

§ 9 - Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

(1) Obec Nesluša poskytuje opatrovateľskú službu na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný (§ 74 ods. 1 a ods. 2 písm. d) zákona v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka).

(2) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obci Nesluša, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v § 74 ods. 3 zákona. K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je žiadateľ povinný priložiť posudok o odkázanosti na sociálnu službu a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu s výnimkou fyzickej osoby, ktorej je v zmysle § 8 ods. 6 zákona poskytovaná sociálna služba bezodkladne.

(3) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje náležitosti uvedené v § 74 ods. 7 zákona.

(4) Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je možné tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli (§ 74 ods. 11 zákona), prípadne je možné zmluvu vypovedať tak, ako je uvedené v § 74 ods. 13 – 15 zákona.

(5) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu – opatrovateľskú službu podľa § 73 zákona, Obec Nesluša a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby (§ 74 ods. 12 zákona).

§ 10 - Výpoveď a ukončenie zmluvy

(1) Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez udania dôvodu, výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

(2) Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak

 1. prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie: Za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytovaní sa považuje aj hrubé porušenie dobrých mravov, ktoré narúšajú občianske spolužitie, ak sa ho dopustí manžel, manželka, rodič alebo plnoleté dieťa prijímateľa sociálnej služby vo vzťahu k pracovníkovi opatrovateľskej služby,
 2. alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady,
 3. prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve.

(3) Obec Nesluša rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

(4) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby končí dňom úmrtia prijímateľa sociálnej služby.

§ 11 - Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť a spracovávať osobné údaje získané za účelom poskytovania sociálnej služby a určenia výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona o sociálnych službách. Obec spracúva osobné údaje žiadateľa v zmysle § 94 a) zákona a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec na účely podľa § 94 a) ods. 1 zákona môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.

§ 11 - Záverečné ustanovenie

(1) Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu vo veci odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydaného Obcou je Krajský súd Žilina. Právoplatné rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

(2) Týmto VZN č. 15/2015 sa zrušuje VZN Obce Nesluša o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby (Opatrovateľská služba), ktoré bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. IX/2009 bod B2 zo dňa 16.12.2009 ako aj Dodatok č. 1 k VZN obce Nesluša o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby (Opatrovateľská služba), ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. IV-8/2015 zo dňa 26. 6. 2015.

(3) Zmeny alebo doplnky VZN č. 15/2015 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu možno vykonať ich schválením v Obecnom zastupiteľstve.

(4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 15/2015 bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nesluši dňa 28. 12. 2015, uznesením č. VIII-3/2015.

(5) VZN č. 15/2015 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Nesluša.

(6) VZN č. 15/2015 nadobudne platnosť 14. 01. 2016.

Prílohy:

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (pdf),
 2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (pdf),
 3. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (pdf),
 4. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (pdf).
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.