Obec Nesluša v rámci samosprávnej pôsobnosti na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“) vydáva pre územie obce Nesluša toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nesluša.

§ 1 - Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:

 1. dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku
 2. spôsob náhradného zásobovania vodou
 3. spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

§ 2 - Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody

(1) Obec Nesluša ako prevádzkovateľ verejného vodovodu môže dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone č. 442/2002 Z.z.

(2) Obec Nesluša ako prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinná oznámiť príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom v § 32 zákona č. 442/2002 Z.z., vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.

(3) Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie sa vyhlási miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

(4) V čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používať na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, na stavebné účely a upratovanie a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia.

§ 3 - Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

(1) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:

 1. mimoriadnej udalosti,
 2. pri poruche na verejnom vodovode,
 3. pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
 4. pri obmedzení zásobovania vodou.

(2) Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou sa vykonáva:

 1. cisternami,
 2. dodávkami balenej pitnej vody,
 3. inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.

(3) Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne.

(4) Odberné miesta, výdajné miesta a čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi obec miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

(5) Obec určuje tieto odberné miesta pre náhradné a núdzové zásobovanie pitnou vodou na území obce Nesluša:

 1. odberné miesto č. 1: Obecný úrad,
 2. odberné miesto č. 2: Základná škola,
 3. odberné miesto č. 3: Nižný koniec obce - zástavka SAD,
 4. odberné miesto č. 4: Vyšný koniec obce - U Janáčich.

(6) Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec na núdzové zásobovanie pitnou vodou. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 10 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.

(7) Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.

§ 4 - Náhradné odvádzanie odpadových vôd

(1) v prevažnej časti obce Nesluša je vybudovaná verejná kanalizácia. Vlastníkom a súčasne i prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina.

(2) v prípade prerušenia alebo obmedzia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd.

(3) O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd prevádzkovateľom bude verejnosť informovaná prostredníctvom obecného rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

§ 5 - Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp (septikov)

Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do:

 1. povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce,
 2. stokovej siete verejnej kanalizácie,
 3. dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,
 4. záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

§ 6 - Sankcie

(1) Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm. j) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, za ktorý môže okresný úrad uložiť pokutu od 16 do 331 eur.

(2) Porušenie povinností a zákazu ustanoveného v § 2 tohto VZN právnickou osobou a fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom podľa § 39 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. za ktorý môže obec uložiť pokutu od 99 do 3319 eur. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného v § 5 tohto VZN právnickou osobou a fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom podľa § 27 písm. b) ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za ktorý môže obec uložiť pokutu do 6 638 eur.

§ 7 - Spoločné ustanovenia

(1) Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda krízového štábu, ktorým je starosta obce.

(2) Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom obecného rozhlasu a internetovej stránky obce.

§ 8 - Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN obce Nesluša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši a to dňa 10. 08. 2015.

(2) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 24. 07. 2015.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 11. 08. 2015.

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 25. 08. 2015.

(5) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

(6) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v plnom rozsahu ruší VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nesluša, ktoré bolo schválené uznesením č. II-2/2015 Obecného zastupiteľstva v Nesluši.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.