Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa paragrafu 7 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) a§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nesluša.

§ 1 - Predmet

Predmetom tohto nariadenia je úprava poskytovania dotácií z rozpočtu obce Nesluša, určenie okruhu oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienok pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

§ 2 - Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tohto VZN sa rozumie:

 1. dotácia - nenávratne poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu obce právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, na účel a vo výške sumy určenej rozpočtom obce, za podmienok stanovených týmto nariadením. Dotácia musí byť poskytnutá iba na všeobecne prospešné služby a všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel,
 2. žiadateľ - PO, FO – podnikateľ, ktorá žiada o dotáciu podľa zákona a VZN,
 3. prijímateľ - PO, FO - podnikateľ, ktorý žiada o dotáciu v zmysle tohto VZN, splnil podmienky ustanovení zákona a VZN a bola jej/mu odsúhlasená dotácia z rozpočtu obce,
 4. projekt - žiadosť obsahujúca podrobný popis konkrétnej úlohy a akcie vo verejnom záujme na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.

(2) Obec Nesluša môže v nadväznosti na schválený rozpočet na príslušný rok poskytnúť dotácie z rozpočtu obce do nasledovných oblastí:

 1. podpory, rozvoja, šírenia miestnej kultúry, zachovania kultúrneho dedičstva
 2. podpory športu a telesnej kultúry,
 3. podpory výchovy a vzdelávania,
 4. podpory sociálnej oblasti, humanitnej a charitatívnej činnosti,
 5. podpory a ochrany zdravia,
 6. podpory zlepšenia kvality životného prostredia v obci.

§ 3 - Možnosti poskytovania dotácií

(1) Z rozpočtu obce sa podľa tohto VZN môžu poskytovať dotácie:

 1. právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, ktorých zakladateľom nie je obec, na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
 2. právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo pôsobia a vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

(2) Celkový objem finančnej čiastky určenej na dotácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo v rozpočte obce na príslušný rok v špecifikácii podľa konkrétnych akcií, úloh alebo účelu ich použitia. Dotácia od 1000 eur pre 1 žiadateľa v kalendárnom roku musí byť menovite uvedená v rozpočte obce.

(3) Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe písomnej žiadosti za podmienky, že ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie majú vysporiadané všetky záväzky voči obci.

(4) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(5) Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a môžu byť použité len na stanovený účel.

(6) Dotácie sa neposkytujú na činnosť politických strán alebo politických hnutí.

(7) Poskytovanie dotácií nesmie narušiť rovnomerné čerpanie rozpočtu obce v jednotlivých štvrťrokoch a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

§ 4 - Tvorba zdrojov a účtovanie o dotáciách

(1) Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN sa vytvárajú v procese hospodárenia obce najmä z vlastných príjmov. V rámci tvorby rozpočtu sa vyčlení predpokladaný celkový objem finančných prostriedkov určených na dotácie (s rozdelením na kultúru, šport, spoločenské účely, fin. výpomoci) z rozpočtovaných príjmov obce.

(2) Pridelenie konkrétnych dotácií je možné uskutočniť len na základe schváleného celkového rozpočtu na aktuálny rok, po vykonanej ročnej účtovnej závierke obce za predchádzajúci rok, po prehodnotení obsahu jednotlivých žiadostí o dotácie, vrátane predloženého ročného zúčtovania predchádzajúceho roka vo finančnej komisii obce a so zástupcom vedenia obce. Po posúdení oprávnenosti a úplnosti jednotlivých žiadostí pripraví finančná komisia pre OZ návrh na schválenie formou uznesenia poslancami obecného zastupiteľstva.

(3) V prípade podania mimoriadnej žiadosti po termíne, rozhodne o nej do výšky 100 € vrátane, starosta obce. Dotáciu nad 100 € schvaľuje OZ. V prípade ich schválenia sa budú tieto dotácie realizovať cez rozpočtové opatrenia na zmenu rozpočtu.

(4) Finančné prostriedky na dotácie sa rozpočtujú vždy na príslušný rozpočtový rok v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.

(5) Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.

(6) Ročné zúčtovanie poskytnutej dotácie je povinný žiadateľ vykonať písomne na základe účtovných dokladov potvrdzujúcich použitie dotácie na stanovený účel. Vyúčtovanie dotácie predloží žiadateľ príslušnej organizačnej zložke obce (oddeleniu), ktorá zmluvu vyhotovila v termíne stanovenom v zmluve. Súčasťou vyúčtovania sú fotokópie účtovných dokladov (kópie faktúr, pokladničných dokladov, výpisov z účtov, atď.) Nie sú prípustné zúčtovacie doklady, ktorých obsahom sú mzdové náklady žiadateľa.

(7) V prípade nedodržania stanovených termínov vyúčtovania je žiadateľ povinný poskytnutú dotáciu vrátiť na účet obce do 15 dní.

(8) Obec a ním poverení zamestnanci sú oprávnení vykonávať kontrolu dodržania stanoveného účelu a efektívnosti poskytnutej dotácie. Žiadateľ je povinný pri kontrolných akciách vykonávaných Obcou poskytnúť potrebnú súčinnosť.

§ 5 - Podmienky poskytnutia dotácií

(1) Dotácie sa poskytujú žiadateľom podľa článku 3 tohto VZN, len na základe písomnej žiadosti spĺňajúcej náležitosti podľa tohto VZN.

(2) Dotácia sa neposkytne žiadateľovi, ktorý:

 1. má záväzky voči obci a voči organizáciám založených a zriadených obcou,
 2. je platobne neschopný,
 3. je na neho vyhlásený konkurz,
 4. je tresne stíhaný.

(3) O skutočnostiach uvedených v bode 2. žiadateľ priloží k žiadosti písomné vyhlásenie formou čestného prehlásenia, ku všetkým vyššie menovaným bodom.

(4) Dotácie nie je možné poskytnúť na:

 1. úhradu miezd, platov a odmien,
 2. nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 3. refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
 4. splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
 5. honoráre pre organizátorov akcií, projektov a podujatí,
 6. odmenu pre žiadateľa dotácie alebo inej osoby so spoluúčasťou žiadateľa,
 7. na činnosť politických strán alebo politických hnutí.

(5) Žiadateľ je povinný finančné prostriedky poskytnuté na dotácie podľa tohto VZN čerpať a vyúčtovať v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o RP ÚS a zákonom č. 523/2004 Z. z. o RP VS, zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p., zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. atď. Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky na kontrolu čerpania dotácie poskytnutej z rozpočtu obce uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie.

(6) Dotácie sa poskytujú každoročne podľa platného VZN.

(7) Vyúčtovanie dotácie na základe podmienok VZN je potrebné vykonať do 30 dní od uskutočnenia podporenej aktivity.

§ 6 - Kritéria posudzovania žiadostí

Žiadosti o poskytnutie dotácie posudzujú v Nesluši stále komisie obecného zastupiteľstva príslušné pre danú oblasť poskytovanej dotácie. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce predkladajú žiadatelia do 15. 09. bežného roka na nasledujúci rok. Príslušné komisie po posúdení žiadostí predložia návrh na poskytnutie dotácií do návrhu rozpočtu obce na nasledujúci rok. Prehľad o poskytnutých dotáciách sa priebežne zverejní na úradnej tabuli a webovej stránke obce.

Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce zohľadňujú príslušné komisie najmä tieto základné kritériá:

(1) Oblasť rozvoja, šírenia a podpory miestnej kultúry, zachovanie kultúrneho dedičstva:

 1. podporovanie rozvoja záujmovej, umeleckej činnosti rôzneho zamerania a estetickej výchovy,
 2. uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,
 3. organizovanie detských a mládežníckych podujatí, festivalov,
 4. prezentovanie obce formou literárnej, publikačnej, výtvarnej, hudobnej a výstavníckej činnosti,
 5. podporovanie podujatí masového charakteru na úseku kultúry organizované v obci,
 6. zavádzanie vzdelávacích a informačných programov v oblasti kultúry pre občanov obce.

(2) Oblasť podpory športu a telesnej kultúry:

 1. oblasť mládežníckeho športu (žiaci, dorast, juniori),
 2. podporovanie športových aktivít v obci.

Kritériá posudzovania žiadostí o dotácie v oblasti športu:

 1. reprezentácia obce v športových súťažiach na rôznych úrovniach,
 2. rozvoj masovej a rekreačnej telovýchovy,
 3. rozvoj mládežníckeho športu,
 4. organizovanie športových súťaží v obci.

Komisia športu vychádza z objemu finančných prostriedkov schválených v rozpočte na dotácie pre danú oblasť.

(3) Oblasť výchovy a vzdelávania :

 1. podporovanie mimoškolskej činnosti a práce s deťmi a mládežou v organizáciách pôsobiacich na území obce,
 2. podporovanie účasti talentovaných detí na súťažiach a reprezentácii obce a ďalší rozvoj talentov,
 3. zvyšovanie aktivity v oblasti prevencie závislostí, pred násilím, kriminalitou a iných sociálno-patologických javov
 4. koordinovanie vzdelávacích podujatí, konferencií, seminárov v oblasti osvety, výchovy.

(4) Sociálna oblasť, humanitná a charitatívna činnosť:

 1. na podporu služieb a aktivít nadácií, občianskych združení, záujmových združení - právnických osôb a iných subjektov vyvíjajúcich sociálnu, humanitnú a charitatívnu činnosť na území obce,
 2. na podporu podujatí pre postihnuté deti a mládež,
 3. na podporu činností organizovaných pre deti zo sociálne slabších rodín,
 4. na podporu sociálnej pomoci zdravotne postihnutým ľuďom, najmä na nákup zdravotných pomôcok,
 5. pre organizácie poskytujúce sociálnu pomoc deťom a mladistvým v krízových situáciách.

(5) Oblasť ochrany a podpory zdravia:

 1. na rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb občanom,
 2. na zakúpenie progresívnej zdravotníckej techniky,
 3. na podporu rekondičných kurzov zdravotne postihnutých občanov, detí a mládeže.

(6) Oblasť ochrany a tvorby, zlepšenia kvality životného prostredia v obci - podporovať sa môžu najmä projekty a akcie, ktoré:

 1. sa priamo podieľajú na zlepšení kvality ovzdušia z hľadiska zníženia alebo zlikvidovania úniku škodlivých látok,
 2. sa podieľajú sa na zlepšení momentálneho stavu z hľadiska riešenia odpadov v obci a jeho separácie,
 3. budú zabezpečovať ochranu zdrojov vody,
 4. budú sa viditeľne podieľať na zlepšení kvality zelene a jej funkcii.

§ 7 - Žiadosť o poskytnutie dotácie

(1) Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na základe písomnej žiadosti, následnom uzatvorení písomnej zmluvy uzavretej medzi obcou a žiadateľom (PO, FO - podnikateľom). Podpisuje ju starosta obce.

(2) Termín na podanie písomnej žiadosti je 15.september príslušného roka.

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať (viď. príloha č. 1 VZN):

 • presné označenie žiadateľa:
 • u fyzickej osoby - podnikateľa:
 1. meno a priezvisko,
 2. adresa trvalého bydliska,
 3. kópiu živnostenského listu,
 4. kópiu občianskeho preukazu,
 5. kontakt;
 • u právnickej osoby:
 1. názov organizácie,
 2. adresa,
 3. IČO,
 4. meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
 5. výpis z obchodného registra alebo zriaďovateľskú listinu,
 6. stanový združenia,
 7. kontakt;
 • bankové spojenie žiadateľa,
 • názov, stručnú charakteristiku projektu - akcie a jeho prínos pre obec,
 • vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie obce.
 • výšku dotácie a určenie termínu jej poukázania na účet žiadateľa,
 • účelové vymedzenie použitia dotácie s podmienkou účelného a hospodárneho vynakladania prostriedkov,
 • záväzok vrátiť dotáciu v prípade, že sa použije v rozpore s účelom uvedeným v zmluve, so stanovením termínu vrátenia,
 • povinnosť vyúčtovať obci použitie poskytnutej dotácie s určením termínu predloženia vyúčtovania,
 • vymedzenie spôsobu prezentácie obce ako podporovateľa akcie, resp. okruhu potrieb na ktoré bola dotácia poskytnutá,
 • sankcie, zmluvnú pokutu v prípade nedodržania podmienok zmluvy,
 • ďalšie dohodnuté podmienky.

(3) Dotácia nemôže byť pridelená v prípade, ak prijímateľ (PO, FO -podnikateľ) nepredložil v stanovenom termíne zúčtovanie a dodržanie účelu dotácie za predchádzajúci rok.

(4) Obec je oprávnená preverovať skutočnosti uvedené v žiadosti ako aj ostatné skutočnosti potrebné pri rozhodovaní o pridelení dotácie.

§ 8 - Zmluva a spôsob poskytovania dotácií

(1) O schválení dotácie bezodkladne informuje žiadateľa písomne starosta, alebo ním poverená osoba. Súčasťou upovedomenia je aj návrh vypracovanej zmluvy s termínom, dokedy je potrebné vrátiť túto zmluvu.

(2) Starosta obce alebo ním poverená osoba je povinná písomne informovať aj tie subjekty, ktorým nebola poskytnutá dotácia aj s odôvodnením. Medzi obcou ako poskytovateľom a žiadateľom ako príjemcom dotácie sa vždy uzatvára písomná zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Za vypracovanie zmluvy je zodpovedný starosta, alebo ním poverený zamestnanec obce.

(3) Obec po podpise zmluvy obidvoma stranami odošle žiadateľovi dotáciu na jeho účet do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy zmluvnými stranami.

(4) Zmluva obsahuje:

 1. výšku dotácie a určenie termínu, do ktorého ju obec poukáže na účet žiadateľa, • určenie termínu, do ktorého je nutné dotáciu vyčerpať,
 2. povinnosť prijímateľa dotácie, že bude dotáciu čerpať a vyúčtuje ju v súlade so zákonmi a VZN,
 3. povinnosť prijímateľa dotácie okamžite vrátiť dotáciu obci, ktorá bola použitá v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá,
 4. povinnosť žiadateľa vrátiť obci zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov do konca rozpočtového roka,
 5. povinnosť vykonať a doručiť vyúčtovanie dotácie na základe podmienok VZN do 30 dní od uskutočnenia podporenej aktivity,
 6. vymedzenie spôsobu prezentácie obce ako podporovateľa akcie,
 7. sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok,
 8. povinnosť prijímateľa dotácie umožniť vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých prostriedkov v jeho sídle na základe jeho účtovnej evidencie do piatich rokov po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá,
 9. iné dohodnuté podmienky.

§ 9 - Použitie dotácie

(1) Prijímateľ dotácie je povinný použiť dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá.

(2) Prijímateľ dotácie je povinný nakladať s dotáciou hospodárne a účelne v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve.

(3) Dotáciu možno použiť len do konca príslušného rozpočtového roka.

(4) Prijímateľ dotácie je povinný vrátiť dotáciu bezodkladne, ak:

 1. zistí, že porušuje podmienky poskytnutia dotácie podľa tohto VZN,
 2. zistí, že porušuje podmienky uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie,
 3. použije dotáciu na iný účel, ako bolo dohodnuté v zmluve,
 4. nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne.

§ 10 - Sankcie

Sankcie za nedodržanie povinností stanovených v tomto VZN upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z n. p. a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

§ 11 - Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:

 1. obecné zastupiteľstvo,
 2. stále komisie OZ,
 3. hlavný kontrolór obce,
 4. zamestnanci obecného úradu.

(2) Hlavný kontrolór a poverení zamestnanci obce sú oprávnení vykonávať kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia dotácie. Žiadateľ je povinný pri kontrolných akciách vykonávaných obcou poskytnúť potrebnú súčinnosť, ku ktorej sa v zmluve písomne zaviaže.

§ 12 - Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN obce Nesluša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši a to dňa 21. 03. 2015.

(2) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 23. 01. 2015.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 23. 03 .2015.

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 07. 04. 2015.

(5) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.