Obecné zastupitel'stvo obce Nesluša podl'a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1980 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršie vydaných predpisov, zákona č. 138/1990 Zb. o vodách a v znení neskoršie vydaných predpisov, zákona č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve a všeobecne záväzných právnych nariadení na úseku ochrany pred povodňami vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým je "Povodňový plán záchranných prác obce".

§ 1 - Úvodné ustanovenie

(1) Povodňou sa rozumie prechodné výrazné stúpnutie hladiny vodného toku, pri ktorom hrozí vyliatie z koryta, alebo pri ktorom sa voda z koryta vylieva a môže spôsobiť škody. Platí to primerane aj pri vnútorných vodách, odchode l'adov a pri ohrození bezpečnosti alebo stability vodohospodárskeho diela.

(2) Za nebezpečenstvo povodne sa považuje situácia určená povodňovými plánmi, prípadne situácia tak označená predpovednou povodňovou službou, najmä:

d) pri dosiahnutí určeného vodného stavu pri stúpajúcej tendencii vody na vodnom toku,
e) pri očakávanom náhlom odmäku podl'a meteorologických predpovedí,
f) pri intenzívnych dlhotrvajúcich zrážkach.

(3) Pod pojmom povodňová aktivita sa rozumie situácia, ktorú bezprostredne vyvolali zvýšené prietoky vodného toku alebo l'adové úkazy na toku, čím vzniklo určité nebezpečenstvo pre pril'ahlé územie a objektov nachádzajúcich sa na tomto území.

(4) Škodám, ktoré spôsobujú povodne, treba predchádzať, ich rozsah a následky obmedzovať a priebeh povodní ovplyvňovať. Toto je možné zabezpečiť najmú systematickou prevnciou, zabezpečovacími a záchrannými prácami, vykonávanými podl'a povodňových plánov na príkaz povodňových orgánov.

(5) Ochrana pred povodňami zahŕňa ekonomické, technické, materiálne, organizačné, administratívne a právne opatrenia na predchádzanie povodní, ktoré zaručujú ochranu životov občanov, ich majetku a v maximálnej miere zmierňujú dopad povodní na životné prostredie.

(6) Účelom "Povodňového plánu záchranných prác obce" je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám a obci, čím vytvoriť podmienky pre účinnú ochranu životov a zdravia občanov a majetku pred účinkami a následkami povodní.

(7) Orgány, právnické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o vodách (vodný zákon), všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred povodňami a všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým je "Povodňový plán záchranných prác obce".

(8) Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred povodňami v súčinnosti s občanmi, právnickými osobami, dobrovoľnými občianskymi združeniami, správcami vodných tokov, správcami (vlastníkrni, užívateľmi) vodohospodárskych diel, štátnymi orgánmi a povodňovými orgánmi.

§ 2 - Riadenie ochrany pred povodňami, povodňové orgány a plán záchranných prác

(1) Účelom povodňového plánu je:

 • Zabezpečit' rýchlú účinnú ochranu majetku právnických osôb a majetku občanov v súkromnom vlastníctve, ochranu životov a zdravia občanov.
 • Pri vzniku povodňového. ohrozenia zabezpečit' včasnú hlásnu a varovnú službu, vyhlásenie jednotlivých stupňov poplachu.
 • Vymedziť úlohy pre organizácie a občanov pri ochrane pred povodňami.
 • Vymedziť technické prostriedky a spôsob ich nasadenia pri záchranných povodňových prácach.

(2) Za účelom plnenia uloh, vyplyvajocich z tohto plánu záchranných prác prijímajú sa tieto opatrenia:

 1. Ustanovuje sa ustredná komisia, ktorá bude riadiťzáchranné práce pri povodniach. Zloženie komisie tvorí prílohu č. 1 tohto plánu.
 2. Ustanovuje sa hlásna a varovná služba, ktorej zloženie tvorí príloha č. 2 tohto plánu.
 3. Ustanovuje sa hlásny, varovný a poplachový poriadok, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto plánu.
 4. Ustanovuje sa nasadenie dopravných prostriedkov a osôb na záchranné povodňové práce, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 4 tohto plánu.
 5. Ustanovujú pracovné jednotky z miestných občanov k zásahom pri záchranných povodňových prácach, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 5 tohto plánu.
 6. Ustanovuje sa evakuačný plán ohrozených obyvateľov vrátane určenia náhradného ubytovania a stravovania, ktorý tvorí prílohu č. 6 tohto plánu.
 7. Určuje sa protipovodňový materiál verejného požiamého zboru na záchranné práce, ktorého zoznam tvorí prílohu č. 7 tohto plánu.
 8. Spracúva sa prehľad najviac ohrozených častí obce pri povodniach, časť tvorí prílohu č. 8 tohto plánu.
 9. Ustanovujú sa všeobecné základné povinnosti pre občanov pri vzniku povodní, ktoré tvoria prílohu č. 9 tohto plánu.
 10. Ustanovuje sa povodňový denník na vedenie záznamov pri vzniku povodní, na zaznamenávanie vyhlasovania jednotlivých stupňov povodňovej aktivity a protipovodňových prác, ktorý tvorí prílohu č. 10 tohto plánu uloženého na OcÚ Nesluša.

§ 3 - Záverečné ustanovenia

(1) Tento povodňový plán a plán záchranných prác nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2008.

(2) Plán schválený Uznesením č. 1/2008 bod B-4 OZ zo dňa 14. 02. 2008.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.