Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 09. 10. 2023.

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomní poslanci: Mgr. Peter Piják, Adam Vilim.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Žiadosť o odkúpenie zdravotného strediska
 3. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 4. Určenie ceny za odber vody podľa ÚRSO
 5. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša
 6. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša
 7. Spolufinancovanie projektu – zvýšenie energetickej účinnosti objektu Základná škola v Nesluši
 8. Spolufinancovanie projektu – kvalitné a inkluzívne vzdelávanie v Základnej škole v Nesluši
 9. Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce Nesluša – časť parcely KNC 1437/1
 10. Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce Nesluša – časť strechy budovy obecného úradu
 11. Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce Nesluša – časť parcely KNC 1679/8
 12. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti
 13. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania – pridelené žiadosti
 14. Rôzne
 15. Záver

1. Otvorenie rokovania

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová privítala prítomných a otvorila V. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši v roku 2023. Prihlásili overovatelia zápisnice – Ing. Peter Ozsvald a Martin Lisko. Poslanci súhlasili s programom V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Hlasovaním bolo prijaté:

Uznesenie č. V-1/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. program V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Peter Ozsvald, 2. Martin Lisko.

Čas: 16 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – Mgr. Peter Piják, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

16:01 Prišiel poslanec Mgr. Peter Piják.

2. Žiadosť o odkúpenie zdravotného strediska

Starostka odovzdala slovo JUDr. Ing. Ľubomírovi Faktorovi zo Starej Bystrice, ktorého pozvala na zasadnutie OZ, nakoľko prejavil záujem odkúpiť od obce časť polyfunkčnej budovy č. 1027 a prerobiť ju opäť na zdravotné stredisko. JUDr. Ing. Ľubomír Faktor predstavil poslancom svoj projektový zámer – vybudovať z bývalého zdravotného strediska „malú polikliniku“ – všeobecný lekár, špecialisti, lekáreň. Nakoľko sa nejedná o malú investíciu, navrhli, aby sa majetok previedol do ich vlastníctva. Starostka sa pýtala, či majú od orgánov, ktoré schvaľujú prevádzky lekárov nejaké vyjadrenie, že uvedené priestory budú vyhovujúce. JUDr. Ing. Ľubomír Faktor uviedol, že konkrétne vyjadrenia nemajú, ale keďže pracujú v tejto oblasti už dlhšie, podľa predložených výkresov pôdorysu by mali byť tieto priestory v poriadku, teda sú vyhovujúce. Ing. Ján Vojtek: "Z akých zdrojov sa bude tento projekt financovať?" JUDr. Ing. Ľubomír Faktor: "Z vlastných zdrojov, nakoľko fondy na toto nie sú, to je obchodný zámer." Ing. Ján Vojtek: "Nakoľko je teraz vo všeobecnosti problém s lekármi – či už všeobecnými, ale i špecialistami – máte ako budúci investor už niečo dohodnuté, rozbehnuté, „zajednané“ …. s nejakými lekármi?" JUDr. Ing. Ľubomír Faktor: "Niečo máme, niečo musíme ešte doriešiť, v tomto smere spolupracujeme aj s fakultami... Samozrejme bude treba urobiť prieskum návratnosti investície." Starostka: "Bolo by možné, keby sme nepristúpili k odpredajú, ale teda iba k prenájmu – napr. na tých 30 rokov za symbolické euro – ako ste spomínali?" JUDr. Ing. Ľubomír Faktor: "Aby sa projekt podaril, tak aj áno. Ale ak budeme vidieť, že sa aj prieskum lepší (návratnosť), tak potom aj ten odpredaj." Dohodli sa, že sa pripraví návrh zmluvy k dlhodobému prenájmu priestorov za euro s možnosťou predkupného práva po niekoľkých rokov na pripomienkovanie. Starostka dal hlasovať za žiadosť JUDr. Ing. Ľubomíra Faktora a OZ žiadosť zobrala na vedomie:

Uznesenie č. V-2/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť JUDr. Ing. Ľubomíra Faktora, Stará Bystrica č. 586, o odkúpenie jestvujúcej budovy – bývalého zdravotného strediska a vybudovanie lekárne, ambulancie všeobecných a odborných lekárov… v danom objekte (OU-2023/944) – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť JUDr. Ing. Ľubomíra Faktora, Stará Bystrica č. 586, o prenájom (odkúpenie) jestvujúcej budovy – bývalého zdravotného strediska a vybudovanie lekárne, ambulancie všeobecných a odborných lekárov… v danom objekte.

Čas: 16 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 – Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

3. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce

Starostka prešla k bodu č. 3 – správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce. Uviedla, že správy boli predložené a pýtala sa poslancov, či majú nejaké otázky na hlavnú kontrolórku. Mg. Peter Piják: "Ten súčasný dlh je 120 000 €?" Starostka: "To nie je ako dlh, je to dotácia, ktorú dostávame od štátu, ale musela sa dať do týchto položiek ako dlh. Len sa to eviduje ako dlh, ale nie je to dlh." Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. V-3/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu z kontroly plnenia uznesení a kontroly stavu a vývoja dlhu obce Nesluša k 31. 12. 2022 a k 31. 03. 2023 (OU-2023/764, OU-2023/366/3) – predkladá Mária Kormanová, hlavná kontrolórka obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. správu z kontroly plnenia uznesení OZ konaného dňa 28. 07. 2023;
 2. správu z kontroly stavu a vývoja dlhu obce Nesluša k 31. 12. 2022 a k 31. 03. 2023.

Čas: 16 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 – Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

4. Určenie ceny za odber vody podľa ÚRSO

Starostka pokračovala 4. bodom – Určenie ceny za odber vody podľa ÚRSO. Uviedla, že ÚRSO teraz neberie do úvahy žiadne náklady na rekonštrukciu. Obec už do rekonštrukcie investovala takmer 1 milión eur. Prevádzkové náklady vyrátali na € 0,70. Ing. Ján Vojtek: "€ 0,70 sú náklady, ktoré má obec s výrobou a dodávkou pitnej vody. Plánujeme rozšírenie vodovodu na vyšný koniec, plánuje sa rekonštrukcia na nižný koniec…. A toto si nebudem môcť uplatniť…. Nedoplácame na to len my ako obec, ale všetci, čo distribuujú vody ako SEVAK…. Jednoducho investičné náklady sa nemôžu premietnuť do ceny vody alebo stočného." Starostka: "Cena vody v Kysuckom Novom Meste – SEVAK – € 1,20..." Martin Lisko: "V Kysuci majú vodu lepšiu… Suseda, čo mi volala, majú vodu úplne hnedú." Ing. Ján Vojtek: "Martin, ak je niekde porucha, a v priebehu roka tých porúch býva, môže sa stať, že krátkodobo je voda zakalená, na závadnosti tej vody to nič nemá." Starostka: "Aj od hygieny máme dobré rozbory." Ing. Ján Vojtek:"Keď sa niečo opravuje, je jasné, že krátkodobo je tá voda zakalená." Starostka: "A treba povedať, aby sme tú vetvu odkalili…. Keď sme robili rekonštrukciu – najviac závad a únikov bolo na prípojkách, nie na hlavnom potrubí…. Na nižnom konci sú aj prípojky cez potok, nie je zaručené, že si tam dali „chráničku“, že tam nejde aj takáto voda…Neviem to ovplyvniť, ja púšťam ľudom čistú vodu…" Martin Lisko: "Sťažujú sa ľudia na tú vodu…" Ing. Ján Vojtek: "Nižný koniec je zásobovaný z Dúbravského vodovodu, pokiaľ naše zdroje postačujú ide odtiaľ, ak nie ide voda zo SEVAK-u." Martin Lisko: "Bolo tam reálne video – že išla dieťa okúpať a bola hnedá tá voda." Ing. Ján Vojtek: "To bolo akurát vtedy, keď bola porucha. Aj u nás hore klesol tlak a keď som volal, tak dole bola porucha… a chvíľu trvá, kým sa to odstráni." Starostka: "Tá hlina sa ti dostane do potrubia a musíme to odkaliť. Vám dole to ešte zakaľujú aj neodborne urobené prípojky, lebo keď sa tam dá tlak, keď sa to odkaľuje, tak nám to zakaľuje z tých prípojok a dostane sa to do systému. Hore, kde sme porobili nové prípojky, to nemáme. Týchto 0,70 € je iba za prevádzku – za rozbory, za chlórovanie, elektrika na čerpadlo …. To nie sú investičné náklady, čo sme my dali. Z € 0,50 na € 0,70 za m3 zvýšenie je € 0,20 na 1000 litrov, aby sa nám aspoň vrátili náklady." Ing. Peter Ozsvald: "Keď si zoberieme, aké sú náklady na všetko, tak to je skoro nič…"

Starostka hovorila o tom, ako je po centrum ukončená rekonštrukcia a bude potrebné urobiť rekonštrukciu aj na nižný koniec, inak sa neodstránia takéto závady. Do zariadenie DOS nám chodí pravidelne hygiena brať vzorky, sú v poriadku… Aj na nižnom konci sa dočkajú, len aby boli nachystaní a mali vybudované vodomerné šachty, v priebehu jedného – dvoch rokov. Ing. Peter Ozsvald: "Apelovať môžeme na tú sumu, koľko je percentuálne urobené dediny (rekonštrukcia vodovodu)?" Starostka: "Od ZŠ po poštu, ostáva už iba nižný koniec a bočné vetvy, cca 60 % vodovodu je urobených z obecných. Predtým sme mesačne do dediny púšťali 15 000 m3, teraz sme prešli iba na 4 000 m3. Máme 60 % zrekonštruovaného a aká veľká je úspora…" Starostka dala po diskusii k tomuto bodu hlasovať najskôr za cenu určenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a následne prebehlo hlasovanie za poplatok za odber pitnej vody od 1. januára 2024 – priajté:

Uznesenie č. V-4/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo potvrdenie o cene vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre regulovaný subjekt Obec Nesluša na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027 vo výške € 0,7853/m3 – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie potvrdenie o cene vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre regulovaný subjekt Obec Nesluša vo výške € 0,7853/m3.

Čas: 16 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 – Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

b) schvaľuje poplatok za odber pitnej vody obecného vodovodu Nesluša pre občanov a podnikateľské subjekty vo výške € 0,70/m3 na obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2027.

Čas: 16 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

5. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša

Starostka prešla k 5. bodu – Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša. Uviedla, že z komisie mali nejaké pripomienky a následne spoločne prešli jednotlivé pripomienkované položky a prehodnotili ich. Dohodli sa na úprave počtu a ceny hlásenia rozhlasových relácií. Dlhšie sa venovali cene práce pri motorových vozidlách – ako bager, UNC,… Starostka apelovala na to, že si nevieme dať do nákladov prevádzkové náklady vozidiel ako prepichnuté pneumatiky, a tým, že nemáme nastálo zamestnanca. Ing. Ján Vojtek: "Bol som na komisii – keď si objednáš od súkromného sektora bager, neplatíš ešte aj za bagristu…" Martin Lisko: "Cena je privysoká oproti súkromnému sektoru, bager bude slúžiť iba obci, nikto to nebude chcieť." Starostka: "Ten bager si už na seba zarobil." PhDr. Juraj Bosý: "Aj ja som sa pýtal, nikto nepýtal „ešte toto, ešte toto“ – proste 40 a hotovo." Starostka: "My na tom nedokáže zarábať, je to hlavne pre naše veci…" Ing. Ján Vojtek: "Mali by sme robiť aj nejakú službu…, ale sumy, ktoré budeme pýtať za ten bager, aby boli reálne…" Po dlhej diskusii dala starostka hlasovať za predložený návrh s úpravami, na ktorých sa dohodli – prijaté:

Uznesenie č. V-5/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 5/2023 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša – s úpravou podľa návrhu komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej a podľa navrhnutej úpravy na zasadnutí OZ v návrhu č. 1:

upraviť položku č. 1 z:

"Položka 1 – miestny poplatok za miestny rozhlas

Za zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase

 1. podnikateľská ponuka a ponuka fyzických osôb nepodnikateľov spojená s predajom; politická reklama – € 5,00,
 2. oznamy občanov a organizácií – € 3,00,
 3. straty, nálezy, oznamy verejnoprospešného charakteru – oslobodené,
 4. blahoželania, oznamy miestnych spolkov – € 2,00"

na:

"Položka 1 – miestny poplatok za miestny rozhlas

Za zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase

 1. podnikateľská ponuka a ponuka fyzických osôb nepodnikateľov spojená s predajom – € 5,00,
 2. oznamy občanov a organizácií – € 3,00,
 3. straty, nálezy, pohreby, oznamy verejnoprospešného charakteru a oznamy miestnych spolkov* – oslobodené,
 4. blahoželania – € 2,00,
 5. politická reklama – € 10,00.

* (1 akcia = 1 hlásenie zdarma – každé ďalšie hlásenie tej istej akcie za poplatok € 2,00/hlásenie)."

v položke 12 – mulčovanie a v položke 13 – motorové vozidlá obce – všade vypustiť položku – priemerná CCP zamestnanca na 1 hodinu výkonu – € 9,80.

Ponechať Položka 14 – Odhŕňanie snehu

Odhŕňanie snehu do osád – € 60,00/hod.

z doteraz platného VZN č. 3/2022 bez položky priemerná CCP zamestnanca na 1 hodinu výkonu.

Položku 16 – Reprezentačné predmety – prečíslovať na položku 15 – podľa poradia.

Ostatné položky zostanú bez zmeny – tak ako boli predložené v návrhu č. 1.

Čas: 16 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 – Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

6. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša

Starostka pokračovala Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša, ktorý predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ – Ing. Andrea Špiriaková. Starostka uviedla: "Tam sa zvýšil iba poplatok za školskú družinu (klub)." Spomenula tiež, že čo sa týka ceny školských poplatkov i odvozu za komunálny odpad, mávajú sedenia starostovia okolitých obcí a rokujú, aby mali približne rovnaké ceny. Cena sa zvyšuje zo 7 € na 12 €. Uviedla, že v okolí majú cenu okolo 15 a v meste až 20 €. Návrh na zvýšenie na 12 € sa nepozdával ani Ing. Jánovi Vojtekovi. Pýtali sa preto riaditeľky školy, či by nebolo lepšie zvýšiť uvedený poplatok na sumu 15 €. Riaditeľka Ing. Andrea Špiriaková: "Snažili sme sa tú sumu zvýšiť, čo najmenej, aby sme nezaťažili rodičov." Starostka: "Tí, ktorí sú v hmotnej núdzi, majú túto službu zadarmo." Ing. Ján Vojtek: "Vy nemôžete na tom zarábať, ale nemôžete byť na tom ani stratoví. Z čoho to budeš potom doplácať, z ktorej kapitoly rozpočtu?" Ing. Andrea Špiriaková: "Nemôžem to z ničoho. My do ŠKD nemôžeme nič nakúpiť, pretože všetko ide na mzdy – všetko." Starostka: "Ja navrhujem nie 12 €, ale 15 €." Martin Lisko: "Nech povie Aďa (riaditeľka)." Ing. Andrea Špiriaková: "Určite viac by nám pomohlo 15 €. Bol taký veľký záujem o ŠKD, aby sme vyhoveli všetkým, museli sme otvoriť 3 oddelenia, predtým sme mali iba dve… určite by to bolo lepšie, mohli by sme im tam niečo nakúpiť. Nechceli sme ísť až na také zvýšenie, ale pomohlo by nám to. Najlacnejšie máme CVČ – tam to vychádza 1 € na mesiac, ale to nám zatiaľ vychádza…" Starostka dala potom hlasovať za upravený návrh (z 12 € na 15 € za mesiac – ŠKD) – priajté:

Uznesenie č. V-6/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša – predkladá Ing. Andrea Špiriaková – riaditeľka ZŠ s MŠ Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 6/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša s tým, že položka v časti III. Školský klub detí § 6 ods. 1 sa zvýši z navrhovaných € 12,00/mesiac na € 15,00/mesiac.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 – Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

17:05 – Starostka po odhlasovaní vyhlásila 10-minútovú prestávku do 17:15 hod.

17:05 – odišiel poslanec PhDr. Juraj Bosý.

7. Spolufinancovanie projektu – zvýšenie energetickej účinnosti objektu Základná škola v Nesluši

17:15 – po ukončení prestávky – starostka pokračovala bodom 7. Spolufinancovanie projektu – zvýšenie energetickej účinnosti objektu Základná škola v Nesluši. Uviedla, že nám schválili dotáciu na zateplenie ZŠ a potrebuje, aby sa schválila 5 % spoluúčasť financovania projektu. Poslanci nemali výhrady – hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. V-7/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Dňa 25. 08. 2023 obdržala obec Nesluša Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu. Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2023 na účel dotácie (financovanie projektu): Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu Základnej školy v obci Nesluša vo výške: 247 170,43 eur.

Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je okrem iného preukázanie, že žiadateľ má na financovanie účelu dotácie (projektu) zabezpečených najmenej 5 % z oprávnených nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške najmenej: 13 008,97 eur – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov obce Nesluša, čo predstavuje maximálnu sumu 13 008,97 eur.

Čas: 17 hod. 16 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

8. Spolufinancovanie projektu – kvalitné a inkluzívne vzdelávanie v Základnej škole v Nesluši

Starostka pokračovala – 8. bodom – Spolufinancovanie projektu – kvalitné a inkluzívne vzdelávanie v Základnej škole v Nesluši. Vysvetlila poslancom, že pracuje na novom projekte, ktorý treba do 16. 10. 2023 odovzdať. Taktiež je tam potrebné schválenie spoluúčasti na financovaní projektu vo výške 8 %. Zapisovateľka prečítala názov projektu a výšku sumy projektu i spolufinancovania. Starostka dala hlasovať – prijaté:

Uznesenie č. V-8/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Dňa 14. 07. 2023 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán Programu Slovensko Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl.

Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Špecifický cieľ: RSO 4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu.

Kód výzvy: PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR

Alokácia finančných prostriedkov na výzvu je 50 mil. eur. Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa – obce je min. 8 % z celkových oprávnených výdavkov rozpočtu projektu. Predpokladané náklady rozpočtu projektu „Stavebné úpravy školskej kuchyne a jedálne, debarierizácia ZŠ s MŠ Nesluša, výstavba doskočiska a úprava školského ihriska s umelou trávou“ sú vo výške € 360 000,00 s DPH – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ z Programu Slovensko na realizáciu projektu: „Stavebné úpravy školskej kuchyne a jedálne, debarierizácia ZŠ s MŠ Nesluša, výstavba doskočiska a úprava školského ihriska s umelou trávou“, ktorý bude realizovaný obcou Nesluša vo výške € 360 000,00 s DPH;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 8 % z celkových oprávnených výdavkov obce Nesluša, čo predstavuje maximálnu sumu € 28 800,00 s DPH.

Čas: 17 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

9. Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce Nesluša – časť parcely KNC 1437/1

Po odhlasovaní starostka odovzdala slovo Ing. Jánovi Vojtekovi a zasadnutie pokračovalo podľa programu bodom č. 9 – Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce Nesluša – časť parcely KNC 1437/1. Uviedol, že uvedená žiadosť sa riešila na komisii územného plánovania a životného prostredia. Komisia nemala výhrady a odporúča OZ schváliť žiadosť. Spresnili, že sa jedná o nájom na 5 rokov. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. V-9/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Marty Klotákovej, bytom Nesluša 1027, o prenájom časti pozemku o rozmeroch 5,9 x 10 m, celkom o ploche 59 m2 na poľnohospodárske účely – pestovanie byliniek. Zároveň žiada o odsúhlasenie výstavby dočasného jednoduchého oplotenia a brány podľa predloženého náčrtu na prenajatom pozemku z dôvodu ochrany súkromia (OU-2023/892).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – časť pozemku p. č. KNC 1437/1 o celkovej ploche 59 m2 na poľnohospodárske účely podľa zverejneného zámeru zo dňa 22. 09. 2023. Výška nájomného bude stanovená podľa aktuálne platného VZN. Dĺžka nájmu na 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Pred realizáciou dočasného oplotenia a brány si nájomca musí zabezpečiť stavebné povolenie alebo ohlásenie v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. po dobu nájmu. Vydané povolenie na realizáciu stavby nájomca predloží prenajímateľovi k nahliadnutiu. Po ukončení nájmu bude stavba odstránená nájomcom.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa: Predchádzajúci vlastníci bytu č. 1 pozemok, ktorý je predmetom navrhovaného nájmu udržiavali a zveľaďovali. Nový vlastník bytu č. 1, p. Marta Klotáková, chce pozemok využívať ako bylinkovú záhradu, čím dôjde opäť k jeho zveľadeniu. Nakoľko obec v súčasnosti nemá zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity udržiavania a zveľaďovania pozemku, z ktorého má obec aj finančný príjem.

Čas: 17 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

10. Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce Nesluša – časť strechy budovy obecného úradu

Ing. Ján Vojtek pokračoval ďalším zámerom – 10. Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce Nesluša – časť strechy budovy obecného úradu. Vysvetlil prítomným, že sa jedná o prenájom, ktorý schválili tento rok spoločnosti ITS, no došlo k zmene vlastníka, tak chcú zmeniť aj zmluvu a aj obsah, nakoľko strechu vodojemu už nebudú využívať. Poslanci nemali výhrady a súhlasili. Prijaté:

Uznesenie č. V-10/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť ITS, spol. s r.o. Závodská cesta 2945/38 Žilina – o zmenu zmluvného partnera a o úpravu nájomnej zmluvy (OU-2023/881).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa zverejneného zámeru zo dňa 22. 09. 2023 spoločnosti DSI DATA, a. s., so sídlom Nám. A. Bernoláka 377, 029 01  Námestovo, prenájom časti strechy budovy obecného úradu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, súpisné číslo 978 – na parcele KNC 1437/2 – zapísanej na LV 1244 v k. ú. Nesluša ako administratívna budova za účelom zachovania a prevádzkovania telekomunikačných zariadení. Odplata za poskytnutý priestor bude vo výške 250 €/rok za vysielač na streche obecného úradu. Platba za spotrebovanú elektrinu bude účtovaná podľa nameranej spotreby podružným meradlom. Dĺžka nájmu 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom, zároveň však po demontáži zariadení z vodojemu na parcele č. KNC 5285/3.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa: Spoločnosť: DSI DATA, a. s., Námestovo, prostredníctvom telekomunikačných zariadení (verejný vysielač) slúži občanom, aby si mohli domácnosti pripojiť k internetu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné ich zachovanie pre ďalšie prevádzkovanie.

Čas: 17 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

11. Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce Nesluša – časť parcely KNC 1679/8

Ing. Ján Vojtek prešiel k bodu č. 11. Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok obce Nesluša – časť parcely KNC 1679/8 pre pani Danielu Vlčkovú počas zimného obdobia t. j. od novembra do marca. Komisia odporučila schváliť uvedenú žiadosť. Starostka mala pripomienku: "Prečo by sa mal pozemok prenajať iba na pol roka? Nech sa jej to prenajme na celý rok, nech sa o ten pozemok stará (kosenie)." Ing. Peter Ozsvald: "Nabudúce, keď dá žiadosť, tak to prehodnotíme." Starostka: "To si každý rok podáva žiadosť?" Ing. Ján Vojtek: "To je na 5 rokov (podľa odporúčania komisie)." Dohodli sa teda, že prenájom sa schváli iba na obdobie do konca marca. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. V-11/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Daniely Vlčkovej, bytom Nesluša 1041, o prenájom časti pozemku KNC 1679 v kat. úz. Nesluša o rozmeroch 9,5 x 4,8 m, plocha celkom 45,6 m2 na súkromné účely, na mesiace november až marec na prelome rokov v období počas schváleného nájmu – podľa zverejneného zámeru zo dňa 13. 09. 2023 (OU-2023/506).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecného majetku podľa zverejneného zámeru zo dňa 13. 09. 2023 – časti pozemku č. KNC 1679 o rozmeroch 9,5 x 4,8 m na súkromné účely, celkom o ploche 45,6 m2. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša a bude uhradená len za 5 mesiacov v kalendárnom roku (január, február, marec, november, december). Dĺžka nájmu od 01. 11. 2023 do 31. 03. 2024.

Čas: 17 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

12. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti

Ing. Ján Vojtek uviedol ďalší bod zasadnutia – 12. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti a slovo odovzdal zástupcovi komisie Mgr. Petrovi Pijákovi, nakoľko predseda komisie PhDr. Juraj Bosý nebol prítomný. Mgr. Peter Piják uviedol kedy sa komisia konala a pokračoval žiadosťami o dotácie, ktoré boli pridelené na riešenie. Začal žiadosťou občianskeho združenia Bajk Relax Kysuce, kde komisia odporúča schválenie dotácie v nižšej sume ako bolo v žiadosti. Starostka: "Jednému žiadateľovi ste dali podmienku, čo sa týka dotácie, odporúčam, dať podmienku aj ostatným, aby sa necítili diskriminovaní." Navrhla, aby uvedené občianske združenie zabezpečilo varenie gulášu pri obecných akciách – stavanie mája, fašiangy a pre jubilantov. Iba práca. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. V-12/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Bajk Relax Kysuce, o. z., so sídlom Dolinský potok 1097, Kysucké Nové Mesto – o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 na akciu – Neslušským chotárom MTB preteky vo výške 8 000 € (OU-2023/904).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Bajk Relax Kysuce, o. z., so sídlom Dolinský potok 1097, Kysucké Nové Mesto – o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 na akciu – Neslušským chotárom MTB preteky vo výške 6 000 € s podmienkou, že zabezpečia varenie gulášu pre obecné akcie – fašiangy, stavania mája a na stretnutí jubilantov.

Čas: 17 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Mgr. Peter Piják – pokračoval žiadosťou Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši na akciu – súťaže v roku 2024. Ako uviedol komisia nemala výhrady a odporúča sumu schváliť, len necháva na posúdenie, či ju ideme rozdeliť na deti a dospelých ako v minulosti. Starostka uviedla, že sa rozprávala so Zuzanou Hrubou a dohodli sa, že deti budú financované cez CVČ pri ZŠ s MŠ. Takže odporúča schváliť finančné prostriedky iba pre dospelých, polovicu podľa žiadosti, konkrétne uviedla 700 €. Starostka ešte spomenula, že tejto organizácií netreba dávať žiadne podmienky, nakoľko pomôžu vždy, keď ich oslovíme. Poslanci nemali problém s tým, že sa dotácia schváli iba pre dospelých s tým, že ostatné financie sa schvália pri rozpočte pre CVČ na tento účel. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. V-13/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša – o dotáciu z rozpočtu obce na Hasičské súťaže v roku 2024 vo výške 1 340 € (OU-2023/893).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša – o dotáciu z rozpočtu obce na Hasičské súťaže v roku 2024 vo výške 700 € pre súťaže dospelých.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 – Zuzana Hrubá.

Mgr. Peter Piják prešiel k druhej žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši na 7. ročník hasičskej súťaže vo výške 1 100 €. Komisia ani poslanci nemali výhrady voči danej žiadosti a sume. Starostka dala hlasovať za uvedenú žiadosť – prijaté:

Uznesenie č. V-14/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša – o dotáciu z rozpočtu obce na 7. ročník hasičskej súťaže v roku 2024 vo výške 1 100 € (OU-2023/894).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša – o dotáciu z rozpočtu obce na 7. ročník hasičskej súťaže v roku 2024 vo výške 1 100 €.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 – Zuzana Hrubá.

Mgr. Peter Piják uviedol žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 5000 €. Ako uviedol, komisia nemala výhrady voči žiadosti a odporúča ju schváliť v plnej výške. Ing. Ján Vojtek namietal, že aj tomuto subjektu treba dať podmienku ako mali minulý rok – viazanosť 200 €, že sa zapoja do akcie obce počas roka. Starostka dala hlasovať za upravený návrh – prijaté:

Uznesenie č. V-15/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska Nesluša, so sídlom Nesluša 230, o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 na projekt – Dôchodcovia Nesluše spoznávajú Slovensko vo výške 1 500 € (OU-2023/890).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska Nesluša, so sídlom Nesluša 230, o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 na projekt – Dôchodcovia Nesluše spoznávajú Slovensko vo výške 1 300 € + 200 € s podmienkou, že sa členovia organizácie aktívne zapoja počas roka do kultúrnej akcie poriadanej obcou Nesluša. V opačnom prípade je žiadateľ povinný vrátiť 200 € obci Nesluša ako nevyčerpanú dotáciu.

Čas: 17 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Mgr. Peter Piják prečítal ďalšiu žiadosť – Spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši o dotáciu vo výške 1 800 €. Komisia odporúčala schváliť dotáciu vo výške, tak ako minulý rok, teda vo výške 1 000 € + 200 € s viazanosťou zapojenia sa do kultúrnej akcie obce. Starostka dala hlasovať za návrh – prijaté:

Uznesenie č. V-16/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši, so sídlom Nesluša 855 – o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 vo výške 1 800 € (OU-2023/882).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši, so sídlom Nesluša 855 – o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 vo výške 1 000 € + 200 € s podmienkou, že sa členovia organizácie aktívne zapoja počas roka do kultúrnej akcie poriadanej obcou Nesluša. V opačnom prípade je žiadateľ povinný vrátiť 200 € obci Nesluša ako nevyčerpanú dotáciu.

Čas: 17 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Starostka na margo toho uviedla, že nemajú na mysli, že majú ísť robiť – zametať cestu alebo niečo natierať. Je to taká akcia, že zavolajú lekára alebo nejakého špecialistu – urobia prednášku…; sú to kultúrne akcie, ak vedia spievať môžu prísť zaspievať….

Mgr. Peter Piják pokračoval žiadosťou občianskeho združenia Priatelia Kysúc o dotáciu vo výške 2 000 €. Komisia doporučuje schváliť dotáciu v plnej výške. Starostka odporúčala zapájať všetkých do akcií. Poslanci nemali návrh na nejakú aktivitu. Ing. Andrea Špiriaková uviedla, že každoročne im chodia pomáhať k organizovaniu akcie – Turistická olympiáda. Starostka: "Tak im to tam dajme ako podmienku, že budú pomáhať ZŠ s MŠ." Starostka dala hlasovať za upravený návrh – prijaté:

Uznesenie č. V-17/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Priatelia Kysúc – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 na projekt – Turistické preteky vo výške 2 000 €. (OU-2023/888).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Priatelia Kysúc – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 na projekt – Turistické preteky vo výške 2 000 € s podmienkou, že budú pomáhať pri organizovaní akcií v ZŠ s MŠ Nesluša.

Čas: 17 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Mgr. Peter Piják prešiel k žiadostiam občianskeho združenia Kultúra v Nesluši na akciu Rocknes a Letné kino 2024. Ako uviedol, komisia odporúča schváliť dotáciu v plnej sume. Požiadal však o vyjadrenie aj poslancov k tejto žiadosti. Ing. Ján Vojtek navrhol, aby sa podmienila aj táto žiadosť, napr. 2 500 €. Starostka navrhla, aby nám Ján Capko pri stavaní mája zaspieval a na Mikuláša bude robiť čerta, anjela alebo Mikuláša…??? Ing. Peter Ozsvald: "Dohodli sme sa na 3 200,00 €, neviem, Jano hrá sólovku na elektrickú gitaru, neviem, či vie hrať na španielku…" Martin Lisko: "Keď dávame všetkým 200 €, tak dajme 3 000 € + 200 €." Ing. Peter Ozsvald: "Jano je za každú srandu, ale tak nech ide na jednu z týchto akcií, nie na všetky…" Martin Lisko vyzval Mgr. Petra Pijáka, aby sa vyjadril on ako predseda tohto občianskeho združenia. Mgr. Peter Piják uviedol, že sa zapoja do troch obecných akcií. O takomto návrhu dala starostka aj hlasovať – prijaté:

Uznesenie č. V-18/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 na akciu – ROCKNES 2024 vo výške 3 200 € (OU-2023/900).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 na akciu – ROCKNES 2024 vo výške 3 000 € + 200 € s podmienkou, že sa členovia aktívne zapoja do troch obecných akcií.

Čas: 17 hod. 41 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 – Mgr. Peter Piják.

Druhá žiadosť bola na dotáciu na Letné kino 2024. Komisia ani poslanci nemali žiadne výhrady. Starostka – to je bez podmienky. Dala hlasovať na žiadosť – prijaté:

Uznesenie č. V-19/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 na akciu – Letné kino 2024 vo výške 250 € (OU-2023/901).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 na akciu – Letné kino 2024 vo výške 250 €.

Čas: 17 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 – Mgr. Peter Piják.

Mgr. Peter Piják – predstavil žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu vo výške 900 €. Komisia odporúča schváliť dotáciu tak ako minulý rok vo výške 300 €, no tentoraz bez podmienky vedenia krúžku v CVČ, nakoľko krúžok už vedie niekto iný. Starostka dala hlasovať za uvedený návrh komisie – prijaté:

Uznesenie č. V-20/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša, so sídlom Hotel Les Nesluša – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 vo výške 900 € (OU-2023/899).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša, so sídlom Hotel Les Nesluša – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na rok 2024 vo výške 300 €.

Čas: 17 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Mgr. Peter Piják uviedol poslednú žiadosť o dotáciu Športového klubu v Nesluši. Na komisii sa snažili rozdeliť financie na mužov a deti na CVČ. Komisia nedošla k záveru. Martin Lisko: "Nech sa vyjadrí Ing. Michal Kloták." Ing. Michal Kloták uviedol, že nemusí sa schvaľovať dotácia, že on končí. Ing. Peter Ozsvald: "Ak Michal končí, tak končí aj futbal u nás." Ing. Michal Kloták: "Po tom, čo ste tu minulý týždeň predviedli a povedali…" Starostka: "Chceme, aby si to rozdelil na mužov a deti zvlášť, tie pôjde cez CVČ." Ing. Michal Kloták: "To by som ich musel nanovo registrovať." Ukázal prítomných faktúru, ktorá mu chodí z Futbalového zväzu. Starostka vyzvala riaditeľku, aby sa išla pozrieť na tú faktúru, či to dokážu rozúčtovať na položky. Ing. Andrea Špiriaková uviedla, že faktúra by musela byť vystavená na CVČ, všetky faktúry musia byť zverejnené… Ing. Michal Kloták: "Slovenský futbalový zväz vystavuje faktúru na IČO podľa registrácie." Starostka: "Ja sa opýtam Maťa – žeby sme tie položky prefaktúrovali." Martin Lisko: "Keby to išlo cez CVČ, koľko by si potreboval?" Starostka: "Keď to pôjde cez CVČ – ešte viac potrebuje ako dal tých 5 000 €." Martin Lisko: "Koľko by si potreboval – na dospelých?" Nastala rušná diskusia o tom, ako sú financované okolité kluby. Starostka: "Na mužov ti stačí potom tých 4 000 €." Poslanci sa ozvali, že 4 000 € je málo. Ing. Peter Ozsvald: "Pýtal som sa kolegov – jeden mal minulý rok 5 000 € a teraz ide na 6 000 €, ale majú iba mužov, nič viac. A druhý kolega z Rakovej – tí majú podobne ako Michal – minulý rok mali 18 000 € a tento rok chcú o 3 000 € viac. Bolo tu počuť, že sa nemôžeme porovnávať s Rakovou, ale nechceme ani 21 000 €. Futbal je tu nejaká tá kultúra tu v obci, a Michal je v podstate strojcom toho futbalu tu v Nesluši. A keď to Mišo ukončí, tak skončí futbal na nejaké obdobie a už sa to naštartuje svojím spôsobom. Prihlásilo sa tam 87 detí. Mišo nech si povie sumu…" Starostka vymenovala náklady, ktoré máme s ihriskom, porovnávala situácie v okolitých obciach s našou... rozobrali aj položky žiadosti. Starostka požiadala Ing. Michala Klotáka, aby rozpísal položky, ktoré položky sú na čo a v akej výške… a na nasledujúcom zasadnutí sa dohodneme o schválení výšky dotácie, aby sme to mali k rozpočtu. Dohodli sa, že v ďalšom týždni doloží Ing. Michal Kloták rozpis položiek. Hlasovaním poslanci zobrali žiadosť na vedomie:

Uznesenie č. V-21/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Športového klubu Nesluša – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 vo výške 9 300 € (OU-2023/889).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Športového klubu Nesluša – o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 vo výške 9 300 € s tým, že Ing. M. Kloták doloží podrobný rozpis rozpočtu projektu.

Čas: 17 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 7;
 • neprítomní: 2 – PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 7 – Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

18:00 – prišiel poslanec PhDr. Juraj Bosý.

13. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania – pridelené žiadosti

Zobral si slovo opäť Ing. Ján Vojtek – pokračoval správou z komisie územného plánovania a životného prostredia. Uviedol žiadosť Ján Svrčka a Vilmy Svrčkovej na odkúpenie časti pozemku – jedná sa o pozemok v časti obce Radovka. Momentálne ju p. Svrček užíva na základe nájomnej zmluvy. Ing. Ján Vojtek uviedol návrh z komisie, ktorá odporúča schváliť zámer odpredaja za sumu 30 €/m2. Starostka vyjadrila svoj názor – p. Svrček má nájomnú zmluvu na 99 rokov, nikto ho odtiaľ nevyháňa…. Spomenula príklad z bytovky 1027, kde je problém s garážami. Bývalí majitelia bytov predali byt, ale garáž si nechali. Môže sa stať to isté aj u p. Svrčka, že keď sa pominie, garáž ostane niekomu inému, a potom bude problém. Podľa jej názoru nie je dôvod riešiť odpredaj, prenájom je pre obec výhodnejší. Mgr. Peter Piják vyhľadal uvedenú zmluvu a viedol, že je na dobu neurčitú, pričom vypovedať môže ktokoľvek. Martin Lisko: "Možno sa bojí, žeby mu zmluvu vypovedali." Mgr. Peter Piják: "Navrhol, aby sa urobil dodatok k tejto zmluve, že by sa nájom automaticky predlžoval, ak bude stále vlastník toho rodinného domu." Ing Ján Vojtek upozornil, že sa stále bavíme iba o zámere. Po ukončení diskusie dala starostka hlasovať za žiadosť p. Svrčka a p. Svrčkovej, na základe hlasovania nebolo prijaté žiadne uznesenie:

Neschválený návrh 1

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Svrčka a manželky Vilmy Svrčkovej, obaja bytom Nesluša 1039, o odkúpenie časti pozemku KNC 1679/8 o výmere 30,10 m2, ktorú majú v nájme na základe nájomnej zmluvy č. 3/2015, (OU-2023/449).

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prevodu obecného majetku – predaj časti pozemku č. KNC 1679/8 z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľom Jánovi Svrčkovi a manželke Vilme Svrčkovej, obaja bytom Nesluša 1039, o výmere 30,10 m2.

Predajnú cenu odporúča komisia na 30 €/m2. Náklady na vklad do katastra a na vyhotovenie geometrického plánu, ktorým sa oddelí plocha o výmere cca 30,10 m2 z pozemku KNC 1679/8, budú hradiť kupujúci

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa: Žiadatelia majú v súčasnosti na prenajatej časti pozemku č. KNC 1679/8 vybudovaný prístrešok. Terén v tejto časti je svahovitý a môže dochádzať k jeho deformáciám a zosuvu. Zrealizovaný prístrešok má vybudované základové pásy a pätky, ktoré zamedzujú deformáciám pozemku a tým sa zabezpečuje aj ochrana obecného majetku – ochrana pred zosuvom pôdy, spevnenie miestnej komunikácie.

Čas: 18 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 – Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 1 – Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 7 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják.

Ing. Ján Vojtek pokračoval žiadosťami o parkovanie. Žiadosť p. Kyzekovej – upresnil miesto parkovania podľa žiadosti – oproti bytu p. Klotákovej. Odporúča parkovanie na vybudovanom parkovacom mieste, nie na prístupovej ceste. Starostka vysvetlila situáciu s parkovaním pri bytovom dome. Pán Peter Hvozár sa pýtal ako to bude s parkovaním, keď tam bude denný stacionár. Starostka mu vysvetlila, že podľa projektu musí vybudovať nové parkovacie miesta. Starostka dala hlasovať za žiadosť p. Kyzekovej – prijaté:

Uznesenie č. V-22/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Nikoly Kyzekovej, bytom Nesluša 1027, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla pred bytovým domom 1027 podľa priloženého náčrtu – na príjazdovej ceste – oproti bytu p. Klotákovej (OU-2023/927).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Nikoly Kyzekovej, bytom Nesluša 1027, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla pred bytovým domom 1027, ale nie podľa priloženého náčrtu, ale na mieste, kde sú vybudované parkovacia miesta pri zdravotnom stredisku.

Čas: 18 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 – Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. Ján Vojtek uviedol žiadosť p. Šubertovej o parkovanie. Uviedol, že p. Šubertová má dvojgaráž, parkovacie miesto uviedla pred garážou. Starostka uviedla, že má auto a dvojgaráž – prečo by mala parkovať na obecnom pozemku, nech si ho dá do garáže. Na chvíľu odišiel z rokovacej miestnosti poslanec Ing. Peter Ozsvald. Po jeho návrate dala starostka hlasovať za žiadosť p. Šubertovej. Hlasovaním nebolo prijaté žiadne uznesenie:

Neschválený návrh 2

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Lucie Šubertovej, bytom Nesluša 1027, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla v časti pri bytovom dome 1027 pred garážou (OU-2023/926).

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Lucie Šubertovej, bytom Nesluša 1027, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla v časti pri bytovom dome 1027 pred garážou.

O návrhu uznesenia sa hlasovalo.

Čas: 18 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 1 – Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 2 – Zuzana Hrubá, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják.

14. Rôzne

V poslednom bode programu starostka pripomenula, že im bol zaslaný návrh na program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Pripomienky poslal iba Ing. Ján Vojtek. Prosila poslancov, aby poslali pripomienky k tomu, čo plánujeme do budúcna. Starostka: "Stačí si pozrieť len koniec tohto dokumentu – víziu toho, čo budeme robiť…" Hovorila o komasácii, regulácii…. Dohodli sa na ďalšom stretnutí.

15. Záver

18:37 starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila V. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.