Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 28. 07. 2023.

Prítomní poslanci:  PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomní poslanci: Martin Lisko.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 3. Návrh na kúpu – katolícky kultúrny dom
 4. Návrh na kúpu – nehnuteľnosť KNC 3429/2
 5. Rozpočtové opatrenie
 6. Rôzne
 7. Záver

1. Otvorenie rokovania

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová privítala prítomných a otvorila IV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši v roku 2023. Navrhli sa overovatelia zápisnice – Ing. Ján Vojtek a PhDr. J. Bosý. Poslanci súhlasili s programom IV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Hlasovaním bolo prijaté:

Uznesenie č. IV-1/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program IV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. program IV. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. PhDr. Juraj Bosý.

Čas: 15 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: M. Lisko;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

2. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky obce

Ing. Zuzana Jancová prešla k druhému bodu programu – správy hlavnej kontrolórky obce. Obrátila sa na poslancov, či majú k správam nejaké otázky. Keďže sa nikto neprihlásil. Dala o správach hlavnej kontrolórky hlasovať. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. IV-2/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu z kontroly plnenia uznesení a vybavovania a prešetrenia sťažností a petícií za rok 2022 - predkladá Mária Kormanová, hlavná kontrolórka obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. správu z kontroly plnenia uznesení OZ konaného 26. 06. 2023;
 2. správu z kontroly vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií za rok 2022.

Čas: 15 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: M. Lisko;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

3. Návrh na kúpu – katolícky kultúrny dom

Ing. Zuzana Jancová pokračovala bodom programu číslo 3. Uviedla, že konečne došlo k dohode medzi obcou, diecézou, farskou radou a pánom farárom. Obec dala vypracovať geometrický plán. Po siedmych rokoch máme návrh zmluvy s vecným bremenom. Celé uznesenie je formulované podľa podmienok v zmluve. Diecéza trvala na tom, aby bola na pozemkoch, ktoré nám odpredajú kvôli údržbe a prístupe ku kultúrnemu domu, ťarcha v práve prechodu a prejazdu motorovým vozidlom a uloženia inžinierskych sietí. Následne dala starostka hlasovať o kúpe kultúrneho domu, prijaté:

Uznesenie č. IV-3/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na kúpu nehnuteľnosti – katolícky kultúrny dom – stavba č. 934 nachádzajúca sa na parcelách KNC 9, KNC 7/5 a KNC 2608/3 a pozemky KNC 6/2, KNC 9, KNC 10/2 a KNE 282/1 od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Nesluša – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – uzatvorenie kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena – na katolícky kultúrny dom – stavba č. 934 nachádzajúca sa na parcelách KNC 9, KNC 7/5 a KNC 2608/3 a pozemky KNC 6/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2, KNC 9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 585 m2, KNC 10/2 – záhrada o výmere 49 m2 a KNE 282/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m2 od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Nesluša za cenu € 70 000,00. Nadobúdateľ zriadi vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu peši a právo prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez KNC 6/2 a KNC 10/2 na parcelu KNC 6/1, právo v KNC 6/2 a 10/2 uloženia inžinierskych sietí potrebných na napojenie KNC 6/1. Vecné bremeno sa zriadi in rem na ťarchu každodobého vlastníka KNC 6/2 a KNC 10/2 a v prospech každodobého vlastníka a jeho prípadného nájomcu KNC 6/1. Poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností aj náklady spojené s vyhotovením a autorizáciou zmluvy uhradí nadobúdateľ – Obec Nesluša. Kúpnou zmluvou so zriadením vecného bremena nadobudne Obec Nesluša do výlučného vlastníctva stavbu č. 934, ktorá sa nachádza na parcelách KNC 9, KNC 7/5 a KNC 2608/3 a pozemky KNC 6/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2, KNC 9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 585 m2, KNC 10/2 – záhrada o výmere 49 m2 a KNE 282/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m2.

Čas: 15 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: M. Lisko;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

4. Návrh na kúpu – nehnuteľnosť KNC 3429/2

Starostka po odhlasovaní prešla k bodu programu číslo 4. Návrh na kúpu nehnuteľnosti v časti obce Krupovka, kde obec dala vypracovať geometrický plán na oddelenie časti pozemku v ceste, aby mohli ľudia v tejto časti obce stavať. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. IV-4/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy - kúpu nehnuteľnosti – parcely KNC 3492/2 do vlastníctva obce Nesluša – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – uzatvorenie kúpnej zmluvy – na parcelu KNC 3492/2 od Slávky Janáčikovej, bytom Nesluša 863, za cenu € 1,00/celá parcela KNC 3492/2 o výmere 29 m2. Geometrickým plánom č. 50/2023 zo dňa 10. 07. 2023 sa rozdelila parcela KNC 3492 na parcelu KNC 3492/1 o výmere 326 m2 a parcelu KNC 3492/2 o výmere 29 m2 – druh pozemku – orná pôda. Kúpnou zmluvou Obec Nesluša nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť KNC 3492/2 – orná pôda o výmere 29 m2 v kat. úz. Nesluša a Slávke Janáčikovej ostane vo výlučnom vlastníctve parcela KNC 3492/1 – orná pôda o výmere 326 m2.

Čas: 15 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: M. Lisko;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

5. Rozpočtové opatrenie

Ing. Zuzana Jancová pokračovala v programe bodom 5. Uviedla k tomuto bodu, že podľa návrhu rozpočtového opatrenia finančné prostriedky na kúpu kultúrneho domu sa použijú z rozpočtovej rezervy. Uviedla tiež, že návrh treba upraviť, lebo sa zabudli do návrhu zapracovať - spolufinancovanie na projekty tréningové ihriská pri ZŠ a v športovom areáli o 20 000 € a 24 000 € na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu. Po prečítaní celkového vplyvu rozpočtového opatrenia na rozpočet s uvedenými zmenami bolo prijaté:

Uznesenie č. IV-5/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtového opatrenia č. 3-1/2023 - predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3-1/2023 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce s nasledujúcimi úpravami na strane výdavkov:

 • Zavádza sa projekt 8.2.3 Tréningové ihrisko v areáli ZŠ, v ktorom sa položka 710 zvyšuje na 10 000 € (spolufinancovanie z vlastných zdrojov).
 • Zavádza sa projekt 8.6.3 Tréningové ihrisko v športovom areáli, v ktorom sa položka 710 zvyšuje na 10 000 € (spolufinancovanie z vlastných zdrojov).
 • Projekt Kúpa kultúrneho domu sa zavádza pod kódom 8.6.4 a názvom Renovácia kultúrneho domu a výdavky na položke 710 sa zvyšujú o ďalších 24 000 € na projektovú dokumentáciu.
 • Celkový vplyv rozpočtového opatrenia na rozpočet s uvedenými zmenami: zvýšenie príjmov o 106 628 €, zvýšenie výdavkov o 209 354 €, zníženie rozpočtovej rezervy o 102 726 €.

Čas: 15 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: M. Lisko;
 • hlasovanie za: 8 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

7. Záver

15:37 starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila IV. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.