Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 26. 06. 2023.

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomní poslanci: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim.

Zapisovateľka: Monika Žáková

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly, stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2022 a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 hlavnej kontrolórky obce
 3. Záverečný účet obce 2022
 4. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb
 5. Návrh Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Nesluša, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša – o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN – O) Nesluša
 6. Protest prokurátora – VZN č. 4/2019 o verejnom poriadku
 7. Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce – p. Grešák
 8. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
 9. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 10. Rôzne
 11. Záver

1. Otvorenie rokovania

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová privítaním prítomných otvorila a viedla III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši v roku 2023. Starostka udelila slovo Ing. J. Vojtekovi, ktorý podal návrh na zmenu programu, a to - návrh na doplnenie bodu 9. o jednu žiadosť, ktorá bola doručená na obecný úrad v predchádzajúcom týždni. Poslanci nemali výhrady s doplnením žiadosti do programu OZ. Dohodli sa overovatelia zápisnice – PhDr. J. Bosý a Zuzana Hrubá. Hlasovaním bolo prijaté:

Uznesenie č. III-1/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. program III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023 s tým, že pod bod programu č. 9 sa pridá ešte žiadosť o predĺženie platnosti Uznesenia č. II-6/2023;
 2. overovateľov zápisnice: 1. PhDr. Juraj Bosý, 2. Zuzana Hrubá.

Čas: 16 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

2. Správy z kontroly, stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2022 a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 hlavnej kontrolórky obce

Ing. Zuzana Jancová prešla k bodu 2 programu III. zasadnutia obecného zastupiteľstva – správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení a kontroly dotácie DHZ za rok 2022. Správy boli hlasovaním zobraté na vedomie – prijaté:

Uznesenie č. III-2/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu o kontrole plnenia uznesení,
 2. správu o výsledku kontroly - dotácia – Dobrovoľný hasičský zbor Nesluša – rok 2022,
 3. plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 - predkladá Mária Kormanová, hlavná kontrolórka obce Nesluša.

I. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. správu o kontrole plnenia uznesení,
 2. správu o výsledku kontroly – dotácia – Dobrovoľný hasičský zbor Nesluša – rok 2022.

Čas: 16 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Následne dala starostka hlasovať za návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023. Prijaté:

II. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

 1. plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 hlavnej kontrolórky obce Nesluša

Čas: 16 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

3. Záverečný účet obce 2022

Ing. Zuzana Jancová prešla k ďalšiemu bodu programu – záverečný účet obce za rok 2022. V prvom bode hlasovaním zobrali na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia aj stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2022. Prijaté:

Uznesenie č. III-3/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet Obce Nesluša za rok 2022.

I. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2022;
 2. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2022.

Čas: 16 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Následne starostka vysvetlila poslancom, že tak ako sa dohodli, bola vytvorená finančná rezerva. Predtým sa všetko plánovalo do investičných akcií, teraz sa zostatok presunie do rezervného fondu a uvidíme v priebehu roka, čo sa nám vyskytne a či to nebudeme potrebovať, na tento rok tá rezerva zostáva... Hlasovaním prijaté:

II. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. záverečný účet obce za rok 2022 a celoročné hospodárenie bez výhrad; Schodok rozpočtu v sume € 296 426,65 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v roku 2022 financovaný použitím rezervného fondu;
 2. pridelenie zostatku finančných operácií po usporiadaní vo výške € 180 448,92 do rezervného fondu.

Čas: 16 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

4. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb

Ing. Zuzana Jancová prešla k bodu číslo 4 programu III. zasadnutia OZ – návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nesluša na programovacie obdobie 2023 – 2027. Uviedla, že došlo k jeho aktualizácii; v tomto roku sme predĺžili platnosť pôvodného komunitného plánu kvôli dotácií ohľadom stacionára; momentálne je komunitný plán prepracovaný tak, že pokrýva všetky naše „udalosti“, ktoré máme v pláne s bývalým zdravotným stredisko i s hornou školou. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-4/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nesluša – programovacie obdobie 2023 – 2027 - predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Nesluša - programovacie obdobie 2023 -2027 - podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 16 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

5. Návrh Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Nesluša, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša – o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN – O) Nesluša

Starostka obce pokračovala bodom č. 5 – Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu obe Nesluša. Pripomenula, že sa jedná o individuálnu zmenu územného plánu obce, ktorú si celkovo hradil žiadateľ o zmenu ÚP p. Števuliak. Pre upresnenie Ing. J. Vojtek doplnil, že sa jedná o lokalitu v časti obce nad družstvom v Drndovke. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-5/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh - Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Nesluša, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša – o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN – O) Nesluša.

 1. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že:
  1. Návrh Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nesluša bol po dobu 30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanoveniami § 22 Stavebného zákona;
  2. Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb sú zapracované vo výslednom návrhu Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nesluša, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb;
  3. Fyzické osoby neuplatnili žiadne pripomienky k Návrhu Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nesluša;
  4. Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania preskúmal návrh Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nesluša podľa § 25 Stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-OVBP1-2023/030518/TOM zo dňa 23. 05. 2023.
 2. Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
  1. s Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k návrhu Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nesluša.
 3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
  1. Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Nesluša v súlade s ustanovením § 26 ods. 3) Stavebného zákona;
  2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu Obce Nesluša v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) Stavebného zákona.

Čas: 16 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

6. Protest prokurátora – VZN č. 4/2019 o verejnom poriadku

Ďalej zasadnutie pokračovalo prerokovaním bodu č. 6 – protest prokurátora proti VZN č. 4/2019 o verejnom poriadku. Starostka uviedla, že prokurátor nám k verejnému poriadku vypísal všetky zákony, o ktoré sa môžeme opierať, ktoré máme používať. Ing. J. Vojtek ešte upresnil, že podľa toho, by nám v aktuálnom VZN zostala iba definícia pojmov a účinnosť VZN, tak bude lepšie ho v plnom rozsahu zrušiť a budeme sa riadiť podľa aktuálne platnej legislatívy. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-6/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 4/2019 o verejnom poriadku.

Obecné zastupiteľstvo ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 4/2019 o verejnom poriadku.

Čas: 16 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

7. Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce – p. Grešák

Ing. Z. Jancová pokračovala 7. bodom programu – zámer prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pánovi Grešákovi a pani Grešákovej podľa zverejneného zámeru zo dňa 24. 04. 2023. Starostka uviedla, že by chcela doplniť do návrhu uznesenia ešte vetu, že do dvoch rokov od podpisu zmluvy vybuduje žiadateľ oporný múr. Ing. J. Vojtek navrhol, že by sa tam mohlo dať, že do roka požiada o vydanie stavebného povolenia, aby nestroskotal na nejakom probléme pri stavebnom konaní… Starostka doplnila ešte, nech sa tam uvedie taktiež lehota platnosti uznesenia 30 dní. Ing. J. Vojtek oponoval, nech sa tam dá lehota ako pri nájmoch 90 dní. Starostka súhlasila. Žiadne ďalšie pripomienky ani návrhy neboli, starostka dala hlasovať za upravený návrh uznesenia. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III- 7/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prevodu - predaj parcely KNC 1679/7 o celkovej výmere 146 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KNC 1679 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadateľom PharmDr. Štefanovi Grešákovi, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anne Grešákovej, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prevod obecného majetku – predaj parcely KNC 1679/7 o celkovej výmere 146 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KNC 1679 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 25,00 €/m2, žiadateľom PharmDr. Štefanovi Grešákovi, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anne Grešákovej, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto. Náklady na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností budú hradiť žiadatelia. Geometrickým plánom č. 71/2018 úradne overeným dňa 28. 05. 2018 pod číslom 239/18 sa rozdelil pozemok KNC 1679 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1818 m2 na: pozemok KNC 1679/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1672 m2 a pozemok KNC 1679/7 zastavaná plocha a nádvorie výmere 146 m2. Kúpnou zmluvou PharmDr. Štefan Grešák, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anna Grešáková, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto, nadobudnú do vlastníctva nehnuteľnosť – parcelu KNC 1679/7 o výmere 146 m2 v kat. úz. Nesluša a Obci Nesluša ostane vo výlučnom vlastníctve parcela KNC 1679/8 o výmere 1672 m2. Žiadatelia sú povinní do jedného roka od podpisu zmluvy požiadať o stavebné povolenie na vybudovanie oporného múru. Odôvodnenie hodného osobitného zreteľa: žiadatelia získaním parcely do vlastníctva vybudujú z vlastných zdrojov na základe stavebného povolenia oporný múr na zaistenie svahu pred zosuvom. Ochránia tak svoj majetok (rodinný dom) pred prípadným poškodením. Zároveň vybudovaný oporný múr zabezpečí aj spevnenie miestnej komunikácie v tejto časti obce.
 2. uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy podľa Uznesenie č. II-9/2023 zo dňa 12. 04. 2023. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy do 90 dní od účinnosti tohto uznesenia, toto uznesenie stratí platnosť.

Čas: 16 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

8. Správa komisie na ochranu verejného záujmu

Starostka po odhlasovaní odovzdala slovo Mgr. Petrovi Pijákovi – predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu. Zasadnutie OZ sa tak presunulo v programe k bodu č. 8. Mgr. P. Piják uviedol, že komisia zasadala dvakrát od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zhrnul zasadnutie prvej komisie, na ktorej sa riešili majetkové priznania. Následne pokračoval správou z druhej komisie, na ktorej prerokovali žiadosť o odstránenie kamery, ktorú im posunula komisia životného prostredia a územného plánovania. Ako uviedol, komisia neodporúča schváliť žiadosť o odstránenie kamery, a zároveň navrhujú, aby sa vyzvala firma, ktorá kamerový systém inštalovala a spravuje, aby žiadateľke poskytla vyjadrenie - stanovisko, či bol kamerový systém inštalovaný v súlade s platnou legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR). Starostka na margo toho uviedla, že kamerový systém nám dodávateľ ešte oficiálne neodovzdal, ešte stále na ňom pracuje, momentálne inštalujú ešte server a nejaké aplikácie k tomu, lebo je viac typov kamier a dalo sa to do jedného systému. „Sme dohodnutí s „osobným údajom“, ktorý sú garantom nás ako obci Nesluša, že keď nám to odovzdá a spustí, bude pri tom prítomné a prekontroluje všetky tie jednotlivé uhly, či sú začiernené alebo nie sú začiernené.“ Starostka ďalej uviedla, že nehnuteľnosť žiadateľky sa nesníma, kamera zaberá kúsok predzáhradky jej susedky, ale aj toto bolo začiernené. Uviedla tiež, že sa sníma v tejto časti miestna komunikácia a časť pozemku pán Jána Bučka, … „Pozrieť sa na kamerový záznam odmietla, s tým tvrdením, že my si to vieme, to začiernené nejakým spôsobom dať preč. Nie. My nie sme administrátori,… raz keď je niečo začiernené, ja to začiernené neviem dať preč…“ Zopakovala, že „osobný údaj“, ktorý je našim garantom a s ktorým máme uzatvorenú zmluvu, príde, keď nám dodávateľ kamerový systém reálne odovzdá. Systém momentálne funguje tak, že keď sa vyskytne nejaká protizákonná činnosť, zavoláme p. Gírovi (dodávateľovi kamerového systému), aby prišiel stiahnuť zábery pre políciu SR. Momentálne tam my nemáme prístup. Mgr. P. Piják povedal, že treba dať hlasovať za uvedenú žiadosť. Starostka dala hlasovať za žiadosť p. Ondruškovej o odstránenie kamery.

Neschválený návrh 1

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Lenky Ondruškovej, bytom Nesluša 463, o odstránenie kamery, ktorá sníma jej rodinný dom č. 463 (OU-2023/485) – predkladá komisia na ochranu verejného záujmu.

O schválení žiadosti sa hlasovalo.

Čas: 16 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 5 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Ing. Michal Kloták.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Poslanec Ing. P. Ozsvald odišiel z miestnosti zasadnutia OZ. Mgr. P. Piják pokračoval ešte správou z komisie ohľadom informácie, že detské ihrisko je v zlom stave. Ako uviedol, dozvedel sa, že na odstránení nedostatkov sa už aj pracuje. Starostka potom upresnila, že nové oplotenie je objednané. Zničený koník sa rieši cez políciu SR. Postupne prebrali ešte nedostatky, ktoré zistila komisia na mieste. Do zasadacej miestnosti sa vrátil poslanec Ing. P. Ozsvald. Starostka uviedla, že sa doobjednajú chýbajúce prvky. Mgr. P. Piják spomenul tiež, že na miestnych komunikáciách sú väčšie diery, výmole. Ing. J. Vojtek upresnil, že hlavne v časti Puškátka. Starostka uviedla, že sa budúci rok bude tadiaľ ťahať vodovod. Ing. J. Vojtek povedal, že aspoň kameňom to vysypať treba… Ing. P. Ozsvald oponoval, že štrkom sa to nevyrieši, niektoré diery sú príliš veľké… Ing. J. Vojtek upozornil, že im to posunuli na komisiu, tak si to prejdu. Starostka navrhla, že keď nám tu budú teraz najbližšie asfaltovať uličky po rekonštrukcii vodovodu, tak by tam tie najväčšie diery zalátali s tým, že musia rátať, že to budú práce navyše, ktoré bude treba dofinancovať. Mgr. P. Piják sa ešte pýtal na obnovu autobusových zastávok. Starostka požiadala poslankyňu Zuzanu Hrubú, aby preposlala všetkým návrh, ktorý jej poslala na mail. Neskôr to rozoberú a doriešia aj financovanie.

9. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Starostka potom odovzdala slovo Ing. J. Vojtekovi – predsedovi komisie životného prostredia a územného plánovania. Tým prešlo zasadnutie komisie v programe k bodu č. 9. Ing. J. Vojtek začal žiadosťami o trvalé parkovanie. Ako uviedol všetky žiadosti boli v jednej lokalite – v časti obce Plátkovce. Začal žiadosťou p. Mazúcha, ktorý je v tejto časti obce v podnájme. Komisia odporúčala jeho žiadosť schváliť. Poslanci nemali výhrady a žiadosť bola schválená:

Uznesenie č. III-8/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Stanislava Mazúcha, bytom Nesluša 316, o trvalé parkovanie - žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na parcele KNE 10577 z dôvodu, že nemá priestor na parkovanie; (OU-2023/561) – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Stanislava Mazúcha, bytom Nesluša 316, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie tak, ako bolo predložené v žiadosti – na parcele KNE 10577, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Nesluša. Nakoľko sa jedná o pozemok v blízkosti vodného toku, za prípadné znečistenie vody zodpovedá žiadateľ.

Čas: 16 hod. 26 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosťou p. Moroza o parkovanie. Komisia taktiež odporúčala schváliť uvedenú žiadosť. Hlasovaním bolo prijaté:

Uznesenie č. III-9/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Volodymyra Moroza, bytom Nesluša č. 114 – o trvalé parkovanie - žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na parcele KNE 10577 z dôvodu, že nemá priestor na parkovanie; (OU-2023/540) – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania - predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Volodymyra Moroza, bytom Nesluša č. 114, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie na parcele KNE 10577, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Nesluše, tak ako bolo predložené v žiadosti pod podmienkou, že parkovacia kartička bude žiadateľovi vydaná až po úhrade poplatku za užívanie verejného priestranstva. Nakoľko sa jedná o pozemok v blízkosti vodného toku za prípadné znečistenie vody zodpovedá žiadateľ.

Čas: 16 hod. 26 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosťou p. Kubalu. Komisia odporúča schváliť parkovanie na inej parcele, nie ako uviedol žiadateľ vo svojej žiadosti, ale na parcele, ktorá je vo vlastníctve obce a to KNE 188. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-10/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Tomáša Kubalu, bytom Nesluša 939, o trvalé parkovanie – osobitné užívanie verejného priestranstva – na parcele KNC 2210/1, z dôvodu nedostatku miesta na vlastnom pozemku (OU-2023/579) - predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Tomáša Kubalu, bytom Nesluša 939, o trvalé parkovanie – osobitné užívanie verejného priestranstva, nie však na parcele uvedenej v žiadosti, ale na parcele KNE 188, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Nesluša.

Čas: 16 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. J. Vojtek po schválení tejto žiadosti o parkovanie uviedol, že pre túto lokalitu, už nie je miesto na ďalšie parkovacie miesto tak, aby bol dodržaný a zabezpečený prejazd záchranných zložiek. Ďalej pokračoval žiadosťou p. Vlčkovej o odkúpenie nebytových priestorov v budove bývalého zdravotného strediska, ktoré chce využívať ako sklad k bytu. Uviedol, že boli na mieste, merali dané priestory, no neodporúčajú odpredať dané priestory z dôvodu, že by nezostali dostatočné únikové východy zo sociálnych zariadení, a zároveň sa tam nachádza rozvodová skriňa elektrickej energie pre zdravotné stredisko, ku ktorej by bol potom problém dostať sa. Starostka dala následne hlasovať za uvedenú žiadosť p. Vlčkovej:

Neschválený návrh 2

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Daniely Vlčkovej, bytom Nesluša 1041, o odkúpenie nebytových priestorov v polyfunkčnej budove č. 1027, ktoré susedia s jej bytom (OU-2023/507) - predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

O schválení žiadosti sa hlasovalo.

Čas: 16 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosť p. Vlčkovej o prenájom pozemku na časť roka počas zimného obdobia, tak ako to mala v predchádzajúcom období. Komisia nemala výhrady k pokračovaniu nájomné vzťahu, a preto odporúčala danú žiadosť schváliť. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-11/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Daniely Vlčkovej, bytom Nesluša 1041, o prenájom časti pozemku KNC 1679 v kat. úz. Nesluša o rozmeroch 9,5 x 4,8 m, plocha celkom 45,6 m2 na súkromné účely, na mesiace november až marec na prelome rokov v období počas schváleného nájmu (OU-2023/506) - predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. schvaľuje zámer prenájmu obecného majetku – z dôvodu hodného osobitného zreteľa - časť parcely KNC 1679 o rozmeroch 9,5 x 4,8 m na súkromné účely, v celkovej ploche 45,6 m2 žiadateľke Daniele Vlčkovej, bytom Nesluša 1041. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša. Nájomné bude hradené len 5 mesiacov v kalendárnom roku (január, február, marec, november, december). Dĺžka nájmu 5 rokov so začiatkom od 01. 11. 2023. Odôvodnenie hodného osobitného zreteľa: Daniela Vlčková, bytom Nesluša 1041, s rodinou pozemok využívala posledných 5 rokov v zmysle nájomnej zmluvy počas zimného obdobia ako priestor na odkladanie prebytočného snehu zo svojho pozemku. Pozemok bude aj naďalej využívať na tento účel. Obec v súčasnosti nemá zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemku, z ktorého má obec aj finančný príjem.
 2. žiada starostku obce – zverejniť zámer prenájmu obecného majetku – časť parcely KNC 1679 o rozmeroch 9,5 x 4,8 m na súkromné účely, v celkovej ploche 45,6 m2 žiadateľke Daniele Vlčkovej, bytom Nesluša 1041, na úradnej tabuli a webovom sídle obce.

Čas: 16 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosťou p. Svrčka a jeho manželky o odpredaj časti obecného pozemku, ktorý má momentálne v prenájme. Komisia odporúča schváliť zámer odpredaja pozemku, s tým, že geometrický plán vyhotoví žiadateľ na svoje náklady a ostatné podmienky by sa dohodli v nasledujúcom období, kým bude ďalšie zasadnutie. Starostka upozornila, že mu tam treba dať tiež, že bude pokračovať v opornom múre p. Grešáka a taktiež, aby tam potom nebol problém, keď budeme odhŕňať sneh, že mu to tam nahrnieme… Ing. J. Vojtek uviedol, že by bolo dobré pozvať ho na stretnutie a dohodnúť sa s ním. Spoločne ešte rozoberali danú žiadosť a dohodli sa, že najskôr prebehne osobné stretnutie, na ktorom sa vyjasnia všetky podmienky. Uvedenú žiadosť zasadnutie obecného zastupiteľstva zobralo na vedomie:

Uznesenie č. III-12/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Svrčka a manželky Vilmy Svrčkovej, bytom Nesluša 1039, o odkúpenie časti obecného pozemku KNC 1679, o výmere 30,10 m2, ktorý momentálne využívajú na základe nájomnej zmluvy (OU-2023/449) – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Jána Svrčka a manželky Vilmy Svrčkovej, bytom Nesluša 1039, o odkúpenie časti obecného pozemku KNC 1679, o výmere 30,10 m2, ktorý momentálne využívajú na základe nájomnej zmluvy.

Čas: 16 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosťou p. Pilátovej o osadenie dopravného značenia. Komisia tam odporúča zákaz vjazdu z časti obce Klimkovce na hlavnú cestu. Značka by sa osadila pod jej rodinným domom. Starostka uviedla, že to musí prebrať s dopravným inšpektorátom. Ing. J. Vojtek ešte spomenul, že by bolo dobré prešetriť v súčinnosti so stavebným úradom, či na osadenie tých stĺpikov bolo vydané nejaké povolenie, ak nie, požiadať o ich odstránenie. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-13/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Pilátovej, bytom Nesluša 262, o osadenie dopravného značenia – zákaz vjazdu - na miestnej ceste do časti obce Nesluša Klimkovce, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti rodinného domu č. 262, z dôvodu neustáleho poškodzovania majetku motorovými vozidlami (OU-2023/556) predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo odporúča osadiť dopravnú značku – zákaz vjazdu – z časti obce Klimkovce smerom na hlavnú cestu. Dopravná značka sa osadí pri rodinnom dome č. 1280, pod rodinným domom č. 262.

Čas: 16 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosťou, ktorá sa doplnila do tohto bodu programu. Žiadosť p. Bosej o predĺženie platnosti uznesenia na uzatvorenie nájomnej zmluvy k priestorom na bývalom zdravotnom stredisku. Ako uviedol Ing. J. Vojtek, pani Bosá čaká na vyjarenia od hygieny a iných úradov, preto požaduje danú lehotu predĺžiť. Poslanci sa dohodli sa na lehote predĺženia o 90 dní. Následne hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-14/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jany Bosej, bytom Nesluša 1207, o predĺženie lehoty platnosti Uznesenia č. II-6/2023 zo dňa 12. 04. 2023 (OU-2023/680) – predkladá Ing. Zuzana Jancová – starostka obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jany Bosej, bytom Nesluša 1207 o predĺženie lehoty platnosti Uznesenia č. II-6/2023 zo dňa 12. 04. 2023 o 90 dní.

Čas: 16 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 6;
 • neprítomní: Marian Kubala, Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 6 – PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

10. Rôzne

Ing. Zuzana Jancová prešla k bodu č. 10. Hovorila o spoločnosti EURO-KP, ktorej bol schválený predaj budovy „hornej školy“ s pozemkom na vybudovanie domova sociálnych služieb. Nezohnali však odborného garanta, a tak im neprešla žiadosť na získanie finančných prostriedkov z eurofondov. Spomenula, že ich vyzvala, aby nám doručili oficiálne, t. j. písomne, že odstupujú od toho, keďže v uznesení nebol uvedený termín dokedy sa má zmluva podpísať. Uviedla, že by sme mohli dať ešte raz takú istú výzvu, t. j. s tými istými podmienkami do určitého termínu. Ak sa to nepodarí, starostka navrhla dať vypracovať znalecký posudok na celý majetok a dať to na nejaký iný účel …. Ing. J. Vojtek ešte raz zhrnul návrh starostky o postupe s majetkom „horná škola s pozemkom“. Starostka ďalej spomenula, že po rekonštrukcii oplotenia na ihrisku, sa zvyšné pletivo použije na oplotenie budovy a pozemku pri hornej škole, aby nedochádzalo k vandalizmu. Kontajnery sa presunú k „otoči“ autobusu. V prípade, že sa budova s pozemkami odpredá, oplotenie sa tam robiť nebude.

11. Záver

16:50 starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila III. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.