Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 12. 04. 2023.

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Zapisovateľka: Monika Žáková

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správa z kontroly obce hlavnej kontrolórky obce
 3. Výber audítora na účtovný rok 2022
 4. Rozpočtové opatrenie 2-1/2023
 5. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti
 6. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 7. Záver

1. Otvorenie rokovania

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová privítaním prítomných otvorila a viedla II. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši v roku 2023. Nebola navrhnutá žiadna zmena programu. Na výzvu starostky sa prihlásili overovatelia zápisnice – PhDr. J. Bosý a Martin Lisko. Hlasovaním bolo prijaté:

Uznesenie č. II-1/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. program II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023;
 2. overovateľov zápisnice: 1. PhDr. Juraj Bosý, 2. Martin Lisko.

Čas: 16 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

2. Správa z kontroly obce hlavnej kontrolórky obce

Ing. Zuzana Jancová prešla k bodu č. 2 „Správa z kontroly obce hlavnej kontrolórky obce“. Uviedla, že správu všetci obdržali. Spýtala sa, či má niekto nejaké pripomienky k správe. Následne prebehlo hlasovanie k tomu tomuto bodu programu a bolo prijaté:

Uznesenie č. II-2/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2023/366 - plnenia uznesení z I. riadneho zasadnutia OZ v roku 2023 - predkladá Mária Kormanová, hlavná kontrolórka obce.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2023/366 - plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Nesluši z I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023, konaného dňa 09. 03. 2023.

Čas: 16 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

3. Výber audítora na účtovný rok 2022

Ing. Zuzana Jancová pokračovala v programe bodom č. 3. „Výber audítora na účtovný rok 2022“. Upozornila, že potrebujeme skontrolovať účtovný rok 2022 a koncom mesiaca jún sa bude schvaľovať záverečný účet roku 2022. Spomenula tiež, že navrhuje túto spoločnosť, s ktorou sme už spolupracovali, ale ak má niekto alebo pozná nejakého audítora, môže prísť tiež s návrhom na jeho schválenie. Následne bolo hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. II-3/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na audítora Obce Nesluša na účtovný rok 2022 – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výber audítora Obce Nesluša na účtovný rok 2022: BPS Audit, s. r. o., audítorska spoločnosť, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO: 51985373, č. licencie UDVA 406; audítor: Mgr. Peter Šebest, č. licencie SKAU 960.

Čas: 16 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

4. Rozpočtové opatrenie 2-1/2023

Ing. Zuzana Jancová prešla k 4. bodu programu: „Rozpočtové opatrenie 2-1/2023“. Vysvetlila poslancom, prečo sa pristupuje k tomuto opatreniu podľa návrhu, ktorý bol zverejnený spolu s dôvodovou správou. Uviedla, že sa vybralo nové vianočné osvetlenie. Spomenula tiež, že obec požiadala o dotáciu, ktorú je možné získať za pomoc odídencom, aktuálne sa peniaze presúvajú z rezervy. Uviedla tiež, že sa nám rozpadáva plot okolo ihriska. Zvažujú dve alternatívy – obaľované pletivo alebo betónové oplotenie (tam sa ešte čaká na ponuku). Aktuálna suma v rozpočte na tento účel je nepostačujúca, preto sa do návrhu zapracovalo navýšenie. Starostka dala o návrhu hlasovať, bolo prijaté:

Uznesenie č. II-4/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 2-1/2023 – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2-1/2023 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Čas: 16 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

5. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová odovzdala slovo PhDr. Jurajovi Bosému, predsedovi komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej, čím sa prešlo v programe k bodu č. 5. - „Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti“. PhDr. J. Bosý prečítal žiadosť spoločnosti Urbariát Nesluša a návrh uznesenia. Poslanec Ing. J. Vojtek na chvíľu odišiel zo zasadacej miestnosti. Starostka Ing. Z. Jancová zatiaľ vysvetlila, o ktoré priestory sa konkrétne jedná. Spomenula tiež, že druhá časť prízemia polyfunkčnej budovy sa prerobí na stacionár. Po návrate poslanca Ing. J. Vojteka dala starostka hlasovať za uvedenú žiadosť. Bolo prijaté:

Uznesenie č. II-5/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Urbariátu Nesluša spol. s r. o., Nesluša, o prenájom priestorov v bývalom zdravotnom stredisku (OU-2023/43).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecných priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Urbariát Nesluša, spol. s r. o., Nesluša, podľa zverejneného zámeru zo dňa 24. 03. 2023. Konkrétne: obecné priestory v polyfunkčnej budove č. 1027: miestnosť č. 1.24 vyšetrovňa o výmere 19,74 m2 za cenu 20 €/m2/rok ako prevádzkové priestory podľa platného VZN. Ostatné priestory – 15 % podiel zo spoločných priestorov o výmere 15,68 m2, v ktorých sú zahrnuté tieto miestnosti: č. 1.17 zádverie, č. 1.19 hala, č. 1.20 WC muži, č. 1.21 WC ženy, č. 1.22 upratovačka, č. 1.23 čakáreň a 1.28 čakáreň za cenu 6 €/m2/rok ako ostatné priestory, chodby podľa platného VZN. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energiu, vodné, stočné, vykurovanie, odvoz komunálneho odpadu. Nájomca si musí zabezpečiť individuálne vykurovanie. Nájomné je stanovené v zmysle VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení Obce Nesluša. Dĺžka nájmu: 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Odôvodnenie: Urbariát Nesluša, spol. s r. o., Nesluša, je organizácia obhospodarujúca lesné pozemky v katastri obce Nesluša, čo predstavuje určitú formu služby verejnosti. Obec v súčasnosti nemá zámer s využitím priestorov na iný účel. Priestory sú dlhodobo nevyužívané. Obec bude mať z prenájmu finančný príjem. Ak nedôjde k podpísaniu nájomnej zmluvy do 90 dní od účinnosti tohto uznesenia, toto uznesenie stratí platnosť.

Čas: 16 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Mgr. Peter Piják.

PhDr. J. Bosý pokračoval žiadosťou Jany Bosej o prenájom priestorov v tej istej budove ako spoločnosti Urbariát Nesluša. Prečítal návrh uznesenia. Starostka doplnila, že z dôvodu, že niektoré uznesenia nám ostali nenaplnené, nedošlo k podpísania nájomnej zmluvy zo strany žiadateľov, bola k uzneseniam k prenájomom doplnená veta: „Ak nedôjde k podpísaniu nájomnej zmluvy do 90 dní od účinnosti tohto uznesenia, toto uznesenie stratí platnosť.“. Starostka dala následne hlasovať za uvedený návrh uznesenia. Bolo prijaté:

Uznesenie č. II-6/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jany Bosej, bytom Nesluša 1207, o prenájom priestorov v bývalom zdravotnom stredisku za účelom poskytovania kozmetických služieb občanom (OU-2023/42).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecných priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľku Janu Bosú, bytom Nesluša 1207, podľa zverejneného zámeru zo dňa 24. 03. 2023. Konkrétne: obecné priestory v polyfunkčnej budove č. 1027 - miestnosť č. 1.26 fyzikál. liečba o výmere 22,94 m2 za cenu 20 €/m2/rok ako prevádzkové priestory podľa platného VZN. Ostatné priestory – 18 % podiel zo spoločných priestorov o výmere 18,82 m2, v ktorých sú zahrnuté tieto miestnosti: č. 1.17 zádverie, č. 1.19 hala, č. 1.20 WC muži, č. 1.21 WC ženy, č. 1.22 upratovačka, č. 1.23 čakáreň a 1.28 čakáreň za cenu 6 €/m2/rok ako ostatné priestory, chodby podľa platného VZN. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energiu, vodné, stočné, vykurovanie, odvoz komunálneho odpadu. Nájomca si musí zabezpečiť individuálne vykurovanie. Nájomné je stanovené v zmysle VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení Obce Nesluša. Dĺžka nájmu 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Odôvodnenie: Jana Bosá, bytom Nesluša 1207, bude poskytovať kozmetické služby občanom. Obec v súčasnosti nemá zámer s využitím priestorov na iný účel. Priestory sú dlhodobo nevyužívané. Obec bude mať z prenájmu finančný príjem. Ak nedôjde k podpísaniu nájomnej zmluvy do 90 dní od účinnosti tohto uznesenia, toto uznesenie stratí platnosť.

Čas: 16 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - PhDr. Juraj Bosý.

PhDr. J. Bosý prečítal žiadosť p. J. Lisku a zároveň aj návrh uznesenia. Nikto nemal výhrady k predĺženiu nájmu žiadateľovi. Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia a bolo prijaté:

Uznesenie č. II- 7/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jozefa Lisku, bytom Nesluša 838, o prenájom časti pozemku na parcele KNC 434/1 v kat. úz. Nesluša (OU-2023/165).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Jozefovi Liskovi, bytom Nesluša 838, podľa zverejneného zámeru zo dňa 24. 03. 2023 – časť pozemku parcely č. KNC 434/1 o celkovej ploche 19,5 m2 na súkromné účely za podmienky, že na pozemku nesmie byť zrealizovaná žiadna stavba a ani trvalý záber napr. vozidlom. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša. Dĺžku nájmu 5 rokov so začiatkom od 01. 07. 2023. Odôvodnenie: Jozef Lisko, bytom Nesluša 838, s rodinou pozemok využíva ako príslušenstvo k bytu a na oddychové účely v letnom období. Obec v súčasnosti nemá zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemku, z ktorého má obec aj finančný príjem. Ak nedôjde k podpísaniu nájomnej zmluvy do 90 dní od účinnosti tohto uznesenia, toto uznesenie stratí platnosť.

Čas: 16 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Martin Lisko.

PhDr. J. Bosý prešiel k žiadosti spoločnosti ITS, spol. s r. o., prečítal aj návrh na uznesenie. Následne starostka vyzvala poslancov na hlasovanie. Bolo prijaté:

Uznesenie č. II-8/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť ITS, spol. s r. o., so sídlom Závodská cesta 2945/38, Žilina, o umiestnenie telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete - pokračovanie prevádzkovania telekomunikačných zariadení na budove obecného úradu a vodojeme za odplatu po výpovedi zmluvy. (OU-2023/161).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zverejneného zámeru zo dňa 24. 03. 2023 pre žiadateľa – ITS, spol. s r. o., so sídlom Závodská cesta 2645/38, Žilina. Konkrétne: strechy obecného úradu a vodojemu „Chovancovce“, kde odplata za poskytnutý priestor - vo výške 250 €/rok za vysielač na streche obecného úradu a 100 €/rok na vodojeme bude rovnaká za rok 2023 ako v každom ďalšom kalendárnom roku. Platba za spotrebovanú elektrinu bude účtovaná podľa nameranej spotreby. V prípade, ak sa preukáže, že obec na vodojeme nemá žiadne zariadenia, ktoré využívajú elektrickú energiu, bude nájomca povinný uhradiť poplatok aj za elektromer. Nájom bude trvať od 01. 08. 2023 do 31. 12. 2027. Odôvodnenie: Spoločnosť ITS, spol. s r. o., so sídlom Závodská cesta 2945/38, Žilina, prostredníctvom telekomunikačných zariadení (verejné vysielače) slúži občanom, aby si mohli domácnosti pripojiť k internetu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné ich zachovanie pre ďalšie prevádzkovanie. Ak nedôjde k podpísaniu nájomnej zmluvy do 90 dní od účinnosti tohto uznesenia, toto uznesenie stratí platnosť.

Čas: 16 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Starostka pre vysvetlenie uviedla, že uvedená spoločnosť nám ako odplatu za umiestnenie telekomunikačných zariadení na streche obecného úradu a vodojeme poskytovala internet na všetky obecné budovy zadarmo. Z dôvodu, že sme prešli na optický internet od Kinetu, tak sa im vypovedala zmluvy. Poslanec M. Lisko sa pýtal, či máme aj od Kinetu internet zadarmo. Starostka odpovedala kladne.

Následne PhDr. J. Bosý pokračoval žiadosťou manželov Grešákovcov o odkúpenie pozemku. Prečítal návrh uznesenia. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. II-9/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť PharmDr. Štefana Grešáka, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anny Grešákovej, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie časti pozemku KNC 1679 (OU-2023/127), doplnenie žiadosť (OU-2023/375).

Obecné zastupiteľstvo:

 1. schvaľuje zámer predaja parcely KNC 1679/7 o celkovej výmere 146 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KNC 1679 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 25,00 €/m2, žiadateľom PharmDr. Štefanovi Grešákovi, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anne Grešákovej, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto. Náklady na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností budú hradiť žiadatelia. Geometrickým plánom č. 71/2018 úradne overeným dňa 28. 05. 2018 pod číslom 239/18 sa rozdelil pozemok KNC 1679 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1818 m2 na: pozemok KNC 1679/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1672 m2 a pozemok KNC 1679/7 zastavaná plocha a nádvorie výmere 146 m2. Kúpnou zmluvou PharmDr. Štefan Grešák, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anna Grešáková, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto, nadobudnú do vlastníctva nehnuteľnosť – parcelu KNC 1679/7 o výmere 146 m2 v kat. úz. Nesluša a Obci Nesluša ostane vo výlučnom vlastníctve parcela KNC 1679/8 o výmere 1672 m2. Odôvodnenie hodného osobitného zreteľa: žiadatelia získaním parcely do vlastníctva vybudujú z vlastných zdrojov na základe stavebného povolenia oporný múr na zaistenie svahu pred zosuvom. Ochránia tak svoj majetok (rodinný dom) pred prípadným poškodením. Zároveň vybudovaný oporný múr zabezpečí aj spevnenie miestnej komunikácie v tejto časti obce.
 2. žiada starostku obce - zverejniť zámer predaja parcely KNC 1679/7 o celkovej výmere 146 m2, ktorá bola odčlenená z parcely KNC 1679 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli a webovom sídle obce.

Čas: 16 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

PhDr. J. Bosý prečítal žiadosť Rodičovskej rady pri ZŠ s MŠ Nesluša a návrh uznesenia z komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej, ktorá navrhla sumu € 400,00, t. j. nie € 15,00, ale € 10,00 na jednu cenu, nakoľko občianske združenie „Priatelia Kysúc“ dostávajú od obce dotáciu a môže tiež prispieť. Poslanec M. Lisko uviedol, že toto združenie im na turistickú olympiádu neprispieva nič. Starostka upozornila, že môžu požiadať aj sponzorov, aby im na to prispeli. Poslanec M. Lisko oponoval, že sa prispieva na rôzne veci, prečo by sme 600,00 € neprispeli na naše deti. Ďalších € 500,00 si hradia z rodičovského príspevku na občerstvenie. Uviedol tiež, že tých € 600,00 nie je tak veľa. Starostka naďalej oponovala, že predsa je to ich akcia a obec do školských budov investovala už 2 milióny. Taktiež uviedla, že nerozumie odmeňovaniu do 5. miesta. Poslanec M. Lisko vysvetli, že je to kvôli motivácii detí. Starostka pokračovala, že môžu si takéto akcie financovať aj z 2 %, už pri vyberaní príspevku na ZRPŠ, prípadne si môžu dať žiadosť o dotáciu v septembri. Poslanec Mgr. P. Piják upozornil, že nevieme, či majú IČO. Poslanec Ing. J. Vojtek uviedol, že práve kvôli tejto akcii dostalo združenie „Priatelia Kysúc“ jednu z najvyšších dotácii. Poslanec M. Lisko poznamenal, že podľa jeho informácií, toto združenie na nich neprispieva. Po vzájomnej dohode upravili návrh uznesenia z komisie, ktorý následne schválili:

Uznesenie č. II-10/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Rodičovskej rady pri Základnej škole s materskou školou Nesluša, Nesluša 837, o finančný príspevok na „Turistickú olympiádu“ vo výške € 600,00 (OU-2023/342).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Rodičovskej rady pri Základnej škole s materskou školou Nesluša, Nesluša 837, o finančný príspevok na „Turistickú olympiádu“ vo výške € 400,00 €, formou zakúpenia vecných cien pre víťazov jednotlivých kategórií. Do zmluvy o dotáciu pre občianske združenie „Priatelia Kysúc“ sa uvedie, že minimálne € 200,00 z tejto dotácie použije na zakúpenie cien pre „Turistickú olympiádu ZŠ s MŠ“.

Čas: 16 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

PhDr. J. Bosý pokračoval žiadosťou p. A. Vilima o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Nesluša – pod garážou. Komisia neodporúča schválenie tejto žiadosti, nakoľko žiadateľ k danej stavbe nepreukázal vlastníctvo. Starostka doplnila ešte, že je to miestna komunikácia. Poslanec Ing. J. Vojtek uviedol, že k tejto žiadosti bolo toho povedaného už dosť, ale vyzval kolegov poslancov, či sa chce niekto k tomu ešte niečo opýtať… Prihlásil sa o slovo poslanec A. Vilim, ktorý uviedol, že bol vyzvaný štátnym stavebným dohľadom k doplneniu „nejakých papierov“, že sa bude táto vec ďalej riešiť. Starostka uviedla, že nemôže byť skolaudovaná čierna stavba, pokiaľ stojí na obecnom pozemku bez súhlasu poslancov. Ďalej spomenula, že starosta nemá oprávnenie dávať nejaké povolenia bez súhlasu poslancov na využívanie obecných pozemkov, a následne tak skolaudovať nejakú čiernu stavbu. Ďalej sa diskusia k tejto žiadosti viedla v podobnom duchu ako na prechádzajúcom zasadnutí. Poslanec A. Vilim oponoval, že mal na prechádzajúcom zasadnutí doklady, že platí za to daň a nikto z prítomných sa nebol na ne pozrieť, lebo podľa jeho slov boli dopredu dohodnutí. Poslanci oponovali, že neboli. Starostka uviedla, že za daňové priznanie zodpovedá ten, kto ho podáva, nie obec. Poslanec M. Kubala uviedol, že aj jeho sused má postavený plot bez povolenia a s tým nikto nič nerobí. Starostka oponovala, že tam bol vykonaný štátny stavebný dozor, bolo tam nariadené odstránenie stavby. Pokiaľ to dotyčný nevykoná, ide to na súd. Taký je zákon. Poslanec M. Kubala uviedol, že treba riešiť všetky čierne stavby a Adama sa zastal, lebo je ťažko zdravotne postihnutý. Starostka dala hlasovať za žiadosť A. Vilima:

Neschválený návrh 1

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Adama Vilima, bytom Nesluša 834, o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa (OU-2022/1164).

O schválení žiadosti sa hlasovalo.

Čas: 16 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 1 - Marian Kubala;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Po hlasovaní ešte pokračovala diskusia s poslancom A. Vilimom, ktorú začal poslanec PhDr. J. Bosý, ktorý sa ho pýtal na dôvod, prečo nevyužil možnosť, ktorú mu navrhli na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, aby sa garáž preložila na jeho pozemok.

PhDr. J. Bosý pokračoval žiadosťou p. A. Pilátovej. Komisia neodporúča žiadosť schváliť podľa ich požiadavky, lebo miestna komunikácia by zanikla. Starostka dala následne za žiadosť hlasovať:

Neschválený návrh 2

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Pilátovej, bytom Nesluša 262, o vydanie časti pozemku č. KNE 449 v kat. úz. Nesluša pod nehnuteľnosťou 262 a 60 cm okolo domu zo strany miestnej komunikácie (OU-2022/1099).

O schválení žiadosti sa hlasovalo.

Čas: 16 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Po hlasovaní sa slova ujala Ing. Zuzana Jancová, ktorá uviedla, že na katastri je geometrický plán, kde je parcela rozčlenená na parcelu pod rodinným domom a časť pred domom k ceste a za domom a parcelu pod cestou. Pani Pilátová môže požiadať o zámenu pozemkov – parcelu KNC 264/1 za podiely v parcele KNE 448. Poslanec Mgr. P. Piják sa pýtal, či potrebujeme tú jej žiadosť, či nemôžeme odrazu hlasovať za tento zámer. Starostka spresnila, že nie, lebo dcéra pani Pilátovej nesúhlasila. Starostka uviedla, že žiadateľka bude vyzvaná, aby si podala novú žiadosť na zámenu pozemkov.

6. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Slovo starostka odovzdala poslancovi Ing. J. Vojtek, predseda komisie životného prostredia a územného plánovania. Tým sa zasadnutie posunulo k bodu programu č. 6. „Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti“. Ing. J. Vojtek začal žiadosťou p. M. Drndu o zámenu pozemkov. Po vyzvaní komisie p. Drnda doložil povolenie z roku 2010, že môže pri studni osadiť skruže, aby mu tak nezatekala dažďová voda. Komisia vyhodnotila doplnenie žiadosti - toto povolenie nie je dostatočne relevantný dôkaz, že stavba bola postavená legálne. Následne bola žiadosť doplnená ešte písomným vyjadrením bývalého starostu obce, že s jeho povolením bola táto stavba legalizovaná. Komisia neodporúča schváliť danú žiadosť, nakoľko ani toto nepovažujú za dôkaz o legálnosti stavby. Starostka dala hlasovať o žiadosti:

Neschválený návrh 3

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša 346, o výmenu pozemkov v rozsahu: žiadateľ odčlení časť o výmere 22 m2 zo svojho pozemku č. KNC 395 a zamení ho za časť pozemku o rovnakej výmere 22 m2 z pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce č. KNC 434/1 (č. 1165/2022).

O schválení žiadosti sa hlasovalo.

Čas: 16 hod. 56 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Starostka uviedla, že p. Drnda má dosť priestoru na svojom pozemku, kde si môže vybudovať studňu. Ďalej spomínala aj iné prehlásenia, ktoré jej tu na začiatku prvého volebného obdobia ľudia nosili, či už to bolo na cestu alebo schválené výpomoci od obce alebo na drevo z obecnej hory…

Poslanec M. Kubala sa pýtal na cestu okolo jeho nehnuteľnosti, po ktorej chodia autá až na Rudinskú. Starostka uviedla, že má povolenie od JRD Rudina, aby sa tam urobili zárezy a zamedzilo sa tomu…

Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosťami o individuálnu zmenu územného plánu. Žiadosť pani Kullovej, ktorej parcela je na Petránkach. Komisia odporúča žiadosť schváliť. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. II-11/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť MUDr. Natálie Kullovej, bytom Čierne 368, o individuálnu zmenu územného plánu (OU-2023/239).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť MUDr. Natálie Kullovej, bytom Čierne 368, o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KNC 4219/11 za účelom výstavby rekreačnej chaty.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. J. Vojtek pokračoval druhou žiadosťou o zmenu územného plánu p. J. Hrubého. Uvedené parcely neprešli v druhej zmene územného plánu obce Nesluša, tak sa o to pokúsi individuálne. Komisia odporúča žiadosť schváliť. Prijaté:

Uznesenie č. II-12/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Hrubého, bytom Nesluša 969, o zaradenie pozemkov KNC 3411 a 3410 medzi plochy, na ktorých bude možná výstavba, do dodatku územného plánu - individuálne riešenie, (OU-2023/338).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jána Hrubého, bytom Nesluša 969, o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcely KNC 3411 a 3410, za účelom budúcej výstavby.

Čas: 17 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: 0;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Pred ukončením zasadnutia sa poslanci vrátili ešte k diskusii ohľadom garáže p. Vilima. A následne potom rozoberali možnosť usporiadať „stavanie mája“.

7. Záver

17:30 starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.