Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 09. 03. 2023.

Prítomní poslanci: Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko.

Zapisovateľka: Monika Žáková

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022, správa z kontroly a stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce hlavnej kontrolórky obce
  3. Predĺženie platnosti komunitného plánu obce do 01. 01. 2024
  4. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
  5. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby
  6. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenie obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša
  7. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti
  8. Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2023 – 2025
  9. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
  10. Záver

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.