Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 09. 03. 2023.

Prítomní poslanci: Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko.

Zapisovateľka: Monika Žáková

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022, správa z kontroly a stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce hlavnej kontrolórky obce
 3. Predĺženie platnosti komunitného plánu obce do 01. 01. 2024
 4. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
 5. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby
 6. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenie obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša
 7. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti
 8. Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2023 – 2025
 9. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 10. Záver

1. Otvorenie rokovania

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Nesluša – Ing. Zuzana Jancová. Privítala všetkých prítomných. Nebola navrhnutá žiadna zmena programu. Prihlásili sa overovatelia zápisnice. Následne bolo hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. I-1/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

a) program I. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023
b) voľbu overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a) program I. zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2023
b) overovateľov zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. Mgr. Peter Piják

Čas: 17 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022, správa z kontroly a stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce hlavnej kontrolórky obce

Ing. Zuzana Jancová prešla k druhému bodu programu. Uviedla, že stanoviská hlavnej kontrolórky boli riadne zverejnené a mohli si ich poslanci preštudovať. Následne dala hlasovať o tom, či berú na vedomie jednotlivé správy a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. Prijaté:

Uznesenie č. I-2/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022;
 2. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly plnenia uznesení z V. riadneho zasadnutia OZ;
 3. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2023 – 2025 - predkladá Mária Kormanová, hlavná kontrolórka obce

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022;
 2. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nesluši z V. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 12. 2022;
 3. odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Nesluša k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2023 – 2025.

Čas: 17 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

3. Predĺženie platnosti komunitného plánu obce do 01. 01. 2024

Ing. Zuzana Jancová pokračovala 3. bodom programu – predĺženie platnosti komunitného plánu obce, nakoľko jeho platnosť skončila. Uviedla: „Teraz, keď sa chce obec uchádzať o „denný stacionár“, musíme mať platný komunitný plán, môže sa aj takýmto spôsobom predĺžiť jeho platnosť.“ Následne bolo hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. I-3/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nesluša, ktorý bol schválený Uznesením č. IV-2a/2019 z 26. 09. 2019, nakoľko sa pracuje na jeho aktualizácií – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nesluša do 01. 01. 2024.

Čas: 17 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Poslanec Mgr. Piják sa pýtal, kto nám to bude spracovávať. Starostka obce uviedla, že spoločnosť Scarebeo z Banskej Bystrice.

4. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku

Následne starostka pokračovala ďalším bodom – návrhom č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia – prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku, ktorý ako uviedla prepracoval Ing. Ján Vojtek. Starostka dala následne hlasovať za uvedený návrh. Bolo prijaté:

Uznesenie č. I-4/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku – predkladá Ing. Ján Vojtek, predseda komisie životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 1/2023 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 17 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

5. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby

Starostka prešla k bodu č. 5 – návrhu č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Domov opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby. Pri tomto VZN došlo k úprave poplatku, nakoľko sa zvyšovali ceny energií, ale i potravín. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. I-5/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Domov opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce a Bc. Jaroslava Žideková, zariadenie DOS.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 2/2023 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Domov opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 17 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

6. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenie obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša

Starostka predstavila návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša. Uviedla: „Máme vysoké náklady na energie, réžiu, vôbec nám to nevychádza a od mája majú byť opäť obedy zadarmo. Zdvihli sme tam réžiu, doteraz sa platilo 0,10 €, zvýšilo sa to o 0,50 €…. Je možné, že sa to bude opäť prerábať za škôlku... uvidíme ďalej… Chceme sa ako obec uchádzať v projektoch o fotovoltaiku, že by sme si sami vyrábali elektrinu, potom by sa to prispôsobilo…“ Následne dala o návrhu hlasovať a bolo prijaté:

Uznesenie č. I- 6/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša – predkladá Ing. Andrea Špiriaková, riaditeľka ZŠ s MŠ Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 17 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

7. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti

Starostka Ing. Zuzana Jancová prešla k bodu 7. a odovzdala slovo Mgr. P. Pijákovi, zástupcovi komisie finančnej správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej. Poprosila ho, aby prešiel tie žiadosti, ktoré môže OZ momentálne riešiť. Ing. J. Vojtek povedal, že môže prejsť všetky žiadosti.

(Na zasadnutí OZ bolo prítomných 5 poslancov z celkového počtu 9. OZ bolo uznášania schopné. Nemohlo však rozhodovať o majetkových záležitostiach obce, t. j. prevod, prenájom … majetku obce, na ktorých schválenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. V našom prípade to je súhlas 6 poslancov. Na základe tohto boli žiadosti týkajúce sa prevodu majetku obecným zastupiteľstvom iba zobraté na vedomie.)

Mgr. P. Piják sa ujal slova a postupne prešiel jednotlivými bodmi - zápisnice z komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej z 15. 02. 2023. Návrh rozpočtu, návrhy VZN, ktoré odporúča komisia schváliť, až sa dostal sa k prideleným žiadostiam. Prvou bola žiadosť p. A. Vilima o odkúpenie nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, parcela KNC 173/3 o výmere 25 m2, kde je postavená garáž. Uviedol tiež, že v minulosti na OZ riešili tiež prenájom, potom sa to zrušilo. Komisia neodporúča schválenie tejto žiadosti.

A. Vilim uviedol: „Bolo mi tu furt podotýkané, že tá garáž nebola povolená, postaviť ju. Na základe mojich ďalších zisťovaní, čo som si zisťoval, tak môj otec požiadal p. Ďuriaša aj stavebnú komisiu, kde bol predseda p. Ján Vojtek, starší, kde mu bolo povedaná, že môže to tam jakože môj otec postaviť s tým, že bolo tam vtedy 59 neznámych vlastníkov. Tak na základe teho mi oni, teda nie mne, ale otcovi povolili túto stavbu postaviť. V tej garáži sa nachádza prípojka na vodu, ktorú som tam mal až do minulého roku. Teraz som si dokonca zistil, že nasledovne som bol obcou vyzvaný, aby som od roku 2009 platil za to daň. Mám tu všetky doklady, že tú daň si platím až do tohto roku. Teda do minulého roku. Takisto som si potom vyhodnocoval geometrický plán, kde táto garáž je zakreslená aj v ďalších papieroch.“

Starostka: „Geometrický plán, ja si dám geodetovi tiež hocičo zakresliť. Pokiaľ nie je geometrický plán vložený do katastra, máš ho len orazený katastrom – to je len práca geodeta. Tam musí vlastník pozemku, vložiť ten geometrák.“

A. Vilim: „Akurát som čakal na toto vyjadrenie obce, či áno, či nie… Ale podľa môjho sprostého rozmýšľania, nie som advokát, … ako mi mohla obec vyrubiť za to daň od roku 2009, keď mi to nebolo schválené.“

Starostka: „Obec vyrubuje daň na základe tvojho daňového priznania, neskúma ostatné náležitosti …. tak, či tak nemáš presne zakreslený geometrický plán, ako si rozširoval svoju nehnuteľnosť….. Ty máš len geometrický plán tej garáže…. Nemáš zakreslené, čo si si prirábal k nehnuteľnosti. Neriešme toto zasa, je to miestna komunikácia…. Pokiaľ viem, v nehnuteľnosti máš dvojgaráž, to môže si každý požiadať, že chce do cesty alebo do obecného postaviť…. myslím si, že ty máš dosť priestoru, kde by si ti toto mohol vybudovať, presunúť alebo nejakým takým spôsobom toto riešiť.“

A. Vilim: „Zuzka, som poberateľom invalidného dôchodku.“

Starostka: „To nevadí, že si poberateľom invalidného dôchodku.“

A. Vilim: „Ale tie peniaze, čo prakticky dostávam, to môžem tak akurát svietiť a kúriť. Nič viac, nič menej.“

Starostka: „Nič ti nebráni, aby si sa legálne a riadne zamestnal. Adam, ty nie si taký hendikepovaný, že by si si nemal nájsť niekde prácu.“

A. Vilim: „Dobre, už som sa zamestnal, chválabohu, na dohodu iba, lebo na trvalý pracovný pomer ma nikto nezoberie.“

Starostka: „Počúvaj, Adam, lenže ty si sa nikdy ani neskúšal, sa niekde inde takto zamestnať. Neriešme teraz túto situáciu. Znova ti vravím, sme sa rozhodli. Je to miestna komunikácia, je. Máš dostatok priestoru, aj pred bránou aj za bránou, aby si si tam ten svah upravil, aby si sa tam zmestil autom….. Keď ti aj povolil, dovolil, dal súhlas…, vtedy už platil stavebný zákon….. My sme ťa vyzvali, stavebný úrad ťa vyzval, aby si doložil doklady. Čakal si teraz na toto zastupiteľstvo, my sa teraz o tom len bavíme, lebo nemôžeme o tom teraz rozhodovať. Dobre vieš, čo ťa teraz čaká, to môže každý teraz požiadať obec, aby si tam postavil. Za ďalšie, tá garáž tam skutočne vadí. Za ďalšie, ja si nebudem odkupovať, čo tam je nie legálne. dalo by sa povedať, vyasfaltované, lebo tam som iba podielnik - obec…. Do rozhovoru sa zapojil Ing. J. Vojtek, ktorý uviedol, že o danej žiadosti sa tu baví už druhé volebné obdobie. Prvýkrát bolo k žiadosti navrhnuté, že obec pomôže s terénnymi úpravami pozemku, aby sa mohla garáž preložiť k bráne, no opäť je na stole taká istá žiadosť…. Starostka: „Je to tam úzke, aj s traktorom by sa tam lepšie chodilo odhŕňať… Bude sa robiť regulácia potoka, to koryto sa zúži, a potom čo?“. Starostka s poslancom A. Vilimom pokračovali v rozhovore o jeho situácií ako invalidnom dôchodcovi. Nakoľko k danej žiadosti obecné zastupiteľstvo nemohlo zaujať konkrétne stanovisko, bolo prijaté uznesenie o tom, že berú na vedomie danú žiadosť:

Uznesenie č. I-7/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Adama Vilima, bytom Nesluša 834, o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa (OU-2022/1164).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Adama Vilima, bytom Nesluša 834, o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Čas: 17 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

Mgr. P. Piják pokračoval žiadosťou p. M. Drndu o zámenu pozemku. Ing. J. Vojtek doplnil, že jeho komisia vyzvala p. Drndu, aby doplnil svoju žiadosť o povolenie na uskutočneniu stavby – studne. Bolo doručené iba nejaké potvrdenie, že si môže vyvŕtať studňu, ale to nenahrádza povolenie. Uvedenú žiadosť zobrali opäť iba na vedomie. Prijaté:

Uznesenie č. I-8/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Drndu o výmenu pozemkov v rozsahu: žiadateľ odčlení časť o výmere 22 m2 zo svojho pozemku č. KNC 395 a zamení ho za časť pozemku o rovnakej výmere 22 m2 z pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce č. KNC 434/1 (č. 1165/2022).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Miroslava Drndu o výmenu pozemkov.

Čas: 17 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

Mgr. P. Piják pokračoval žiadosťou p. J. Lisku o prenájom – pokračovanie nájmu pri bytovom dome. Komisia odporúča schválenie nájmu, ale keďže na zasadnutí nie je dostatočný počet poslancov, aby tom mohli rozhodnúť, aj túto žiadosť OZ zobralo na vedomie. Prijaté:

Uznesenie č. I-9/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jozefa Lisku, bytom Nesluša 838, o prenájom časti pozemku na parcele KNC 434/1 v kat. úz. Nesluša. (OU-2023/165).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Jozefa Lisku, bytom Nesluša 838, o prenájom časti pozemku na parcele KNC 434/1 v kat. úz. Nesluša.

Čas: 17 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Mgr. P. Piják prešiel na žiadosť p. A. Pilátovej, no nakoniec odovzdal slovo Ing. J. Vojtekovi, aby k danej žiadosti podal vysvetlenie. Uviedol, že: „Je to opakovaná žiadosť. P. Pilátová si už minulý rok podala žiadosť o vydanie časti pozemku KNE 449, ak sa dobre pamätám, ktorý sa nachádza pod rodinným domom, ktorý vlastní jej rodina. Tam sme to dohodli, že bude nejaká zámena za podiely na pozemku … KNE 448. Táto výmena bola odporúčaná, bolo to prijaté uzneseným obecným zastupiteľstvom, ale nebolo to podpísané starostkou obce.“ Mgr. P. Piják: „To bolo vyhotovenie geometrického plánu“. Ing. J. Vojtek: „Áno, vyhotovenie geometrického plánu, to som zabudol povedať. Teda išlo o to, aby sa vyhotovil geometrický plán, aby sa potom mohol schváliť zámer prevodu nehnuteľnosti ako som tu už stihol povedať. Toto bola teda opakovaná žiadosť, taká istá. Bola akurát doplnená o to, že sa bude súhlasiť s tým, aby nebolo odovzdaných tých – pomôžeš mi? - 60 cm, ale iba 30 cm, pokiaľ bude zachovaná jednosmerná...?“ Ing. J. Vojtek sa obrátil na pani E. Pilátovú, ktorá prišla na zasadnutie OZ. Tá uviedla: „Nie. Bolo to formulovaná tak, že my sa zaručíme za to, že tam nič nedáme za ten dom, ale vráti sa v pôvodnom znení 203 m2 alebo 206 m2 – neviem presne.“ Ing. J. Vojtek: „Počkaj, 203? Tam bolo písané, aj v tých pôvodných žiadostiach, aj v tej dodatočnej 23 a 69 m2!“ E. Pilátová: „Ale to je pod celým domom ten pozemok.“ Ing. J. Vojtek: „Bavili sme sa, aj žiadosť bola daná parcela KNE 449, diel 9. 23 m2 a diel 10. 69 m2, tak akých 206?“ E. Pilátová: „To je presne celý ten pozemok, ktorý pani starostka…“ Ing. J. Vojtek: „matematicky 69 +23 je nejakých 92, ak sa nemýlim?“ E. Pilátová: „Veď dobre, ale ja to beriem ako celý pozemok, chápeš?“ Starostka Ing. Z. Jancová: „Ako chcete celý pozemok, aj čo je miestna komunikácia?“ E. Pilátová: „Ale ja nechcem miestnu komunikáciu.“ Starostka: „No tak nemôžete hovoriť 206, lebo 206 je celková celá parcelu, čo sa bavíme, pôvodnú tú „ečkovú“.“ E. Pilátová: „Ako povedal, p. Ozsvald, nech sa vráti celý pozemok tak, ako sa zobral.“ Starostka následne vyzvala p. Pilátovú, aby doložili ich príbuzenský pomer k rodine Vlčkovej, ktorá vlastnila celú tú parcelu. E. Pilátová sa pýtala OZ, či to schvália, aby sa to vrátilo do pôvodného stavu. Ing. J. Vojtek reagoval, že neviem, aký pôvodný stav myslí, nakoľko žiadosti boli formulované na 69 + 23 m2 a teraz zaznela požiadavka o 206 m2. E. Pilátová: „takže vy si ten pozemok pod domom necháte?“ Ing. J. Vojtek: „My si pozemok pod domom nenecháme, to si aj ty dala do tej žiadosť – diel 9 a diel 10.“ E. Pilátová: „Janko, my sa nerozumieme.“ Ing. J. Vojtek: „Ja hovorím, čo je v žiadosti, ktorú sme riešili. Ak je tu teraz niečo iné; čo iné chceš, tak potom musíme ísť zasa od začiatku. O 206 m2 sme sa nebavili. Bavili sme sa, aj v žiadosti, čo má uvedené je 23 a 69 m2.“ E. Pilátová uviedla, že sa s rodinou dohodli, že za domom neosadia žiadne dopravné stĺpiky ani nič iné, žiadajú iba, aby tam boli osadené dopravné značky, ktoré by zjednosmernili miestnu komunikáciu. Ing. J. Vojtek prečítal časť zápisnice z komisie životného prostredia a územného plánovania, k žiadosti p. Pilátovej. Následne sa snažil pani Pilátovej vysvetliť, že orgány obce môže rozhodovať iba o tom, čo je uvedené v žiadosti. Starostka obce spresnila, že obec im môže vydať časť parcely za domom, pred domov a pod domom, ako zámenu za diely, ktorých vlastníkom sú v parcele KNE 448. V prípade, že s tým nebudú súhlasiť, môžu sa obrátiť na súd. Ku konečnému záveru nedošli a z dôvodu nemožnosti rozhodovať o žiadostiach týkajúcich sa prevodu majetku, žiadosť p. Pilátovej bola zobratá na vedomie. Prijaté:

Uznesenie č. I-10/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Pilátovej, bytom Nesluša 262, o vydanie časti pozemku č. KNE 449 v kat. úz. Nesluša pod nehnuteľnosťou 262 a 60 cm okolo domu zo strany miestnej komunikácie (OU-2022/1099).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Anny Pilátovej, bytom Nesluša 262, o vydanie časti pozemku č. KNE 449 v kat. úz. Nesluša.

Čas: 17 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

Mgr. P. Piják pokračoval žiadosťou p. J. Bosej o prenájom priestorov v bývalom zdravotnom stredisku, uviedol stanovisko komisie, ktorá odporúča schválenie žiadosti. Obecne zastupiteľstvo opäť len zobralo žiadosť na vedomie. Prijaté:

Uznesenie č. I-11/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jany Bosej, bytom Nesluša 1207, o prenájom priestorov v bývalom zdravotnom stredisku za účelom poskytovania kozmetických služieb občanom (OU-2023/42).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Jany Bosej, bytom Nesluša 1207, o prenájom priestorov v bývalom zdravotnom stredisku za účelom poskytovania kozmetických služieb občanom.

Čas: 17 hod. 44 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

Mgr. P. Piják viedol žiadosť Urbariátu Nesluša, spol. s r. o., Nesluša o prenájom priestorov v bývalom zdravotnom stredisku ako bola žiadosť aj p. J. Bosej. Komisia odporúča schválenie. Taktiež bola žiadosť iba zobratá na vedomie. Prijaté:

Uznesenie č. I-12/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Urbariátu Nesluša spol. s r. o., Nesluša, o prenájom priestorov v bývalom zdravotnom stredisku. (OU-2023/43).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Urbariátu Nesluša spol. s r. o., Nesluša, o prenájom priestorov v bývalom zdravotnom stredisku.

Čas: 17 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 3 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 2 - Mgr. Peter Piják, Adam Vilim.

Mgr. P. Piják uviedol žiadosť spoločnosti ITS, spol. s r.o. a spomenul odporúčanie komisie. Žiadosť bola zobratá na vedomie:

Uznesenie č. I-13/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť ITS, spol. s. r. o. Závodská cesta 2945/38 Žilina, o umiestnenie telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete - pokračovanie prevádzkovania telekomunikačných zariadení na budove obecného úradu a vodojeme za odplatu po výpovedi zmluvy. (OU-2023/161).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ITS, spol. s. r. o. Závodská cesta 2945/38 Žilina, o umiestnenie telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete - pokračovanie prevádzkovania telekomunikačných zariadení na budove obecného úradu a vodojeme za odplatu po výpovedi zmluvy.

Čas: 17 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

8. Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2023 – 2025

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová pokračovala 8. bodom programu, t. j. Návrhom programového rozpočtu obce na roky 2023 - 2025. Uviedla, že sa vytvorila rozpočtová rezerva z dôvodu, že ešte nevieme, aká bude výsledná suma za energie v tomto roku. Spomenula , že sa robí projekt „denný stacionár“ a na „fotovoltaiku“, vychádza nám to na budovu materskej školy. Musí sa tam urobiť energetický audit – oba tieto projekty treba odovzdať do konca marca. Treba tam však vysúťažiť už aj firmu, ktorá to bude realizovať. Na jeseň, keď budú opäť výzvy, by sme dali „fotovoltaiku“ aj na budovu základnú školu. Začali sme s projektom na nový vodovod od základnej školy až po Hotel Les. Budú výzvy na nové vodovody, tak by sme sa zapojili. V rámci rozpočtu sa počíta s pokračovaním rekonštrukcie vodovodného potrubia okolo kostola a v časti obce od obecného úradu po vyšnej ceste až po Adamkovce. Na rekonštrukciu nám zostane už len „Nižný koniec a Radovka.“ V mesiaci november/december budú výzvy na rekonštrukcie vodovodu, to by sme sa uchádzali o rekonštrukciu vodovodu na nižnom konci. Dokončí sa kamerový systém. Po rekonštrukcii vodovodu sa bude realizovať asfaltovanie miestnych komunikácií – časti obce: Adamkovce, Klimkovce, Chovancovce, Na láne, … vynechá sa iba Drndovka, lebo niektorí mám s plotmi vošli do cesty. Cesta, ktorá je tam teraz, ide z časti po súkromných pozemkoch. Bude sa to musieť na komisii prebrať a vyriešiť, vysporiadať vlastníctvo a až potom sa to môže asfaltovať. 13. 04. 2023 bude verejné prerokovanie k regulácií potoka a v júni bude vyhlásená výzva. Potrebujeme právoplatné stavebné povolenie. Starostka sa obrátila na poslancov s prosbou o pomoc – pri získavaní súhlasu s reguláciu - vlastníkov pozemkov, pri ktorých sa nachádza „stará“ regulácia, aby sa vyreguloval celý potok. Spomenula tiež, že prostredníctvom Ing. J. Vojteka komunikuje s Lesmi SR ohľadom projektu vodojemu Dúbravy. Potrebujeme s nimi uzatvoriť zmluvu ohľadom pozemku, aby sme dostať stavebné povolenia k vodojemu a mohli sa uchádza o dotáciu z plánu obnovy. Ing. J. Vojtek ešte vysvetlil postup Slovenského pozemkového fondu a Lesov SR. Starostka dala následne hlasovať za predložený návrh rozpočtu. Prijaté:

Uznesenie č. I-14/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2023-2025 (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

Obecné zastupiteľstvo:

 1. schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Programový rozpočet Obce Nesluša a jej rozpočtových organizácií na rok 2023 podľa predloženého návrhu č. 1 z 15. 02. 2023:
  • bežné príjmy: € 2 459 933,00,
  • kapitálové príjmy: € 405 618,00,
  • príjmové finančné operácie: € 235 140,00,
  • celkové príjmy rozpočtu: € 3 100 691,00,
  • bežné výdavky: € 2 004 230,00,
  • kapitálové výdavky: € 930 770,00,
  • výdavkové finančné operácie: € 3 000,00,
  • celkové výdavky rozpočtu: € 2 938 000,00,
  • rozpočtová rezerva: € 162 691,00,
 2. berie na vedomie Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2024 a 2025 podľa predloženého návrhu č. 1 z 15. 02. 2023.

Čas: 17 hod. 56 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

9. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Starostka uviedla 9. bod programu a odovzdala slovo Ing. J. Vojtekovi, predsedovi komisie životného prostredia územného plánovania. Ing. J. Vojtek začal žiadosťami z prvej komisie, ktorá sa konala 11. 01. 2023. Začal žiadosťou p. A. Vilima o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod. Následne vyzval p. A. Vilima, aby si vyjadril. Ten uviedol, že: „keď ma obec nechcela pripojiť na vodovod, … ja som len vysunul tú hadicu von z tej garáže, lebo tá prípojka bola v tej garáži… Bol tam ventil, kde sa to dalo zastaviť, kde sa to dalo spúšťať… Ja som to len vysunul von a urobil som tam m x m - túto šachtu, kde je už napojené nové potrubie, ktoré mi vedie už po mojom pozemku, s tým, že som to napojel do toho ventila, čo bol v tej garáži…“. Ing. J. Vojtek prečítal následne návrh komisie. Hlasovaním bolo prijaté:

Uznesenie č. I- 15/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Adama Vilima, bytom Nesluša 834, o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod (OU-2022/987).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Adama Vilima, bytom Nesluša 834, o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod za podmienok určených obcou Nesluša a s tým, že vodomerná šachta bude vybudovaná na pozemku žiadateľa.

Čas: 17 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

Ing. J. Vojtek prešiel k žiadostiam o zaradenie parciel do zmeny a doplnku územného plánu individuálnou formou. Po prečítaní žiadosti p. Svrčka a odporúčaní komisie, nasledovalo hlasovania, prijaté:

Uznesenie č. I-16/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Igora Svrčka, bytom Nesluša 297, o zaradenie pozemku KNC 5331/24 na LV č. 11190 do dodatku územného plánu – individuálne (OU-2022/1224).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Igora Svrčka, bytom Nesluša 297, o zaradenie pozemku KNC 5331/24 na LV č. 11190 do dodatku územného plánu – individuálne.

Čas: 18 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Pokračoval žiadosťou p. Čupovej a jej manžela, žiadosť k parcelám pri rodinnom dome, zmenu územného plánu budú riešiť individuálne. Bolo prijaté:

Uznesenie č. I-17/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jany Čupovej a Mariana Čupu, bytom Nesluša 1272, o individuálnu zmenu územného plánu – pozemkov KNC 3247/3 a 3247/12 (OU-2022/1052).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jany Čupovej a Mariana Čupu, bytom Nesluša 1272, o individuálnu zmenu územného plánu – pozemkov KNC 3247/3 a 3247/12.

Čas: 18 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Pokračovalo sa žiadosťou p. P. Kubalu, taktiež sa jedná o pozemky pri jeho rodinnom dome, ktoré nie sú zahrnuté v územnom pláne, preto pre ne žiada zmenu individuálnou cestou. Komisia odporúča schváliť uvedenú žiadosť. Následne prijaté:

Uznesenie č. I-18/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Pavla Kubalu, bytom Štúrova 1211/63, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu na parcely – KNC 5307/1, 5309, 5310 v kat. úz. Nesluša (OU-2022/1078).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Pavla Kubalu, bytom Štúrova 1211/63, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu na parcely – KNC 5307/1, 5309, 5310 v kat. úz. Nesluša.

Čas: 18 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Pokračovalo sa žiadosťou p. E. Skokanovej, taktiež o zmenu územného plánu individuálne. Keďže cez jej pozemok je navrhovaná preložka elektrického vedenia, ochranné pásmo bude zasahovať cez celé parcely. Komisia odporúčala doplniť žiadosť o vyjadrenie energetikov. Starostka uviedla, že nakoľko p. Skokanová už bola aj na stretnutí s architektom ohľadom zmeny územného plánu, navrhuje, aby jej bola táto žiadosť schválená a v rámci zmeny a doplnku sa to potom dorieši, buď to prejde alebo ju vyradia. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. I-19/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Emílie Skokanovej, bytom Nesluša 759, o rozšírenie územného plánu individuálne o parcely KNC 3378/3 a 3378/4 (OU-2022/1149).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Emílie Skokanovej, bytom Nesluša 759, o rozšírenie územného plánu individuálne o parcely KNC 3378/3 a 3378/4.

Čas: 18 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Neschválený návrh 1

Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosťou manželom Hollých, o zaradenie parciel do územného plánu. Komisia neodporúča schváliť túto žiadosť, nakoľko uvedené pozemky sa nachádzajú medzi osadami Bielovce a Kantorovce/Ondruškovce. V bezprostrednom okolí pozemkov sa nenachádzajú žiadne stavby, plocha je v ÚP vedená ako P2 – podhorské lúky a pasienky. Podľa odporúčania CHKO Kysuce, má obec zabezpečiť, aby sa v čo najväčšej miere takéto lokality zachovali bez výstavby, resp. len s výstavbou objektov slúžiacich na poľnohospodárske účely. Na základe hlasovania nebola žiadosť manželom Hollých schválená.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mgr. Dariny Hollej a Ľubomíra Hollého, bytom Neslušská cesta 1219, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie pozemkov KNC 4057/11 a 4999/4 do územného plánu – individuálne (OU-2023/14).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mgr. Dariny Hollej a Ľubomíra Hollého, bytom Neslušská cesta 1219, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie pozemkov KNC 4057/11 a 4999/4 do územného plánu – individuálne.

Čas: 18 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 3 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 2 - Mgr. Peter Piják, Adam Vilim.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Neschválený návrh 2

Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosťou manželov Bielešových, tiež o zmeny územného plánu pre parcely KNC 159/7, 159/12, 159/10 a KNE 2696/1, 2696/2, 2720. Komisia neodporúča schváliť všetky parcely, ale iba parcely v „C“- stave, ktorých sú vlastníkom. Najskôr sa hlasovala za celú žiadosť, kde na základe hlasovania nebola uvedená žiadosť schválená.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ivana Bieleša a Emílie Bielešovej, bytom Nesluša 867, o zmenu územného plánu – individuálne – na parcely KNC 159/7, 159/12, 159/10 a KNE 2696/1, 2696/2, 2720 (OU-2023/231).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ivana Bieleša a Emílie Bielešovej, bytom Nesluša 867, o zmenu územného plánu – individuálne – na parcely KNC 159/7, 159/12, 159/10 a KNE 2696/1, 2696/2, 2720.

Čas: 18 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 3 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 2 - Mgr. Peter Piják, Adam Vilim.

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Následne sa hlasovalo o žiadosti podľa návrhu komisie a bolo prijaté:

Uznesenie č. I-20/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh komisie životného prostredia a územného plánovania k žiadosti Ivana Bieleša a Emílie Bielešovej, bytom Nesluša 867, o zmenu územného plánu – individuálne – na parcely KNC 159/7, 159/12, 159/10 (OU-2023/231).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ivana Bieleša a Emílie Bielešovej, bytom Nesluša 867, o zmenu územného plánu – individuálne – na parcely KNC 159/7, 159/12, 159/10.

Čas: 18 hod. 06 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosťou J. Bieleho tiež o zmeny územného plánu. Komisia odporúča schváliť uvedenú žiadosť. Taktiež pôjde o individuálnu zmenu územného plánu. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. I-21/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Juraja Bieleho, bytom Revolučná 1171/4, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie parciel KNC 3528/4 a 3528/5 v kat. úz. Nesluša do zmeny a doplnku územného plánu obce Nesluša individuálne (OU-2023/107).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Juraja Bieleho, bytom Revolučná 1171/4, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie parciel KNC 3528/4 a 3528/5 v kat. úz. Nesluša do zmeny a doplnku územného plánu obce Nesluša individuálne.

Čas: 18 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Pokračovalo sa žiadosťou pána J. Tichého o individuálnu zmenu územného plánu pre parcelu KNC 330/6. Komisia odporúča schváliť uvedenú žiadosť. Prijaté:

Uznesenie č. I-22/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Tichého, bytom ČSA 1306/7, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu obce Nesluša pre parcelu KNC 330/6 (OU-2023/201).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jána Tichého, bytom ČSA 1306/7, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu obce Nesluša pre parcelu KNC 330/6.

Čas: 18 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Nasledovala žiadosť o zmenu územného plánu manželov Hruškovcov, ide o pozemky pri ich rodinnom dome. Komisia odporúča schváliť uvedenú žiadosť. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. I-23/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Hrušku a Ing. Michaely Hruškovej, bytom Nesluša 1237, o individuálnu zmenu územného plánu obce Nesluša pre parcely KNC 3244/202, 3244/217, 3244/152, 3244/203, 3244/151 do doplnku č. 3 (OU-2023/223).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Miroslava Hrušku a Ing. Michaely Hruškovej, bytom Nesluša 1237, o individuálnu zmenu územného plánu obce Nesluša pre parcely KNC 3244/202, 3244/217, 3244/152, 3244/203, 3244/151 do doplnku č. 3.

Čas: 18 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosťou PharmDr. Štefana Grešáka, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anny Grešákovej, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie časti pozemku KNC 1679. Jedná sa o breh/medzu v časti obce Radovka. Starostka obce uviedla, že je potrebné, aby bol p. Grešák predvolaný na komisiu a predstavil technický návrh ako chce upraviť/zastabilizovať ten breh, aby nedošlo k zosypaniu cesty a následne sa potom k tomu zaujme stanovisko.
Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosťami o parkovanie motorových vozidiel. Uviedol, že: „obce Nesluša má obmedzený počet pozemkov, ktoré môže nejakým spôsobom určiť ako miesta na parkovanie. Do budúcna to budeme musieť riešiť nejako inak, lebo je neúnosné, aby sme mali každý kúsok obecného pozemku zastavaný autami.“

Následne prešiel k prvej žiadosti – p. Šefára o parkovanie v časti obce Radovka. Komisia neodporúča schváliť danú žiadosť, nakoľko žiadateľ má priestor na svojom pozemku. Starostka upozornila, že na Radovke sa nedá povoliť niekomu parkovanie, lebo to nie je v súlade s dopravným zákonom (zákonom o cestnej premávke). Následne dala starostka hlasovať o jeho žiadosti, no na základe hlasovania žiadosť nebola schválená.

Neschválený návrh 3

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Kamila Šefára, bytom Nesluša 1038, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na pozemku KNC 1653, vedľa RD č. 1036 (OU-2023/93).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Kamila Šefára, bytom Nesluša 1038, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na pozemku KNC 1653, vedľa RD č. 1036.

Čas: 18 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 4 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

Následne Ing. J. Vojtek prešiel k žiadosti – pani J. Urbaníkovej o dočasné parkovanie v časti obce u Hollých pri píle. Žiadateľka je v podnájme a chcú robiť úpravy pri rodinnom dome, aby mohli parkovať tam. Komisia odporúča schváliť žiadosť na dobu 6 mesiacov. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. I-24/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jany Urbaníkovej, bytom A. Bernoláka 2199/40, Žilina, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva (OU-2023/40).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jany Urbaníkovej, bytom A. Bernoláka 2199/40, Žilina, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na pozemku vo vlastníctve obce, vedľa oplotenia píly č. 122 na dobu 6 mesiacov, t. j. od 01. 04. 2023 do 01. 10. 2023.

Čas: 18 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosťou p. Zdenky Štrbákovej, tiež o parkovanie pri bytovom dome, pred vlastnou garážou. Komisia odporúča schváliť žiadosť, s tým, aby auto netvorilo prekážku. Prijaté:

Uznesenie č. I-25/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Zdenky Štrbákovej, bytom Nesluša 975, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na pozemku KNC 434/1, ktorá je vo vlastníctve obce pred garážou vedľa bytovky (OU-2023/94).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zdenky Štrbákovej, bytom Nesluša 975, o trvalé parkovanie tak, ako bolo predložené v žiadosti, avšak zaparkované vozidlo nesmie zamedziť prístup ostatným majiteľom k ich garážam a tiež prejazd po asfaltovej komunikácií.

Čas: 18 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Pokračovalo sa žiadosťou p. Mazúcha o trvalé parkovanie na nižnom konci. P. Mazúch je tam v podnájme v rodinnom dome, kde nemá možnosť parkovať. Komisia odporúča schváliť žiadosť o parkovanie, ale s tým, keďže žiadateľ bude parkovať v blízkosti vodného toku, keby došlo k prípadnému nejakému znečisteniu vody alebo podobne, bude za to zodpovedný žiadateľ. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. I-26/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Stanislava Mazúcha, bytom Nesluša 316, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na pozemku KNE 10577, ktorý je vo vlastníctve obce (OU-2023/221).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Stanislava Mazúcha, bytom Nesluša 316, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie tak, ako bolo predložené v žiadosti. Nakoľko sa jedná o pozemok v blízkosti vodného toku, za prípadné znečistenie vody zodpovedá žiadateľ.

Čas: 18 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosťou p. Sucháňa o trvalé parkovanie. Jedná sa o tú istú lokalitu, s tými istými podmienkami ako u p. Mazúcha, komisia ju odporúča schváliť. Prijaté:

Uznesenie č. I-27/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Stanislava Sucháňa, bytom Nesluša 114, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva, na parcele KNE 10577, ktorej vlastníkom je obec Nesluša (OU-2023/254).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Stanislava Sucháňa, bytom Nesluša 114, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie tak, ako bolo predložené v žiadosti. Nakoľko sa jedná o pozemok v blízkosti vodného toku, za prípadné znečistenie vody zodpovedá žiadateľ.

Čas: 18 hod. 16 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Nasledovala žiadosť p. Jarabicovej. Žiadateľka chodieva k svojej matke do bytového domu a nemá, kde parkovať. Komisia odporúča schváliť žiadosť s tým, že miestom parkovania bude priestor medzi telocvičňami. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. I-28/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Veroniky Jarabicovej, bytom Nesluša 838, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na parcele KNC 434/1, ktorej vlastníkom je obec Nesluša (areál školy) (OU-2023/92).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Veroniky Jarabicovej, bytom Nesluša 838, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie, avšak nie na mieste uvedenom v žiadosti, ale medzi budovami telocvične.

Čas: 18 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. J. Vojtek pokračoval posled.ou žiadosťou o trvalé parkovanie p. T. Vaňára na štátnej ceste. Komisia neodporúča schváliť žiadosť tak, ako bola preložená, nakoľko sa jedná o cestu III. triedy, ktorej správcom je Vyšší územný celok Žilina. Pokiaľ žiadateľ doloží súhlas od VÚC Žilina a Okresného dopravného inšpektorátu, môžeme sa potom baviť o povolení parkovania. Hlasovaním bola uvedená žiadosť zobratá na vedomie:

Uznesenie č. I-29/2023

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Tomáša Vaňára, bytom Nesluša 464, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na parcele KNE 10554, ktorej vlastníkom je obec Nesluša (OU-2023/177).

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Tomáša Vaňára, bytom Nesluša 464, o trvalé parkovanie - Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva na parcele KNE 10554, ktorej vlastníkom je obec Nesluša. Správcom uvedenej miestnej komunikácie, ktorá je súčasťou cesty III. triedy je VÚC Žilina. Z uvedeného dôvodu je potrebný súhlas od VÚC Žilina aj Okresného dopravného inšpektorátu Čadca, aby bolo možné podanú žiadosť schváliť.

Čas: 18 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 9;
 • prítomní na hlasovaní: 5;
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 5 - Zuzana Hrubá, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Starostka nechala ešte slovo Ing. J. Vojtekovi. Uviedol, že v rámci komisie mali ešte dve žiadosti, ktoré riešili. Prvá - p. A. Melicherovej, ktorá mala námietku k pripojeniu sa na vodovod. Ing. J. Vojtek: „Odvoláva sa na to, že nemá priestor, kde umiestniť vodomernú šachtu, nemá kadiaľ ťahať prípojku, jednoducho nie je kde. Komisia sa tam bola aj pozrieť. V tej pivnici, kde je teraz vodovodná prípojka, je to dosť natesno … Ale zhodli sme sa na tom, že p. Melicherová, má kde si dať aj vodomernú šachtu, aj kde ťahať vodovodnú prípojku… Je pravda, že to bude trošku náročnejšie, keďže je tam plynové aj elektrické vedenie, ale v zásade nevidíme nejaký problém technického rázu, pre ktorý by nebolo možné vybudovať vodomernú šachtu…. Prišiel nám podnet od p. M. Kubalovej, že dochádza k znečisťovania obecnej komunikácie, tým, že blato a hlinu… splavuje na ňu… Je to pravda, že môže tam k tomu dochádzať... Na mieste sme zistili, že sú tam dve vpuste, ktoré stačí len vyčistiť, upraviť ich okolie tak, aby zachytávali stekajúcu zrážkovú vodu a problém by sa mal vyriešiť.“

Starostka uviedla, že to rieši a myslí si, že je to skôr otázka zaujatosti voči p. Mazúchovi, ktorý ako uviedla si uvedomuje situáciu a snaží sa o nápravu. Chystá sa tam urobiť aj ďalší priepust, aby sa situácia zlepšila.

10. Záver

18:25 starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.