Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 25. 11. 2022.

Prítomní: PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 3. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou
 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 7. Voľba sobášiaceho poslanca na volebné obdobie 2022 - 2026
 8. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, členov
 9. Určenie platu starostky obce
 10. Diskusia
 11. Záver

1. Otvorenie zasadnutia

15:05 hod. otvorila starostka obce Ing. Zuzana Jancová ustanovujúce zasadnutie. Privítala všetkých prítomných, určila zapisovateľku zasadnutia – Moniku Žákovú a overovateľov zápisnice – Ing. Jána Vojteka a PhDr. Juraja Bosého.

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

Následne odovzdala slovo predsedovi miestnej volebnej komisie – Vladimírovi Psotnému. Predseda miestnej volebnej komisie oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022.

3. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou

Ing. Zuzana Jancová zložila sľub starostu – prečítaním sľubu: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostky uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ a sľub potvrdila podpisom.

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Predseda miestnej volebnej komisie Vladimír Psotný, po zložení sľubu starostky, vyzýval jednotlivo novozvolených poslancov k zloženiu sľubu: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“, ktorý ho prečítali a potvrdili svojím podpisom. Pristupovali v poradí ako boli zvolení, od kandidáta s najvyšším počtom získaných hlasov. Zároveň Vladimír Psotný odovzdával novým poslancom osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.

Po ukončení slávnostného aktu zloženia sľubov bolo prijaté:

Uznesenie č. U-1/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo:

 1. berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva;
 2. konštatuje, že:
  1. novozvolená starostka obce Ing. Zuzana Jancová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce;
  2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Čas: 15 hod. 18 min.

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starostka Ing. Zuzana Jancová poďakovala predsedovi Vladimírovi Psotnému. Skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné a dala hlasovať za program rokovania. Bolo prijaté:

Uznesenie č. U-2/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.

Čas: 15 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starostka požiadala obecné zastupiteľstvo o schválenie poslanca, ktorý by bol poverený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Uviedla, že vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva jej prináleží z jej postu starostky a taktiež aj jej zástupcovi. Za svojho zástupcu určila Ing. Jána Vojteka, ktorý túto funkciu prijal. Navrhla na tento post PhDr. Juraja Bosého. Bolo prijaté:

Uznesenie č. U-3/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca PhDr. Juraja Bosého zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čas: 15 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: PhDr. Juraj Bosý.

7. Voľba sobášiaceho poslanca na volebné obdobie 2022 - 2026

Zasadnutie pokračovalo voľbou sobášiaceho poslanca na volebné obdobie 2022 - 2026. Starostka spomenula, že prechádzajúce dve volebné obdobia bol sobášiacim poslancom Pavol Škuta. Teraz navrhla PhDr. Juraja Bosého. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. U-4/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na poverenie sobášiaceho poslanca počas volebného obdobia 2022 - 2026.

Obecné zastupiteľstvo poveruje výkonom funkcie sobášiaceho poslanca PhDr. Juraja Bosého počas volebného obdobia 2022 - 2026 v zmysle § 4 odst. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine.

Čas: 15 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: PhDr. Juraj Bosý.

8. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, členov

Zasadnutie pokračovalo schválením komisií. Starostka navrhla, aby ostali komisie také, aké boli doteraz. Spomenula aj návrh Mgr. Petra Pijáka, aby sa skrátil názov komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej, no uviedla, že na to nevidí dôvod. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. U-5/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje:

 1. komisiu finančnú, správy obecného majetku, kultúrnu a sociálnu,
 2. komisiu životného prostredia a územného plánovania,
 3. komisiu na ochranu verejného záujmu.

Čas: 15 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Pokračovalo sa voľbou predsedov a členov jednotlivých komisií a boli prijaté uznesenia:

Uznesenie č. U-6/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na voľbu predsedu a členov komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

Obecné zastupiteľstvo volí:

a) PhDr. Juraja Bosého za predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

Čas: 15 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 7 - Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: PhDr. Juraj Bosý.

b) Zuzanu Hrubú, Antona Janáčika, Ing. Michala Klotáka, Ing. Petra Ozsvalda, Mgr. Petra Pijáka, Pavla Škutu za členov komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

Čas: 15 hod. 26 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

c) Moniku Žákovú za zapisovateľa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

Čas: 15 hod. 26 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. U-7/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na voľbu predsedu a členov komisie životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo volí:

a) Ing. Jána Vojteka za predsedu komisie životného prostredia a územného plánovania.

Čas: 15 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Ing. Ján Vojtek.

b) Bc. Andreu Bosú, Zuzanu Hrubú, Mariana Kubalu, Vincenta Nemčeka, Ing. Petra Ozsvalda za členov komisie životného prostredia a územného plánovania.

Čas: 15 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

c) Ing. Andreu Šímovú a Ing. Janu Škutovú za zapisovateľov komisie životného prostredia a územného plánovania.

Čas: 15 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. U-8/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na voľbu predsedu a členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (komisia na ochranu verejného záujmu).

Obecné zastupiteľstvo volí:

a) Mgr. Petra Pijáka za predsedu komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (komisia na ochranu verejného záujmu).

Čas: 15 hod. 29 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

b) PhDr. Juraja Bosého, Ing. Michala Klotáka, Martina Lisku, Adama Vilima za členov komisie na ochranu verejného záujmu.

Čas: 15 hod. 29 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

c) Ing. Andreu Šímovú za zapisovateľa komisie na ochranu verejného záujmu.

Čas: 15 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. Zuzana Jancová pripomenula, že treba zvoliť ešte členov do rady ZŠ s MŠ. Vymenovala poslancov, ktorí boli členmi rady školy doteraz, t. j. PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald a Pavol Škuta. Navrhla, aby namiesto Pavla Škutu bola zvolená Zuzana Hrubá, keďže má školopovinné deti. Ostatní členovia rady školy pokračujú. Následne bolo hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. U-9/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Ing. Zuzany Jancovej na určenie členov školskej rady ZŠ s MŠ Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. ruší členstvo Pavla Škutu v školskej rade ZŠ s MŠ Nesluša ako zástupcu zriaďovateľa – Obce Nesluša,
 2. schvaľuje Zuzanu Hrubú za člena školskej rady ZŠ s MŠ ako zástupcu zriaďovateľa – Obce Nesluša.

Ostatní členovia zostávajú naďalej členmi školskej rady ZŠ s MŠ Nesluša, t. j. PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko a Ing. Peter Ozsvald.

Čas: 15 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Zuzana Hrubá.

9. Určenie platu starostky obce

Ing. Zuzana Jancová prešla k ďalšiemu bodu programu – určenie výšky platu starostky. Požiadala poslancov o návrh. Slova sa ujal PhDr. Juraj Bosý, ktorý navrhol, aby starostke na toto volebné obdobie 2022 - 2026 zostal plat taký istý, ako mala doteraz. Poslanec Ing. Ján Vojtek sa pridal k návrhu. Následne starostka dala o tomto návrhu hlasovať. Prijaté:

Uznesenie č. U-10/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na určenie mesačného platu starostky obce.

Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostky Ing. Zuzany Jancovej v takej výške ako poberala vo volebnom období 2018 - 2022, t. j. vo výške základný plat + 50 %.

Čas: 15 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 8;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomný: 0;
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Zuzana Hrubá, Ing. Michal Kloták, Marian Kubala, Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: Adam Vilim.

10. Diskusia

V rámci diskusie starostka obce Ing. Zuzana Jancová oboznámila poslancov o tom, že obec zaregistrovala vo všetkých informačných systémoch, aby získala pre obec nové dotácie pre rozpočtové obdobie 2022 - 2027.

Ak sa podarí získať zdroje z EÚ je plán vybudovať v budove bývalého zdravotného strediska stacionár pre seniorov. Spoločne rozoberali možnosti tohto projektu a návrhy využitia tejto budovy. Padol tiež návrh na vytvorenie ďalšej triedy MŠ, ale nakoľko v obci opäť klesá populačná krivka, je to na zváženie, či už po ekonomickej i kapacitnej stránke.

Starostka spomenula aj projekt vodojemu Dúbravy, kde sa čaká podpísanie zmluvy s Lesy SR, aby mohlo byť vydané stavebné povolenie. V obci nie sú veľké zásoby podzemnej vody, tak sme odkázaní na úpravu povrchovej vody. Projekty pôjdu na nové vodovody, tak ďalším z plánov je vybudovanie „Polderu v Krupovke“ a obnova vodojemu „Červené“, aby bol vodovod v celej obci.

Rozoberali aj stav projektu – regulácia rieky. Starostka uviedla, že momentálne je prerušené vydanie stavebného povolenia do konca decembra, keďže ešte nepodpísali nájomnú zmluvu všetci účastníci konania – zostalo ich niečo cez 10. Nasledovať bude verejné prerokovanie, uzatvorenie rokovaní a vydanie stavebného povolenia. Na základe stavebného povolenia sa obec môže uchádzať o eurofondy.

Diskutovali tiež o rekonštrukcii vodovodu, cenách energií a rozpočte. Starostka spomenula, že v najbližších dňoch by mala spoločnosť KINET, s. r. o. zapojiť server na kamery, ktoré sa inštalovali po obci.

16:20 hod. prišiel Mgr. Peter Piják. Rozoberali ešte situáciu na hlavnej ceste na nižnom konci. Autá tam chodia veľmi rýchlo, cesta je úzka a ešte sa na nej aj parkuje, je to tam nebezpečné. Starostka uviedla, že osadenie retardéra tam nie je možné, pretože tam chodí autobus. Mala by tam byť zóna 30 a autá tam nesmú parkovať. Už je zverejnená výzva aj na web-stránke obce. Poslanci hovorili tiež o neporiadku pri nádobách na separovaný zber, ktorý snáď pomôže vyriešiť nový kamerový systém.

11. Záver

16:30 hod. starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.