Zápisnica zo IV. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 08. 08. 2022.

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomný: Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 3. Návrh č. 1 Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša
 4. Výročná správa
 5. Voľba prísediaceho súdu
 6. Zámery prevodu majetku obce
 7. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti
 8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania – pridelené žiadosti
 9. Žiadosti určené pre zástupcu starostky
 10. Diskusia
 11. Záver

1. Otvorenie rokovania

(15:00) Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Nesluša – Ing. Zuzana Jancová. Privítala prítomných. Navrhla zmenu programu - vyradenie bodu č. 3 z programu rokovania, nakoľko na obecný úrad bolo doručené stiahnutie Návrhu č. 1 Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2021 od riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Nesluši – Ing. A. Špiriakovej. Pavol Janec sa prihlásil o slovo a chcel doplniť bod programu. Starostka spolu s poslancom Vincentom Nemčekom mu vysvetlili, že jeho žiadosť je v bode programu pod číslom 9. P. Janec zisťoval, či vyhlásia referendum. Poslanec V. Nemček uviedol, že najskôr musia žiadosť rozobrať a vypočuť si prípadne aj jeho dôkazy. P. Janec ešte upozornil na to, že svoju žiadosť podal z dôvodu, lebo už pred rokom obvinil starostka obce, že zneužila právomoc verejného činiteľa, k čomu sa mala aj priznať a dodnes a nič neudialo. Podal preto na starostku trestné oznámenie. Starostka dala hlasovať za zmenu programu a prihlásili sa overovatelia zápisnice. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. IV-1/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva s tým, že bod 3. sa ruší z dôvodu stiahnutia Návrhu č. 1 Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2021 riaditeľkou Základnej školy s materskou školou v Nesluši. Ostatné body programu budú nasledovať bezo zmien;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. PhDr. Juraj Bosý.

Čas: 15 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomní: Martin Lisko, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

2. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce

Starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke Márii Kormanovej. 15:06 prišiel poslanec Ing. Peter Ozsvald. Hlavná kontrolórka obce predstavila správu o výsledku kontroly plnenia uznesení za obdobie od 01. 012. 2018 do 21. 06. 2022. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky: 

Uznesenie č. IV-2/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2022/630.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2022/630

Čas: 15 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

4. Výročná správa

Starostka obce pokračovala 4. bodom programu – výročnou správou k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke obce Nesluša za rok 2021. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie výročnú správu a správu audítora:

Uznesenie č. IV-3/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výročnú správu k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke obce Nesluša za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. výročnú správu,
 2. správu audítora.

Čas: 15 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

5. Voľba prísediaceho súdu

Zasadnutie pokračovalo bodom 5. Starostka uviedla, že na voľbu prísediaceho Okresného súdu v Žiline bol navrhnutý PhDr. Juraj Bosý. Okresný súd schválil navrhnutého kandidáta. Následne prebehlo hlasovanie o danom bode, prijaté:

Uznesenie č. IV-4/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Okresného súdu v Žiline o voľbu prísediaceho Okresného súdu v Žiline v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie rokov 2022 - 2026. Navrhnutý kandidát – PhDr. Juraj Bosý, bytom Nesluša č. 1207 (pod. č. 2022/570).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje PhDr. Juraja Bosého, bytom Nesluša č. 1207, za prísediaceho Okresného súdu v Žiline v zmysle zákona  č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie rokov 2022 - 2026.

Čas: 15 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 8 - Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: PhDr. Juraj Bosý.

6. Zámery prevodu majetku obce

Starostka pokračovala prevodmi majetku podľa zverejnených zámerov. Následne dala hlasovať postupne za jednotlivé zámery, ktoré boli zverejnené k zasadnutiu OZ. Prijaté: 

Uznesenie č. IV-5/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prevodu obecného majetku – predaj parcely č. KNC 1678/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi – Jánovi Janišovi, bytom Nesluša 1047 (pod. č. OU-2021/1254 a OU-2022/85).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prevod obecného majetku – predaj parcely č. KNC 1678/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi – Jánovi Janišovi, bytom Nesluša 1047. Predajná cena bude 50 €/m2. Náklady na vklad zmluvy do katastra bude hradiť žiadateľ. Geometrickým plánom  č. 122/2021, vyhotoveným  dňa 27.10.2021 vyhotoviteľom Geokancelária, s. r. o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto, úradne overeného dňa 04. 11. 2021 pod číslom 549/2021,  sa rozdelil pozemok KNC parc. č. 1678 orná pôda o výmere 166 m2 na: pozemok KNC parc. č. 1678/1 orná pôda o výmere 83 m2 a pozemok KNC parc. č. 1678/3 orná pôda o výmere 83 m2.  Kúpnou zmluvou Ján Janiš, bytom Nesluša 1047, nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť - parcelu KNC č. 1678/3 - orná pôda o výmere 83 m2 v kat. ú. Nesluša a Obci Nesluša ostane vo výlučnom vlastníctve parcela č. KNC 1678/1 - orná pôda o výmere 83 m2. Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa – parcela 1678/3 slúži na prístup k rodinnému domu p. Janiša, sú na nej umiestnené merania IS ako i žumpa, a teda pozemok svojím umiestnením slúži na výkon vlastníckych práv k rodinnému domu č. 1047;
 2. uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy podľa Unesenia č. III-25/2022 zo dňa 21. 06. 2022.

Čas: 15 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. IV-6/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prenájmu časti pozemku č. KNE 10550 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 70 m2 v kat. úz. Nesluša, podľa predloženého návrhu žiadateľky Anny Šurhaňákovej, bytom Nesluša 387 (pod. č. OU-2022/251).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prenájom časti pozemku č. KNE 10550 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 70 m2 v kat. úz. Nesluša, podľa predloženého návrhu žiadateľky Anny Šurhaňákovej, bytom Nesluša 387. Celý prenajatý pozemok bude využívaný na poľnohospodárske účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša. Dĺžka nájmu 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení prenájmu nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom. Existujúce dočasné oplotenie bude po ukončení nájmu odstránené;
 2. uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa uznesenia č. III-35/2022 zo dňa 21. 06. 2022.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. IV-7/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prevodu obecného majetku – predaj novovzniknutej parcely č. KNC 1453/3 – ostatná plocha o celkovej výmere 50 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľom – Ján Čuboň a Júlia Čuboňová, obaja bytom Nesluša 1002 (pod. č. OU-2022/386).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prevod obecného majetku – predaj novovzniknutej parcely č. KNC 1453/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predajná cena 50,00 €/m2. Náklady na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností bude hradiť žiadateľ. Geometrickým plánom č. 33/2022 úradne overeným dňa 18. 05. 2022 pod číslom 170/2022 sa rozdelil pozemok KNC 1453/1 ostatná plocha o výmere 900 m2 na: pozemok KNC 1453/3 ostatná plocha o výmere 50 m2 a pozemok KNC 1453/1 ostatná plocha o výmere 850 m2. Kúpnou zmluvou Ján Čuboň a manželka Júlia Čuboňová, bytom Nesluša 1002, nadobudne do vlastníctva nehnuteľnosť – parcelu KNC 1453/3 – ostatná plocha o výmere 50 m2 v kat. úz. Nesluša a Obci Nesluša ostane vo výlučnom vlastníctve parcela č. 1453/1 – ostatná plocha o výmere 850 m2. Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa – žiadatelia a ich právny predchodcovia dlhodobo užívali tento pozemok v dobrej viere, že je ich vlastníctvom. Kúpou sa usporiadajú vlastnícke vzťahy a dôjde k vyrovnaniu hraníc pozemkov;
 2. uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy podľa Unesenia č. III-38/2022 zo dňa 21. 06. 2022.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. IV-8/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prenájmu obecného majetku – časti pozemku par. č. KNE 3521 o celkovej ploche 25 m2, za účelom realizácie prístrešku, ktorý bude slúžiť na ochranu pred dažďom, na obdobie do 30. 09. 2025 formou dodatku k zmluve č. 1/2020 (pod. č. OU-2022/391).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prenájom obecného majetku – časť pozemku par. č. KNE 3521 o celkovej ploche 25 m2, žiadateľovi – Jaroslavovi Liskovi, bytom Dubie 130, v zastúpení za Slovenský zväz chovateľov poštových holubov v obci Nesluša, za účelom realizácie prístrešku, ktorý bude slúžiť na ochranu pred dažďom, na obdobie do 30.09.2025 formou dodatku k zmluve č. 1/2020;
 2. uzatvorenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2022 podľa uznesenia č. III-39/2022 zo dňa 21. 06. 2022.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. IV-9/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer odovzdania vodného zdroja – studne v prospech vlastníkov bytov bytového domu č. 963.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. odovzdanie vodného zdroja nachádzajúceho sa na parcele č. KNC  2954 v kat. úz. Nesluša pri bytovom dome č. 963 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadenie vecného bremena v prospech vlastníkov bytov bytového domu č. 963, spočívajúcom v práve prístupu k vodnému zdroju a jeho údržby. Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa: odovzdaním vlastníctva vodného zdroja sa zabezpečí dodávka pitnej vody obyvateľom danej nehnuteľnosti. Vecným bremenom sa zabezpečí prístup ku prevádzke a údržbe vodného zdroja pod správou obyvateľov a vlastníkov bytov v bytovom dome č. 963. Nakoľko obec má záujem vybudovať v blízkosti bytového domu z bývalej budovy základnej školy zariadenie pre seniorov a previesť danú parcelu na nového vlastníka,  ktorý vybuduje a zabezpečí prevádzkovanie tohto zariadenia;
 2. uzatvorenie zmluvy o odovzdaní vodného zdroja a zriadení vecného bremena podľa uznesenia č. III-13/2019 zo dňa 28. 06. 2019. Vodný zdroj bude obyvateľom bytovky odovzdaný bezodplatne.

Čas: 15 hod. 11 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

7. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – pridelené žiadosti

Nakoľko na zasadnutí nebol prítomný predseda komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej Mgr. Ľubomír Tichý, starostka uviedla žiadosť Športového klubu Žiar Nesluša o odsúhlasenie zníženia poplatku za používanie futbalového ihriska a šatní v letnom období. Komisia navrhla, aby namiesto poplatku za používanie ihriska, športový klub uhradil vertikuláciu a hnojenie ihriska. Poznamenala tiež, že podľa posledných faktúru úhradou vertikulácie sa dostanú na sumu, aká je v cenníku a práve z dôvodu využívania ihriska a šatní športovým klubom sa upravoval cenník, ktorý je súčasťou VZN č. 3/2022. Poslanec Michal Kloták oznámil, že volal so žiadateľom, ktorý mu povedal, že sú ochotní zaplatiť 400 €. Starostka ešte spomenula fakt, že ceny energií a všetkého idú stále hore, takže nevidí priestor na to, aby sa im znižovala cena. Ak nie sú ochotní zaplatiť, stále majú možnosť ísť hrať niekde inde. Následne starostka dala o žiadosti hlasovať. Prijaté:

Uznesenie č. IV-10/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Športového klubu Žiar Nesluša o odsúhlasenie zníženia poplatku za používanie futbalového ihriska a šatní v letnom období (pod. č. OU-2022/538).

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Športového klubu Žiar Nesluša o odsúhlasenie zníženia poplatku za používanie futbalového ihriska a šatní v letnom období.

Čas: 15 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

PhDr. Juraj Bosý, ako zástupca predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej, prečítal vyjadrenie komisie k ďalšej žiadosti - spoločnej žiadosti o preplatenie nákladov na pripojenie na verejnú kanalizáciu. Komisia neodporúča žiadosť schváliť, keďže obec nemá zákonnú možnosť preplatiť žiadateľom náklady na realizáciu. Starostka uviedla, že sa nechce vyhovárať, ale kanalizácia mala byť realizovaná SEVAK-om. Obec zaplatila tento rok za realizáciu kanalizácie Základnej školy s materskou školou okolo 20 000 €. Zároveň vybudovala šachtu, ku ktorej sa mohli žiadatelia pripojiť. Aj škola aj ich ulica mohla byť napojená cez eurofondy v čase realizácie kanalizácie v obci. Hlasovaním bolo prijaté:

Uznesenie č. IV-11/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo spoločnú žiadosť o preplatenie nákladov na pripojenie na verejnú kanalizáciu – žiadatelia: J. Štrbová, Nesluša 359, E. Slížová, Nesluša 826, M. Šteinigerová, Nesluša 766 a B. Brezina, Nesluša 217 (pod. č. OU-2022/560).

Obecné zastupiteľstvo zamieta spoločnú žiadosť o preplatenie nákladov na pripojenie na verejnú kanalizáciu – žiadateľov: J. Štrbová, Nesluša 359, E. Slížová, Nesluša 826, M. Šteinigerová, Nesluša 766 a B. Brezina, Nesluša 217, nakoľko obec nemá zákonnú možnosť poskytnúť finančnú kompenzáciu nákladov. Daná kanalizácia je realizovaná na súkromných pozemkoch a je vo vlastníctve žiadateľov, ktorí si môže v prípade napojenia ďalších nehnuteľností vyžadovať uhradenie časti nákladov od nich.

Čas: 15 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 2 - Vincent Nemček, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim.

15:22 prišiel poslanec Mgr. Ľubomír Tichý.

8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania – pridelené žiadosti

Starostka odovzdala slovo predsedovi komisie životného prostredia a územného plánovania – Ing. Jánovi Vojtekovi. Začal žiadosťami z posledného zasadnutie komisie. Prečítal stanovisko komisie k žiadosti p. Koptákovej, ktorá podala opätovnú žiadosť o stanovisko. Táto žiadosť sa riešila aj na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Aj na zasadnutí komisie p. Koptákovej členovia vysvetľovali, že vlastnícke práva jej neboli nijakým spôsobom dotknuté. Nie je tam žiadna zmena, čo sa týka jej vlastníctva. Komisia nezaujala k tejto žiadosti žiadne stanovisko. Keďže p. Koptáková bola prítomná aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva, bolo jej udelené slovo, aby sa mohla k danej žiadosti vyjadriť. Ing. J. Vojtek ešte uviedol, že p. Koptáková na komisii uviedla, že má nejaké doklady, ktorými vie vlastníctvo dokázať. P. Koptáková: „Vlastníkmi boli môj otec a jeho brat – starí rodičia im to rozdelili. Ak tam boli iní vlastníci, títo sa vzdali svojho podielu v prospech starých rodičov a naopak. Takto sa to vymenilo. Neboli vtedy katastre, tak sa to nezapisovalo, ale každý si užíval to svoje a nerobili si nárok na pozemok toho druhého. Máme tu zápisy ako to starí rodičia odkúpili a dali to svojim synom (záznam z roku 1927) Ignácovi a Adamovi Koptákovi. Každý si užíval svoj pozemok, neboli tam žiadni iní vlastníci – napríklad - obecný úrad tam nikdy nemal žiaden podiel.“ Ing. J. Vojtek: „Ja som Vám to vysvetlil - obecný úrad previedol na seba podiely po neznámych vlastníkoch, ktorých zastupuje Slovenský pozemkový fond. Legislatíva to umožňuje aj umožňovala z toho titulu, ak sa jedná o verejný záujem komunikácie, vodné zdroje….“ Starostka: „Vy ste si cez ROEP vysporiadali podiel po svojich rodičoch. Pán Hrubý si dodatočným dedičským konaním vysporiadal svoj podiel. My sme si Váš diel nevysporiadali. S Vami nedokážeme tak jednoducho urobiť geometrák a odčleniť náš diel, lebo je tam viacero vlastníkov, medzi nimi aj zomrelí, po ktorých neprebehlo dedičské konanie, nemal by kto za nich podpísať geometrák. Obec potrebuje iba tú rokľu, aby sme mohli pracovať s potokom.“ p. Koptáková: „Vy ste im povedali, že to pôjde na cestu, preto vám to podpísali.“ Starostka: „Prečo si to teda nedali do katastra? Oni boli až ďalší dedičia, vlastníkmi boli ich rodičia, preto to nezapísali. Oni si musia urobiť dodatočné dedičské konanie na novoobjavený majetok po rodičoch, až keď to bude prevedené na nich, Vám to môžu podpísať.“ p. Koptáková: „Ako ste mohli niečo vyvlastniť, keď ste tam nemali ani prístup? Nikdy ste nič nevlastnili, vy sa stále oháňate nejakým zákonom. Keď p. Skokan postavil chalupu do riečiska potoka, vtedy nikto nič nepovedal. Jeden záhon nad potokom celý zlikvidoval a všetko ticho. A teraz idete našu záhradu brať, len preto, že to chcete robiť?!“ Starostka: „My nechceme Vašu záhradu, Vaša záhrada susedí s potokom. My chceme iba tú rokľu, aby sme ju mohli zregulovať. My nechcem Vašu záhradu.“ Ing. L. Ondrušková: „Zuzka, aj tak si na to nemala právo.“ Starostka: „Nám sa to omylom zaháčkovalo.“ Ing. L. Ondrušková: „Omylom?! Ty si 90 pozemkov zaháčkovala omylom? To je akože sranda… Ja ti poviem ako to je – obec tam nič nemala, vydržaním – zákon to umožňoval, dvaja svedkovia, peniaze a právnik. Právnik spraví to, čo ty mu zaplatíš. Ale právnik za to nezodpovedá.“ Starostka: „Ja sa, pani Ondrušková, nehádam, ja som povedala p. Koptákovej, že to môže dať na súd. Ing. L. Ondrušková: „Bude tam tá spravodlivosť, že p. Koptáková doloží dvoch žijúcich svedkov – predkov dvoch podielníkov. Ale ty nenamočíš len seba, ale namočíš aj ľudí, ktorí ti to podpísali. Obec tam nikdy nič nemala, rozumieš to? Radšej im to v dobrej vôli vráť.“ P. Koptáková: „Ja som sa informovala, bude mať problémy aj notárka, že si to neoverila a to je podvod, to mi povedal právnik.“ Starostka: „Máte tú možnosť.“ p. Koptáková: „Ja si mám vyhadzovať peniaze za to, čo druhý urobil chybu?!“ Starostka: „Ja to nemám komu dať,lebo ste tam viacerí.“ p. Koptáková: „Tak to vráťte všetkým, komu ste to zobrali!“ Starostka: „To sú neznámi vlastníci, tí ma môžu zažalovať. Tí, ktorí tam boli.“ p. Koptáková: „Prečo ste nás neoslovili, keď sme tam boli? Neoslovili ste ani Kudlíkovú ani mňa. Ostalo tu ticho. My sme sa dozvedeli iba preto, že niekto vyrezal asi 8 stromov a zisťovali sme, kto mal povolenie…. My sme tu iba nejakí pajáci, s ktorými netreba o ničom hovoriť, keď tam má podiel?“ Starostka: „pani Koptáková, ja stále nechápem, keď ste mali možnosť a stačili iba dvaja svedkovia – ako hovorí p. Ondrušková – prečo ste si to vtedy nevysporiadali v celosti?“ p. Koptáková: „Nemali ste to nikdy urobiť a ešte vyvlastnením, vy ste to podľa zákonníka mali aspoň 10 rokov užívať. Obecný úrad tam nikdy nič nemal. Ako to mohol?“ Starostka: „Nám sa zaslučkoval potok do Vašej parcely, ja som Vám vravela, ak to chcete vrátiť, my to dokážeme vrátiť späť iba Slovenskému pozemkovému fondu, od ktorého by sme si to znova požiadali o odkúpenie. Vysvetlila som Vám, dá sa to jednoduchšie, obec bude robiť úpravovňu povrchovej vody, potrebujeme zmeniť trasu toho potoka a vysporiadať tento. Pán Hrubý Vám prevedie svoj podiel, ako ste hovorili, že Vám to sľúbil. Musíte osloviť Lipkovcov, aby si urobili dodatočné dedičské konanie a potom sa s nimi dohodnúť na prevode. Obec má vždy pri Slovenskom pozemkovom fonde prednosť, lebo máme to aj v územnom pláne, že sa tam má vybudovať polder na vybudovanie a čistenia povrchovej vody, aby bolo zásobovanie vody aj pre vyšný koniec.“ p. Koptáková: „O tomto nikto nič nevie. Bolo nás treba upozorniť. A čo ja budem teraz všetko chodiť a platiť?“ Starostka jej zopakovala, ako má postupovať. p. Koptáková: „Urobili ste mi problém, ktorý som si nezavinila.“ Starostka: „Dokázali ste si vysporiadať v rámci ROEPU iba to, čo Vám prináležalo. Prečo ste si po tých ostatných, keď Vám stačili dve vyhlásenia nevysporiadali?“ p. Koptáková: „Ja tu mám po všetkých troch.“ Starostka: „Tak prečo ste to nevložili?“ p. Koptáková: „Lebo som nevedela, že sa tu bude kradnúť! Ing. J. Vojtek – p. Koptákovej vysvetľoval, že: „Ak sa na niečo dohodnú susedia, že jeden bude užívať to a druhý ono a nedajú to na papier alebo do katastra, keď príde aj nejaký spor – nikto sa nebude dívať na to, čo ste sa dohodli so susedom. Vytiahne sa z katastra list vlastníctva a pôjde sa podľa listu vlastníctva. Ak vy nedáte do katastra, na čom ste sa dohodli Vy, vaši rodičia, prarodičia – stále sa ide iba podľa listu vlastníctva. Na liste vlastníctva ste Vy ako vlastníčka v podieli 1/12, je tam Kudlíková v podieli 1/12, sú tam traja alebo štyria nežijúci Lipkovci s podielom každý 1/24 a ešte je tam p. Hrubý v podieli 1/6. Ak to bude riešiť súd, ten si vyberie z katastra list vlastníctva a bude to riešiť iba v rámci tých, ktorí sú tam zapísaní. Súd nebude riešiť, či sa Vaša mama alebo niekto na niečom dohodol.“ p. Koptáková: „Prečo ste nám o tom nepovedali?!“ Starostka zopakovala, že ich parcela sa zaháčkovala s potokom; „Chceli sme sa vyvarovať toho, čo urobil aj p. Skokan, že tam zmizol potok. Akým spôsobom si dokázal od Slovenského vodohospodárskeho podniku rozšíriť ten potok… Keď prišiel na to, že je zle, odkúpil ten pozemok nad ním, aby potom presmeroval cez tento pozemok, ktorý už teraz vlastní. Zato mu dal Slovenský vodohospodársky podnik súhlasné stanovisko za tú stavbu, čo tam má, ktorú som mu ja ani neschválili – za mňa sa to ani nerobilo…“ Ďalej uviedla, že chce zabrániť, aby sa niečo podobné nezopakovalo. Teraz nedokáže odčleniť geometrákom časť toho brehu, lebo mŕtvi ho nedokážu prísť podpísať. p. Koptáková ukázala starostke fotky, že čo robí teraz p. Padúch na pozemku. p. Koptáková: „Z našej medze dáva dole bágrom, dáva tam betónové panely… tak sa rieši ako sa riešil aj ten výrub.“ Starostka: „Za to, že životné prostredie uznalo, že išlo o náletové dreviny, ktoré nemali hodnotu, za to my nemôžeme.“ p. Koptáková: „To povedal!? že to boli náletové?“ V. Nemček: „Dostal vyjadrenie.“ Starostka: „Celý potok aj po Nesluši, je zarastený náletovými drevinami, ktoré nemajú žiadnu hodnotu. Celý ten pozemok bol zarastený, tam sa nedalo ani kosiť, ani aby ste to udržiavali.“ p. Koptáková vytiahla a ukázala starostke ešte mapku, ktorú urobil pán z Čadce z povodia riek. Čo si preniesli a čo im ostalo. Následne sa do diskusie zapojila poslankyňa Ing. L. Ondrušková a Vincent Nemček. Došlo k výmene názorov ohľadom prevodu nehnuteľnosti. p. Koptáková poznamenala: „Nakoniec nebude mať problém aj pani notárka.“ Starostka: „Nebude mať problém, lebo ja som to podpisovala.“ Starostka jej zopakovala, čo už povedala – aké sú jej možnosti. Nechápe tiež, prečo si to nevysporiadala cez ROEP. p. Koptáková: „Nechápem, že niekto môže niečo zobrať, ak to jemu nepatrí…“

Ing. J. Vojtek pokračoval žiadosťou p. Pilátovej. Prečítal odporúčanie komisie, na ktorej sa zúčastnila aj p. Pilátová. Starostka sa pýtala: „Keď tam odčleníme 60 cm, tak tam ostane dostatok miesta na cestu? Alebo sa  môže zavolať geodet, keď budete doma a na mieste sa dohodneme… keď tam dáme 60 cm, z cesty ostane iba chodník.“ P. Pilátová doniesla geometrák z roku 2009 a chce, aby ten geometrák vyzeral presne tak isto. Tak sa dohodli na komisii. Čo sa týka parcely 448, uviedla, že nevedela, že na ceste od p. Uličného dole stojí celá ich rodina – spolu s p. Jozefom Chovaňákom a obcou Nesluša, ktorá si to: „akýmsi spôsobom (vydržaním) privlastnila.“ Povedal jej to p. Pučala, keď robili vklady do katastra. Uviedla: „Mohla by som zobrať kamión „makadámu“ a vysypať ho na cestu ako niekde na Slovensku. Ale nikdy by som to neurobila a nebola by som taká ako vy, čo tam robíte vy u Klimkov. Že chodíte okolo toho domu, ten sokel celý puká, rezonuje celý ten dom… máte, Palo, cestu širokú okolo seba…“ P. Škuta: „Tri dni bola cesta uzavretá, robili prípojku u p. Hollej.“ p. Pilátová: „Ľudia u Klimkov nás majú v ústach, lebo sme tam osadili tie dopravné stĺpiky…“ P. Škuta: „Keby ste tam dali 30 cm, ochrániš si tam aj sokel aj prejde tade pluh.“ p. Pilátová: „Nie, neurobíme to už len z toho dôvodu ako sa zachovala pani starostka, že to ide spraviť.“ P. Škuta: „Keď vysporiadavala cestu, tak to zasahovalo až pod vašu chalupu.“ p. Pilátová: „Mne povedal vedúci katastra p. Žabka, že stačilo urobiť geometrický plán, vyňať náš pozemok 449 a bolo by to v poriadku.“ P. Škuta: „Ja neviem, čo tu riešime už 3. zastupiteľstvo. Veď aj my aj na komisii súhlasia, vráti sa ti to alebo vymení. Vysporiadali sme cestu, čo sa už mohlo spraviť dávnym vedení. Ale robí sa to až teraz, že sa vysporiadavajú cesty, ihrisko a tak… že sa tu buduje niečo v tej dedine. Kde sa rúbe, lietajú aj triesky.“ p. Pilátová: „Mňa nezaujímajú ostatní ľudia, mňa zaujíma iba to, čo sa stalo nám. A preto chcem, aby sa to vrátilo tak, ako je to v tomto geometrickom pláne.“ Starostka: „Ten geometrák nie je platný, nikdy by ste ho nevložili do katastra.“ p. Pilátová: „Je vložený“ – 20.05.2022. Starostka: „Nie je vložený, to je iba práca označkovaná. Kde máte žiadosť, ktorú Vám podpísali všetci aj mŕtvi, že môžete vložiť tento geometrák? V roku 2009 ste tam nefigurovali. Až teraz v roku 2022 si prenášate tieto pozemky alebo Vám to niektorí dávajú. Tento geometrák z roku 2009 by ste nikdy nezavkladovali. To, že je tam pečiatka, to je iba práca geodeta.“ p. Pilátová: „Neriešme geometrák.“ Starostka: „Nežijúci vlastníci, v rámci ROEPU nemali byť podpísané žijúcimi vlastníkmi.“ P. Pilátová: „Vráťme sa k meritu veci, ja nejdem riešiť hlúposti s geometrákom. Ja riešim koľko nám vrátite a či nám vrátite všetko… Minulý týždeň sa tam stala dopravná nehoda – sused vychádzal – išiel rýchlo a aj auto po hlavnej ceste … keby tam boli chodci alebo mamička s kočíkom… polícia sa nezavolala, lebo sa dohodli…. Tam nešťastie len čaká..., preto Vás prosím a žiadam, aby ste tú cestu zrušili v územnom pláne a zakreslili iba ako chodník. Aby tadiaľ autá nemohli chodiť. Ľudia od Klimkov majú 4 možnosti ako sa dostať domov. Okolo p. Mindekovej, okolo reštaurácie a okolo Peťa Špirca – tri.“ P. Škuta: „Ale tie dve nič neriešia.“ p. Pilátová: „Ten asfalt je tam posledných 20 rokov. Vy ste tu 10 rokov, (P. Škuta – spresnil 8 rokov), predtým tu bol p. Chovaňák, predtým tam boli iba skruže – nikto sa neodvážil tadiaľ chodiť… p. Koptáková sa pristavila, že keď chodila z vyšného konca do stredu dediny – u Klimkov bol iba chodník…. Až neskôr tam dávali skruže… cesta tam nebola…. P. Škuta: „Ale posledných 20 rokov tam je. Predtým chodilo menej áut.“ p. Pilátová: „Dá sa spraviť to, že by sa to vyňalo z toho územného plánu a bol to iba ako chodník?“ Starostka: „To je päťročná záležitosť – zmenou územného plánu.“ P. Škuta: „Pochybujem, že aj iní poslanci, ktorí prídu po nás, budú súhlasiť s tým, aby sa zrušila miestna komunikácia., keď je aj v passporte…, aby sa zmenila na chodník.“ P. Pilátová: „Vy si nevieme prestaviť, akú máme kvalitu života tam pri tej ceste… Keby si tam býval ty, Pavol, bol by tam dvojmetrový plot.“ Strhla sa ostrá diskusia. Poslanec Ing. J. Vojtek upokojil zasadnutie, aby sa mohlo pokračovať. Vrátil sa k návrhu komisie. P. Škuta sa pýtal, či bude dostatočný priestor, aby tadiaľ, ak sa tam odráta tých 60 cm, prešlo autom. Ing. J. Vojtek uviedol, že je to návrh z komisie – „obecné zastupiteľstvo môže a nemusí s týmto návrhom súhlasiť.“ Mgr. P. Piják: „Teraz hlasujeme iba o vyhotovení geometrického plánu.“ P. Pilátová: „Nie, o vrátení?!“ Mgr. P. Piják: „Musí sa najskôr schváliť geometrický plán a až potom…“ PhDr. J. Bosý: „Je to postup zo zákona…“ Ing. Ondrušková: „A koľko bude čakať – dva roky, tri?“ PhDr. J. Bosý: „Obecné zastupiteľstvo má nahradiť – okresný úrad, geodéziu alebo koho? Neberte sa za každé slovo…! Ty povieš nezachádzajme bokom a ty spomneš úplne inú osobu…, čo si chcela dokázať?  Ideme prejednávať niečo, čo vyšlo z komisie. Predseda komisie dal nejaký návrh alebo tu preberieme celú dedinu a nedohodneme sa na ničom.“ Ing. L. Ondrušková: „Vy furt odbočujete od témy.“ P. Škuta: „p. Pilátová si chce chrániť svoj sokel. A ten si môže chrániť, keď budú stĺpiky aj 10 cm od chalupy – max. 30 cm a stále ostane miesto na prejazd.“ Ing. J. Vojtek opätovne predložil návrh komisie. P. Pilátová poznamenala, že keď tam boli stĺpiky, tak sused prešiel normálne tadiaľ. P. Škuta: „Nie každý šofér je taký zručný, že mu stačia 3-4 cm. Nevieme, aký priestor ostane, ak sa schváli 60 cm. Ja nemôžem hlasovať za 60 cm, ak tam má ostať iba 1,70 m…“ Ing. J. Vojtek: „Takýto je návrh z komisie, ak sa neschváli – môžeme dať iný návrh.“ Starostka: „Hlasujeme za žiadosť, ako ste to mali uvedené v žiadosti? Vy ste dali do komisie len ten geometrický plán?“ p. Pilátová: „Ja som dala vrátenie pozemku v tom pôvodnom stave ako bol v tom „C“.“ Ing. J. Vojtek prečítal žiadosť p. Pilátovej. p. Pilátová: „Ja nechcem nič iné len – ten pozemok 449 – 203 m2, ktoré ste nám zobrali vydržaním, aby sa vrátilo naspäť na mamu. A tú 1/12 vám dám.“ Následne prečítala žiadosť, ktorú podala. „Vráti sa jednoducho 203 m2, to je vrátane tých 60 cm. Neviem, o čom tu stále diskutujeme.“ P. Škuta: „O tých 60 cm, aby tam ostala zachovaná cesta, či už jednosmerná alebo obojsmerná.“ p. Pilátová: „Ja chcem, aby tá cesta stratila zmysel.“ Starostka navrhla, že by sa urobilo uznesenie bez tých centimetrov, príde tam geodet….. p. Pilátová: „Nie.“ Starostka vyzvala Ing. J. Vojteka, aby prečítal návrh uznesenia z komisie a dala následne hlasovať za návrh z komisie. Prijaté:

Uznesenie č. IV-12/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Pilátovej, bytom Nesluša 262 o vydanie časti pozemku č. KNE 449, úpravy dopravy osobných vozidiel po miestnej komunikácii na parcele č. KNC 262 (pod. č. OU-2022/566).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhotovenie geometrického plánu, ktorým by sa odčlenila časť pozemku č. KNE 449, ktorý sa nachádza pod rodinným domom č. 262, za domom a v šírke 60 cm pozdĺž domu a pred domom.  Geometrický plán bude slúžiť ako podklad k budúcej zámennej zmluve, kde Obec Nesluša zamení časť pozemku č. KNE 449 odčleneného navrhovaným geometrickým plánom za spoluvlastnícky podiel Anny Pilátovej  1/12 na parcele č. KNE 448 vedenej na LV č. 9865. Geometrický plán bude vyhotovený na náklady obce.

Čas: 16 hod. 11 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • Neprítomný: Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Mgr. Ľubomír TIchý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 1 - Pavol Škuta;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. J. Vojtek vyzval všetkých, aby sa venovali veciam, ktoré sú v bodoch rokovania a neriešili iné veci. Následne ho starostka obce požiadala, aby pokračoval ďalšími žiadosťami z komisie. Ing. J. Vojtek prestavil žiadosti o individuálnu zmenu územného plánu. Po prečítaní každej zo žiadostí a odporúčania komisie, dala starostka hlasovať za jednotlivé žiadosti. Boli prijaté: 

Uznesenie č. IV-13/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Slávka Mečárová, bytom Dunajov 244 – žiadosť o individuálne doplnenie územného plánu obce, začlenenie parcely č. KNC 3244/228 vedenej na LV č. 3687 do územného plánu medzi plochy na výstavbu rodinných domov (pod. č. OU-2022/537).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Slávka Mečárová, bytom Dunajov 244 – žiadosť o individuálne doplnenie územného plánu obce, začlenenie parcely č. KNC 3244/228 vedenej na LV č. 3687 do územného plánu medzi plochy na výstavbu rodinných domov.

Čas: 16 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • Neprítomný: Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. IV-14/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Stanislava Mazúcha a Márie Mazúchovej, bytom Nesluša 316/462 – o individuálnu zmenu územného plánu, o zaradenie pozemkov č. KNC 2765 a 4800 na stavebné pozemky (pod. č. OU-2022/586).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Stanislava Mazúcha a Márie Mazúchovej, bytom Nesluša 316/462 – o individuálnu zmenu územného plánu, o zaradenie pozemkov č. KNC 2765 a 4800 na stavebné pozemky.

Čas: 16 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. IV-15/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dariny Hollej a Ľubomíra Hollého, obaja bytom Neslušská cesta č. 1219 Kysucké Nové Mesto, o zaradenie pozemkov č. KNC 4057/11 a 4999/4 do rozšírenia územného plánu obce Nesluša individuálne, medzi plochy na výstavbu rekreačných objektov (pod. č. OU-2022/664).

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Dariny Hollej a Ľubomíra Hollého, obaja bytom Neslušská cesta č. 1219 Kysucké Nové Mesto, o zaradenie pozemkov č. KNC 4057/11 a 4999/4 do rozšírenia územného plánu obce Nesluša individuálne, medzi plochy na výstavbu rekreačných objektov.

Čas: 16 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko;
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 2 - Ing. Lenka Ondrušková, Pavol Škuta.

Ing. J. Vojtek poďakoval za pozornosť. Ing. P. Ozsvald sa pýtal na cestu na nižnom konci okolo kríža, či sa s tým dá niečo robiť, nakoľko počas dažďov je na hlavnej ceste blato a kamene.  Starostka mu vysvetlila spolu s Ing. J. Vojtekom, že cesta nie je vo vlastníctve obce. Starostka čaká na vyjadrenie z Družstva Rudina a Komposesorátu, či s tým môžeme niečo urobiť. Treba tam urobiť veľký žľab, aby sa mohla voda odviesť. Dohodli sa, že sa o tom pobavia v rámci diskusie. 

9. Žiadosti určené pre zástupcu starostky

Zasadnutie pokračovalo bodom – žiadosti určené pre zástupcu starostky. Poslanec V. Nemček prečítal žiadosť p. Janca, ktorou žiada zvolanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom by OZ vyhlásilo referendum o vyslovení nedôvery starostke. Uviedol, že odpísal p. Jancovi, že nevidí opodstatnenie tejto žiadosti – zvolávaniu mimoriadneho zastupiteľstva a vyhlásenia referenda, pokiaľ nie sú zákonné dôvody. „Pokiaľ nepríde zo súdu, že bude potrestaná, nemáme dôvod zvolávať referendum.“ V. Nemček odovzdal slovo P. Jancovi. Ten uviedol: „Pred rokom som zistil, že pozemky boli prevedené a teraz tu podávam trestné oznámenie ako občan, nie ako dotknutá osoba, ktorej bola spôsobená ujma. To je ďalšie trestné oznámenie, ktoré neviem, či vyšetrovateľ spojí. Pani starostka, ja teda ju obviňujem a nechávam to prešetriť orgánom činným v trestnom konaní, aby preveril doklad, ktorý si sama sebe podpísala pri ktorých, ktorý slúžil na vydržanie pozemkov po dedičstve po starom otcovi. Vy ste mi odpísali, že pani starostka takéto doklady môže podpisovať, ale nesmie byť stret záujmu.  Pred vami, nepoviem vám dátum, ale všetci si na to dobre pamätáte, dostal som vyjadrenie komisie, že čestne vyhlásila – pardón beriem späť – že sa priznala, že dané pozemky v dobrej vôli previedla, čo znamená, že sa priznala a že tie pozemky vysporiada. Takže, pán zástupca, pokiaľ je toto nedostačujúce, že sa ona priznala pred rokom, pre vás a ako počúvam v tej činnosti pokračuje ďalej, nechcem zle tvrdiť, ale mám také podozrenie, že vy ako poslanci jej v tom napomáhate, lebo ste ju mali zastaviť už minulý rok. Lebo vy ste, vy ste tu poslanci, ktorí ste sľúbili, zložili sľub. A vy keď máte podozrenie alebo je len nejaký malý náznak, mali by ste to riešiť.“ V. Nemček: „My ako poslanci nie sme povinní riešiť súkromné záležitosti.“ P. Janec: „Toto nie je súkromná záležitosť.“ V. Nemček: „To je súkromná záležitosť.“ P. Janec: „Ja sa sťažujem ako občan, že zneužíva právomoc...“ V. Nemček: „O súkromných pozemkoch…“ P. Janec: „Ale ja sa sťažujem na doklad, ktorý si vystavila sama sebe ako starostka obce.“ V. Nemček: „Čítal som zákon – ako starosta obce nie je obmedzená týmto, lebo je takisto plnoprávnym občanom obce ako každý jeden.“ P. Janec: „Vinco, nebavme sa tu o zákonoch. Ja som prišiel, vás požiadať, či dáte hlasovať o vyjadrení, o vyhlásení referenda o nedôvere. To je celá moja žiadosť. My to tu nemusíme rozoberať.“ P. Škuta: „Vráťme sa ešte raz k tomu potvrdeniu. Ona dala ako starostka obce potvrdenie, (sama sebe - doplnil ho P. Janec), čo môže, že tam obec nemá žiadne – (oprávnené záujmy - doplnila starostka), podiely alebo niečo… V tomto môžeš ísť na hocijaký súd, v tomto nespravila žiadnu, žiaden nezákonný postup.“ P. Janec: „V poriadku. Ja som prišiel, s vami, za vami, aby ste buď schválili alebo neschválili vyhlásenie referenda.  To je všetko. My sa chceme zapodievať nad dokladom, ktorý ona urobila..?, veď ona sa tu verejne pred vami, pred všetkými priznala, že previedla pozemky!“ Starostka: „No dobre, po svojom starom otcovi.“ P. Janec: „po starom otcovi?“ Starostka: „Že som ťa predbehla, za to nemôžem.“ Ing. J. Vojtek: „Palko, si bývalý poslanec, vieš dobre, že obecné zastupiteľstvo aj všetky orgány obce sú povinné riadiť sa jedným zákonom, ktorý sa volá zákon o obecnom zriadení.“ P. Janec: „Áno.“ Ing. J. Vojtek: „Žiadaš nás o to, aby sme vyhlásili miestne referendum o odvolaní starostky. Ja ti teda prečítam z toho zákona, kedy môžeme vyvolať a vyhlásiť referendum.“ P. Janec: „Vy ho nemusíte vyhlásiť. Môže dať hlasovať a ho zamietnuť.“ Ing. J. Vojtek: „Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu – to je to, o čo nás žiadaš; za a)  ak to petíciou požaduje aspoň 30 % oprávnených voličov – máme tu momentálne žiadosť od teba, bohužiaľ, ak by si mal tú petíciu 30 % ideme podľa tohto bodu jedna alebo teda a);  za b) môže, podotýkam môže, vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov. Toto nám hovorí zákon, ktorým sa musíme riadiť. Takže už len kvôli tomuto, čo som teraz čítal, my ako obecné zastupiteľstvo, kebyže teraz vyhlásime miestne referendum o odvolaní starostu, ideme proti zákonu. Konáme protizákonne. Ak sa preukáže to, čo si podal trestné oznámenie, že pani starostka zneužila svoju funkciu, a tak ďalej a rozhodne súd o tom, že áno je to tak, dôkazy to potvrdzujú, prichádza o mandát automaticky. Pretože trestne stíhaná osoba, nemôže byť, nemôže vykonávať verejnú funkciu. Čiže neviem, aký máte ostatní názor, prečítal som vám, čo nám hovorí zákon, čo nám umožňuje zákon, my nemôžeme prejsť mimo zákon. Rozumieš..“ P. Janec: „Ja poprosím, aby ste mi poslali zápis, že som podal žiadosť, ktorá nie je v súlade so zákonom. To mi stačí.“ Starostka: „V zápisnici to bude uvedené, bude to aj na internete...“ Ing. P. Ozsvald: „Aj tak nechápem tomu, že by si robil referendum, keď o tri mesiace alebo o koľko je nová voľba starostu..? alebo za koľko.. kým sa toto všetko zosnová, budú dva.. Zbytočne sa za to vyhodia peniaze a bude nová voľba.“ P. Janec: „Ja si myslím, že sa už je zbytočne sa k tomu vyjadrovať, lebo ste našli dôvod teda, asi to zákon prikazuje.“ Ing. J. Vojtek: „Zákon nám len toto dovoľuje.“ Ing. P. Ozsvald: „My sme sa o tom s nikým ani nebavili, vôbec nie, Jano to tu prečítal, medzi sebou, áno, boli maily, tak asi nebudem vyhlasovať, teraz dávať referendum. Mohol si urobiť ako to Jano povedal, že 30 % by si doniesol, tým pádom by to bolo na stôl, ale my nebudeme teraz robiť nejaké obštrukcie.“ P. Janec: „Ja ti to neprikazujem. Rozumiem, rozumiem…“ Starostka: „Jeho žiadosť bude v zápisnici.“ Ing. P. Ozsvald: „Ty nás chceš zobrať ako nástroj, na to aby sme ponížili starostku…“ P. Janec: „Nie. Určite nie, ja som to dal ako trestné oznámenie a teraz čakám ako sa vyjadria. Možnáže neurobila žiaden trestný skutok.“ Ing. P. Ozsvald: „Keď príde trestné oznámenie, to bude možno o mesiac, o dva…“ P. Janec: „Majú na to nejaký čas.“ Ing. P. Ozsvald: „Zasa sme len bližšie k voľbám.“ Starostka: „Peťo, počas mojich 8 rokov, aj teraz posledne v piatok, bolo podané na mňa trestné oznámenie, že som nariadila firme ELspol, aby vymieňalo po obci stĺpy a vstupovali niekomu do záhrad. Takýchto trestných oznámení je na mňa… kto chce.. ako aj od p. Mrenku, že používam telocvičňu, ktorú sa za mňa ani nestavalo.. bohužiaľ týmito úkonmi si môžem prejsť. Takisto aj Vy, p. Janec, dali ste, keď príde mi, pôjdem a už to nechajte na orgány činné v trestnom konaní, čo sa s tým budú zaoberať alebo nebudú zaoberať… a potom to nechajte na súdoch. Lebo aj keď vás niekto obviní, pokiaľ nie ste naozaj súdom obvinený, máte na nás pozerať ako na nevinného. To je všetko.“

Starostka uviedla, že sa vyčerpali body programu a spýtala sa, či chcú prestávku pred diskusiou. Mgr. Ľ. Tichý ešte uviedol, že nech je v zápisnici, že sa to zákonného dôvodu neschvaľovalo.

16:28 Starostka vyhlásila prestávku do 16:40 hod.

10. Diskusia

16:40 hod. Po prestávke nasledovala diskusia. Pokračovali v pripomienke poslanca Ing. P. Ozsvalda ohľadom cesty na nižnom konci a možnosti riešenia situácie. Prebrali aj ostatné miestne komunikácie, na ktorých vznikajú problémy, práve kvôli tomu, že nie sú vo vlastníctve obce.

Poslanci sa pýtali aj na posun v riešení situácie okolo „Hornej školy“. Ing. J. Vojtek a starostka uviedli, že sa čaká na vyhotovenie geometrického plánu, aby sa určila presná výmera pozemku –  k dodatku č. 1 k zmluve na prevod.

Hovorili aj o budove – Katolícky kultúrny dom. Po určení ceny znaleckým posudkom, ktorý videli – navrhujú dohodnúť sa s farnosťou na nejakej kompromisnej sume. Všetci sa zhodli na tom, že suma 96 200 € je vysoká, návrh poslancov bol cca 50 000 €.

11. Záver

17:15 starostka ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.