Zápisnica z III. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 21. 06. 2022.

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený - PN).

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Diskusia
 3. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 hlavnej kontrolórky obce
 4. Záverečný účet obce 2021
 5. Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022-2026
 6. Rozpočtové opatrenie
 7. Návrh Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Nesluša, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša – o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN – O) Nesluša
 8. Návrh č. 1 Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša
 9. Prenájom a prevod nehnuteľností – „Alzabox“ a „Horná škola“
 10. Návrh doplnenia Uznesenia č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021
 11. Návrh doplnenia Uznesenia č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021
 12. Dohody o uznaní vlastníctva – vysporiadanie pozemkov – ihrisko
 13. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
 14. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej
 15. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania – pridelené žiadosti
 16. Záver

1. Otvorenie rokovania

(16:00) Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Nesluša – Ing. Zuzana Jancová. Privítala všetkých prítomných a spýtala sa, či má niekto návrh na zmenu programu zasadnutia. Poslanec Ing. Ján Vojtek požiadal o presunutie dvoch žiadostí z bodu 15. k bodu 9., nakoľko spolu súvisia. Prihlásili sa overovatelia zápisnice a starostka dala hlasovať za zmenu programu a overovateľov. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. III-1/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program III. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. program III. zasadnutia obecného zastupiteľstva so zmenou – 2 žiadosti z bodu 15. sa presunú k bodu 9., nakoľko spolu súvisia;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Michal Kloták, 2. Ing. Ján Vojtek.

Čas: 16 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

2. Diskusia

Ing. Zuzana Jancová odovzdala slovo p. Pilátovej, ktorá prišla na zasadnutie OZ. Pani Pilátová vysvetlila prítomným, kde býva a situáciu okolo rodinného domu, ktorý vlastní jej matka Anna Pilátová. V roku 2020 si upravili sokel na dome, lebo do nich narážali autobusy, autá, traktory… Správa ciest im dala povolenie na osadenie dopravných stĺpikov pri štátnej ceste a bola za pani starostkou so žiadosťou, aby tam dala dopravnú značku (čo navrhla aj starostka) – jednosmerku (autá tam budú iba vchádzať, nie vychádzať). Starostka jej odpísala, že Okresné riaditeľstvo PZ s tým súhlasí. Chodil pán, ktorý osádzal dopravné značky, pani Pilátová bola za ním, či bude osádzať aj k nim značku, utvrdil ju v tom, že áno, je tam poznačená, no doteraz tam nič nie je. Opätovne bola za pani starostkou, ktorá jej povedala, že obec na to nemá finančné prostriedky. Keďže im opakovane narúšali autá sokel na dome, bola za pani starostkou a ústne jej oznámila, že aj pozdĺž domu osadia dopravné stĺpiky, lebo 60 cm za domom je ich pozemok, no nie je vysporiadaný. Taktiež meter pred domom. Uviedla, že ich dom bol postavený ešte v roku 1929 a užívala ho takmer 100 rokov rodina Mäkka a Pilátova.

Rok bolo pokoj. V zime bol za pani A. Pilátovou p. Tvrdý, ktorý sa jej mal vyhrážať, že im tam všetky stĺpiky zrežú. Pred pár týždňami volala pani A. Pilátová svojej dcére do práce, že im p. Tvrdý stĺpiky pozdĺž domu demontoval. Pani Pilátová po príchode domov z práce zavolala políciu. Následne sa na stavebnom úrade dozvedeli, že pozemok pod domom vlastní Obec Nesluša. Pani Pilátová bola za pani notárkou Mgr. Borák Valušovou i za JUDr. Chovancom, ktorý jej povedal, že sa to dá dať do poriadku, ak sa vzdajú 60 cm na cestu a meter pred domom. Pýtala sa poslancov, či si uvedomujú, čo robia. Pavol Škuta mal „minule“ povedať, že hája obec Nesluša. A že teda, kto háji občanov?

Pavol Škuta uviedol, že tá cesta je tam 30 rokov a stĺpiky, ktoré osadili pozdĺž domu, bránia v zimnej údržbe a taktiež, že momentálne sa robí rekonštrukcia vodovodu a pri p. Svrčkovi bola cesta mesiac rozkopaná a nebolo možné tadiaľ prejsť autom.

Pani Pilátová – stále majú „Klimkovce“ dve cesty, kade môžu chodiť. P. Tvrdý chodí s tým bagrom tak, že rezonuje celý dom. Obec má určite peniaze, aby si zakúpila niečo menšie a pekne cestu odhrnula popri stĺpikoch a peší môžu kľudne prejsť. Že cesta je tam 30 rokov, nie je pravda. Pán Ing. Chovaňák (bývalý pán starosta) prišiel za pani Pilátovou a pýtal sa, či tých 60 cm za domom môžu vyasfaltovať. A ona súhlasila. Pýtala sa poslancov, ako by sa cítili, keby im polovicu pod domom preniesla obec Nesluša. Zároveň uviedla, že je presvedčená o tom, že keby tam oni bývali, mali by tam vystavané dvojmetrové ploty.

16:12 prišiel Ing. arch. Vladimír Barčiak.

Pani Pilátová povedala, že bola na okresnom úrade za pani Barillovou a za p. Žabkom, tí jej povedali, že by tam mala byť rýchlosť 20 km/h., lebo je to obytná zóna a je to tam nebezpečné.

P. Tvrdý tam odhŕňa sneh tak, že ho máme do polovice chalupy. To robí naschvál. Povedala tiež, že na neho kričala a nemohla kvôli tomu spávať. Vy si neuvedomujete, koľko zla sa tu robí ľuďom.

Žiadam obec a obecné zastupiteľstvo, aby nám vrátili pozemok. Lebo JUDr. Chovanec povedal, že sa to môže vrátiť, dokonca nie na tých pôvodných majiteľov – tých piatich, lebo tam bol každý v jednej tretine, ale dokonca Obec Nesluša má tú možnosť, že to môže dať na vlastníka toho domu, t. j. na našu maminu. Vy máte tú možnosť, povedzte, prečo to nerobíte?!

Ing. Zuzana Jancová – niektorí ľudia majú tendenciu prisvojovať si miestne komunikácie. Za môjho predchodcu bol robený passport miestnych komunikácií a táto ulička je aj podľa územného plánu definovaná ako miestna komunikácia, nie ako chodník. Svoj majetok ste si mohli vysporiadať cez ROEP. Obec vysporiadala komunikáciu - parcelu č. 449 v „E“ stave, kde časť tej parcely zasahuje aj pod dom, no v E-stave sa to nedalo rozdeliť. Najskôr sa to muselo preniesť a až potom môžeme robiť geometráky a dávať do „C“ stavu. Starostka uviedla, že jej ústne p. Pilátová nepovedala, že tam chce umiestniť stĺpiky. Pani Pilátová povedala, prečo klame, že nemá na to svedka. Ing. Jancová pokračovala – chcela by, aby jej p. Pilátová doniesla papier od správy ciest. P. Pilátová povedala, že to môže doniesť. Ing. Jancová – obec nemá problém, aby sa urobil geometrický plán a Vám oddelilo ako máte chalupu. Na katastri povedali, že obec si mohla v rámci ROEP-u vysporiadať všetky miestne komunikácie a nebol by tu taký problém ako tu je. Štátna cesta vznikla tiež tak, že si ľudia poustupovali zo svojho majetku. Uviedla tiež, že poslancom vysvetlila aj tú možnosť, že sa Vám vyčlení pozemok pod chalupou, aby tadiaľ mohli prejsť záchranári. Pani Pilátová – záchranári v živote tadiaľ nešli, lebo to nemajú ani v GPS. Starostka - Môžete sa obrátiť na právnikov, na súd, nech ma zažalujú. P. Pilátová – prečo by som sa mala súdiť, keď sa to dá vyriešiť. Starostka – poslanci s tým nemajú problém. P. Pilátová – poslanci o tom ani nevedeli. V „E“ stave parcely nevidno všetko, preto to treba v „C“ stave riešiť.

Poslankyňa Ing. Ondrušková – načo bude obci pozemok pod ich domom.

Starostka – ten nepotrebujeme, ale vysporiadala sa cesta, aby pani Pilátová nepokračovala v činnosti.

P. Pilátová – takže tu je teraz tá pravda - tá činnosť – tie stĺpiky,...a ako ochránite nás a našu kultúru žitia. Ako obec, ako ochránite? Starostka - že tam bude jednosmerka. P. Pilátová - Keď ani jednosmernú značku tam nedáte. Starostka – dopravné značky sa osadzovali vždy podľa rozpočtu. Pre mňa je priorita, ako mám vybavené, že celý nižný koniec má byť 30 km/h. Prečo by som Vám tam mala dať jednosmerku, keď sa používa tá cesta v rámci obce. P. Pilátová – keby tam neboli tie stĺpiky, ktoré tam ostali – pred dvoma týždňami to auto, čo narazilo do toho stĺpika – by skončilo v našom dome. By sme čo robili? Starostka – mali ste si poistiť svoju nehnuteľnosť. P. Pilátová – tu nejde o poistenie – tie autá tam neprimerane chodia. Veď s Vami sa nedá pohnúť. S Vami sa nedá dohodnúť ako s človekom. Starostka – dopravné značky sa osádzajú postupne. Ani VUC nemá na štátnej ceste osadené všetky dopravné značky. P. Pilátová – len v jedno dúfam, že vás v najbližších voľbách nezvolia….

Poslanec Nemček – je nejaký záznam o dopravnej nehode? P. Pilátová – nemáme záznam. Poslanec Tichý – to sa tu jedná iba o tú jednú značku? Starostka – ja ich postupne nakúpim. Na Nižný koniec sa vybavila zóna 30, do každej uličky treba dať prerušenie…. Nie je toľko peňazí, aby sa to dalo… Tak si tú značku kúpte, ale dáme Vám ju tam až keď sa dorobí vodovod… Poslanec Vilim – hasiči tadiaľ neprejdu, strecha domu zasahuje do komunikácie. Raz som tadiaľ išiel, je to veľmi neprehľadné – nikdy viac. P. Pilátová – ako s tým pozemkom? Kedy sa to vráti naspäť? Starostka – musíte o to požiadať obecné zastupiteľstvo. P. Pilátová – tak obecné zastupiteľstvo žiadam. Poslanci – ale treba to podať písomne. Následne to pôjde na komisiu, a potom na zastupiteľstvo. P. Pilátová – poďakovala za slovo.

Starostka odovzdala slovo p. Koptákovej. Pani Koptáková povedala, že si podala žiadosť o ich stanovisko. S pani Kudlíkovu vlastnia pozemok - záhradu, popri ktorom tečie potok zo Suchej, Majtánok – niekto tam vyrezal stromy, tak chodila zisťovať, kto to urobil a zistila, že polovica záhrady, kde boli stromy zrezané nepatrí im, ale je vo vlastníctve obecného úradu. Obecný úrad tam nikdy nič nemal. Bola sa teda pýtať na katastri, tam jej povedali, že je to prenesené. Pani starostka jej povedala, že je to vydržaním. A stala sa chyba na katastri – malo tam byť číslo potoka a nie záhrady. Na katastri jej povedali, že takú dostali požiadavku. Starostka – vysporiadala som iný list vlastníctva, kde to bolo preslučkované – potok a cesta s Vašim pozemkom, som Vám to vysvetlila, lebo Vy máte iný list vlastníctva. Na LV, ktorý Vy vlastníte máte 1/13, p. Kudlíková 1/13, potom sú tam nežijúci rod. Lipkovcov – oni musia urobiť dodatočné dedičské konanie, aby Vám to mohli predať. Potom je tam vlastníkom p. Hrubý a rodina Červeňová, s ktorými nie ste v príbuzenskom pomere. Podľa územného plánu nad Krupovkou, kde sa zbiehajú 3 potoky, bude vybudovaný veľký polder. Aby sa mohol zregulovať potok, rozšírila sa cesta – budeme potrebovať iba tú rokľu. Tam ako bude p. Padúch stavať, by sa urobila čistiareň povrchovej vody. Musíme sa zamýšľať aj nad Vyšným koncom, aby mali vodu. Vy keď budete mať tú Vašu parcelu v 1/1, nie je problém, aby sme si my odčlenili od Vás iba tú rokľu. Do toho času nemôžeme robiť nič, lebo za tých zomrelým nemá kto prísť podpísať geometrický plán.

P. Koptáková – na katastri mi dali výpis, žiadna rodina Červeňová tam nie je napísaná. S p. Hrubým som dohodnutá.

Starostka – Obec Nesluša si preniesla podiely Červeň/Červeňová – to je na tom inom liste vlastníctva. My sme vysporiadali potok, cestu. To som nevysporiadala sama pre seba, ale pre obyvateľov, aby mali pitnú vodu. Ten potok v Krupovke nikde nezmizne. P. Koptáková – ten nezmizne, ale je to ďaleko od cesty, kde sa bude ťahať.
Starostka – ale potrebujeme priestor na čistenie vody, odtiaľ sa to bude potom ťahať a dodávať ľuďom. To nie je ďaleko, veď ľudia si potom porobia potrubia, tak ako teraz sa dalo. P. Koptáková – nad našou záhradou zmizol celý pozemok. Do potoka sa postavili základy domu. Tam sa nič nedeje a s našou záhradou sa prenáša. Starostka – mali ste tu ROEP, neviem prečo ste si nevysporiadali pozemok tak, ako ste ho užívali. Ja hájim verejné záujmy obce. Máme tu ľudí, ktorí dávajú kôly do ciest, bijú sa, že je to ich cesta, takisto aj p. Skokan si urobil, čo urobil. Obec musí predchádzať takýmto veciam. P. Koptáková – Som to nerobila. Vyfinancovala som môjmu synovi dve fakulty, nemal bývanie, nemal peniaze po skončení fakulty. Nemala som peniaze na také zmeny. Som sama a som rada, že skončil ako skončil. Nezvyšovali mi na to peniaze. Starostka – to sa robilo zadarmo. Ja tiež nemôžeme ovplyvniť určité veci – napr. donútiť Janka Liska, aby Vás pripojil na ich súkromný vodovod. Tak počkajte si, nehnuteľnosť potom bude pripojená.

Poslankyňa Ing. Ondrušková – potom aj mňa pripojíš? Starostka – potom všetkých obyvateľov. Ing. Ondrušková – hm, a môjmu synovi si nechala 10 m pod cestou, že ho nebudeš pripájať. Starostka – ja teraz robím iba tých, ktorí boli pripojení. To, že si teraz tvoj syn postavil dom u Hollých, kde plno iných obyvateľov, tiež nemá tú vodu a stoja tam už dvadsať rokov. Ja len hovorím, prečo som to vysporiadala. Ing. Ondrušková – prečo si sa s nimi nedohodla? Prečo si nešla ta tými podielníkmi? Starostka – ja som si vysporiadala s podielníkmi, s ktorými oni nemajú nič spoločné. Poslanec Nemček – podiely im tam ostali. P. Koptáková – ja by som len žiadala, aby sa nám to vrátilo nazad. A o tej vode – ja som pustila cez naše pozemky vodovod, ktorý ťahal až tam do toho pľacu, kde pán Lisko býva. A keby som ich nechala po ceste, tak by boli mali ďaleko väčšie náklady, ale to je tvrdohlavosť. Ja pôjdem ešte aj za tou notárkou a dúfam, že sa nestretneme zbytočne na súde. Starostka – máte na to právo. p. Koptáková – kto urobil chybu, nech tú chybu opraví. A nie, aby som sa ja vláčila po súdoch. Starostka – keby ste si chceli vysporiadať ten pozemok, museli by ste doniesť potvrdenie, že ste s nimi v príbuzenskom vzťahu – Červeň/Červeňová – tých zastupoval Slovenský pozemkový fond. P. Koptáková – neviem, kto to bol. Starostka – tí, boli na liste vlastníctva. Ja som jednala so Slovenským pozemkovým fondom. Poslanec Ing. Vojtek – p. Koptáková, vy ste stále na liste vlastníctva. Ak to dobre chápem, stalo sa tam jedine to, že obec vysporiadala podiely z SPF, ktoré prepisuje takéto podiely na žiadosť obcí a miest, kde je verejný záujem. Vy ste tam stále spoluvlastníčka. P. Koptáková – my sme tam nikdy cudzích ľudí nemali.

Poslanec Ing. Vojtek – veľa ľudí si mýli dva pojmy – vlastník a spoluvlastník. Vlastník v celosti – na LV je uvedené 1/1. Spoluvlastníctvo – je na liste vlastníctva uvedený konkrétny podiel. Ak by ste chceli na tej parcele robiť čokoľvek – musíte mať súhlas od všetkých spolumajiteľov. Toto vzniklo tým, že uhorské právo umožňovalo dediť všetkým potomkom, na rozdiel od rakúskeho. Vaše vlastníctvo ostalo zachované ako bolo. Vy ste stále na liste vlastníctva. Nikto Vám nič nezobral. P. Koptáková – Viete ako to prv bolo? Keďže sa to všetko rozdelilo – dohodli sa - toto bude tvoje a toto moje. Nikto tam prv nebol iba naši rodičia od sesternice a moji rodičia. Ako je možné, keď sa to už prenášalo do vlastníctva obce ako to, že nám nikto nič nepovedal? Poslanec Ing. Vojtek – SPF zvyčajne zverejňuje na svojej stránke, že má zámer previesť pozemok po neznámych vlastníkov… poslanec Nemček – bolo by slušné prísť a povedať, no nie je to povinnosť obce. Poslankyňa Ing. Ondrušková – ale ona to už nikdy nevysporiada. Starostka – p. Koptáková by to po tých „Červeňovcoch“ ani nikdy nevysporiadala. P. Koptáková – keby sme o tom vedeli, reagovali by sme na to. Ale to akoby sme boli nič. Nikto nám nič nepovedal. Poslanec Tichý – to by mal upozorňovať Slovenský pozemkový fond – on je na to oprávnený – on prevádzal. Starostka – to bolo v intraviláne, v extraviláne sa to rieši úplne inak. Ja som Vám povedala, čo musíte urobiť. Deti, po rodine Lipkových musia urobiť dodatočné dedičské konanie – ak je tam táto parcela, tak netreba. Ak Vám to predá p. Hrubý, a potom mne sa tiež bude lepšie jednať iba s Vami. Dá sa urobiť geometrický plán s jedným vlastníkom a oddelíme tam tú rokľu, aby sa mohol vyregulovať potok. p. Koptáková - Nejde o rokľu – ide o to ako sa to urobilo. Starostka ešte vysvetlila ako p. Skokan postavil dom do potoka. Opakovane vysvetlila ako došlo k chybe kvôli listom vlastníctva. p. Koptáková – ja to chcem tak, ako to bolo.

3. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 hlavnej kontrolórky obce

Starostka ukončila diskusiu a pokračovalo zasadnutie ďalší bodom. Slovo odovzdala Márii Kormanovej – hlavnej kontrolórke obce. M. Kormanová prečítala správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. Poslanec Ing. Vojtek požiadal o doplnenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 o kontrolu všetkých uznesení, ktoré boli týmto zastupiteľstvom za roky 2018-2022 prijaté. Následne starostka dala hlasovať. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. III-2/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2022/378 a OU-2022/396;
 2. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na II. polrok 2022.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a) správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2022/378 a OU-2022/396.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje b) plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na II. polrok 2022 rozšírený o kontrolu všetkých uznesení za volebné obdobie 2018-2022.

Čas: 16 hod. 56 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

4. Záverečný účet obce 2021

Starostka obce odovzdala slovo Mgr. Ľubomírovi Tichému, predsedovi komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej, aby predstavil stanovisko komisie k záverečnému účtu obce za rok 2021. Uviedol, že komisia nemá výhrady a odporúča OZ, aby záverečný účet obce za rok 2021 schváliť podľa predloženého návrhu, bez výhrad. Následne aj hlavná kontrolórka odporučila schváliť návrh záverečného účtu obce bez výhrad. Prijaté:

Uznesenie č. III-3/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet Obce Nesluša za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021;
 2. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Schodok rozpočtu v sume € 415 576,61 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v roku 2021 financovaný použitím rezervného fondu;
 2. pridelenie zostatku finančných operácií po usporiadaní vo výške € 390 993,39 do rezervného fondu.

Čas: 16 hod. 58 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

6. Rozpočtové opatrenie

Starostka predstavila návrh rozpočtového opatrenia základnej školy s materskou školou. Poslanci nemali pripomienky na návrhy na zmenu. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-4/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia Základnej školy s materskou školou č. 2-1/2022 – predkladá Ing. Zuzana Jancová a Ing. Andrea Špiriaková.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie Základnej školy s materskou školou podľa predložené návrhu č. 1 starostky obce a riaditeľky školy.

Čas: 16 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Následne starostka uviedla aj rozpočtové opatrenie obce č. 2-1/2022. Vysvetlila dôvodu tohto opatrenia, poslanci nemali námietku ani pripomienky. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. III-5/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 2-1/2022 – Zníženie rozpočtových príjmov obce o 16 816 € a výdavkov o 34 218 €. Zvýšenie originálnych kompetencií pre rozpočtovú organizáciu o 11 932 € a prenesených kompetencií o 5 470 € - predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2-1/2022 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Čas: 17 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 10 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

5. Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022 - 2026

Starostka sa ospravedlnila, že preskočila jeden bod programu - návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie. Ako prvé schválili volebný obvod:

Uznesenie č. III-6/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022 - 2026 – predkladá Janka Šidlová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe zákonov 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod, ktorý zahŕňa 2 volebné okrsky pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022 - 2026.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: (10) PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Následne sa rozpútala debata ohľadne počtu poslancov. Starostka dala teda hlasovať za jednotlivé návrhu postupne:

Uznesenie č. III-7/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022-2026 – predkladá Janka Šidlová.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje a) na základe zákonov 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 10 poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022-2026.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 3 - Ing. Ján Vojtek, Ing. Peter Ozsvald, Ing. Lenka Ondrušková;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje b) na základe zákonov 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 9 poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022-2026.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 6 - Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 4 - Ing. Ján Vojtek, Ing. Peter Ozsvald, PhDr. Juraj Bosý, Ing. Lenka Ondrušková.

7. Návrh Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Nesluša, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša – o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN – O) Nesluša

Starostka obce odovzdala slovo p. Ing. arch. Barčiakovi. Najskôr mu však poďakovala, za jeho prácu a trpezlivosť so Zmenou a doplnkom č. 1 územného plánu obce Nesluša. Pán Ing. arch. Barčiak, vysvetlil celý postup pri tvorbe Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce Nesluša. Okrem obvyklého prejednania bola naša povinnosť stretnúť sa s tými, ktorým sa nevyhovelo a povedať im, prečo. Zo zasadnutia bola vyhotovená zápisnica. Cieľom a úsilím bolo vyhovieť, čo najväčšiemu počtu obyvateľov, no žiaľ okrem stavebného zákona majú na tento proces vplyv aj iné zákony a úradníci, ktorí ich vykonávajú, napr. Okresný úrad – odbor opravných prostriedkov, má právo študovať – koľko poľnohospodárskej plochy sa už zastavalo. Minimum je zastavené. Uhrali sme aspoň 4 lokality. Uvidíme, čo sa ešte v tejto spoločnosti pomení. Ak bude vôľa a peniaze, naklonené zákony, tak snáď sa niečo podarí. My sme len tak-tak unikli nástrahám úseku ochrany prírody, tiež zo životného prostredia. Cez územie Nesluše sú pomaľované rôzne biokoridory, kadiaľ chodia medvede, líšky, rysy… po obvode Nesluše sú vymedzené územia európskeho významu… Všetky tieto veci budú musieť byť v nasledujúcej zmene a doplnku územné plánu obce. Poslankyňa Ing. Ondrušková – myslím si, že územný plán, ktorý sme spravili, je celý zlý. Bude ďalší dodatok a zas povieme ľuďom – je vymedzený, nedostanete sa. Tu je 50 pozemkov, ktoré sú v územnom pláne. Je tam 100, 150 vlastníkov – načo ich držíme v územnom pláne. Ja som za to, aby sme toto vyčlenili a dali možnosť tým, čo chcú. Starostka – ale to sa nerieši dodatkom. Poslanec Nemček – to sa dá zmeniť tým VZN, čo som spomínal. Tým, že toto schválime, nič s tým neurobíme. My len môžeme na komisie spraviť VZN, schváliť na OZ a tým, ktorý vlastnia tieto pozemky, ktoré ležia ladom, prinútiť ich nejako, aby sa na nich stavalo. Ing. Ondrušková – ja som sa pýtala p. Barčiaka a povedal, že sa to dá. Ing. Vojtek – ale určite nie v týchto zmenách. Ing. Ondrušková – prečo sa to predtým neriešilo? Ing. Vojtek – a prečo si to vytiahla teraz na zasadaní? Ing. Ondrušková – lebo som to predtým nevedela. Ing. Vojtek – si predsa v komisii, takisto si riešila s nami tieto veci na komisii. JUDr. Chorvátová žiadala o slovo v súvislosti s územným plánom. Starostka ju požiadala, aby teraz do toho nevstupovala, že dostane slovo. Ing. Ondrušková – my sme tým ľuďom nedali nič. Oni si zaplatili a nedali sme im nič. Bude ďalšie kolo, znova si zaplatia a my im nedáme nič. V. Nemček – ale my sme im to dali. Ing. Ondrušková – a čo sme im dali? V. Nemček – my sme im to schválili – poslanci aj komisia. A ďalej, čo máme robiť? Ing. Ondrušková – ale tieto nevysporiadané pozemky budú aj naďalej v územnom pláne a tí, ďalší sa tam nikdy nedostanú. Tam je 150 ľudí na parcele. Starostka požiadala p. Barčiaka, aby veci vysvetlil. Ing. arch. Barčiak – táto vec sa môže robiť úplne samostatným procesom. Toto, čo máme, odporúčam schváliť. Ak je vôľa, ochota pohrať sa s takýmito podkladmi a skúsiť, čo to spraví. Žeby sme sa pre rozvoj bývania vzdali takých plôch, ktoré sú z hľadiska majetkovo-právneho „zabité“. To chce mravenčiu robotu. Ale toto nie je robota podľa stavebného zákona, to je niečo naviac, mimo procesu. Stavebný zákon sa vôbec nezaoberá počtom vlastníkov. Územný plán obce a vlastníctvo to sú veci od seba vzdialené, nepodmienené. Nie je isté, že ak je niekde iba jeden vlastník, je to zrelé na výstavbu. Sú ešte ďalšie kritéria – ochrana prírody, ochrana pôdy,… to je iba jeden z predpokladov, že keby sa to schválilo, asi nebude dlhá tá doba, kedy by sa tam začalo stavať. Toto ešte neznamená, že je to správne. Ing. Ondrušková – a čo je správne? Ľuďom nasľubovať, zobrať peniaze, a potom im povedať, nedostali ste sa. V. Nemček – každému, kto si dával žiadosť sme hovorili… Ing. Ondrušková – my sme tu pre ľudí, rozumieš? V. Nemček – treba ísť do Žiliny na úrad a povedať im, že sme tu pre ľudí, že nás obchádzajú…, že chceme ľuďom pomáhať. Ing. Ondrušková – no neviem, či tá Žilina až tak o tom rozhodla. Starostka – keď sa robil prvý územný plán obce – koľko ste to robili, p. Barčiak s bývalým starostom? Koľko visel na nástenke? Vtedy nemal nikto pripomienky, či sú pozemky vysporiadané alebo nevysporiadané. Ing. arch. Barčiak – nad týmto sa nikto nezamýšľal. Toto nie je v stavebnom zákone ani v súvisiacich vyhláškach. Ing. Ondrušková – nad mojím synom je 5 parciel, ktoré sú v územnom pláne. Je to tam zosuvné pásmo. Povedali mu, si posledný, čo si tu postavil. 5 parciel – nebudú mať možnosť, ale trčia tam, lebo je to v územnom pláne. V . Nemček – kto tú výmenu urobí? Ing. Ondrušková – my. V. Nemček – len tak? Starostka – p. Barčiak, ak je v územnom pláne zaradená parcela ako miestna komunikácia, máme my ako OZ možnosť zmeniť ju na stavebnú? Ing. arch. Barčiak – komunikácie sú zaradené do zoznamu verejnoprospešných stavieb. Musíte rešpektovať ich polohu a držať ich vo funkcii cesty. Starostka - Takže keď sme niečo schválili je to protizákonné? Ing. arch. Barčiak – keď to chcete zmeniť, dá sa, ale znova takýto procesom. V. Nemček – v princípe my sme tí poslední. Ing. Ondrušková – my sme tí prví. V. Nemček – ale my ste to všetkým schválili! Ing. Ondrušková – nerozumieš, Vinco, my máme 80 % nezastaveného a ani sa nezastavame, pokiaľ tie pozemky nie sú vysporiadané. V. Nemček – pokiaľ nedostanú ľudia „nôž na krk“, pokiaľ tam nebudeš stavať, tak ťa vyradíme…. Ing. Ondrušková – Ale pokiaľ tam bude 15, 20 ľudí na pozemku…. Starostka – ale to neriešime. Ing. arch. Barčiak vlastníctvo a územný plán – to nemá nič spoločné. V. Nemček – toto je vec, ktorú môžeme riešiť potom, teraz sme tu preto, aby sme schválili alebo neschválili Zmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Nesluša. Ing. arch. Barčiak – toto máte isté. Ing. Ondrušková – isté pre koho? Pre pár domov… Ing. arch. Barčiak – a nie je aj to dobré? Ing. Ondrušková – pre tých 4-5? V. Nemček – zaujímavé, že na komisii nič. Ing. Ondrušková – ale ja som sa na komisii pýtala p. Barčiaka, keby sme vyhodili pozemky, kde je veľa vlastníkov, či sa to dá, až tam som sa to dozvedela. Ja som vôbec o tom nevedela. Ing. arch. Barčiak - Stretli sme sa pred minulým OZ, ktoré padlo a spýtali ste sa ma, či sa to dá. Áno, mimo územného plánu sa to dá ako predpríprava. JUDr. Chorvátová, PhD. opätovne požiadala o slovo, ktoré jej starostka udelila. Predstavila sa a uviedla, že zastupuje manželov Uherovcov. Oslovila p. Ing. arch. Barčiaka, ten sa s ňou omietol baviť. Uviedla informácie, ktorými disponovala z web-stránky obce, o tom, ako dlho bol zverejnený návrh územného plánu obce, kedy bolo stretnutie so zástupcami z okresného úradu, za účelom uzavretia dohody. Pracovníčka okresného úradu Vás už vtedy upozornila, že zastavenosť pôvodného územného plánu obce je pod 50 %, tzn. že nie je dobrý ten územný plán. Keďže zastavanosť v pôvodnom územnom pláne je pod 50 %, vy by ste mali naozaj prehodnotiť ten pôvodný územný plán a kde sa stavať z objektívnych dôvodov s najväčšou pravdepodobnosť ani v najbližšom období nebude, lebo sú to pozemky v podiele množstva spoluvlastníkov alebo sú tam neznámi alebo je tam správca pozemkový fond. Takže nemáte pravdu vy, ani nie je v súlade s právom, keď hovoríte, že poslanci najskôr 6
schvália a potom ideme robiť územný plán. Ten, kto vypracoval územný plán a robil na ňom od roku 2016 alebo 2017 mal pracovať s touto informáciu a jednoducho to, čo je v intraviláne obce a je súčasťou zastaveného územia, tak toto sa malo zahŕňať do územného plánu. Vy všetci osočujete, že sa mali občania ozvať. Ale vy máte v rukách tú moc, že idete rozhodnúť o niečom, za čo vám už zaplatili, čo nakoniec aj tak efekt tým obyvateľom, resp. vlastníkom Nesluše nepomôže. Nie je pravdou, že územný plán je úplne v poriadku a procesne. Územný plán, resp. táto Zmena a doplnok č. 1 je v rozpore s § 1 stavebného zákona. A nie je pravdou, že sa tam nemá prihliadať na to, či je niečo vo vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nevysporiadané. Územným plánovaním sa rozumie sústavné, komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného usporiadania územia. Sústavné, komplexné aj čo sa týka vlastníckych vzťahov. To je celé, čo som Vám chcela povedať.

V. Nemček – výsledok zo štátnych orgánov máme aký? Že nám odporúčajú schváliť. To je pre nás relevantné. JUDr. Chorvátová, PhD. - ale vás upozorňuje, že máte prehodnotiť, že máte pod 50 %. V. Nemček – máme odporúčané a schválené. P. Uher mal, bol zahrnutý v územnom pláne, dal sa vyčleniť. Na svoju žiadosť bol vyškrtnutý. JUDr. Chorvátová, PhD. - to nie je pravda, mám schválený papier, že mu obecné zastupiteľstvo v roku 2020 schvaľuje zahrnutie do územného plánu a zaplatil poplatok. V. Nemček – v roku 2016, on sa dal vyškrtnúť. JUDr. Chorvátová, PhD. - ja tu mám papier z roku 2020. V. Nemček – my sme mu žiadosť schválili, ale štátne orgány mu neschválili. Pre mňa je relevantný záver štátneho orgánu, že máme schváliť. Starostka ukončila diskusiu k tomuto bodu a dala hlasovať. Prijaté:

Uznesenie č. III-8/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Zmeny a dodatku č. 1 Územného plánu obce Nesluša a návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nesluša

Obecné zastupiteľstvo:

 1. berie na vedomie Dôvodovú správu k návrhu Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN – O) Nesluša ako i k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN – O) Nesluša;
 2. konštatuje, že:
  1. Návrh ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša vrátane ich záväzných častí bol prerokovaný v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov ako i v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z. z.
  2. Návrh ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša vrátane návrhu ich záväzných častí bol zverejnený na uplatnenie pripomienok zo strany fyzických i právnických osôb podľa platnej legislatívy.
  3. Do návrhu ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša vrátane návrhu ich záväzných častí boli zahrnuté podľa „Vyhodnotení pripomienok...“ všetky obcou akceptované pripomienky.
  4. Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania vydal k návrhu ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša ako i k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach ZaD č. 1 ÚPN – O Nesluša kladné stanovisko;
 3. schvaľuje:
  1. Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN – O Nesluša.
  2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 4/2022 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN – O Nesluša;
 4. ukladá obecnému úradu riadiť urbanisticko-architektonický rozvoj územia obce podľa týchto schválených dokumentov.

Čas: 17 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 10;
 • neprítomný: Martin Lisko (ospravedlnený);
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 1 - Ing. Lenka Ondrušková;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Adam Vilim.

Poslanec Mgr. P. Piják požiadal Ing. arch. Barčiaka, aby odporučil ďalší postup. Vysvetlil, že treba vyčleniť pozemky, potom treba, aby prešli aj ostatnými kritériami.

17:35 hod. starostka prerušila zasadnutie do 18:00 hod. Počas prestávky odišiel poslanec A. Vilim.

8. Návrh č. 1 Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša

Po prestávke pokračovalo zasadnutie bodom 8. starostka uviedla návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša. Pani riaditeľka poslala dôvodovú správu. Starostka dala hlasovať za návrh, prijaté:

Uznesenie č. III-9/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša – predkladá Ing. Zuzana Jancová a Ing. Andrea Špiriaková.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 17 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

9. Prenájom a prevod nehnuteľností – „Alzabox“ a „Horná škola“

Ďalší bod – Alzabox. Starostka uviedla, že zámer bol zverejnený. Od pondelka sa začalo s vodozádržnými opatreniami ihriska a obecného úradu, takže alzabox bude môcť byť umiestnený až po ukončení prác. Potrebujú elektriku, môj návrh je pri vchode na úrad – ako končí zábradlie. Po odkonzultovaní miesta s poslancami, dala starostka hlasovať- prijaté:

Uznesenie č. III-10/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer prenájmu obecného majetku - časť parcely č. KNC 1437/1 o výmere 5 m2 (v blízkosti obecného úradu a elektrickej prípojky) za účelom umiestenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (umiestnenie Alzaboxu) – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. prenájom obecného majetku - časť parcely č. KNC 1437/1 o výmere 5 m2 (v blízkosti obecného úradu a elektrickej prípojky) za účelom umiestenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (umiestnenie Alzaboxu), z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Odôvodnenie: jedná sa o službu obyvateľstvu, ktorá zlepší a zjednoduší prístup obyvateľov k službe doručovania zásielok. Konkrétne miesto pre „Alzabox“ určí starostka obce. Dĺžka nájmu podľa zmluvy – na dobu neurčitú;
 2. nájomnú zmluvu podľa uznesenia č. VI-24/2021 zo dňa 09. 12. 2021.

Čas: 17 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Starostka pokračovala ďalším bodom – odpredaj „Horná škola“ na zariadenie pre seniorov. Pôvodné uznesenie stále platí, nebolo zmenené. Stále sa dajú urobiť dodatky k zmluve ako navrhol aj Janko. Minule ste tu sedeli dosť. Zapisovateľka odovzdala obálku poslancovi Nemčekovi, ktorý ju otvoril. Bola to obálka, ktorá bola doručená na obecný úrad po zverejnení zámeru na odpredaj „Hornej školy“ od EURO-KP, s. r. o., Bratislava. Poslanec V. Nemček prečítal obsah obálky – žiadosť o odkúpenie pozemkov + budova „Hornej školy“ v sume 55 000 €. Starostka ospravedlnila, p. Kotyru, ktorý sa e-mailom ospravedlnil. Uviedla jeho vyjadrenie, že nebude čakať na stavebné povolenie na DOS, ale začne hneď zatepľovať bytovku. Nemá problém prevziať na seba a svoju firmu tento záväzok, aby nebolo tak, že postaví byty, predá a odíde. Záväzok, že nemôže predať byty pokiaľ tam nebude DOS-ka. Poslanec Ing. Vojtek – s touto žiadosťou súvisia ešte dve žiadosti, ktoré som uviedol už pri zmene programu. Bol by som rád, keby sa vyriešili najskôr tieto dve žiadosti, kým pristúpime k riešeniu tejto žiadosti. Pokračoval prvou žiadosťou - spoločnosti M&G-IRON, s. r. o., so sídlom Dolná Tižina 315, o povolenie vybudovania parkovacích státí pri bytovom dome č. 963 na pozemku 2954, s tým, že firma plánuje investičnú výstavbu – nadstavbu bytového domu č. 963 a potrebuje navýšiť počet parkovacích miest zo 6 na 10. V žiadosti boli dve varianty. Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu parkovanie schváliť – variant šikmé parkovanie. Starostka vyzvala p. Plošticovú (zástupkyňu vlastníkov bytov bytového domu č. 963), aby sa vyjadrila, ako sa rozhodli. P. Plošticová uviedla, že vlastníkom bytového domu sú všetci vlastníci a ak má p. Kotyra naozaj záujem o vybudovanie DOS, nebude nikoho tlačiť do toho, aby sme mu my poskytli podkrovie na vybudovanie bytov. Bude rešpektovať rozhodnutie obce, v prípade, ak sa parkovanie neschváli. Starostka uviedla, že p. Kotyra sa vyjadril, že prenechá projekt DOS p. Lodňanovi. P. Plošticová – p. Lodňan o tento projekt nemá záujem. Ak má p. Kotyra naozaj záujem, nebude potrebovať naše podkrovie. Byty, ktoré by potreboval pre personál, mu predajú aj susedky p. Plošticovej. Páni poslanci, je to na Vás. V. Nemček – nechcete nikoho vydierať, ale my sme vydieraní. Ja som Vám to už povedal minule. Vy ste podpísala zmluvu s p. Lodňanom bez toho, aby ste vyriešili pozemky okolo toho a dostali ste nás teraz do takej situácie, že my máme o tom rozhodnúť. Tu sa dostávame do „patu“, že o tom nevieme rozhodnúť. Našou prioritou je DOS-ka, Vašou je Vaša stavba. Ja Vás chápem, v princípe neviem ako sa to ukončí. P. Plošticová – ja o tom tiež nemôžem sama rozhodnúť, ďalšia vec – je tam p. Trabelssie. S ním to tiež nie je také jednoduché. Ja vám chcem toto tiež vysvetliť. Ja rešpektujem to, že máte v neho dôveru, no ja mu neverím. V. Nemček – my máme v ňom investora, ktorý chce niečo pre obec urobiť. To je pre nás prvoradé. Ale sme v „pate“, lebo vy nás blokujete, nemôžeme. Sú dve možnosti – buď sa to ukončí „patom“ – ani, ani – my prídeme o investora, nebude DOS-ka a zrejme ani vaša stavba alebo keď si my nevieme dať rady ako OZ, môžeme dať hlas ľudu. Urobme referendum, nech sa obec vyjadrí. p. Plošticová – ja si nemyslím, že je to záležitosť ľudí. Rozpútala sa debata. Starostka uviedla, že petícia tu už bola – ľudia sa vyjadrili, že chcú z hornej školy – DOS-ku.

Starostka upozornila na to, že obyvatelia bytovky doteraz neplatili za parkovné. Všetci ostatní, ktorí bývajú v bytovkách platia za parkovanie. Ing. Vojtek uviedol, že to s týmto nesúvisí. Ing. Ondrušková – nedodržal to, oni sa chcú odčleniť. Starostka – ak teraz nepodpíše všetko padá. To nie je zmluva o budúcej zmluve. Ing. Ondrušková – ale on to nedodržal, ako vieš, že to teraz dodrží. Ľ. Tichý – súčasťou tejto zmluvy, ale nebola nadstavba bytovky. Keď tu bol, pýtal som sa ho, či bez tej bytovky urobí tú DOS-ku, povedal, že nie. p. Lodňan uviedol, že sa v žiadosti nejedná o 10 parkovacích miest, ale iba o 4 k tej nadstavbe, lebo tých 6 už je dohodnutých v zmluve. Podľa stavebného zákona do 350 m môže byť zabezpečené parkovanie. Starostka – oni majú garantovaných 6 parkovacích miest, pre pôvodným majiteľov. Kde bude on parkovať personál, to nám je jedno. p. Lodňan – v tej žiadosti je, že vybudujeme 10 parkovacích miest, ktoré odovzdáme obci. O tom ako s nimi potom obec naloží, je na vás. Ja sa len čudujem, lebo ja som mal tiež záujem o tú školu a o žiadnej nadstavbe tam slovo nebolo. P. Plošticová – uviedla, že o p. Kotyrovi nemá dobré referencie a jednoducho mu neverí. Ing. Ozsvald – p. Kotyra povedal, že on sám má záujem postaviť tam ešte jednu bytovku, tak jemu to môže byť jedno nejaká nadstavba. Starostka spolu s poslancami ešte rozoberala finančné možnosti na takúto veľkú investíciu, plusy – mínusy podnikania v oblasti sociálnych služieb. Do debaty sa zapojil aj p. Lodňan, ktorý uviedol, že takýchto zariadení je po Slovensku málo, preto je o ne veľký záujem. Také slabé podnikanie to zasa nie je. Možno sa ešte aj my pustíme do tej DOS-ky.

Ing. Vojtek – komisia odporúča schváliť žiadosť o vybudovanie parkovacích miest podľa alternatívy 2. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-11/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti M&G-IRON, s. r. o., so sídlom Dolná Tižina 315, o povolenie vybudovania parkovacích státí pri bytovom dome č. 963. (pod. č. OU-2022/402).

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vybudovaním 10 parkovacích miest pri bytovom dome č. 963 podľa predloženej situácie at2.

Čas: 18 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. Vojtek pokračovala ďalšou žiadosťou o odčlenenie sa vlastníkov bytového domu č. 963 – komisia odporúča odčleniť bytovku od ostatnej plochy – „v areáli Hornej školy“. Poslanci prerokovali uvedenú žiadosť. Rozoberali možnosti. P. Plošticová – sa pýtala na studňu, ktorú sa chystajú upraviť – ide iba o výmenu technológií. Bolo jej odporúčané, aby sa obrátila na stavebný úrad a životné prostredie na okresnom úrade. Hlasovaním bolo prijaté:

Uznesenie č. III-12/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť vlastníkov bytom bytového domu č. 963 o odčlenenie bytového domu č. 963 – odpredaj časti pozemku (pod. č. OU-2022/385).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odčlenenie bytového domu č. 963. Výmera odčleneného pozemku bude stanovená na základe geometrického plánu, ktorý bude zhotovený na náklady žiadateľov.

Čas: 18 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 6 - Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: PhDr. Juraj Bosý, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Starostka pokračovala žiadosťou EURO-KP, s. r. o.. Bude sa tam musieť zapracovať dodatok o zmene výmery a parkovacích miestach. Uvidíme, či keď to EURO-KP nezoberie, či sa prihlási niekto iný. Prijaté:

Uznesenie č. III-13/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti EURO-KP, s. r. o., so sídlom Tallerova 4, Bratislava, o predaj nehnuteľného majetku Obce Nesluša – pozemku KNC 2953, KNC 2954 a stavby – budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum – horná škola s. č. 962 (pod. č. OU-2022/372 a 401).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. z dôvodov hodných osobitného zreteľa predaj majetku obce – nehnuteľností zapísaných na LV 1244 k. ú. Nesluša ako stavba Horná škola, čs. 962 na KNC 2953 a pozemky KNC 2954 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3485 m2, KNC 2953 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2 za kúpnu cenu 55 000 €. V prípade neúspechu realizácie projektu, nechajú Obci Nesluša bezodplatne projekty pre stavebné povolenie;
 2. schvaľuje kúpnu zmluvu na predaj majetku obce podľa uznesenia č. V-18/2019 zo 06. 12. 2019 a zverejneného zámeru zo dňa 24. 04. 2022 a dodatok č. 1 kúpnej zmluvy, v ktorom budú upravené podmienky podľa uznesení č. III-11/2022 a III-12/2022 zo dňa 21. 06. 2022.

Čas: 18 hod. 26 min.

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 7 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 1 - Ing. Lenka Ondrušková;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Mgr. Peter Piják.

10. Návrh doplnenia Uznesenia č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021

Poslanci spoločne ešte rozoberali danú situáciu ohľadom DOS-ky a bytovky. Starostka následne pokračovala ďalšími bodmi programu. Uviedla žiadosť p. Chovaňákovej a žiadosť p. Patyka, kde bolo potrebné najskôr zrušiť uznesenia z marca a nanovo ich schváliť. Prijaté uznesnia:

Uznesenie č. III-14/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie Uznesenia č. I-7/2022 zo 14. 03. 2022 z dôvodu nenaplnenia potrebného kvóra – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. I-7/2022 zo 14. 03. 2022.

Čas: 18 hod. 29 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. III-15/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzana Jancovej o doplnenie Uznesenia č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021 o chýbajúce údaje.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok k Uzneseniu č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi Obcou Nesluša a Annou Chovaňákovou, trvale bytom Nesluša 921. Geometrickým plánom č. 15/2021, vyhotoveným dňa 31. 08. 2021 vyhotoviteľom Geora s. r. o., Brodno č. 92, 01014 Žilina, úradne overeného dňa 07. 09. 2021 pod číslom 437/2021 sa rozdelil pozemok KNC parc. č. 939 na : pozemok KNC parc. č. 939/1 a pozemok KNC parc. č. 939/2 a pozemok KNC parc. č. 939/3. Dohodou o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva Obec Nesluša nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť - parcelu registra „C“, parc. č. 939/3 v kat. ú. Nesluša, druh pozemku: orná pôda, o výmere 67 m2. Anna Chovaňáková nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť - parcelu registra „C“, parc. č. 939/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 265 m2 a parcelu registra „C“, parc. č. 939/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere 198 m2.

Prevod obecného majetku evidovaného na liste vlastníctva č. 1229 je uskutočnený z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Odôvodnenie - schválením dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ako už vyplýva z názvu dohody dôjde k vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva k parcele KN-C 939. Obec Nesluša bude zapísaná na LV novovzniknutej parcely KN-C 939/3 ako výlučný vlastník. Vyporiadanie spoluvlastníctva bolo navrhnuté z dôvodu využívania parcely ako komunikácie.

Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 18 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomný: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. III-16/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie Uznesenia č. I-8/2022 zo 14. 03. 2022 z dôvodu nenaplnenia potrebného kvóra – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. I-8/2022 zo dňa 14. 03. 2022.

Čas: 18 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

11. Návrh doplnenia Uznesenia č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021

Uznesenie č. III-17/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzana Jancovej o doplnenie uznesenia č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021 o chýbajúce údaje.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k uzneseniu č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpno-predajnú zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa uznesenia č. II-9/2021 z 26. 05. 2021 na parcely v oblasti areálu bývalej materskej školy, ktoré boli oddelené Geometrickým plánom č. 30/2021, vyhotoveným dňa 14. 04. 2021 vyhotoviteľom Geokancelária, s. r. o., Belanského 2725, 024 01  Kysucké Nové Mesto, úradne overeného dňa 30. 06. 2021 pod číslom 316/2021.

Geometrickým plánom č. 30/2021 došlo k nasledovným zmenám:

 • pôvodná parcela č. KNC 1473 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1199 m2 bola rozdelená na:
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1473/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 1164 m2,
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1473/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 35 m2;
 • z pôvodnej parcely č. KNE 2919 – orná pôda o výmere 533 m2 boli vytvorené nové parcely:
  • novovytvorená parcela KNC – parc. č.1472/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 483 m2,
  • novovytvorená parcela KNC – parc. č.1472/3 zast. plocha a nádvorie o výmere 50 m2;
 • pôvodná parcela č. KNC 1475/1 záhrada o výmere 609 m2 bola rozdelená na:
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1475/1 záhrada o výmere 500 m2,
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1475/4 záhrada o výmere 109 m2.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitého zreteľa - akceptovaním kúpno-predajnej zmluvy dôjde k usporiadaniu majetkových pomerov v oblasti areálu bývalej materskej školy.

Obec Nesluša predá MUDr. Róbertovi Patykovi parcelu č. KNC 1473/2 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 v podiele 1/1.

Obec Nesluša predá MUDr. Róbertovi Patykovi - podiel 5/6 z celkovej výmery 50 m2 z novovytvorenej parcely č. 1472/3 zast. plocha a nádvorie, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely KNE 2919.

MUDr. Róbert Patyk rod. Patyk predá Obci Nesluša - podiel 2/12 z celkovej výmery 483 m2 z novovytvorenej parcely č. 1472/2 zast. plocha a nádvorie, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely KNE 2919.

MUDr. Róbert Patyk, rod. Patyk predá Obci Nesluša – podiel 1/2 z novovytvorenej parcely č. KNC 1475/4 - záhrada o výmere 109 m2, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely KNC 1475/1.

Tatiana Patyková, r. Patyková predá Obci Nesluša - podiel 1/2 z novovytvorenej parcely č. KNC 1475/4 - záhrada o výmere 109 m2, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely KNC 1475/1.

Kúpa a predaj nehnuteľností bude uskutočnené za kúpnu cenu 2,50 €/m2.

Čas: 18 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

12. Dohody o uznaní vlastníctva – vysporiadanie pozemkov – ihrisko

Starostka pokračovala v programe – návrhmi na uzatvorenie dohôd o uznaní vlastníctva na pozemky na ihrisku – prečítala vždy číslo parcely a následne prebehlo hlasovanie. Prijaté uznesenia:

Uznesenie č. III-18/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – LV 1754 v kat. územ. Nesluša – parcela KNE 3759 – orná pôda o výmere 374 m2.

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. III-19/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – LV 10144 kat. územ. Nesluša - parcela KNE 3542 orná pôda o výmere 2128 m2.

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. III-20/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – LV 10153 v kat. územ. Nesluša – parcela KNE 3755 orná pôda o výmere 820 m2.

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. III-21/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – LV 10151 v kat. územ. Nesluša – parcela KNE 3544 – orná pôda o výmere 748 m2.

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. III-22/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – LV 11203 v kat. územ. Nesluša – parcela KNE 3537 – orná pôda o výmere 47 m2.

Čas: 18 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. III-23/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – LV 10145 v kat. územ. Nesluša – parcela KNE 3519 – orná pôda o výmere 1297 m2.

Čas: 18 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. III-24/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva na pozemok v areáli ihriska – LV 10150 v kat. územ. Nesluša – parcela KNE 3541 – orná pôda o výmere 860 m2.

Čas: 18 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim;
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Starostka - Chcem to ozrejmiť – z katastra nám napríklad vrátili dohodu s p. Dubovcovou – ohľadom ihriska, lebo na to nebolo uznesenie. Preto jedna z týchto parciel je práve jej. Musíme to nanovo zavkladovať. Cez ROEP sa mohlo vysporiadať ihrisko. Prvé kolo bolo – jednanie so SPF, kde nám vydali pozemky po zomrelých. Potom sme posielali výzvy občanom, niektorí to podpísali, iní nie. Našli sme aj staré kúpno-predajné zmluvy, zbytok potom podpísal. Zostali tam šiesti, ktorí nepodpísali. Chceme im poslať výzvy na uzatvorenie dohody, niektorí majú podmienky a niektorí sa budú musieť riešiť súdom.

13. Správa komisie na ochranu verejného záujmu

Starostka odovzdala slovo PhDr. Bosému, aby odprezentoval zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu, ktorej je predsedom. PhDr. Bosý prečítal zápisnicu z posledného zasadnutia, kde prerokovávali majetkové priznania.

14. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej

Následne starostka odovzdala slovo Mgr. Tichému, ktorý je predsedom komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej. Mgr. Tichý prešiel jednotlivé zasadnutia komisie – predstavil jednotlivé žiadosti a vyjadrenia komisie k riešeným žiadostiam. Po ukončení všetkých žiadostí z komisie, starostka prerušila zasadnutie do 18:55 hod.

15. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania – pridelené žiadosti

Po prestávke pokračovalo zasadnutie bodom 15. Slovo odovzdala Ing. Vojtekovi, predsedovi komisie životného prostredia a územného plánovania. Začal žiadosťou p. Jána Janiša o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom časti pozemku pri jeho rodinnom dome. Komisia rozobrala uvedenú žiadosť a odporúča na časť pozemku zámer prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko majiteľ má na uvedenom pozemku všetky inžinierske siete. Poslanec Škuta vyzval p. Janiša, aby sa vyjadril k danej žiadosti. P. Janiš uviedol, že bol aj na zasadnutí komisie, ktorá bola aj na obhliadke uvedeného pozemku. Spomenul tiež, že došlo k chybe – k posunu v pozemkovej mape, kde oproti pôvodnej výmere došlo k posunu o dva metre. Poprosil poslancov o ústretovosť, aby schválili odpredaj danej časti parcely, nakoľko tam má spomenuté inžinierske siete a tie po ukončení nájmu, nemôže odstrániť. Starostka uviedla, že je tam problém s parkovaním, nakoľko je tam úzka cesta. Problém je aj s odvozom komunálneho odpadu a v neposlednom rade aj so zimnou údržbou. Tiež upozornila poslancov, že tento rok končí zmluva s T+T. Hovorili o tom, že cesta tam mala byť zokruhovaná, ponad Radovku. Väčšina obyvateľov, ktorí tu mali žiadosti – schvaľoval sa iba prenájom, nie predaj. Taktiež riešili, že Radovka nie je napojená na kanalizáciu. Starostka sa pýtala, či by bolo možné skrátiť altánok, ktorý tam má postavený. P. Škuta uviedol, že tých 40 cm by nič nevyriešilo. Ing. Ondrušková – bývalý šofér T+T povedal, že s tým veľkým autom, aby sa otočil potreboval ešte aspoň 2 metre. P. Janiš uviedol, že sa snaží, aby tam od neho nikto neparkoval. Dohodli sa na cene. P. Janiš uviedol, že chce mať veci na poriadku. PhDr. Bosý upozornil, či netreba na predaj určiť cenu znaleckým posudkom. Starostka - Na cene sa dohodneme a určíme ju podľa cien realitky. Po hlasovaní bolo prijaté:

Uznesenie č. III-25/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Janiša, bytom Nesluša 1047, o odpredaj, resp. dlhodobý prenájom časti pozemku KNC 1678, (novovzniknutého pozemku č. KNC 1678/3 – podľa geometrického plánu č. 122/2021) o celkovej výmere 83 m2 (pod. č. OU-2021/1254 a OU-2022/85) – predkladá Komisia životné prostredia a územného plánovania a komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prevodu obecného majetku – predaj parcely č. KNC 1678/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predajná cena bude 50 €/m2. Náklady na vklad zmluvy do katastra bude hradiť žiadateľ. Geometrickým plánom č. 122/2021, vyhotoveným dňa 27. 10. 2021 vyhotoviteľom Geokancelária, s. r. o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto, úradne overeného dňa 04. 11. 2021 pod číslom 549/2021, sa rozdelil pozemok KNC parc. č. 1678 orná pôda o výmere 166 m2 na pozemok KNC parc. č. 1678/1 orná pôda o výmere 83 m2 a pozemok KNC parc. č. 1678/3 orná pôda o výmere 83 m2. Kúpnou zmluvou Ján Janiš, bytom Nesluša 1047, nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť - parcelu KNC č. 1678/3 - orná pôda o výmere 83 m2 v kat. ú. Nesluša a Obci Nesluša ostane vo výlučnom vlastníctve parcela č. KNC 1678/1 - orná pôda o výmere 83 m2.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa – parcela 1678/3 slúži na prístup k rodinnému domu p. Janiša, sú na nej umiestnené merania IS ako i žumpa, a teda pozemok svojou polohou slúži na výkon vlastníckych práv k rodinnému domu č. 1047.

Čas: 19 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. Vojtek pokračoval návrhom p. Miloša Chovanca na odpredaj parciel v okolí vodojemu Chovancovce. Komisia odporučila návrh schváliť, ale komisia finančná mala rokovať o cene. Rozoberali prístup k vodojemu inou cestou. Starostka - Je to stavba vo verejnom záujme – bude sa robiť nové potrubie po našom chodníku, aby sme neboli závislí od cudzích vlastníkov. Následne bolo hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-26/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Miloša Chovanca, bytom Nesluša 985, na odpredaj parcely KNC 150/1, 150/2 a KNE 2734/2, ktoré sú v jeho výlučnom vlastníctve Obci Nesluša. Jedná sa o pozemky v blízkosti vodojemu Chovancovce. Požadovaná suma za uvedené parcely 20 000 €.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh Miloša Chovanca, bytom Nesluša 985, na odpredaj parcely KNC 150/1, 150/2 a KNE 2734/2, ktoré sú v jeho výlučnom vlastníctve Obci Nesluša.

Čas: 19 hod. 31 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 3 - Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Peter Piják, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 5 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Ing. Peter Ozsvald.

Ing. Vojtek pokračoval žiadosťou JUDr. Mejstríka, ktorý zastupuje A. Dubovcovú. Predstavil ich žiadosti a výzvy. Po dohode boli prijaté tieto uznesenia:

Uznesenie č. III-27/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie uznesenia č. I-12/2022 zo 14. 03. 2022 – predkladá Komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. I-12/2022 zo 14. 03. 2022.

Čas: 19 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. III-28/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výzvy JUDr. Ladislava Mejstríka, advokáta, so sídlom E. B. Lukáča 2, Martin, ako právneho zástupcu Anny Dubovcovej, bytom Pionierska 264/20, Sučany, na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti (OU-2022/103) a výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy a výzvy na vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie nehnuteľnosti (OU-2022/205).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Annou Dubovcou, bytom Pionierka 264/20, Sučany a Obcou Nesluša. Obec Nesluša odkúpi parcelu KNE č. 3518 vedenú na LV č. 10144, ktorá je vo vlastníctve Anny Dubovcovej v podiele 1/1 o výmere 2575 m2 za cenu 1,50 €/m2 (zámer bol zverejnený dňa 11. 05. 2022). Náklady na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša. Obec Nesluša sa uzatvorením kúpnej zmluvy stane výlučným vlastníkom parcely KNE 3518 o výmere 2575 m2.

Čas: 19 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. Vojtek uviedol žiadosť p. M. Chovaňákovej o vysporiadanie prístupovej cesty, kde sa časť parcely prevedie na obce Nesluša. Komisia odporučila, aby sa žiadosť schválila. Starostka sa pýtala p. Chovaňáka, či túto požiadavku prerokoval s p. Berešíkovou. P. Chovaňák uviedol, že vybavil s p. Berešíkovou a následne aj s jeho mamou, že odpredajú obci pozemky, ktoré zasahujú do miestnej komunikácie za jedno euro. Urobil sa geometrák, no bol urobený namiesto na 18 m2 a na 35 m2, čo nemôžeme akceptovať, pretože to nám zaberá naše parkovacie miesta. Starostka oponovala – vy tomu hovoríte parkovacie miesta – nie sú schválené - jedná sa o ornú pôdu a za ďalšie je tam ochranné pásmo rieky. Nadobudnutie tam bolo cez ROEP, neviem ako si to mohla Vaša matka vysporiadať, keď v katastri je most posunutý hore vyššie. Ing. Chovaňák - Presne tak to vzniklo, most bol pôvodne vyššie a ten pozemok oproti nám je naše vlastníctvo – tam bola kedysi záhrada. Starostka - Most bol reálne postavený v 1973. Je mi divné, že sa tam nehájili obecné záujmy. Je urobený geometrák – na 35 m2 – aj vás aj p. Berešíkovej. S tým teraz nesúhlasíte. p. Berešíková zmluvu podpísala, ale p. Chovaňáková nie. Geometrák teraz nemôžem zavkladovať ani zmluvu, lebo na nej figuruje aj Vaša matka, ktorá to nepodpísala. My sme urobili geometrák, kde boli zapracované obe parcely. p. Chovaňák – ja som Vás upozornil na to, že ten geometrák je zlý, doteraz ste s tým nič neurobili. Tam bola neochota z Vašej strany. Starostka – ja som rešpektovala p. Berešíkovú. Vy chcete dať niečo menej, ale ja neviem vyjadrenie p. Berešíkovej. V. Nemček – chce nám niečo dať, obec tam nemá záujem, nemá tam nič, tak o čo ide? Kto zaplatí geometrák? Tak to rozdeľme – pol na pol. Starostka – je spravený geometrák – zasa budeme v patovej situácii – ja som myslela, že si Janko zavolal p. Berešíkovú na komisiu. p. Chovaňák – p. Berešíková s tým nemá nič spoločné. Vy mi tu 2 roky bránite v stavebnom povolení. Starostka – urobila sa kúpno-predajná zmluva, kde to p. Berešíková podpísala. My teraz nevieme, či bude súhlasiť s tým, že Vy dáte menej. P. Chovaňák – ja som vybavil 2 pozemky za euro a obec nie je schopná niečo urobiť. Ja nevidím dôvod, prečo by obec nezaplatila nový geometrák. V. Nemček – už sa to ťahá dlho, treba to vyriešiť. PhDr. Bosý – treba aby sa všetci stretli a vysvetlili si to. Pokračovala ďalej debata medzi p. Chovaňákom, starostkou obce a ostatnými poslancami v tom istom duchu. Poslanci navrhli zrušiť pôvodné uznesenia a schváliť žiadosť p. Chovaňákovej, starostka dala o tom hlasovať – prijaté:

Uznesenie č. III-29/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie uznesenia č. I-10/2021 a uznesenia č. I-11/2021 zo dňa 26. 02. 2021.

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. I-10/2021 a uznesenie č. I-11/2021 zo dňa 26. 02. 2021.

Čas: 20 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 8;
 • neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý (odišiel zo zasadacej miestnosti), Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Ing. Ján Vojtek
  hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. III-30/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Márie Chovaňákovej, bytom Nesluša č. 422, na vysporiadanie prístupovej cesty v miestnej časti „Skokanovce“, kde sa parcela KNC č. 651 rozdelí geometrickým plánom na dve časti – na parcelu o výmere 40 m2, ktorej vlastníčkou zostane Mária Chovaňáková a parcelu o výmere 24 m2, ktorej vlastníkom bude Obec Nesluša, za kúpnu cenu € 1,00 (č. OU-2022/149) – predkladá Komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na vysporiadanie prístupovej cesty v miestnej časti „Skokanovce“, podľa návrhu Márie Chovaňákovej, bytom Nesluša č. 422, kde sa parcela KNC č. 651 rozdelí geometrickým plánom na dve časti – parcelu 651/1 o výmere 40 m2, ktorej vlastníčkou zostane Mária Chovaňáková a parcelu KNC č. 651/2 o výmere 24 m2, ktorej vlastníkom bude Obec Nesluša a uvedený pozemok bude slúžiť ako miestna komunikácia. Náklady na vyhotovenie geometrického plán a vklad do katastra nehnuteľností bude znášať obec Nesluša.

Čas: 20 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. Vojtek upozronil p. Chovaňáka, že od p. Berešívej netreba novú žiadosť, stačí ak potvrdí, že súhlasí s týmto návrhom – vy dáte 24 m2 a ona 35 m2. Následne pokračoval žiadosťou p. Janáčikovej o zámenu alebo odkúpenie parcely KNC 3492. Komisia odporúča odkúpiť iba časť pozemku, za ktorú však požaduje 5000 €. Komisia neodporúča teda žiadosť schváliť. Jedná sa o špic cesty. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-31/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mgr. Slávky Janáčikovej, bytom Nesluša 863, o zámenu/odkúpenie parcely č. KNC 3492 (OU-2022/139). Doplnenie po výzve z komisie – žiadateľka požaduje 5 000 € za časť parcely KNC 3492, o ktorý obec prejavila záujem a ktorý by bol využívaný ako miestna komunikácia.

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Mgr. Slávky Janáčikovej, bytom Nesluša 863, o zámenu/odkúpenie parcely č. KNC 3492. 

Čas: 20 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek.

Ing. Vojtek uviedol žiadosť p. Naďa o odpredaj pozemku na vrchoch. Komisia neodporúča žiadosť schváliť, nakoľko uvedenú parcelu má v prenájme p. Jakubík. Starostka sa ubezečila, či naozaj je tam uzatvorená zmluva o prenájme. Následne bola hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-32/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Jozefa Naďa, bytom M. Jankolu 5780/16, Martin, o kúpu pozemku KNE 10537/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 740 m2, vedeného na LV č. 9932 (pod. č. OU-2022/267).

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ing. Jozefa Naďa, bytom M. Jankolu 5780/16, Martin, o kúpu pozemku KNE 10537/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 740 m2 vedeného na LV č. 9932, nakoľko uvedený pozemok v súčasnosti užíva Ľubomír Jakubík na základe platnej nájomnej zmluvy č. 2/2018.

Čas: 20 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. Vojtek predstavil spoločnú žiadosť majiteľov rekreačných objektov, ktorý žiadajú o spoločné užívanie parcely KNC 3140/3 v kat. úz. Nesluša. Komisia navrhla uzatvorenie dohody o spoločnom užívaní parcely podľa občianskeho zákonníka na 10 rokov s opakovaním. Poslanci so starostkou a prítomným p. A. Gašincom rozoberali možnosti pre užívanie tejto parcely. Starostka povedala, že parcelu môžu užívať tak ako doteraz, nikto im v tom predsa nebráni a treba brať ohľad aj na JRD, aby tam mohlo vykonávať svoju činnosť. Ing. Vojtek uviedol, že si v zmluve môžeme stanoviť podmienky. Pozemok si nemôžete zahradiť, aby ho mohli využívať aj ostatní. Riešili, či bude potrebné uzatvoriť dohodu o užívaní na celkový výmer danej parcely alebo sa bude musieť vyhotoviť geometrický plán. P. Škuta – sa opýtal, či už má skolaudované. P. Gašinec – ešte nemá skolaudované kvôli tomuto, že nemá cestu. Starostka oponovala, že to nie je pravda, že nie kvôli ceste nemá skolaudované, ale kvôli banke, že tam chce prístupovú cestu, aby prehodili z bytu hypotéku. P. Gašinec uviedol, že neklame a že uvedenú parcelu - „cestu“ vyčistili na vlastné náklady. Bola navrhnutá finančná náhrada za užívanie vo výške 500 €/rok, resp. 100 €/ročne na žiadateľa. Po vzájomnej dohode s p. Gašincom bude finančná odplata za užívanie parcely vo výške 50 €/žiadateľ/rok. Hlasovanie a prijaté:

Uznesenie č. III-33/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosti Vladimíra Gašinca, bytom Jesenského 1234/17, Kysucké Nové Mesto o trvalý prenájom alebo kúpu pozemku (pod. č. OU-2022/261) a spoločnú žiadosť – Anna Gašincová, bytom Nesluša 918, Anton Gašinec, bytom Nesluša 96, Vladimír Gašinec, bytom Jesenského 1234/17, Kysucké Nové Mesto, Erika Kocúrová, bytom Radoľa 649, Anna Tóth, bytom Dolný Vadičov 258 a Monika Čopová, bytom Sládkovičova 1232/35, Kysucké Nové Mesto o spoločné užívanie parcely č. KNC 3140/3 v kat. úz. Nesluša (pod. č. OU-2022/354).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dohody o spoločnom užívaní parcely č. KNC 3140/3 – ostatná plocha o výmere 5092 m2 v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka, ktorá žiadateľom umožní využívať parcelu na prístup k ich nehnuteľnostiam. Doba platnosti dohody bude stanovená na 10 rokov s automatickým predlžovaním so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Finančná náhrada za užívanie parcely 50,00 €/žiadateľ/rok.

Čas: 20 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. Vojtek – žiadosť p. Vlčkovej o odkúpenie nebytových priestorov na prízemí bytového domu č. 1027, ktoré susedia s jej bytom. Komisia po prehodnotení neodporúča žiadosť schváliť, lebo po úpravách by bol obmedzený prístup k sociálnym zariadeniam prízemia bytového domu. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-34/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Daniely Vlčkovej, bytom Nesluša 1041 o odkúpenie nebytových priestorov na prízemí bytového domu č. 1027, ktoré susedia s jej bytom (pod. č. OU-2022/223).

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Daniely Vlčkovej, bytom Nesluša 1041 o odkúpenie nebytových priestorov na prízemí bytového domu č. 1027, ktoré susedia s jej bytom z dôvodu - po úpravách by bol obmedzený prístup k sociálnym zariadeniam prízemia bytového domu.

Čas: 20 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 0;
 • hlasovanie proti: 8 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • zdržal sa hlasovania: 1 - Vincent Nemček.

Ing. Vojtek pokračoval žiadosťou p. A. Šuhraňákovej o úpravu nájomnej zmluvy. Po prerokovaní na komisii a obhliadke na tvare miesta, komisia odporúča žiadosť p. Šurhaňákovej schváliť. Poslanci nemali výhrady ani pripomienky k tejto žiadosti, hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-35/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Šurhaňákovej, bytom Nesluša 387, o úpravu nájomnej zmluvy č. 6/2019 z dôvodu zmeny výmery a účelu užívanej plochy parcely č. KNE 10550 v kat. úz. Nesluša (pod. č. OU-2022/251).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku č. KNE 10550 o výmere 70 m2 v kat. úz. Nesluša, podľa predloženého návrhu žiadateľky. Celý prenajatý pozemok bude využívaný na poľnohospodárske účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša. Dĺžka nájmu 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení prenájmu nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom. Existujúce dočasné oplotenie bude po ukončení nájmu odstránené.

Čas: 20 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. Ján Vojtek prešiel k žiadostiam z poslednej komisie – žiadosti o individuálnu zmenu územného plánu obce. Poslanci nemali výhrady k žiadostiam, len sa informovali, kde sa uvedené parcely nachádzajú a hlasovaním boli prijaté uznesenia:

Uznesenie č. III-36/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Petra Chovanca, bytom Nesluša 243, o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcely KNC 117, KNC 118, KNC 120, KNC 5291, KNE 2752 a KNE 2788 za účelom možnej výstavby rodinných domov (pod. č. OU- 2022/421).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Petra Chovanca, bytom Nesluša 243, o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcely KNC 117, KNC 118, KNC 120, KNC 5291, KNE 2752 a KNE 2788 za účelom možnej výstavby rodinných domov.

Čas: 20 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. III-37/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Mariany Štrbkovej, bytom Moyzesova 895/19, Žilina, o individuálnu zmenu územného plánu obce Nesluša pre parcely KNC 2450 a 2451 za účelom možnej výstavby rodinných domov, dielne, skladu, garáže (pod. č. OU-2022/460).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Mariany Štrbkovej, bytom Moyzesova 895/19, Žilina, o individuálnu zmenu územného plánu obce Nesluša preparcely KNC 2450 a 2451 za účelom možnej výstavby rodinných domov, dielne, skladu, garáže.

Čas: 20 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. Vojtek predstavil žiadosť p. Čuboňa a jeho manželky. Komisia odporučila žiadosť schváliť. Mgr. Piják sa opýtal, či budeme trvať na znaleckom posudku. Starostka reagovala, že cena by mala byť taká, aká bola schválená aj p. Janišovi. Inak poslanci nemali nejaké výhrady k žiadosti a hlasovaním bolo prijaté:

Uznesenie č. III-38/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Čuboňa a Júlie Čuboňovej, obaja bytom Nesluša 1002, o odpredaj novovzniknutej parcely č. KNC 1453/3 o výmere 50 m2, ktorá sa nachádza na cintoríne (pod. č. OU-2022/386).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prevodu obecného majetku – predaj novovzniknutej parcely č. KNC 1453/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predajná cena 50,00 €/m2. Náklady na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností bude hradiť žiadateľ.

Geometrickým plánom č. 33/2022 úradne overeným dňa 18. 05. 2022 pod číslom 170/2022 sa rozdelil pozemok KNC 1453/1 ostatná plocha o výmere 900 m2 na pozemok KNC 1453/3 ostatná plocha o výmere 50 m2 a pozemok KNC 1453/1 ostatná plocha o výmere 850 m2. Kúpnou zmluvou Ján Čuboň a manželka Júlia Čuboňová, bytom Nesluša 1002, nadobudne do vlastníctva nehnuteľnosť – parcelu KNC 1453/3 – ostatná plocha o výmere 50 m2 v kat. úz. Nesluša a Obci Nesluša ostane vo výlučnom vlastníctve parcela č. 1453/1 – ostatná plocha o výmere 850 m2.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa – žiadatelia a ich právny predchodcovia dlhodobo užívali tento pozemok v dobrej viere, že je ich vlastníctvom. Kúpou sa usporiadajú vlastnícke vzťahy a dôjde k vyrovnaniu hraníc pozemkov.

Čas: 20 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Ing. Vojtek uviedol žiadosť p. Liska, ktorý žiada pre zväz holubárov navýšenie nájomnej plochy parcely KNE 3521. Chcú si tam vybudovať prístrešok. Komisia odporučila schváliť uvedenú žiadosť v cene podľa platného VZN. Starostka – prispievame rôznym organizáciám, či už včelárom, .. im neprispievame nič. Majú tu už jeden prenájom, tak toto by sme im dali bezodplatne. Reprezentujú našu obec a doteraz nič nežiadali. Poslanci nemali výhrady, ak to umožňuje VZN. Hlavná kontrolórka upozornila na zmenu zákona ohľadom dotácií. Starostka poznamenala, že taktiež sa zmenilo financovanie CVČ. Následne bolo hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. III-39/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jaroslava Lisku, bytom Dubie 130, v zastúpení za Slovenský zväz chovateľov poštových holubov v obci Nesluša, o schválenie doplnku k nájomnej zmluve č. 1/2020 (pod. č. OU-2022/391).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu obecného majetku – časti pozemku par. č. KNE 3521 o celkovej ploche 25 m2, za účelom realizácie prístrešku, ktorý bude slúžiť na ochranu pred dažďom, na obdobie do 30. 09. 2025 formou dodatku k zmluve č. 1/2020.

Dĺžka nájmu od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom do 30. 09. 2025. Pred realizáciou dočasného prístrešku si nájomca musí zabezpečiť stavebné povolenie alebo ohlásenie v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. po dobu nájmu. Vydané povolenie na realizáciu stavby nájomca predloží prenajímateľovi k nahliadnutiu. Po ukončení nájmu bude stavba odstránená.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa – v súčasnosti obec uvedený pozemok č. KNE 3521 nevyužíva. Žiadateľ nepoberá žiadne dotácie z rozpočtu obce, a zároveň reprezentuje obec Nesluša, preto mu bude poskytnutá časť parcely KNE 3521 o výmere 25 m2 bezodplatne – ako podpora miestneho spolku.

Čas: 20 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Nesluši: 11;
 • prítomní na hlasovaní: 9;
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim (ospravedlnení);
 • hlasovanie za: 9 - PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek;
 • hlasovanie proti: 0;
 • zdržal sa hlasovania: 0.

Po hlasovaní sa ospravedlnil a odišiel poslanec Ing. Michal Kloták.

Ing. Vojtek predstavil poslednú žiadosť p. Bieleša a manželky o zapojenie verejného osvetlenia. Komisia sa oboznámila so žiadosťou. Nedala nijaké konkrétne odporúčanie, nakoľko OZ má schválené dve stále platné uznesenia k žiadosti. Pýtal sa preto, v akom stave sú práce na rozšírení verejného osvetlenie. Starostka uviedla, že práce boli ukončené podľa projektu a nevidí dôvod osádzať osvetlenie na súkromnú cestu. Tam nie je prístupová komunikácia. P. Bielešová reagovala na starostku, že nie je tam prístupová komunikácia, ale mohla tam byť súkromná komunikácia, ale ty vieš, čo si urobila…, že zmarila ich snahu o vysporiadanie prístupovej cesty vydržaním… Odsúhlasili ste nám svetlo, ktoré je tam úplne zbytočné, mali ste ho dať na T-Com, ale to tvrdíte, že nie je obecné. Uviedla, že starostka previedla na obec parcelu „E“ 2725/1 – chodník pri jej nehnuteľnosti. Poslanec Ing. Vojtek a Mgr. Piják to kontrolovali a zistili, že obec to previedla na seba ešte v roku 2019, keď vysporiadala parcely pri rieke a táto parcela bola na spoločnom LV, tak zrejme bola zavkladovaná spoločne s týmito parcelami. P. Bielešová – keď tam máš pozemok, tak tam môžeš dať lampu. Starostka – chodníky neosvetľujeme, iba miestne komunikácie. P. Bielešová – pokojne sme si tam žili, všetko sa to začalo tou lampou … Ing. Vojtek – ja by som bol zato, aby sa tam to osvetlenie dalo. Starostka – pri rozširovaní, nie? Stále platí to uznesenie… Vyzvala poslancov, aby si prešli celú obec. Keď osvetlíme jednému súkromnú cestu, budú chcieť aj ostatní. Mgr. Piják sa pýtal, koľko ľudí by sa asi ozvalo, keby sme toto schválili. Starostka – možno 100, treba to brať komplexne, celú obec. Pri rozširovaní – nemáme teraz vybavený projekt na ďalšie rozširovanie, tak do budúcna… možno to už bude riešiť nový starosta… P. Bielešová – no, dúfam, že to už nebudeš ty….

16. Záver

20:50 starostka ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.