Zápisnica z I. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 14. 03. 2022.

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Peter Piják, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomní poslanci: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Zapisovateľka: Mgr. Peter Piják.

Overovatelia zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. PhDr. Juraj Bosý.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 a správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 3. Návrh na zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce
 4. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
 5. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby
 6. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení
 7. Návrh doplnenia uznesenia č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021
 8. Návrh doplnenia uznesenia č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021
 9. Dodatok k zmluve EURO-KP
 10. Zmena predmetu podnikania a oprávnenej osoby v živnostenskom registri
 11. Prenájom nehnuteľnosti – Alzabox
 12. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania – pridelené žiadosti
 13. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej
 14. Diskusia
 15. Záver

1. Otvorenie rokovania

16:15 hod. otvorila starostka obce Ing. Zuzana Jancová I. riadne zasadnutie OZ. Nakoľko boli prítomní iba 5 poslanci z 11, OZ nebolo uznášaniaschopné. Zasadnutie bolo prerušené do 16:30 alebo kým sa nedostaví aspoň jeden ďalší poslanec. Bola vyhlásená prestávka do 16:30.

16:23 hod. prišiel Ing. Michal Kloták. Pokračovalo otvorenie zasadnutia. Starostka navrhla zmenu v programe zasadnutia. V bode 9. sa namiesto dodatku k zmluve s EURO-KP (horná škola) prerokuje rozpočtové opatrenie č. 1-2/2022, návrh rozpočtového opatrenia bol zverejnený. Ing. Vojtek: „Dodatok k hornej škole nebudeme potrebovať? Neprerokujeme ho aspoň?“ Starostka: „Firma EURO-KP súhlasí s požiadavkami obyvateľov bytovky pri hornej škole. Firma dáva záväzok, že bude dodržaný účel na 50 rokov ako domov dôchodcov. Dodatok môžeme schváliť aj nabudúce.“ Program zasadnutia bol schválený s uvedenou zmenou. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. I-1/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program I. zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program I. zasadnutia OZ, Bod „9. Dodatok k zmluve EURO-KP“ bol nahradený bodom „9. Rozpočtové opatrenie č. 1-2/2022“;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. PhDr. Juraj Bosý.

Čas: 16 hod. 23 min.

Hlasovanie: za: 6; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 a správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce

Pokračovalo sa bodom 2. Starostka obce odovzdala slovo Márii Kormanovej – hlavnej kontrolórke obce. Mária Kormanová zhrnula stručne správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 a správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce. Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce poskytnutých formou dotácií občianskym združeniam. Ďalej základná škola, materská škola, Obec Nesluša, dodržiavanie VZN, plnenie uznesení, stanovisko k rozpočtu. Plán činnosti hlavnej kontrolórky bol prijatý už predtým. Podľa správy o výsledkoch kontroly je jedno uznesenie v konaní, ostatné sú splnené. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. I-2/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021;
 2. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2022/97 a OU-2022/129.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021;
 2. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. OU-2022/97 a OU-2022/129.

Čas: 16 hod. 29 min.

Neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

3. Návrh na zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce

Ing. Zuzana Jancová prešla k ďalšiemu bodu programu – Návrh na zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce. Starostka navrhuje zvýšiť úväzok hlavnej kontrolórky z 20 % na 40 %. Hlavná kontrolórka by napríklad mohla pomôcť pri uzatváraní zmlúv a overovaní podpisov pri projekte regulácia potoka. Ing. Vojtek: „Nedostane sa takto hlavná kontrolórka do konfliktu záujmov, keď bude riešiť aj veci mimo kontrolnej činnosti?“ Nemal by byť problém, bude to dodatočná administratívna práca. Hrubá mzda hlavného kontrolóra je daná zákonom o obecnom zriadení ako 1,68 násobok hrubej mzdy pri plnom úväzku. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. I-3/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzany Jancovej na zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce Márie Kormanovej z 20 % na 40 %.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky obce Márie Kormanovej z 20 % na 40 % s účinnosťou od 01. 04. 2022.

Čas: 16 hod. 34 min.

Hlasovanie: za: 6; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

4. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom

Ďalším bodom bolo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom. VZN prerokovala komisia ŽP a ÚP. Zmeny súviseli s drobnými úpravami a ďalej s kompostérmi. Bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. I-4/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 35 min.

Hlasovanie: za: 6; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

5. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby

Pokračovalo sa na ďalší bod programu, návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Nesluša o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby. VZN predkladá J. Žideková z DOS. Predchádzajúce VZN bolo príliš komplikované s mnohými dodatkami. Došlo k úpravám pevných cien na ceny podľa fakturácií (napr. elektrina, stravné, SEVAK). Bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. I-5/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby – predkladá Bc. Jaroslav Žideková.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 2/2022 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení: Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 36 min.

Hlasovanie: za: 6; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

6. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení

Ďalší bod bol tzv. cenník – návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení. Došlo k zjednodušeniu, nakoľko pôvodné VZN bolo neprehľadné a malo priveľa dodatkov. Čas na dĺžky prenájmu pre tzv. tréningy na obecnom ihrisku sa stanovil na max 3 hodiny pri rovnakom poplatku. Ing. Vojtek: „Došlo k nejakým zmenám v cenách?“ Starostka: „Nie, typicky nedošlo.“ Bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. I-6/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení podľa predložené návrhu.

Čas: 16 hod. 38 min.

Hlasovanie: za: 6; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

7. Návrh doplnenia Uznesenia č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021

Nasledujúce dva body boli dve úpravy predchádzajúcich uznesení o prevodoch majetkoch. Kataster požaduje, aby v uzneseniach boli presne rozpísané parcely, geometrické plány a informácie o nich, a ďalšie informácie. Starostka prečítala návrh na uznesenie. Mgr. Piják: „Toto je zámer na vysporiadanie resp. predaj podľa osobitného zreteľa. Na to je potrebné schválenie 7 poslancami. Sme prítomní iba 6 poslanci.“ Starostka: „Je to iba dodatok k uzneseniu, pošleme na kataster takéto uznesenie s hlasovaním poslancov zastupiteľstva na kataster.“ Bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. I-7/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzana Jancovej o doplnenie Uznesenia č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021 o chýbajúce údaje.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k uzneseniu č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi Obcou Nesluša a Annou Chovaňákovou, trvale bytom Nesluša 921. Geometrickým plánom č. 15/2021, vyhotoveným dňa 31. 08. 2021 vyhotoviteľom Geora s. r. o., Brodno č. 92, 010 14  Žilina, úradne overeného dňa 07. 09. 2021 pod číslom 437/2021 sa rozdelil pozemok KNC parc. č. 939 na: pozemok KNC parc. č. 939/1 a pozemok KNC parc. č. 939/2 a pozemok KNC parc. č. 939/3. Dohodou o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva Obec Nesluša nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť - parcelu registra „C“, parc. č. 939/3 v kat. ú. Nesluša, druh pozemku: orná pôda, o výmere 67 m2. Anna Chovaňáková nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť - parcelu registra „C“, parc. č. 939/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 265 m2 a parcelu registra „C“, parc. č. 939/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere 198 m2.

Prevod obecného majetku evidovaného na liste vlastníctva č. 1229 je uskutočnený z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Odôvodnenie - schválením dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, ako už vyplýva z názvu dohody dôjde k vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva k parcele KN-C 939. Obec Nesluša bude zapísaná na LV novovzniknutej parcely KN-C 939/3 ako výlučný vlastník. Vysporiadanie spoluvlastníctva bolo navrhnuté z dôvodu využívania parcely ako komunikácie.

Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 16 hod. 43 min.

Hlasovanie: za: 6; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

8. Návrh doplnenia uznesenia č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021

Pokračovalo sa ďalším bodom programu, takisto úprava predchádzajúceho uznesenia kvôli požiadavkám z katastra. Bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. I-8/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzana Jancovej o doplnenie Uznesenia č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021 o chýbajúce údaje.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k uzneseniu č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpno-predajnú zmluvu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa uznesenia č. II-9/2021 z 26. 05. 2021 na parcely v oblasti areálu bývalej materskej školy, ktoré boli oddelené Geometrickým plánom č. 30/2021, vyhotoveným dňa 14. 04. 2021 vyhotoviteľom Geokancelária, s.r.o. Belanského 2725, 02401 Kysucké Nové Mesto, úradne overeného dňa 30. 06. 2021 pod číslom 316/2021.

Geometrickým plánom č. 30/2021 došlo k nasledovným zmenám:

 • pôvodná parcela č. KNC 1473 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1199 m2 bola rozdelená na:
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1473/1 zast. plocha a nádvorie o výmere 1164 m2,
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1473/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 35 m2;
 • z pôvodnej parcely č. KNE 2919 – orná pôda o výmere 533 m2 boli vytvorené nové parcely:
  • novovytvorená parcela KNC – parc. č.1472/2 zast. plocha a nádvorie o výmere 483 m2,
  • novovytvorená parcela KNC – parc. č.1472/3 zast. plocha a nádvorie o výmere 50 m2;
 • pôvodná parcela č. KNC 1475/1 záhrada o výmere 609 m2 bola rozdelená na:
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1475/1 záhrada o výmere 500 m2,
  • novovytvorenú parcelu KNC – parc. č.1475/4 záhrada o výmere 109 m2.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitého zreteľa - akceptovaním kúpno-predajnej zmluvy dôjde k usporiadaniu majetkových pomerov v oblasti areálu bývalej materskej školy.

Obec Nesluša predá MUDr. Róbertovi Patykovi parcelu č. KNC 1473/2 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 v podiele 1/1.

Obec Nesluša predá MUDr. Róbertovi Patykovi - podiel 5/6 z celkovej výmery 50 m2 z novovytvorenej parcely č. 1472/3 zast. plocha a nádvorie, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely KNE 2919.

MUDr. Róbert Patyk rod. Patyk predá Obci Nesluša - podiel 2/12 z celkovej výmery 483 m2 z novovytvorenej parcely č. 1472/2 zast. plocha a nádvorie, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parcely KNE 2919.

MUDr. Róbert Patyk rod. Patyk predá Obci Nesluša – podiel 1/2 z parcely č. KNC 1475/4 - záhrada o výmere 109 m2.

Tatiana Patyková, r. Patyková predá Obci Nesluša - podiel 1/2 z parcely č. KNC 1475/4 - záhrada o výmere 109 m2.

Kúpa a predaj nehnuteľností bude uskutočnený za kúpnu cenu 2,5 €/m2.

Čas: 16 hod. 44 min.

Hlasovanie: za: 6; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

9. Rozpočtové opatrenie č. 1-2/2022

Ďalším bodom bol bod 9. Rozpočtové opatrenie č. 1-2/2022. Bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. I-9/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 1-2/2022, predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1-2/2022 podľa predloženého návrhu starostky obce.

Čas: 16 hod. 45 min.

Hlasovanie: za: 6; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

10. Zmena predmetu podnikania a oprávnenej osoby v živnostenskom registri

Nasledoval bod č. 10. Zmena predmetu podnikania a oprávnenej osoby v živnostenskom registri.
Bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. I-10/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzany Jancovej na zrušenie predmetu podnikania a zodpovedného zástupcu v živnostenskom registri Obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. ruší predmet podnikania Obce Nesluša, sídlo 023 41 Nesluša 978, IČO 00314137 v bode 23. Opravy a montáž určených meradiel:
  • 1.3.15 a) Merače pretečeného množstva vody – na studenú vodu,
  • 1.3.15 b) Merače pretečeného množstva vody – na teplú vodu
  • a zodpovedného zástupcu – Pavla Tvrdého;
 2. ruší v bodoch: 4. Prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V-III, 13. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo a 14. Zámočníctvo - predmetu podnikania Obce Nesluša, sídlo 023 41 Nesluša 978, IČO 00314137 – zodpovedného zástupcu Pavla Gúckeho.

Čas: 16 hod. 45 min.

Hlasovanie: za: 6; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Ďalej bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. I-11/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce Ing. Zuzany Jancovej na schválenie predmetu podnikania a zodpovedného zástupcu v živnostenskom registri Obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. schvaľuje predmet podnikania Obce Nesluša, sídlo 023 41 Nesluša 978, IČO 00314137 „Montáž určených meradiel“, v rozsahu:
  • 1.3.1 Bytový vodomer na:
   1. studenú vodu,
   2. teplú vodu;
 2. ustanovuje za zodpovedného zástupcu na činnosť „montáž určených meradiel“ Ing. Andreu Šímovú, bytom XXXX, nar. XX. XX. XXXX na základe certifikátu číslo 5040/22 vydaného Slovenským metrologickým ústavom v Bratislave.

Čas: 16 hod. 46 min.

Hlasovanie: za: 6; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

11. - 13.

Ďalej mali podľa schváleného programu nasledovať body, ktoré sa týkajú prenájmov, odpredaja a kúpy podľa osobitného zreteľa. Na tieto je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, čo je 7 poslancov. Keďže je prítomných iba 6 poslancov, zastupiteľstvo nemôže v týchto bodoch prijať uznesenie.

Zastupiteľstvo prerokovalo aj žiadosť pani Márie Chovaňákovej. O žiadosti sa nehlasovalo. Starostka: „Pani Berešíková už podpísala prevod pozemku, pani Chovaňáková nepodpísala. Pani Berešíková pozemok v ceste zdedila, pani Chovaňáková má pozemok po ROEP-e. Už sme jeden geometrický plán platili.“ Ing. Vojtek navrhol v tejto veci predvolať p. Chovaňákovú aj p. Berešíkovú, aby sa situácia vyriešila.

Starostka: „Ďalšie body prerokujeme na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva, ktoré by mohlo byť do mesiaca, kedy budeme schvaľovať územný plán. Zápisnice komisií sa presunú na ďalšie zastupiteľstvo.“

14. Diskusia

Zastupiteľstvo v diskusii prebralo aj situáciu s parcelou, na ktorej sa nachádza cesta ku futbalovému ihrisku. Majiteľka vrátila obci pozemok pod futbalovým ihriskom. Majiteľka požaduje od obce za cestu ku ihrisku platbu za prenájom alebo predať za cenu 25 Eur za 1 meter štvorcový. Obec navrhuje pri odkupovaní pozemkov pod všetkými cestami v obci za max 2 Eurá. Bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. I-12/2022

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výzvy JUDr. Ladislava Mejstríka, advokáta, so sídlom E. B. Lukáča 2, Martin, ako právneho zástupcu Anny Dubovcovej, bytom Pionierska 264/20, Sučany, na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti (OU-2022/103) a výzvy na uzatvorenie nájomnej zmluvy a výzvy na vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie nehnuteľnosti (OU-2022/205).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Annou Dubovcou, bytom Pionierka 264/20, Sučany a Obcou Nesluša na parcelu KNE č. 3518 o výmere 2 575 m2 za cenu 1,50 €/m2. Náklady na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 16 hod. 55 min.

Hlasovanie: za: 6; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý

15. Záver

O 16:56 hod. bolo zasadnutie zastupiteľstva ukončené.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.