Zápisnica zo VI. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 09. 12. 2021

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Neprítomní poslanci: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Overovatelia zápisnice: 1. Ing. Peter Ozsvald, 2. PhDr. Juraj Bosý.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 hlavnej kontrolórky obce
 3. Rozpočtové opatrenie
 4. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej
 5. Návrh na vyradenie kníh z knižnice
 6. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
 8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 9. Diskusia
 10. Záver

1. Otvorenie rokovania

Zasadnutie obecného zastupiteľstva začalo takmer o hodinu neskôr z dôvodu, že pred zasadnutím na obecný úrad prišli p. Plošticová a p. Hrubá spolu s poslancom Mgr. Petrom Pijákom, ktoré žiadali stanovisko ohľadom svojej žiadosti, ktorú podali na obecný úrad 19.11.2021. Komisia životného prostredia a územného plánovania zasadala pred podaním tejto žiadosti (09.11.2021), preto nepodala návrh na uznesenie na VI. zasadnutie OZ a žiadosť neposunula na prejednanie. Starostka obce spolu s už prítomnými poslancami sa im snažili vysvetliť, že momentálne nemôžu ich žiadosti vyhovieť, nakoľko proces odpredaja budovy „Hornej školy“ s priľahlými pozemkami je vo finálnej fáze a čaká sa už iba na podpísanie zmluvy. Ponúkli im, aby počkali do konca decembra, kedy dôjde/nedôjde k uzatvoreniu zmluvy. Následne prisľúbili pomoc pri zorganizovaní stretnutia a vyjednania podmienok pre ich bytový dom. Žiadateľky trvali na tom, aby zasadla, čo najskôr komisia životného prostredia a územného plánovania, prišla na tvar miesta a vyhodnotila situáciu.

[17:18]

Poslanec Mgr. Ľubomír Tichý odišiel vyprevadiť žiadateľky.

[17:20]

Po odchode p. Plošticovej a p. Hrubej starostka obce Ing. Zuzana Jancová otvorila a viedla VI. riadne zasadnutie OZ.

Mgr. Peter Piják navrhol rozšírenie programu o iné žiadosti, ktorý by bol zaradený za 8. bod programu pred diskusiu, ostatné body by nasledovali za týmto bodom bezo zmeny. Poslanci nemali námietky voči doplneniu programu. Prihlásili sa overovatelia zápisnice. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. V-1/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program VI. zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program V. zasadnutia OZ s tým, že pred diskusiu sa doplní bod - iné žiadosti;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Peter Ozsvald, 2. PhDr. Juraj Bosý.

Čas: 17 hod. 20 min.

Hlasovanie: za: 7; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

2. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 hlavnej kontrolórky obce

Starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce – Márii Kormanovej. Kontrolórka obce v krátkosti zhrnula správy z kontroly.

[17:21]

Prišiel poslanec Mgr. Ľubomír Tichý.

Starostka obce sa spýtala, či majú poslanci nejaký návrh pre kontrolórku, v rámci jej plánu kontrol na najbližší polrok. Neprihlásil sa nik. Následne vyzvala poslancov na hlasovanie. Prijaté:

Uznesenie č. VI-2/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

a) správy hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/1063 a 2021/1146
b) návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na I. polrok 2022
predkladá hlavná kontrolórka obce – Mária Kormanová

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: a) správy hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/1063 a 2021/1146.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: b) plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na I. polrok 2022.

Čas: 17 hod. 22 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

3. Rozpočtové opatrenie

Ing. Zuzana Jancová prešla k ďalšiemu bodu programu – rozpočtovému opatreniu obce. Zhrnula poslancom, čo, kde, ako a prečo sa presúva v rámci rozpočtu. Poslanci nemali výhrady voči týmto zmenám, prijaté uznesenie:

Uznesenie č. VI-3/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 3-5/2021 – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3-5/2021 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Čas: 17 hod. 27 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

4. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej

Starostka obce odovzdala slovo predsedovi komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej – Mgr. Ľubomírovi Tichému. Ten postupne rozobral posledné zasadnutie komisie a pridelené žiadosti. Pripomenul, že v rámci rozpočtu na budúci rok treba rátať aj s financovaním kultúrnych sobôt, ktoré plánuje obec realizovať v rámci letných mesiacov – celková výška nákladov však bude závisieť od pandemickej situácie. Začal žiadosťou Farnosti sv. Jakuba z Kysuckého Nové Mesta pre žiakov, ktorí navštevujú CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste. Nakoľko sa jedná o poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle zákona č. 325/2012 Z. z., prítomní poslanci nemali výhrady voči uvedenej žiadosti. Starostka dala hlasovať za uvedenú žiadosť, prijaté:

Uznesenie č. VI-4/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba, so sídlom Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na deti do 15 rokov s trvalým pobytom v našej obci, ktoré navštevujú CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, v zmysle zákona č. 325/2012 Z. z., celkovo na 17 detí; pod. č. OU-2021/1000.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba, so sídlom Jesenského 2928, Kysucké Nové Mesto o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na deti do 15 rokov s trvalým pobytom v našej obci, ktoré navštevujú CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, v zmysle zákona č. 325/2012 Z. z., celkovo na 17 detí.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Mgr. Ľubomír Tichý pokračoval žiadosťami Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotácie z rozpočtu obce. Keďže nasledujúci rok 2022 bude DHZ sláviť 100. rokov od svojho založenia v obci, žiadostí je viac a aj finančných prostriedkov, o ktoré žiadajú. Predseda začal žiadosťou na repliku práporu DHZ, nakoľko pôvodný prápor je vo veľmi zlom stave – nepoužiteľný a jeho obnova by stále takmer 6 000 €. DHZ dodalo ponuky, ktoré sa im podarilo získať na výrobu repliky tohto práporu. Najnižšia cena je 2 500 €. PhDr. Juraj Bosý sa ponúkol, že pozná človeka, ktorý by ho vedel vyrobiť aj lacnejšie. Poslanci chceli vedieť konkrétnu sumu.

[17:34]

PhDr. Juraj Bosý odišiel telefonovať.

Starostka navrhla, aby prešli k ďalšej žiadosť a po zistení ceny poslancom PhDr. Jurajom Bosým sa bude pokračovať v tejto žiadosti. Mgr. Ľubomír Tichý pokračoval žiadosť DHZ o dotáciu na oslavu 100. výročia založenia vo výške 2 200 €. Starostka Ing. Zuzana Jancová spomenula, že by chceli pozvať pri tejto príležitosti do obce aj pani prezidentku. Oslava by sa tak mohla presunúť podľa toho, aký dátum zvolí pani prezidentka. V krátkosti predseda komisie prebehol jednotlivé položky, ktoré uviedli v rámci rozpočtu na túto akciu. Starostka vyzvala poslancov na hlasovanie. Prijaté:

Uznesenie č. VI-5/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na oslavu 100. výročia založenia DHZ Nesluša vo výške 2 200 €, pod. č. OU-2021/967.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na oslavu 100. výročia založenia DHZ Nesluša vo výške 2 200 €.

Čas: 17 hod. 39 min.

Hlasovanie: za: 7; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Mgr. Ľubomír Tichý pokračoval ďalšou žiadosťou DHZ o dotáciu vo výške 1 000 € na 5. ročník hasičskej súťaže. Poslanci nemali výhrady voči žiadosť a odporúčaniu komisie a prijali:

Uznesenie č. VI-6/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na 5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši k príležitosti 100. výročia založenia DHZ Nesluša vo výške 1 000 €, pod. č. OU-2021/965.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na 5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši k príležitosti 100. výročia založenia DHZ Nesluša vo výške 1 000 €.

Čas: 17 hod. 40 min.

Hlasovanie: za: 7; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

[17:40]

Vrátil sa poslanec PhDr. Juraj Bosý.

Predseda komisie pokračoval žiadosťou DHZ o dotáciu na hasičské súťaže v roku 2022. Prítomní poslanci nemali výhrady voči požadovanej výške dotácie. Starostka vyzvala poslancov na hlasovanie o uvedenej žiadosti. Prijaté:

Uznesenie č. VI-7/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na hasičské súťaže v roku 2022 vo výške 1 140 €, pod. č. OU-2021/966.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na hasičské súťaže v roku 2022 vo výške 1 140 €, podmienenú ako v minulosti, že pomerná časť finančných prostriedkov pôjde na súťaže detí.

Čas: 17 hod. 41 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Mgr. Ľubomír Tichý sa vrátil ešte k žiadosti o dotáciu na výrobu nového práporu DHZ. PhDr. Juraj Bosý povedal, že nezistil presnú sumu, keďže nevedel pomenovať všetky veci, ktoré sú potrebné uviesť pri určení ceny, ale podľa jeho slov by cena mala byť nižšia ako žiada DHZ. Starostka dala hlasovať za návrh do 2 500 €. Bolo prijaté:

Uznesenie č. VI-8/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na repliku historického práporu k 100. výročiu založenia DHZ v Nesluši vo výške 2 500 €, pod. č. OU-2021/968.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na repliku historického práporu k 100. výročiu založenia DHZ v Nesluši do výške 2 500 €.

Čas: 17 hod. 46 min.

Hlasovanie: za: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Peter Piják, Mgr. Ľubomír Tichý; proti: 0; zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Predseda komisie pokračoval žiadosťami občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o dotácie z rozpočtu obce na akcie Letné kino a Rocknes. Poslanci nemali výhrady voči uvedeným žiadostiam. Ing. Zuzana Jancová dala hlasovať za jednotlivé žiadosti a boli prijaté uznesenia:

Uznesenie č. VI-9/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na akciu „Letné kino 2022“ vo výške 175 €, pod. č. OU-2021/963.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na akciu „Letné kino 2022“ vo výške 175 €.

Čas: 17 hod. 46 min.

Hlasovanie: za: 7; proti: 0; zdržal sa: Mgr. Peter Piják; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-10/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na akcia „Rocknes 2022“ vo výške 2 500 €, pod. č. OU-2021/962.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce na akcia „Rocknes 2022“ vo výške 2 500 €.

Čas: 17 hod. 47 min.

Hlasovanie: za: 7; proti: 0; zdržal sa: Mgr. Peter Piják; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Zasadnutie pokračovala hlasovaním o žiadosti Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu na súťažnú činnosť vo výške 1 200 €. Komisia odporučila výšku dotácie podľa dotácie, akú dostal klub minulý rok. Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia podľa odporúčania komisie. Prijaté:

Uznesenie č. VI-11/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 200 €, pod. č. OU-2021/971.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce na súťažnú činnosť v šachu vo výške 500 €, podmienky budú upravené v zmluve. A ďalších 500 €, ak budú ochotní pripraviť a viesť šachový krúžok aj pre deti v Centre voľného času v Nesluši.

Čas: 17 hod. 48 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Mgr. Ľubomír Tichý uviedol žiadosť Športového klubu Nesluša, kde komisia odporučila schváliť žiadosť o dotáciu v plnej výške. Prijaté unesenie:

Uznesenie č. VI-12/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Športového klubu Nesluša, vo výške 5 000 €, pod. č. OU-2021/961.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Športového klubu Nesluša, vo výške 5 000 €.

Čas: 17 hod. 49 min.

Hlasovanie: za: 7; proti: 0; zdržal sa: Ing. Michal Kloták; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Predseda komisie pokračoval žiadosťou občianskeho združenia Bajk relax Kysuce o dotáciu z rozpočtu obce. Keďže v pôvodnej žiadosti o dotáciu neuviedli konkrétnu sumu, o ktorú žiadajú z rozpočtu obce, komisia ich vyzvala na doplnenie žiadosti a výšku dotácie nechala v kompetencii OZ aj podľa doplnenia žiadosti. Poslanci rozobrali minuloročnú akciu a predložili návrh vo výške 5 000 €. Starostka dala hlasovať za uvedený návrh. Prijaté:

Uznesenie č. VI-13/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť občianskeho združenia Bajk relax Kysuce o dotáciu z rozpočtu obce na Neslušský MTB maratón, vo výške 6 000 €, pod. č. OU-2021/955.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť občianskeho združenia Bajk relax Kysuce o dotáciu z rozpočtu obce na Neslušský MTB maratón, vo výške 5 000 €.

Čas: 17 hod. 56 min.

Hlasovanie: za: 7; proti: 0; zdržal sa: Mgr. Peter Piják; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Mgr. Ľubomír Tichý pokračoval žiadosťou občianskeho združenia Priatelia Kysúc o dotáciu z rozpočtu obce, komisia ani prítomní poslanci nemali výhrady voči uvedenej žiadosti. Starostka obce dala hlasovať a prijalo sa:

Uznesenie č. VI-14/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Priatelia Kysúc o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 2 000 €, pod. č. OU-2021/970.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Priatelia Kysúc o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 2 000 €.

Čas: 17 hod. 57 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Ďalšia žiadosť, ktorú uviedol predseda komisie – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce od Jednoty dôchodcov Slovenska. Komisia odporučila schváli dotáciu vo výške 1 100 €. Starostka dala hlasovať za uvedený návrh. Prijaté:

Uznesenie č. VI-15/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska, Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 500 €, pod. č. OU-2021/959.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska, Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 100 €.

Čas: 17 hod. 57 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Mgr. Ľubomír Tichý pokračoval žiadosťou spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši o dotáciu vo výške 1 500 €. Komisia odporučila schváliť žiadosť vo výške 1 100 €. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. VI-16/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 500 €, pod. č. OU-2021/969.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1 100 €.

Čas: 17 hod. 57 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Predseda komisie uviedol žiadosť p. Tomčalovej o finančný príspevok vo výške 300 € na novú vodovodnú prípojku. Keďže jej nie je možné poskytnúť takúto finančnú výpomoc na základe VZN č. 5/2015 ani VZN č. 6/2015, komisia neodporučila schváliť uvedenú žiadosť. Starostka vyzvala poslancov na hlasovanie, prijaté:

Uznesenie č. VI-17/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Tomčalovej, bytom Nesluša 370, o finančný príspevok vo výške 300 € na novú vodovodnú prípojku, pod. č. OU-2021/1098.

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Tomčalovej, bytom Nesluša 370, o finančný príspevok vo výške 300 € na novú vodovodnú prípojku. Finančná pomoc sa žiadateľke nemôže poskytnúť na základe VZN č. 5/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ani VZN č. 6/2015 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, nakoľko nespĺňa podmienky uvedené v menovaných VZN obce.

Čas: 17 hod. 59 min.

Hlasovanie: za: 0; proti: 0; zdržal sa: 8; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

5. Návrh na vyradenie kníh z knižnice

Ing. Zuzana Jancová poďakovala Mgr. Ľubomírovi Tichému a pokračovala bodom 5. návrhom na vyradenie kníh z obecnej knižnice. Do zoznamu vyradených kníh sa dostali iba staré poškodené knihy a knihy v češtine, o ktoré už nikto nemá záujem. Následne dala hlasovať:

Uznesenie č. VI-18/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice – predkladá Marta Valiašková.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie kníh z obecnej knižnice podľa predloženého návrhu, vyradené knihy v prípade záujmu darovať alebo dať do zberu.

Čas: 17 hod. 59 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

6. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Starostka obce odovzdala slovo Mgr. Petrovi Pijákovi ako zástupcovi z komisie životného prostredia a územného plánovania, nakoľko predseda (Ing. Ján Vojtek) i podpredseda (Vincent Nemček) tejto komisie sa ospravedlnili z dôvodu PN. Poslanec Mgr. P. Piják začal návrhmi všeobecne záväzných nariadení obce o miestom poplatku a o nakladaní s komunálnym odpadom. V krátkosti uviedol, čo sa tam zmenilo oproti pôvodnému zneniu. Starostka následne dala hlasovať za uvedené VZN. Prijaté:

Uznesenie č. VI-19/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – podkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 6/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu.

Čas: 18 hod. 01 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

7. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom

Uznesenie č. VI-20/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom - predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom podľa predloženého návrhu.

Čas: 18 hod. 02 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Mgr. Peter Piják pokračoval žiadosťami o individuálnu zmenu územného plánu obce. Komisia odporučila schváliť uvedené žiadosti a poslanci nemali výhrady voči nim. Starostka obce dala o nich hlasovať. Prijaté:

Uznesenie č. VI-21/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Štefánie Žideková, bytom Nesluša 6, o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcelu č. KNC 3172, pod. č. 2021/1102.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Štefánie Žideková, bytom Nesluša 6, o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcelu č. KNC 3172.

Čas: 18 hod. 03 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. VI-22/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Kataríny Janíčkovej, bytom Radoľa 377 o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcelu č. KNC 3244/153, pod. č. OU-2021/1141.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Kataríny Janíčkovej, bytom Radoľa 377 o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcelu č. KNC 3244/153.

Čas: 18 hod. 03 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Poslanec Mgr. Peter Piják pokračoval žiadosťou p. Janáčovej o prenájom časti pozemku pri bytom dome 838. Nakoľko sa jedná o predĺženie nájmu, komisia ani poslanci nemali výhrady voči tejto žiadosti. Prijaté:

Uznesenie č. VI-23/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jaroslavy Janáčovej, bytom Nesluša 838 o predĺženie nájmu časti pozemku č. KNC 434/1, na ktorom je v súčasnosti zrealizovaná stavba šopy a garáže s kôlňou o rozmeroch 8,75 x 8 m, o celkovej ploche 70 m2, pod. č. OU-2021/1143.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jaroslavy Janáčovej, bytom Nesluša 838 o predĺženie nájmu časti pozemku č. KNC 434/1, na ktorom je v súčasnosti zrealizovaná stavba šopy a garáže s kôlňou o rozmeroch 8,75 x 8 m, o celkovej ploche 70 m2. Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Ak už má žiadateľ na pozemku zrealizované nejaké stavby, tieto budú musieť byť po ukončení nájmu odstránené. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžku nájmu na 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2022.

Čas: 18 hod. 04 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Mgr. Peter Piják uviedol žiadosť spoločnosti Alza.sk, s. r. o. o prenájom časti pozemku za účelom umiestnenia samoobslužného automatu – Alzaboxu. Komisia odporučila umiestnenie pri obecnom úrade rovnako ako aj komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov, keďže spoločnosť vyžaduje vybudovanie elektrickej prípojky prenajímateľom. Ing. Zuzana Jancová dala hlasovať za zámer prenájmu. Prijaté:

Uznesenie č. VI-24/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti Alza.sk, s. r. o., Sliačska 1/D Bratislava – Nové Mesto o prenájom časti pozemku č. KN C 1437/1 o výmere 5 m2 za účelom umiestnenia Alzaboxu na tomto pozemku, pod. č. 1070/2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu obecného majetku - časť parcely KN C 1437/1 o výmere 5 m2 za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (umiestnenie ALZABOXU), z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Konkrétne miesto určí starostka obce. Dĺžka nájmu podľa zmluvy – na dobu neurčitú.

Odôvodnenie – jedná sa o zámer hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o službu obyvateľstvu, ktorá zlepší a zjednoduší prístup obyvateľov k službe doručovania zásielok.

Čas: 18 hod. 07 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Mgr. Peter Piják pokračoval žiadosťou p. Jána Janiša o odpredaj, resp. dlhodobý prenájom časti pozemku. Komisia neodporučila odpredaj, ale iba prenájom na obdobie 5 rokov. Žiadateľ doniesol na obecný úrad 08. 12. 2021 žiadosť o odpredaj uvedenej časti pozemku, nakoľko v návrhu uznesenia z komisie je uvedené, že po ukončení nájmu bude musieť z pozemku odstrániť všetky doteraz vybudované stavby. Poslanci rozoberali uvedenú žiadosť spoločne so starostkou obce, aj celú situáciu ohľadom tohto pozemku. Následne dala starostka hlasovať za návrh uznesenia, ktoré predložila komisia. Prijaté:

Uznesenie č. VI-25/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Janiša, bytom Nesluša 1047 o odpredaj resp. dlhodobý prenájom časti pozemku č. KNC 1678 (novovzniknutého pozemku č. KNC 1678/3 – podľa geometrického plánu č. 122/2021) o celkovej výmere 83 m2, pod. č. OU-2021/1136.

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Jána Janiša, bytom Nesluša 1047, o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 1678 v kat. ú. Nesluša o celkovej ploche 83 m2, ktorá zodpovedá parcele č. KNC 1678/3 vytvorenej geometrickým plánom č. 122/2021 Geokanceláriou, s. r. o.

Čas: 18 hod. 22 min.

Hlasovanie: za: 0; proti: 0; zdržal sa: 8; neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

9. Iné žiadosti

Mgr. Peter Piják pokračoval pridaným bodom programu – ďalšie žiadosti. Žiadosť - vlastníkov bytového domu č. 963 o odkúpenie pozemku pri bytovke. Poslanci už len stručne zhodnotili uvedenú žiadosť a zobrali ju na vedomie. Prijaté:

Uznesenie č. VI-26/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť vlastníkov bytového domu – Nesluša 963, o odkúpenie pozemku KNC 2954 – priľahlý pozemok v tesnej blízkosti bytového domu 963, pod. č. OU-2021/1185.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť vlastníkov bytového domu – Nesluša 963, o odkúpenie pozemku KNC 2954 – priľahlý pozemok v tesnej blízkosti bytového domu 963.

Čas: 18 hod. 24 min.

Neprítomní: Vincent Nemček, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Poslanec Mgr. Piják ešte spomenul žiadosť, ktorá bola doručená mailom na obec – kvôli odhŕňaniu snehu v časti obce Drndovka. Ing. Zuzana Jancová uviedla, že už pred zasadnutím reagovala na túto žiadosť, vysvetlila tiež, aká je tam situácia.

10. Diskusia

Zasadnutie pokračovalo diskusiou. Starostka v nej spomenula, ako si obyvatelia v časti obce Štrbavovce podali žiadosť na spoločnú kanalizačnú prípojku, ktorú chcú napojiť na existujúcu kanalizáciu na školskom dvore. Hovorili tiež o prácach na vodovode.

[18:35]

11. Záver

Starostka Ing. Zuzana Jancová poďakovala za účasť a ukončila VI. riadne zasadnutie OZ.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.