Zápisnica zo IV. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 30. 09. 2021

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomní poslanci: Martin Lisko, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Overovatelia zápisnice: 1. Ing. Peter Ozsvald, 2. Mgr. Peter Piják.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 3. Návrh č. 1 dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení
 4. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce Nesluša
 5. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na roky 2021-2023
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 8. Voľba členov školskej rady ZŠ s MŠ Nesluša
 9. Diskusia
 10. Záver

[16:30]

1. Otvorenie rokovania

IV. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová. Spýtala sa poslancov, či chce niekto zmeniť program rokovania. Prihlásili sa overovatelia zápisnice. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. IV-1/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program IV. zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program IV. zasadnutia OZ;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Peter Ozsvald, 2. Mgr. Peter Piják.

Čas: 16 hod. 31 min.

Hlasovanie: za: 7; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

2. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce

Starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce Márii Kormanovej, ktorá prečítala správy z kontroly vykonané od posledného zasadnutia OZ.

[16:32]

Prišiel poslanec Martin Lisko.

Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. IV-2/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo správy hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/497, 2021/798, 2021/900 predkladá hlavná kontrolórka obce – Mária Kormanová.

OZ berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č. 2021/497, 2021/798, 2021/900.

Čas: 16 hod. 39 min.

Neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

3. Návrh č. 1 dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení

Starostka obce uviedla ďalší bod programu – návrh č. 1 dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení. Pripomenula, že návrh dodatku spracovali a predkladajú Mgr. Peter Piják a Ing. Michal Kloták. Navrhla, že by bolo možno dobré doplniť do cenníka aj položku - poplatok za prípadne poškodenie priestorov, zariadenia a pod. S poslancami sa dohodli, že takéto podmienky je možné dať skôr do zmluvy o prenájme týchto priestorov ako do samotného cenníka. Pavol Škuta sa pýtal na zmeny, ktoré nastanú týmto dodatkom. Mgr. Peter Piják spresniť, čo všetko sa zmenilo oproti pôvodnému dodatku. Následne bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. IV-3/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení – predkladá Ing. Michal Kloták a Mgr. Peter Piják.

OZ schvaľuje Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 16 hod. 46 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

4. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce Nesluša

Starostka odovzdala slovo predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu – PhDr. Jurajovi Bosému. Uviedol návrh č. 1 VZN č. 5/2021 o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce Nesluša – spresnil, čo všetko sa týmto VZN rieši. Starostka spomenula, že bude zrejme treba urobiť ešte dodatok k tomuto VZN ohľadom regulácie predaja a podávania alkoholických nápojov. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. IV-4/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce Nesluša – predkladá komisia OZ na ochranu verejného záujmu.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce Nesluša podľa predloženého návrhu č. 1.

Čas: 16 hod. 50 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

5. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na roky 2021-2023

Starostka pokračoval podľa programu rokovania ďalším bodom. Vysvetlila poslancom návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Nesluša ako nového subjektu a delimitáciu rozpočtu z organizačných zložiek obce a rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša na rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou Nesluša. Následne boli prijaté uznesenia:

Uznesenie č. IV-5/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo delimitáciu rozpočtu z organizačných zložiek obce a rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša na rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou Nesluša – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje delimitáciu rozpočtu z organizačných zložiek obce a rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša na rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou Nesluša k 01. 09. 2021 v súlade s uzatvorenými dohodami o prechode práv a povinností.

Čas: 16 hod. 52 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-6/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtu Základnej školy s materskou školu Nesluša na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 – predkladá Ing. Andrea Špiriaková, riaditeľka ZŠ s MŠ Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet Základnej školy s materskou školu Nesluša na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 podľa predloženého návrhu č. 1 riaditeľky školy.

Čas: 16 hod. 52 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

[16:53]

Prišiel poslanec Adam Vilim.

6. Rozpočtové opatrenia

Ing. Zuzana Jancová pokračovala návrhom rozpočtového opatrenia. Uviedla, že sa jedná o presun iba medzi jednotlivými položkami, nakoľko sa blíži koniec roka – v niektorých položkách zostali nevyužité finančné prostriedky, ktoré sa presunú na vodovod, aby sa dokončil po pílu vrátane odbočenia z hlavnej trasy. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. IV-7/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 rozpočtového opatrenia obce č. 3-2/2021 – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie obce č. 3-2/2021 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Čas: 16 hod. 55 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

7. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Starostka obce odovzdala slovo predsedovi komisie životného prostredia a územného plánovania – Ing. Jánovi Vojtekovi. Ten poďakoval za slovo a začal prvou žiadosťou, o parkovanie motorových vozidiel p. Ďuriaka. Komisia odporučila parkovanie schváliť. Starostka sa pýtala žiadateľov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí, či by neboli ochotní dozrieť na poriadok, keď by sa tam presunuli kontajnery na separovaný zber. Žiadatelia sa skúšali s poslancami dohodnúť aj na tom, aby si prípadný posypový materiál obec zložila na inej parcele, no všetky možnosti, ktoré uviedli boli nevhodné, nakoľko išlo o pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve obce. Nakoniec sa poslanci zhodli, že každý príjem, aj keď malý je pre obce len prínosom, následne bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. IV-8/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie 2 motorových vozidiel na parcele č. KN-C 636, ktorá je vo vlastníctve Obce Nesluša, pod. č. OU-2021/761.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Štefana Ďuriaka, bytom Nesluša 410, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie 2 motorových vozidiel na parcele č. KN-C 636, ktorá je vo vlastníctve Obce Nesluša – pozdĺž potoka, pričom ostatná časť parcely bude využívaná na obecné účely (napr. uskladnenie posypového materiálu).

Čas: 17 hod. 03 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Ing. Ján Vojtek pokračoval žiadosťou p. Koťku, ktorý žiada o parkovanie pri bytovom dome č. 838, kde vlastní byt. Ing. Ján Vojtek poznamenal, že motorové vozidlo by mohlo prekážať záchranným zložkám, ak by stálo tam, ako bolo naznačené na nákrese. Tiež povedal, že by bolo dobré, keby sa upravila časť pozemku na mieste, kde sa nachádza stará žumpa, keďže bytovka je už napojená na kanalizáciu a vybudovali sa tam parkovacie miesta. Podľa slov poslanca Mgr. Petra Pijáka, je miesto, kde momentálne parkuje vhodné, bol sa tam osobne pozrieť. Poslanec Martin Lisko, ktorý pozná situáciu pri bytovom dome 838, tiež poznamenal, že nevidí dôvod prečo by nemohol na tom mieste parkovať. Komisia odporúčala schváliť parkovacie miesto pre žiadateľa pri telocvični ZŠ s MŠ. Ing. Zuzana Jancová upozornila, že to nie je vhodné miesto, nakoľko sa tam momentálne pracuje a bude sa pokračovať vodozádržnými opatreniami. Priestory okolo školy budú rozkopané, nevhodné, aby tam niekto parkoval. Prijaté uznesenia:

Uznesenie č. IV-9/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Borisa Koťku, bytom Nesluša 838, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie motorového vozidla pri bytovom dome 838 z dôvodu, že nevlastní pozemok, na ktorom by mohol parkovať, pod. č. OU-2021/996.

a) Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Borisa Koťku, bytom Nesluša 838, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie motorového vozidla pri bytovom dome 838 podľa priloženého náčrtu z dôvodu nedostatku miesta.

Čas: 17 hod. 12 min.

Hlasovanie: za: 0; proti: 0; zdržal sa: 9; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Borisa Koťku, bytom Nesluša 838, o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie motorového vozidla pri bytovom dome č. 838 podľa dohody s obcou.

Čas: 17 hod. 13 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Ing. Ján Vojtek pokračoval žiadosťou o preplatenie nákladov na obnovu súkromného vodovodného potrubia – skupinový vodovod – žiadatelia z časti obce nad obchodom u Špiriaka. Komisia životného prostredia odporúča schváliť žiadosť, ale až po odporúčaní aj finančnej komisie. Starostka poznamenala, že aj v minulosti obec prispievala na obnovu skupinových vodovodov v obci sumou cca 300 €. Poslanec Pavol Škuta povedal, že to preberú teda na komisii a až potom sa to schváli. Nakoniec však spoločne rozobrali uvedenú žiadosť a Ing. Zuzana Jancová dala hlasovať za uvedenú žiadosť. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. IV-10/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť majiteľov skupinového vodovodu o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na osadenie a uloženie nového skupinového vodovodného potrubia z dôvodu veľkých finančných nákladov vo výške € 408,50, pod. č. OU-2021/980.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť majiteľov skupinového vodovodného potrubia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na osadenie a uloženie nového skupinového vodovodného potrubia z dôvodu veľkých finančných nákladov vo výške 300 €.

Čas: 17 hod. 17 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Ing. Ján Vojtek pokračoval žiadosťou Zuzany Šoukalovej, ktorá žiada o bezplatný prevod vodovodného potrubia na základe stavebného povolenia č.j. OU-OM-OSZP-20217/000034-003, na Obec Nesluša. Komisia odporúča schváliť žiadosť. Pavol Škuta sa pýtal, či je problém ohľadne nesúladu hlavného vodomeru s jednotlivými vodomermi v domácnostiach už v poriadku. Starostka obce ozrejmila poslancom situáciu spolu so žiadateľkou, ktorá bola prítomná na zasadnutí OZ. Spomenula tiež, že k žiadosti boli pripojené aj čestné vyhlásenia s overenými podpismi - majitelia dotknutých nehnuteľností sa nimi zaviazali, že uhradia prípadne nezrovnalosti – straty. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. IV-11/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Zuzany Šoukalovej, bytom Sládkovičova 1223/71, Kysucké Nové Mesto, o bezplatný prevod majetku – vodovodného potrubia, vybudovaného na základe stavebného povolenia č. j. OU-OM-OSZP-2017/000034-003, na Obec Nesluša, pod. č. OU-2021/951.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zuzany Šoukalovej, bytom Sládkovičova 1223/71, Kysucké Nové Mesto, o bezplatný prevod majetku – vodovodného potrubia, vybudovaného na základe stavebného povolenia č. j. OU-OM-OSZP-2017/000034-003, na Obec Nesluša.

Čas: 17 hod. 21 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Ing. Ján Vojtek prešiel k žiadostiam o individuálnu zmenu územného plánu obce Nesluša, začal žiadosťou pána Rudolfa Drndu, ktorú komisia odporúča schváliť. Poslanec PhDr. Juraj Bosý navrhol, aby sa tieto žiadosti schválili spoločne. Ing. Ján Vojtek uviedol teda všetky žiadosti naraz a starostka obce dala o nich hlasovať. Prijaté:

Uznesenie č. IV-12/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. žiadosť Rudolfa Drndu, bytom Komenského 1140/20, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcelu č. KN-E 2116 (č. KN-C 3123/13, 3094/5 a 3094/6) – pod. č. OU-2021/837;
 2. žiadosť Mareka Števuliaka, bytom Hladovka 195, o individuálnu zmenu územného plánu Obce Nesluša pre parcelu č. KN-C 5331/7, pod. č. OU-2021/884;
 3. žiadosť Jaroslava Drndu, bytom Nesluša 995, o individuálnu zmenu územného plánu Obce Nesluša pre parcely č. KN-C 4918, 4917, 386/3, 383/3 a 383/4, pod. č. OU-2021/895;
 4. žiadosť Tomáša Drndu, bytom Nesluša 995, o individuálnu zmenu územného plánu Obce Nesluša pre parcely č. KN-E 9354 a KN-C 4929, pod. č. OU-2021/896.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. žiadosť Rudolfa Drndu, bytom Komenského 1140/20, Kysucké Nové Mesto, o individuálnu zmenu územného plánu obce pre parcelu č. KN-E 2116 (č. KN-C 3123/13, 3094/5 a 3094/6);
 2. žiadosť Mareka Števuliaka, bytom Hladovka 195, o individuálnu zmenu územného plánu Obce Nesluša pre parcelu č. KN-C 5331/7;
 3. žiadosť Jaroslava Drndu, bytom Nesluša 995, o individuálnu zmenu územného plánu Obce Nesluša pre parcely č. KN-C 4918, 4917, 386/3, 383/3 a 383/4;
 4. žiadosť Tomáša Drndu, bytom Nesluša 995, o individuálnu zmenu územného plánu Obce Nesluša pre parcely č. KN-E 9354 a KN-C 4929.

Čas: 17 hod. 24 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Ing. Ján Vojtek spomenul v rámci žiadostí o zmenu územného plánu obce ešte žiadosť pána Uličného, ktorý žiada o výmenu nevyhovujúcej/nevysporiadanej nezastavenej parcely zaradenej do územného plánu obce Nesluša s parcelou v jeho vlastníctve. Ing. Zuzana Jancová vysvetlila poslancom, aké vyjadrenie dostala obec z Okresného úradu v Žiline ohľadom zmenu a doplnku obce Nesluša. Obec má veľmi málo zastavaného územia, ktoré je určené na výstavbu v rámci schváleného územného plánu, a preto je problém aj so schválením doplnku č. 1. Veľa pozemkov zahrnutých do územného plánu nie je vysporiadaných a z tohto dôvodu, nie je možná na nich výstavba. Obec však nemôže svojvoľne vylúčiť/vymeniť nejakú parcelu z/do územného plánu.

Predseda komisie ŽP a ÚP pokračoval žiadosťou p. Žáka o predĺženie nájomnej zmluvy na časť parcely v centre obce. Žiada o predĺženie do 28. 02. 2027. Komisia odporučila žiadosť schváliť. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. IV-13/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Martina Žáka, bytom Nesluša 921, o predĺženie existujúcej nájomnej zmluvy – časť parcely KN-C 1395/1 o výmere 6 x 4 m na podnikateľské účely, do 28. 02. 2027, pod. č. OU-2021/919.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Martina Žáka, bytom Nesluša 921, o predĺženie nájmu časti obecného pozemku č. KN-C 1395/1 o celkovej výmere 24 m2 na 5 rokov za rovnakých podmienok ako bolo schválené v nájomnej zmluve č. 1/2021 s dodatkom. Nájom bude predĺžený na obdobie: od 01. 03. 2022 do 28. 02. 2027.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Ing. Ján Vojtek pokračoval žiadosťou o predĺženie nájmu p. Pariša pri bytom dome č. 838, nakoľko mu končí k 31.12.2021. Komisia ani poslanci nevideli dôvod nepredĺžiť žiadosť o prenájom tohto pozemku. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. IV-14/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Milana Pariša, bytom Nesluša 838, o predĺženie nájmu časti pozemku č. KN-C 434/1, na ktorom je v súčasnosti zrealizovaná stavba garáže o rozmeroch 3,2 x 5 m, o celkovej výmere 16 m2, pod. č. OU-2021/926.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Milana Pariša, bytom Nesluša 838, o predĺženie nájmu časti pozemku č. KN-C 434/1, o rozmeroch 3,2 x 5 m, o celkovej výmere 16 m2 pod existujúcou garážou. Pozemok bude využívaný na súkromné účely – užívanie garáže na prenajatom pozemku. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžku nájmu 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2022.

Čas: 17 hod. 31 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Ing. Ján Vojtek uviedol návrh Obce Nesluša o schválenie zámeru prevodu obecného majetku - časť parcely č. KN-C 939 evidovanej na liste vlastníctva č. 1229. Starostka obce Ing. Zuzana Jancová vysvetlila poslancom, o ktorý pozemok sa jedná a že bude slúžiť ako cesta. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. IV-15/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Obce Nesluša o schválenie zámeru prevodu obecného majetku - časť parcely č. KN-C 939 evidovanej na liste vlastníctva č. 1229 z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prevodu obecného majetku - časť parcely č. KN-C 939 evidovanej na liste vlastníctva č. 1229 z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva podľa predloženého návrhu starostky obce.

Odôvodnenie: Schválením dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, ako už vyplýva z názvu dohody dôjde k vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva k parcele KN-C 939 a Obec Nesluša bude zapísaná na LV novovzniknutej parcely KN-C 939/3 ako výlučný vlastník, čo je dôvod hodný osobitného zreteľa. Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 17 hod. 33 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Ing. Ján Vojtek predstavil ďalší návrh obce na prenájom časti obecného pozemku v centre obce na vybudovanie samoobslužného automatu na vydávanie zásielok pre obyvateľov. Starostka poznamenala, že sa už v obci bol pozrieť aj technik spoločnosti, ktorá má zrealizovať a prevádzkovať daný automat. Poslanci medzi sebou riešili konečné umiestnenie automatu, Ing. Vojtek prečítal návrh uznesenia a následne bolo prijaté:

Uznesenie č. IV-16/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Obce Nesluša o schválenie zámeru prenájmu obecného majetku – časť parcely č. KN-C 1440 o výmere 0,68 m2 za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (umiestnenie Z-Boxu) – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu obecného majetku - časť parcely č. KN-C 1440 o výmere 0,68 m2 (priestor na okraji parcely č. KN-C 1440 susediaci s parcelou č. KN-C 1445) za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (umiestnenie Z-Boxu), z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dĺžka nájmu podľa zmluvy – na dobu neurčitú.

Odôvodnenie – jedná sa o zámer hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o službu obyvateľstvu, ktorá zlepší a zjednoduší prístup obyvateľov k službe doručovania zásielok.

Čas: 17 hod. 37 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; 7neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Predseda komisie uviedol návrh obce na uzatvorenie kúpnej a nájomnej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Nesluša. Starostka spolu s Ing. Vojtekom vysvetlila, čo bude v zmluve zahrnuté. Prijaté uznesenie:

Uznesenie č. IV-17/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosťou Nesluša, v ktorých sa jedná o katolícky kultúrny dom a priľahlé pozemky – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prevodu a prenájmu majetku podľa predloženej kúpnej a nájomnej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosťou Nesluša, v ktorých sa jedná o katolícky kultúrny dom a priľahlé pozemky. Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 17 hod. 39 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

Ing. Zuzana Jancová povedala, že v pondelok 27. 09. 2021 poslali z biskupského úradu odhadcu na ohodnotenie kultúrneho domu, žeby nám ho predali. Starostka obce vysvetlila, že na jednaní s nimi povedala, že v prípade nezískania financií na obnovu kultúrneho domu z eurofondov, bude potrebné, aby aj oni prispeli na obnovu tejto budovy. Preto sa rozhodli, že by ju obci predali. Uviedla tiež, že počkáme, s akou cenou prídu.

Ing. Vojtek uviedol poslednú žiadosť z komisie – p. Bieleša a jeho manželky o splnenie Uznesenia č. I-14/2020 zo 17. 02. 2021. Prečítal uvedené uznesenie aj uznesenie č. III-10/2021, s ktorým žiadatelia nesúhlasia. Na zasadnutí OZ bola prítomná aj pani Bielešová, ktorá sa vyjadrila, že chcú, aby obec splnila pôvodné uznesenie, tj. UZN č. I-14/2020 zo 17. 02. 2020 – a osadila nový stĺp na miestnej komunikácií na hranici pozemku č. KN-C 173/4, ktorý je vo vlastníctve obce. Poslanci sa jej snažili vysvetliť, že im chceli ísť v ústrety, a preto navrhli, aby sa na stĺp, ktorý sa nachádza bližšie k ich nehnuteľnosti osadil ešte jeden svetelný bod, ktorý by bol nasmerovaný k ich nehnuteľnosti. Podľa jej slov i žiadosti s týmto nesúhlasia, lebo uvedený stĺp sa nachádza na súkromnom pozemku. Oni majú na súkromnom pozemku tiež stĺp, z ktorého im bolo osvetlenie odstránené. Trvajú teda na tom, aby bolo osvetlenie vybudované podľa pôvodného uznesenie č. I-14/2020. Starostka vysvetlila, že stĺp, ktorý je sa nachádza na súkromnom pozemku patrí spoločnosti T-COM a podľa projektovej dokumentácie a dohody so spoločnosťou T-COM ho mohla obec využiť na osadenie osvetlenia. Ak teda žiadatelia nesúhlasia s uvedeným uznesením, navrhla tak ako aj komisia odporúčala, aby bolo uznesenie zrušené. A taktiež aj pôvodné uznesenie č. I-14/2020. Poslanci sa opätovne snažili pani Bielešovej vysvetliť, že terajší stav je pre ich výhodnejší. Pani Bielešová však trvala na svojom. Starostka obce dala hlasovať o zrušení uznesenia č. III-10/2021 z 30.06.2021. Prijaté:

Uznesenie č. IV-18/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ivana Bieleša a manželky Emílie, bytom Nesluša 867, o splnenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. I-14/2020 zo dňa 17. 02. 2020 a nesúhlas s uznesením obecného zastupiteľstva č. III-10/2021, pod. č. OU-2021/982.

Obecné zastupiteľstvo zamieta zrušenie uznesenia č. III-10/2021 z 30. 06. 2021.

Čas: 17 hod. 59 min.

Hlasovanie: za: 0; proti: 0; zdržal sa: 9; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

8. Voľba členov školskej rady ZŠ s MŠ Nesluša

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová pokračovala ďalším bodom programu a to voľbou nových členov do rady školy ZŠ s MŠ Nesluša. Keďže vznikla nové škola, museli byť nanovo zvolení aj zástupcovia školskej rady. Vymenovala navrhnutých členov a vyzvala na hlasovanie. Bolo prijaté:

Uznesenie č. IV-19/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh členov do školskej rady Základnej školy s materskou školou v Nesluši – PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Pavol Škuta a Ing. Peter Ozsvald – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje PhDr. Juraja Bosého, Martina Lisku, Ing. Petra Ozsvalda a Pavla Škutu za členov školskej rady Základnej školy s materskou školou v Nesluši.

Čas: 18 hod. 03 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Vincent Nemček, Mgr. Ľubomír Tichý.

[18:04 – 18:15]

Prestávka.

[18:05]

Odišiel poslanec Adam Vilim.

9. Diskusia

Po prestávke zasadnutie pokračovalo diskusiou, v rámci ktorej poslanci so starostkou obce rozoberali projekt rekonštrukcie vodovodu a kamerový systém, ktorý sa bude realizovať po osadení optickej siete. Zasadnutia sa zúčastnili aj p. Janáčik so zaťom, ktorí zorganizovali za podpory obce Nesluša cyklistické preteky – Neslušským chotárom - osobne sa boli poďakovať poslancom a starostke obce za podporu a finančnú dotáciu.

[18:30]

10. Záver

Starostka Ing. Zuzana Jancová poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.