Zápisnica z I. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 26. 02. 2021

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald,
Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý.

Neprítomní poslanci: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Overovatelia zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Vincent Nemček.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej
 3. Stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce a správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 4. Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2021 – 2023
 5. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 6. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 7. Diskusia
 8. Záver

[16:30]

1. Otvorenie rokovania

I. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová. Predstavila program rokovania a prihlásili sa overovatelia zápisnice. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. I-1/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program I. zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program I. zasadnutia OZ;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Vincent Nemček.

Čas: 16 hod. 32 min.

Hlasovanie: za: 7; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

2. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová odovzdala slovo predsedovi komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej – Mgr. Ľubomírovi Tichému. Predseda komisie začal žiadosťou Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Kysuckom Novom Meste o finančný príspevok vo výške 1 000 € na nákup strojov a zariadení na výrobu medzistienok zo včelieho vosku a vybudovanie nových úľov pre rozšírenie včelstva.

Mgr. Peter Piják sa informoval, či daná organizácia nejako spropagovala obec alebo nejako viac zviditeľnila, keďže aj minulý rok im bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce.

[16:35]

Prišiel poslanec Adam Vilim.

Poslanec Vincent Nemček podotkol: "Bolo by dobré, keby do budúcna urobili pre deti v škole nejakú prednášku o včelárstve, prípadne by mohli viesť krúžok v CVČ."

Hlasovaním bolo prijaté:

Uznesenie č. I-2/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto o finančný príspevok na rok 2021 vo výške € 1 000,00 (pod. č. 2020/1347).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto o finančný príspevok na rok 2021 vo výške 200 €.

Čas: 16 hod. 36 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Mgr. Ľubomír Tichý pokračoval oznámením o zúčtovaní dotácie Združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín, kde žiadajú presunúť nevyužitú dotáciu z roku 2020 na rok 2021. Poslanci nemali výhrady voči tomuto presunu a bolo prijaté:

Uznesenie č. I-3/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vyúčtovanie (oznámenie) Združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín, so sídlom Námestie slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto o poskytnutej dotácii na "Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a inžiniersku činnosť pre stavbu: Kysucká cyklotrasa – úsek Dunajov – KNM – Žilina (Budatín)", v ktorej oznamujú, že poskytnuté finančné prostriedky na rok 2020 nevyčerpali k 31. 12. 2020, ale presunuli ich do roku 2021 (pod. č. 2021/111).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun poskytnutej finančnej dotácie na roku 2020 na rok 2021 v tej istej výške, t. j. € 1 500,00.

Čas: 16 hod. 37 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Predseda komisie uviedol žiadosť spoločnosti SVS – inžiniering, s. r. o., ktorá žiada o odkúpenie pozemku pod existujúcou čerpacou stanicou ČS N1 za sumu 1 000 € podľa znaleckého posudku.

Ing. Zuzana Jancová vysvetlila: "Na Nižnom konci je problém s tým, že tam neustále tečie fekal, často volávame na dispečing, aby si prišli situáciu riešiť. Vyzvali sme SEVAK, aby si prebrali aj ďalšie kanalizácie – a to časť Kamienková ulica a Radovka, nakoniec od toho odstúpili a teraz to nechcú, že im stačí, čo majú. Ak im to predáme, stane sa to ich vlastníctvom a nebudeme mať na nich "páku". Navrhujem, aby sa im schválil prenájom, ale nie predaj. Prenájom by bol podľa nášho platného VZN."

Mgr. Ľubomír Tichý: "Mali by sme sa držať toho, čo sme si stanovili, že obec pozemky nepredáva."

Ing. Zuzana Jancová navrhla: "aby sa im teda schváli prenájom, doteraz to užívali bez ničoho. Uvidíme ako zareagujú."

Vincent Nemček: "My sme mali na komisii tiež túto žiadosť. To sme nevedeli, že ju rieši aj komisia finančná…, my sme súhlasili s odpredajom, ale nevedeli sme, čo sme sa teraz dozvedeli…Máme nejaký stred – "ani-ani", mali by sme to teda odložiť a dohodnúť sa, čo s tým…"

Ing. Zuzana Jancová: "My musíme hlasovať za ich žiadosť to je za a). Vy hlasujete, rozhodnite sa podľa argumentov, ktoré tu odzneli! Ak im neschválime predaj, pošleme im odrazu zmluvu na prenájom a nech sa rozhodnú. Nebudeme zasa čakať, kým sa oni rozhýbu, aby si podali žiadosť o prenájom a budú to užívať bez ničoho."

Ing. Peter Ozsvald: "Každému tak dávame."

Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. I-4/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti SVS – inžiniering, s. r. o., so sídlom Oravská ul. 8557/22, Žilina, ktorá na základe mandátnej zmluvy zabezpečuje pre investora Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Žilina, majetkovoprávne usporiadanie pozemku, o odpredaj pozemku – par. č. KN-C 3221/9 v kat. úz. Nesluša o výmere 97 m2 v cene podľa znaleckého posudku vo výške € 1 000,00 (pod. č. 2020/1300).

a) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zámer prevodu obecného majetku - pozemku č. KNC 3221/9 – TTP v kat. úz. Nesluša o výmere 97m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v cene podľa znaleckého posudky vo výške € 1 000,00.

Čas: 16 hod. 41 min.

Hlasovanie: za: Vincent Nemček, Mgr. Peter Piják; proti: Pavol Škuta, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý, PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim; zdržal sa: Ing. Lenka Ondrušková neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom pozemku č. KN-C 3221/9 – TTP v kat. úz. Nesluša o výmere 97 m2. Pozemok bude využívaný na podnikateľské účely. Na pozemku sa nachádza čerpacia stanica ČS N1. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je na obdobie 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Pred ukončením nájmu je nájomca povinný požiadať o predĺženie nájmu.

Čas: 16 hod. 42 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Mgr. Ľubomír Tichý pokračoval zhrnutím toho, čo komisia ešte riešila. Zároveň upovedomil poslancov obecného zastupiteľstva, že komisia odporúča schváliť návrh programového rozpočtu.

3. Stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce a správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce

Ing. Zuzana Jancová odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce Márii Kormanovej. Hlavná kontrolórka obce Mária Kormanová prečítala svoje stanovisko k návrhu Programového rozpočtu obce Nesluša na rok 2021-2023, správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 a správu o výsledku kontroly plnenia Uznesení OZ v Nesluši č. 2021/143. Poslanci uvedené stanovisko aj správy hlavnej kontrolórky obce zobrali na vedomie:

Uznesenie č. I-5/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky
  2021 – 2023;
 2. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020;
 3. správu o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. 2021/143.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

 1. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2021 – 2023;
 2. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020;
 3. správu o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. 2021/143.

Čas: 16 hod. 48 min.

Neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

4. Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2021 – 2023

Ing. Zuzana Jancová sa opäť ujala slova. Uviedla, že pred schválením rozpočtu je potrebné najskôr schváliť prílohu k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 7/2015 o financovaní materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2021 z 10.02.2021, ktorá je súčasťou Programového rozpočtu obce Nesluša a musí sa schváliť pred samotným programovým rozpočtom obce. Spresnila ešte, že je jedná o financie, ktoré sú určené pre školy.

Hlasovaním bolo prijaté:

Uznesenie č. I-6/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 7/2015 o financovaní materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2021 z 10. 02. 2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prílohu k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 7/2015 o financovaní materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2021 podľa návrhu č. 1 z 10. 02. 2021.

Čas: 16 hod. 49 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Starostka obce sa spýtala, či má niekto nejaké pripomienky k navrhovanému programovému rozpočtu obce alebo nejaké nejasnosti… Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. I-7/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2021 – 2023 (predkladá Ing. Zuzana Jancová).

Obecné zastupiteľstvo:

 1. schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Programový rozpočet Obce Nesluša a jej rozpočtových organizácií na rok 2021 podľa predloženého návrhu č. 1 z 10. 02. 2021.
  Bežné príjmy: € 2 011 113,00.
  Kapitálové príjmy: € 501 000,00.
  Príjmové finančné operácie: € 806 194,00.
  Celkové príjmy rozpočtu: € 3 318 307,00.
  Bežné výdavky: € 1 688 329,00.
  Kapitálové výdavky: € 1 629 978,00.
  Výdavkové finančné operácie: € 0,00.
  Celkové výdavky rozpočtu: € 3 318 307,00.
 2. berie na vedomie Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2022 a 2023 podľa predloženého návrhu č. 1 z 10. 02. 2021.

Čas: 16 hod. 50 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

5. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša

Ing. Zuzana Jancová uviedla ďalší bod programu - návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša – uviedla, že je potrebné schváliť toto VZN pred tým, ako bude základná škola robiť zápis detí do prvého ročníka. Prijaté:

Uznesenie č. I-8/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša – predkladá Ing. Andrea Špiriaková.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 51 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

6. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová odovzdala slovo podpredsedovi komisie životného prostredia a územného plánovania – Vincentovi Nemčekovi. Podpredseda začal žiadosťami z komisie z 18.02.2021 - žiadosti p. Berešíkovej a p. Chovaňákovej – ohľadom miestnej komunikácie v časti obce Skokanovce.

Ing. Zuzana Jancová – uviedla návrh na zrušenie uznesenia, ktoré bolo prijaté v decembri 2020 k žiadosti p. Berešíkovej, z dôvodu nepresnosti textu. Hlasovaním bolo prijaté:

Uznesenie č. I-9/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie Uznesenia č. V-26/2020 zo 14. 12. 2020 o usporiadaní právneho vzťahu k časti parcely KNE 9655, ktorá je totožná s parcelou č. KNC 654/2 o výmere 36 m2 (miestna komunikácia v časti obce Skokanovce) a uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy v prospech obce Nesluša za cenu 1 € z dôvodu nepresnosti textu uvedeného uznesenia (predkladá komisia ÚP a ŽP pri OZ).

Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. V-26/2020 zo 14. 12. 2020 z dôvodu nepresnosti textu uvedeného uznesenia.

Čas: 16 hod. 52 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Následne boli poslanci obecného zastupiteľstva oboznámení s jednotlivými žiadosťami o odpredaj častí pozemkov v prospech Obce Nesluša a boli prijaté uznesenia:

Uznesenie č. I-10/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo stanovisko a požiadavku p. Anny Berešíkovej, bytom Nesluša 980, k predaju časti pozemku č. KN-E 9655 o výmere 36 m2 Obci Nesluša (pod. č. 2021/95).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku v kat. území Nesluša - parcela č. KN-C 654/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, ktorý bol geometrickým plánom oddelený z KN-E č. 9655 - orná pôda o výmere 200 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 10515, ktorého vlastníkom je Anna Berešíková, bytom Nesluša 980 za cenu 1 €. Poplatky súvisiace s vkladom bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 16 hod. 53 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Uznesenie č. I-11/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo udelenie súhlasu p. Márie Chovaňákovej, bytom Nesluša 442, Obci Nesluša k vysporiadaniu časti pozemku č. KN-C 651, ktorý je vedený na LV č. 9719 (pod. č. 2021/150).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku v kat. území Nesluša - parcela č. KNC 651/2 - záhrada o výmere 35 m2, ktorý bol geometrickým plánom oddelený z KNC č. 651 vedenej na liste vlastníctva č. 9719, ktorého vlastníkom je Mária Chovaňáková, bytom Nesluša 422 za cenu 1 €. Poplatky súvisiace s vkladom bude znášať Obec Nesluša.

Čas: 16 hod. 54 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Podpredseda komisie Vincent Nemček pokračoval ďalšou žiadosťou z komisie a to žiadosťou o prenájom časti obecného pozemku v centre obce na prevádzkovanie zmrzlinového stánku. Prečítal návrh uznesenia podľa odporúčania komisie.

Ing. Zuzana Jancová: "Len chcem povedať, že cez zimu mu vodu nemôžeme dať, lebo kvôli tomu, že zamŕza, tak ju odstavujeme. Možno bude riešiť TOI-TOI, lebo kanalizáciu tam nenapojí, bude to tu v centre.., no neviem je to na vás, ale myslím si, že hygiena mu to takýmto spôsobom neschváli."

Pavol Škuta: "Teraz sa tu nejaké "búdy" nastavajú?!"

Ing. Lenka Ondrušková: "Ale kde máte pri zmrzline WC?"

Pavol Škuta: "Ale pre personál musí byť zo zákona."

Mgr. Ľubomír Tichý: "To nie je náš problém! Náš problém je, či mu prenájom schválime alebo nie... zároveň je to na obdobie jedného roka, ak bude takáto situácia je otázne, či to vôbec otvorí."

Pavol Škuta: "Musel by to začať platiť od 1. marca. Mne tam vadí, že tam budú svietiť tie TOI-ky."

Ing. Lenka Ondrušková: "Keď môžu ľudia čakať na testy v rade, tak budú čakať aj na zmrzlinu."

Pavol Škuta: "Ty by si kvôli ročnému nájmu investoval 5 000 €?"

Vincent Nemček: "Je tam napísané, že si to znáša sám, tie stroje tiež bude musieť niekde umyť…"

PhDr. Juraj Bosý: "Koľko vychádza nájom na celý rok?"

Ing. Zuzana Jancová: "Neviem presne, ale tak približne okolo 200 € na rok."

Následne bolo hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. I-12/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Martina Žáka, bytom Nesluša 921 o prenájom časti pozemku KN-C 1395/1 o výmere 24 m2 v kat. úz. Nesluša, ktorý je vo vlastníctve obce (pod. č. 2020/1282).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Martina Žáka, bytom Nesluša 921 o prenájom časti obecného pozemku KN-C 1395/1 o celkovej výmere 24 m2 v kat. úz. Nesluša. Pozemok bude využívaný na podnikateľské účely. Na pozemku bude umiestnený dočasný predajný stánok s terasou, ktorý bude po ukončení nájmu odstránený. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je na obdobie 1 roka so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Dodávka služieb spojených s nájmom – predajný stánok bude napojený na obecný vodovod – vyúčtovanie vodného bude uskutočnené podľa spotreby vody odpočítanej na odbernom meradle. Odvoz a vyúčtovanie komunálneho odpadu bude zabezpečovaný v zmysle zavedeného systému zberu komunálnych odpadov v obci (nájomca bude zodpovedný za čistotu priestranstva prenajatého pozemku). Napojenie na elektrinu a kanalizáciu si zabezpečí žiadateľ.

Čas: 17 hod. 01 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Vincent Nemček uviedol ďalšiu žiadosť aj s prečítaním návrhu uznesenia s určitými podmienkami. Ing. Peter Ozsvald namietal, pretože p. Jarošovi zatienili s tou nadstavbou celú záhradu. Starostka obce uviedla, že tienenie stavebný zákon nerieši. Robia to na základe stavebného povolenia. V intraviláne sa stavby aj tak nebúrajú, ale sa dodatočne legalizujú. Taktiež uviedla, že všetky záväzky voči obci si už vyrovnali. Hlasovaním prijali:

Uznesenie č. I-13/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Tibora Ráca, bytom Nesluša 690 o prenájom pozemku č. KN-C 1890/3 o výmere 27 m2 a KN-C 1890/2 o výmere 13 m2 v kat. úz. Nesluša, ktoré boli geometrickým plánom č. 118/2020 (vyhotoveným Geokanceláriou, s. r. o.) oddelené z parcely KN-C 1890 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 100 m2, ktorý je vo vlastníctve Obce Nesluša (LV č. 1244) (pod. č. 2020/1323).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Tibora Ráca, bytom Nesluša 690, o prenájom časti obecného pozemku č. KN-C 1890 o celkovej výmere 40 m2 (podľa predloženého geometrického plánu č. 118/2020 parcely č. KN-C 1890/3 o výmere 27 m2 a č. KN-C 1890/2 o výmere 13 m2) za týchto podmienok:

 • pred podpisom nájomnej zmluvy nebude mať žiadateľ žiadne záväzky voči obci,
 • všetky poplatky a dane, ktoré obec vyrubuje, bude žiadateľ obci platiť v určených lehotách,
 • platba nájomného bude na obdobie jedného roka uhradená vopred,
 • na prenajatom pozemku môžu byť postavené ďalšie stavby len po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom a po vydaní povolenia stavebným úradom.

Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Na pozemku č. 1890/3 je zrealizovaná časť rodinného domu. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je na obdobie 10 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom.

Čas: 17 hod. 14 min.

Hlasovanie: za: 6; proti: 0; zdržal sa: Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Vincent Nemček zhrnul ešte návrhy komisie ŽP a ÚP, ktoré preberali na poslednom zasadnutí.

Slova sa ujala opäť starostka obce s návrhom na zrušenie Uznesenia č. V-4/2020 zo 14. 12. 2020 o prenájme pozemku pod garážou p. Vilima. Argumentovala tým, že dodnes neboli predložené žiadne doklady, ktoré by legalizovali uvedenú stavbu a aj faktom, že stavba je realizovaná na pozemku, ktorý je definovaný ako cesta. Miestna komunikácia ako ju poznáme dnes, nie je vo vlastníctve obce v 1/1. A. Vilim protirečil, že stavba bola schválená ešte starostom p. Ďuriašom. Doklady o tom však nemá. Starostka dala hlasovať za návrh na zrušenie uznesenia:

Uznesenie č. I-14/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zrušenie Uznesenia č. V-4/2020 zo 14. 12. 2020 o prenájme časti obecného pozemku č. KNC 173/3 o výmere 14,56 m2 pod existujúcou garážou p. A. Vilima z dôvodu nevýhodnosti tohto uznesenia pre obec. Stavba sa nachádza na miestnej komunikácií. Pozemok, kde je v súčastnosti vybudovaná miestna komunikácia, nie je vo vlastníctve obce v 1/1 (predkladá – Ing. Zuzana Jancová).

Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenia č. V-4/2020 zo 14. 12. 2020 o prenájme časti obecného pozemku č. KNC 173/3 o výmere 14,56 m2 pod existujúcou garážou p. A. Vilima z dôvodu nevýhodnosti tohto uznesenia pre obec.

Čas: 17 hod. 29 min.

Hlasovanie: za: 6; proti: 0; zdržal sa: Mgr. Peter Piják, Adam Vilim; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Ing. Zuzana Jancová požiadala poslancov o schválenie žiadosti spoločnosti EURO-KP, s. r. o. o predĺženie termínu podpisu kúpnej zmluvy nehnuteľnosti – "Horná škola" z dôvodu "kovidovej" situácie. Hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. I-15/2021

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť spoločnosti EURO-KP, s. r. o. so sídlom Krivá 2, Bratislava o predĺženie termínu podpisu kúpnej zmluvy nehnuteľnosti – "Horná škola" z dôvodu momentálnej "kovidovej" situácie, ktorá má vplyv aj na prácu a získanie informácií z verejnej správy (financovanie cez "europrojekty") (pod. č. 2021/65).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti EURO-KP, s. r. o. so sídlom Krivá 2, Bratislava o predĺženie termínu podpisu kúpnej zmluvy nehnuteľnosti – "Horná škola". K podpísaniu kúpnej zmluvy dôjde podľa možností kupujúceho, najneskôr však do 31. 12. 2021.

Čas: 17 hod. 31 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

7. Diskusia

V rámci diskusie sa starostka obce rozhovorila o projektoch a posunoch, ktoré sa v rámci nich podarili. Hlavne teda, čo sa týka projektov – vodovod, úpravovňa vody.

[17:39]

Odišla poslankyňa Ing. Lenka Ondrušková.

Diskusia pokračovala o tom, ako to vyzerá s optikou v obci. Taktiež sa hovorilo aj umiestnení Alzaboxov v centre obce, ale aj o návrhu z komisie, či by nebolo vhodné poskytnúť starším a sociálne slabším občanom pomoc zakúpením respirátorov.

[17:45]

8. Záver

Starostka Ing. Zuzana Jancová poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.