Zápisnica z V. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 14. 12. 2020

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomní poslanci: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Overovatelia zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Ing. Ján Vojtek.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Rozpočtové opatrenia
 3. Návrh dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016
 4. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti Rozpočtové opatrenie
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
 7. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
 8. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej a pridelené žiadosti o dotáciu
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Bajk Relax Kysuce, o. z.
 10. Voľba prísediaceho Okresného súdu v Žiline
 11. Diskusia
 12. Záver

[16:00]

1. Otvorenie rokovania

V. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová. Predstavila program zasadnutia s tým, že navrhla jeho rozšírenie o dva body – za bod 10. sa pridá bod 11. Mimoriadne odmeny poslancov OZ a bod 12. Žiadosť p. Berešíkovej, ktorá ponúkla obci časť parcely, ktorá zasahuje do miestnej komunikácie. Poslanci súhlasili s rozšírením programu o tieto dva body. Prihlásili sa overovatelia zápisnice. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. V-1/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. program V. zasadnutia OZ,
 2. voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje:

 1. program V. zasadnutia OZ s tým, že za bod 10. pôjde ešte bod 11. Mimoriadne odmeny poslancov OZ a bod 12. Kúpno-predajná zmluva na odkúpenie miestnej komunikácie od p. Berešíkovej;
 2. overovateľov zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Ing. Ján Vojtek.

Čas: 16 hod. 07 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

2. Rozpočtové opatrenia

Ing. Zuzana Jancová vysvetlila prítomným poslancov dôvody rozpočtového opatrenia – vychádzala z dôvodovej správy, ktorá bola zverejnená spolu s rozpočtovým opatrením na web-stránke obce, t. j. úprava rozpočtu pri ZŠ, získali sme odmeny pre zamestnancov v DOS – to boli plusy – potom sme museli riešiť urgentnú situáciu s výmenou katafalku v dome smútku, pretože sa pokazil a namiesto chladenia hrial… Výdavky aj príjmy sú rovnaké.

Ing. Ján Vojtek sa uistil, či sa jedná iba o presun medzi položkami.

Starostka: “Áno, jedná sa iba o presun medzi položkami, aby nám to v účtovníctve sedelo.”

Uznesenie č. V-2/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtového opatrenia č. 4-2/2020 – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4-2/2020 podľa predloženého návrhu starostky obce.

Čas: 16 hod. 11 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

3. Návrh dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016

Starotka obce prešla k ďalšiemu bodu programu – dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016. Upresnila, že sa jedná iba o úpravu cenníka – zmena je v jednej položky, nakoľko došlo k stretu s ďalším VZN o dani a bol tam výrazný rozdiel v cene a taktiež kultúrny dom sa už neprenajíma – tak sa posunuli položky. Do budúcna je plán, že sa celý cenník – komplet prerobí a zrušia sa všetky dodatky.

Mgr. Peter Piják sa pýtal, o aké sumy sa jedná. Starostka spolu s Ing. Jánom Vojtekom mu upresnili, o aké maximálne zvýšenie ide.

Uznesenie č. V-3/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení - predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení.

Čas: 16 hod. 14 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

4. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti Rozpočtové opatrenie

Ing. Zuzana Jancová odovzdala slovo Ing. Jánovi Vojtekovi. Predseda komisie životného prostredia a územného plánovania predstavil žiadosť p. Adama Vilima o prenájom, príp. odpredaj časti obecného pozemku o výmere 15 m2, na ktorej má postavenú garáž. Komisia odporučila žiadosť o prenájom schváliť na 5 rokov.

Ing. Zuzana Jancová sa spýtala, či predložil aj nejaké doklady ohľadom tejto stavby – ohlásenie k drobnej stavbe alebo povolenie. Lebo ak nič nepredložil, ideme legalizovať čiernu stavbu. A aj podľa cestného zákona – tá stavba stojí v ceste – nie je tam dodržalá vzdialenosť. A na druhej strane cesty stojí s nákladným autom – nedávno sme tam riešili poruchu na vodovode – riešili sme to aj so SEVAKOM, ale potvrdili nám, že tým, že tam neustále stojí to nákladné auto – tlačí na to potrubie, a preto sa zlomilo hrdlo. Keď už si dal žiadosť na garáž, mohol si dať aj na parkovanie nákladného auta.

Ing. Ján Vojtek uviedol, že doručil iba žiadosť a geometrický plán. Uvedená garáž má povahu drobnej stavby, komisia sa zoberala iba prenájmom tejto parcely, neriešila legálnosť alebo nelegálnosť tejto stavby.

Starostka: "Tým pádom, keby sme mu dali zmluvu, legalizujeme čiernu stavbu a je to na miestnej komunikácii."

Ing. Ján Vojtek: "Tým, že mu dáme zmluvu na prenájom podľa VZN, nemyslím si, že legalizujeme čiernu stavbu. Ak táto stavby nie je postavená legálne, môže si ju dodatočne zlegalizovať."

Starostka: "Ale stále je to v ceste, nie je tam dodržaná 6 m vzdialenosť."

Ing. Ján Vojtek "Tá nie je takmer nikde dodržaná."

Starostka: "Ja som tam bola aj dnes. Všetci viete, že má pri dome postavenú dvojgaráž, tak prečo neparkuje tam?! Tamto by sa mohlo zbúrať. Je to tam nebezpečné, šmýka sa tam… pre mňa je to ako prekážka. Už sme niekoľkokrát riešili, že sme nedali povolenie na parkovanie, pretože nebola dodržaná vzdialenosť a tam tiež nie je. A tá stavba už je v takom stave, ale na dožitie…"

Pavol Škuta: "Je pravda, že poslanec by mal ísť príkladom – či je to šachta, poplatky…"

Ing. Ján Vojtek: "Bavíme sa o pozemku, nie o stavbe…"

Uznesenie č. V-4/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Adama Vilima, bytom Nesluša č. 834, o prenájom pozemku s parcelným číslom KNC 173/9 o výmere 15 m2 v kat. ú. Nesluša, na ktorom má postavenú garáž, prípadne o odkúpenie tohto pozemku – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania (pod. č. 2020/1221).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Adama Vilima, bytom Nesluša č. 834, o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 173/3 o výmere 14,56 m2 pod existujúcou garážou, ktorý je v predloženom náčrte označený číslom 173/9. Nájomca je povinný v prípade, že by Obec Nesluša mala stavebný alebo iný zámer na uvedenom pozemku, stavbu na svoje náklady neodkladne odstrániť. Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom.

Čas: 16 hod. 21 min.

Hlasovanie: za: 6; proti: 0; zdržal sa: Pavol Škuta, PhD. Juraj Bosý; neprítomní: Martin Lisko, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim.

[16:21]

Prišiel Mgr. Ľubomír Tichý.

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ing. Ján Vojtek prešiel k návrhom VZN z komisie. Prvé jedná o poplatku za odpad. Neprišli žiadne pripomienky k tomuto VZN. Dôvodom na zmenu tohto VZN je zosúladenie s legistatívou a zmena výšky poplatku tak, aby odrážal náklady na odvoz a spracovanie odpadu. Dohodli sme sa na sume 20 €/osoba, aj keď tam nie je zahrnuté úplne všetko. Nechceli sme ten poplatok rapídne navýšiť. V budúcom roku budeme musieť tento poplatok ešte zvýšiť.

Uznesenie č. V-5/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čas: 16 hod. 24 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom

Ing. Ján Vojtek: "Druhý návrh VZN je o nakladaní s odpadom. Jedná sa o zmenu zberu plastov, ktoré sa budú musieť nosiť k stojiskám na separovaný zber." Spýtal sa, či by nebolo teda lepšie dať tam žlté kontajnery na plasty a nedávať to do vriec.

Starostka: "To by sa rýchlo zaplnilo. Každý dostane vrecia, a ak to majú aj ďaleko, môžu to nechať na konci uličky a T+T si to zoberie odtiaľ. Ako napr. U Adamkov."

Ing. Ján Vojtek: "Teraz sa to prvýkrát zbieralo od stojísk a bolo to po dedine 3 dni."

Starostka: "Áno, lebo to tam dali už v pondelok a zbierať to prišli v stredu. Oni chodia vždy v stredu. My sme to dva dni zbierali – jeden deň sme pozbierali ¾ dediny a druhý deň zvyšok a ešte to, čo prihodili."

Ing. Ján Vojtek: "Tie vrecia sa mi zdajú byť už trochu zastaralé. Našou úlohou je motivovať ľudí k separácií, aj keď mi je jasné, že tých, ktorí boli naučení celý život “hodiť veci do potoka”, nenaučíme za mesiac triediť."

Ing. Peter Ozsvald: "Aj dole na priehrade je toho veľa – všade samé plasty."

Ing. Zuzana Jancová: "Ale “má prísť” aj zálohovanie plastových fliaš, uvidíme ako to bude – potom by sme to zosúladili s legistatívou."

Ing. Ján Vojtek: "Čo sa týka zberu z osád, dohodli sme sa aj vedením obce, že tu pri obecnom úrade budú dve smetné nádoby s objemom 1100 l, kde ho budú môcť odovzdať."

Uznesenie č. V-6/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom – predkladá komisia životného prostredia a územného plánovania.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 33 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

7.  Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

Starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce – Márii Kormanovej. Kontrolórka obce prečítala správu o výsedku kontroly plnenia uznesení a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.

Uznesenie č. V-7/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a) správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ č. 2020/1299; b) návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na I. polrok 2021 – predkladá hlavná kontrolórka obce Mária Kormanová.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a) správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ č. 2020/1299. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje b) plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na I. polrok 2021.

Čas: 16 hod. 36 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

8. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej a pridelené žiadosti o dotáciu

Starostka odovzdala slovo Mgr. Ľubomírovi Tichému. Postupne predstavil jednotlivé žiadosti o dotácie.

Prvá žiadosť bola CVČ z Kysuckého Nového Mesta o dotáciu na deti z našej obce, ktoré navštevujú CVČ v Kysuckom Novom Mesto.

Uznesenie č. V-8/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, o dotáciu na rok 2021 vo výške 88 % z príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003 Z. z. (pod. č. 2020/1122).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, o dotáciu na rok 2021 vo výške 88 % z príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003 Z. z.

Čas: 16 hod. 37 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ďalšia žiadosť bola o dotáciu pre Červený kríž, miestny spolok Nesluša – komisia navrhla 500 € na administratívny chod spolku a 10 € pre každého aktívneho darcu za každý odber, ktorý je členom miestneho spolku.

Ing. Ján Vojtek: "Tá suma 500 € na administratívny chod ma zarazila."

Starostka: "Je tu Majka – ona ich môže usmerniť, čo tam môžu a nemôžu si dať. Bude to viac-menej na nejaké tie pozvánky, kancelársky papier… Ak minú 100 €, tak budú mať 100 €, ostatné vrátia."

Vincent Nemček: "Toto bude ďalší spolok, ktorý tu čoskoro skončí. Tie baby vôbec nehľadajú novú krv…"

Ing. Ján Vojtek: "Koľkokrát chodia darovať krv – 3x? Tak keď ich pôjde 30 x 3 = 120; 120 x 10 = 1200 € + 500 € = 1 700 €. Pýtali 1 500 €."

Starostka: "Predtým to bolo tak, že si mohli vyúčtovať 5 € stravné. Mali doniesť zoznam. K Tonovi na obed chodili aj tí, ktorí na odbere ani neboli."

Mgr. Ľubomír Tichý: "Veď to práve bude motivácia pre ľudí, aby išli darovať krv."

Ing. Ján Vojtek: "Aby sa z tých 10 € nestalo niečo, čo nechceme, že tu začnú ľudia chodiť a pýtať peniaze."

Starostka: "Práve preto by to bolo viazané na to, aby to bol darca, ktorý je členom miestneho spolku."

Vincent Nemček: "Tu ale vôbec nešlo o to, aby sme im vyplácali nejakých 10 €, tu išlo o to, aby sa stretli, porozprávali…"

Starostka: "Ale veď im nikto nebráni, aby sa stretali – môžu si z tých peňazí urobiť posedenie…. Možno tam niekto nebude chcieť ísť, tak si zoberie peniaze…"

Uznesenie č. V-9/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Červeného kríža, miestny spolok Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 500 € (pod. č. 2020/1047).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Červeného kríža, miestny spolok Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 500 €, ktoré budú slúžiť na administratívny chod spolku + vyplatenie jednorázového príspevku vo výške 10 € za každý odber každého darcu, ktorý je členom Červeného kríža, miestny spolok Nesluša.

Čas: 16 hod. 49 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ďalšia žiadosť o dotáciu – OZ Priatelia Kysúc – komisia ani poslanci nemali k žiadosti výhrady.

Uznesenie č. V-10/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Priatelia Kysúc, so sídlom Hutyrovce č. 554, Nesluša, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 300 € (pod. č. 2020/1060).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Priatelia Kysúc, so sídlom Hutyrovce č. 554, Nesluša, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 300 €.

Čas: 16 hod. 50 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Žiadosť o dotáciu Jednoty dôchodcov Slovenska – komisia odporučila schváli dotáciu ako minulý rok – vo výške 1 000 €.

Starostka dala priamo hlasovať za sumu 1 000 €, ktorú odporúčala komisia.

Uznesenie č. V-11/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 500 € (pod. č. 2020/1045).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 000 €, za rovnakých podmienok ako v minulom roku, ktoré budú upravené v zmluve.

Čas: 16 hod. 51 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH žiadala dotáciu vo výške 1 500 €. Komisia odporučila schváliť vo výške takej ako minulý rok, t. j. 1 000 €. Aj za takých istých podmienok ako minulý rok.

Starostka dala priamo hlasovať za odporúčanie komisie.

Uznesenie č. V-12/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 500 € (pod. č. 2020/1028).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Spojenej organizácie SZŤP a ZPCCH v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 000 €, za rovnakých podmienok ako v minulom roku, ktoré budú upravené v zmluve.

Čas: 16 hod. 52 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Starostka obce upozornila predsedu komisie, aby v budúcnosti prihliadali pri posudzovaní žiadosti o dotácie na to, kto ako plní podmienky dané v zmluve a pomáha v obci, príp. organizuje podujatia pre všetkých, nie iba pre svojich členov.

Ďalšia žiadosť bola žiadosť Športového klubu Nesluša o dotáciu vo výške 5 000 €. Komisia odporučila žiadosť schváliť v plnej výške. Poslanci nemali žiadne výhrady.

Uznesenie č. V-13/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Športového klubu Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 5 000 € (pod. č. 2020/1053).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Športového klubu Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 5 000 €.

Čas: 16 hod. 54 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: Ing. Michal Kloták; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Mgr. Ľubomír Tichý: "Žiadosť o dotáciu Škola vzpierania Kysucké Nové Mesto. Komisia žiadosť prehodnocovala a navrhuje schváliť polovicu z požadovanej sumy."

Starostka dala hlasovať za návrh komisie – t. j. dotácia vo výške 750 €.

Uznesenie č. V-14/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Školy vzpierania KNM, so sídlom Neslušská cesta 681, Kysucké Nové Mesto, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 500 € na nákup tréningového náradia a oblečenia (pod. č. 2020/1069).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Školy vzpierania KNM, so sídlom Neslušská cesta 681, Kysucké Nové Mesto, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 750 € na nákup tréningového náradia a oblečenia.

Čas: 16 hod. 55 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: Mgr. Peter Piják; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ďalšou žiadosťou bola žiadosť o dotáciu Šachového klubu Mladosť Nesluša vo výške 1 200 €. Predseda komisie uviedol odporúčanie komisie – schváliť dotáciu vo výške 500 € na súťaže v 4. lige, 300 € na súťaže v 5. lige a 200 €, ak budú ochotní pripraviť a viesť šachový krúžok pre deti v CVČ Nesluša.

Starostka navrhla, aby sa im dalo 500 € na 4. a 5. ligu – tak ako mali minulý rok a ďalších 500 € na prípavu krúžku pre deti v CVČ, lebo 200 € nie je žiadna motivácia. Za 200 € to robiť nebudú.

Ing. Michal Kloták: "Ale teraz už nemôžu robiť krúžok."

Starostka: "Ale od januára môžu – druhý polrok. Minulý rok sa im ponížila dotácia, na základe ich skutočný nákladov, lebo si účtovali veci, ktoré tam nemali byť – cesťáky, tlačiareň..."

Uznesenie č. V-15/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 1 200 € (pod. č. 2020/1055).

a) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na súťažnú činnosť v šachu v 4. lige vo výške 500 €, v 5. lige vo výške 300 € a 200 € ak budú ochotní pripraviť a viesť šachový krúžok aj pre deti v Centre voľného času v Nesluši.

Čas: 17 hod. 01 min.

Hlasovanie: za: PhDr. Juraj Bosý, Mgr. Peter Piják, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček; proti: Ing. Ján Vojtek, Pavol Škuta; zdržal sa: Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Peter Ozsvald; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na súťažnú činnosť v šachu vo výške 500 €, za rovnakých podmienok ako v minulom roku, ktoré budú upravené v zmluve. A ďalších 500 €, ak budú ochotní pripraviť a viesť šachový krúžok aj pre deti v Centre voľného času v Nesluši.

Čas: 17 hod. 01 min.

Hlasovanie: za: Ing. Ján Vojtek, Mgr. Peter Piják, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý, Pavol Škuta; proti: 0; zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Mgr. Ľubomír Tichý uviedol žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša. Prvá žiadosť DHZ bola na opravu V3S vo výške 1000 €. Komisia neodporučila žiadosť schváliť, pretože je sa jedná o majetok obce, ktorý bude opravovaný z rozpočtu obce, ale nie formou dotácie tretej osobe.

Uznesenie č. V-16/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša, so sídlom Nesluša č. 978, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na opravu V3S vo výške 1 000€ (pod. č. 2020/1090).

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša, so sídlom Nesluša č. 978, o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na opravu V3S vo výške 1 000€, nakoľko V3S je majetkom obce a jej údržba bude hradená z rozpočtu obce, ale nie formou dotácie inej osobe.

Čas: 17 hod. 02 min.

Hlasovanie: za: 0; proti: 0; zdržal sa: 9; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Druhá žiadosť DHZ na hasičské súťaže v roku 2021 vo výške 1420 €. Komisia odporúča schváliť túto dotáciu v plnej výške s tým, že adekvátna časť pôjde na súťaže pre deti.

Starostka: "Čo je adekvátna časť? Teraz nemajú deti krúžok v CVČ, nebudú mať súťaže… Treba tam presne stanoviť – koľko."

PhDr. Juraj Bosý: "50 % na 50 %."

Starostka: "Dajte 60 a 40 %."

Mgr. Ľubomír Tichý: "Tak som chcel navrhnúť."

Uznesenie č. V-17/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na akciu – Hasičské súťaže v roku 2021 vo výške 1 420 € (pod. č. 2020/1064).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na akciu – Hasičské súťaže v roku 2021 vo výške 1 420 € s tým, že adekvátna časť dotácie, minimálne 40 %, pôjde na súťaže pre deti.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Tretia žiadosť DHZ v Nesluši o dotáciu na 5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši vo výške 1 150 €. Predseda komisie uviedol, že komisia odporúča dotáciu schváliť v plnej výške. Následne starostka poprosila Mgr. Ľubomíra Tichého, aby prečítal náklady a odôvodnenie týchto nákladov v žiadosti DHZ.

Starostka: "Niektoré veci by si mohli urobiť aj vo vlastnej réžii."

Uznesenie č. V-18/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na akciu – 5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši vo výške 1 150 € (pod. č. 2020/1063).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na akciu – 5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši vo výške 1 150 €.

Čas: 17 hod. 10 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Mgr. Ľubomír Tichý prešiel k žiadostiam OZ Kultúra v Nesluši. Jedná sa o žiadosť na zorganizovanie akcie – letné kino vo výške 150 €. Komisia odporúčala dotáciu schváliť v plnej výške, poslanci nemali namietky.

Uznesenie č. V-19/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 150 € na akciu Letné kino (pod. č. 2020/1057).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 150 € na akciu Letné kino.

Čas: 17 hod. 11 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: Mgr. Peter Piják; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Druhá žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu vo výške 2 500 € na akciu Rocknes 2021. Komisia odporúčala schváliť dotáciu v plnej výške, poslanci nemali výhrady voči žiadosti.

Uznesenie č. V-20/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 2 500 € na akciu Rocknes 2021 (pod. č. 2020/1058).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 2 500 € na akciu Rocknes 2021 s tým, že uvedená akcia bude spojená s inou kultúrnou akciou obce.

Čas: 17 hod. 12 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: Mgr. Peter Piják; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Mgr. Ľubomír Tichý prešiel k poslednej žiadosti o dotáciu – jedná sa o žiadosť p. Anny Kyselovej o dotáciu na vydanie knižky Staršidielko Bubulík a kraj sveta vo výške 1000 €. Komisia neodporúčala dotáciu schváliť. Navrhuje však, aby sa p. Kyselovej schválil preddavok na nákup tejto knižnej publikácie vo výške 924 €, čo predstavuje – 300 ks kníh.

Starostka: "Telefonovali sme dnes s ňou – p. Kyselová nesúhlasila s touto možnosťou. A čo sa týka tých knižiek, ktoré sme tu mali – tento rok sme rozdali posledné – boli tu asi sedem rokov. A v sklade máme ešte dosť tých zelených kníh."

Mgr. Ľubomír Tichý: "Chceli sme podať pomocnú ruku."

Ing. Ján Vojtek: "Ja by som navrhol, aby sme jej dali dotáciu – možno nie tých 1000 €, ale napr. 500 € s tým, že by urobila pre deti nejakú besedu alebo čítanie pre deti v škole, škôlke… keď dávame iným do zmlúv, že majú urobiť niečo pre obec, tak keby takto čítala…"

Starostka: "Tak to môžeme schváliť tak, ako to navrhla komisia."

Predseda prečítal návrh uznesenia a následne bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č. V-21/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Kyselovej, bytom Nesluša č. 509 o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na vydanie knihy Strašidielko Bubulík a kraj sveta vo výške 1 000 €. (pod. č. 2020/1138)
a) Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Anny Kyselovej, bytom Nesluša č. 509 o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 na vydanie knihy Strašidielko Bubulík a kraj sveta vo výške 1 000 €.

Čas: 17 hod. 18 min.

Hlasovanie: za: 0; proti: PhD. Juraj Bosý, Pavol Škuta, Vincent Nemček; zdržal sa: 6; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preddavok vo výške 924 € na nákup knižnej publikácie Strašidielko Bubulík a kraj sveta pre obec Nesluša v počte 300 ks, ktorý bude vyplatený autorke Anne Kyselovej, bytom Nesluša č. 509, na základe uzatvorenej písomnej zmluvy.

Čas: 17 hod. 18 min.

Hlasovanie: za: 7; proti: Ing. Ján Vojtek; zdržal sa: Vincent Nemček; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

[17:20 – 17:30] Prestávka

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Bajk Relax Kysuce, o. z.

Starostka oboznámila poslancov, ktorí neboli na stretnutí so žiadosťou o dotáciu, ktorá prišla po zasadnutí komisie. Ide o žiadosť OZ BAJK RELAX KYSUCE, ktoré žiada o dotáciu z rozpočtu obce na zorganizovanie akcie – Neslušský MTB maratón vo výške 6000 €.

Starostka: "Je to niečo podobné ako sa organizuje v Snežnici. Podľa toho plánu, ktorý predložili – ide o dráhu, ktorá vedie cez rôzne katastre, u nás v obci je to iba časť. Mohli by osloviť aj ostatné obce. Pýtala som sa starostu v Snežnici, tam je už 15. ročník, že koľko prispieva obec na túto akciu – a platia im iba záchrannú službu – t. j. cca 800 €."

Ing. Peter Ozsvald: "A Nesluša bude mať s tým, čo spoločné?"

Starostka: "Bude tu štart a cieľ."

Pavol Škuta: "Obec bude zviditeľnená, chcú dať bilbordy aj po meste… ja osobne som za túto akciu. Chomút už nie je, konečne by sa vrátila nejaká väčšia akcia."

Ing. Ján Vojtek: "Možno by bolo lepšie Rocknes spojiť s týmto ako s dňom obce. Ako pokračovanie "párty" po súťaži."

Starostka dala hlasovať za žiadosť 6 000 €.

Uznesenie č. V-22/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ BAJK RELAX KYSUCE o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 6 000 € na zorganizovanie akcie – Neslušský MTB maratón (pod. č. 2020/1206).

a) Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť OZ BAJK RELAX KYSUCE o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 6 000 € na zorganizovanie akcie – Neslušský MTB maratón.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie: za: 0; proti: 0; zdržal sa: 9; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Mgr. Peter Piják: "Ide o aké občianské združenie?"

Starostka: "Prečítala názov OZ."

Mgr. Peter Piják: "Také neexistuje."

Starostka: "Zmluva sa uzatvorí s existujúcim."

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ BAJK RELAX KYSUCE o dotáciu z rozpočtu obce Nesluša na rok 2021 vo výške 3 000 € na zorganizovanie akcie – Neslušský MTB maratón s tým, že žiadateľ doplní svoju žiadosť o predpísané doklady podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nesluša.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

10. Voľba prísediaceho Okresného súdu v Žiline

Starostka: "Z okresného súdu prišla žiadosť, aby sme schválili prísediaceho Okresného súdu v Žiline na nové obdobie 2021-2024. Poslali sme tam návrh na Janka Vojteka, oni nám ho odobrili."

Vincent Nemček: "Na základe, akého výberového konania?"

Starostka: "V minulosti sme nemali nikoho, kto by toto chcel robiť. Ja si pamätám, že sa prihlásil bývalý hlavný kontrolór, ale keď zistil, že je to ekonomicky nevýhodne, tak sa toho vzdal. A Janko Vojtek, vtedy ešte nebol poslancom, ale iba členom komisie – spomenul, že by do toho išiel. Na základe toho sme ho oslovili. Súhlasil, vyžiadali sme si na neho posudok zo súdu. Medzitým sa aj Jurko ozval, že aj on by išiel... Tak môžeme ho zvoliť za náhradníka."

Uznesenie č. V-23/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Okresného súdu v Žiline o voľbu prísediaceho Okresného súdu v Žiline v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2024. Navrhnutý kandidát Ing. Ján Vojtek, bytom Nesluša č. 214 (pod. č. 2020/1162).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Ing. Jána Vojteka, bytom Nesluša č. 214, za prísediaceho Okresného súdu v Žiline v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2024.

Čas: 17 hod. 38 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: Ing. Ján Vojtek; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Vincent Nemček: "Keby som o tom vedel, aj ja by som do toho išiel."

PhDr. Juraj Bosý: "Tak to nie je o peniazoch – tam je možno 2,50 € za sedenie."

Ing. Ján Vojtek: "2,50 alebo 5 € maximálne."

Starostka dala hlasovať o náhradníkovi na prísediaceho Okresného súdu v Žiline.

Uznesenie č. V-24/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky obce na náhradníka prísediaceho Okresného súdu v Žiline v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2024 – navrhnutý kandidát PhDr. Juraj Bosý.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje PhDr. Juraja Bosého, bytom Nesluša č. 1207, za náhradníka prísediaceho Okresného súdu v Žiline v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2024.

Čas: 17 hod. 40 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

11. Mimoriadne odmeny poslancov OZ

Starostka prešla k ďalšiemu bodu – mimoriadne odmeny.

Starostka: "Ing. Ján Vojtek dal jeden návrh, ja som dala druhý, môžete dať ďalší… Janko dal návrh na odmenu pre PhDr. Juraja Bosého, ja navrhujem pre každého 250 € a 500 € pre tých, ktorí robili VZN – t. j. Ing. Ján Vojtek, PhDr. Juraj Bosý a Ing. Michal Kloták."

Vincent Nemček: "Ja mám pripomienku, že by bolo dobré zakomponovať tam aj Janku Škutovú a Aďu Šímovú."

Starostka: "Oni to majú v rámci platu. Teraz sa jedná o odmeňovanie poslancov. Je to rozhodovanie o Vás."

Pavol Škuta: "Neviem, poslanci by mali ísť príkladom… či už je to šachta, žumpa… čokoľvek…"

Mgr. Peter Piják: "Skúsme rozdeliť hlasovanie, mimoriadne – 500 € pre tých, ktorí robili VZN a pre všetkých 250 €. 250 € je veľa."

PhDr. Juraj Bosý: "Dobre 500 € pre tých, ktorí pripravovali VZN, 250 € pre tých, ktorí chodia poctivo na všetky zasadnutia, vrátane neformálnych. Ten, kto bol na všetkých 250 € a kto nebol 0 €."

Pavol Škuta: "Je na každom, ako sa rozhodne, môže sa odmeny vzdať."

Ing. Lenka Ondrušková: "Dajte to podľa dochádzky, tak to bude spravodlivé."

Uznesenie č. V-25/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na mimoriadne odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 500 € pre poslancov, ktorí pripravovali VZN obce – konkrétne – PhDr. Juraj Bosý, Ing. Ján Vojtek a Ing. Michal Kloták a ostatným poslancom vo výške 250 € – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadnu odmenu poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 500 € pre poslancov, ktorí pripravovali VZN obce – konkrétne – PhDr. Juraj Bosý, Ing. Ján Vojtek a Ing. Michal Kloták a ostatným poslancom vo výške 250 €.

Čas: 17 hod. 51 min.

Hlasovanie: za: 7; proti: 0; zdržal sa: Ing. Michal Kloták, Mgr. Peter Piják; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

12. Kúpno-predajná zmluva na odkúpenie miestnej komunikácie od p. Berešíkovej

Starostka: "Prišli sme na to, že časť miestnej komunikácie v časti obce Skokanovce je vo vlastníctve p. Berešíkovej. Následne prečítala jej žiadosť o usporiadanie právneho vzťahu k tejto časti miestnej komunikácie."

Ing. Ján Vojtek: "Geometrák je tam nejaký?"

Starostka: "Je to už v céčkovom stave, tak geometrák tam už musel byť."

Uznesenie č. V-26/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Berešíkovej, bytom Nesluša č. 980, o usporiadanie právneho vzťahu k časti parcely KNE 9655, ktorá je totožná s parcelou č. KNC 654/2 o výmere 36 m2 (miestna komunikácia v časti obce Skokanovce) a uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy v prospech obce Nesluša (pod. č. 2020/1417).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Anny Berešíkovej, bytom Nesluša č. 980, o usporiadanie právneho vzťahu k časti parcely KNE 9655, ktorá je totožná s parcelou č. KNC 654/2 o výmere 36 m2 (miestna komunikácia v časti obce Skokanovce) a uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy v prospech obce Nesluša za cenu 1 €.

Čas: 17 hod. 56 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

[17:57]

Odišiel poslanec Mgr. Ľubomír Tichý.

13. Diskusia

OZ pokračovalo ešte diskusiou. Starostka hovorila o projektoch, ktoré momentálne robí – hlavne, čo sa týka rekonštrukcie vodovodu, vodojemov…. Spomenula tiež poruchy, ktoré musela obec riešiť na vodovode...

Poslanci sa pýtali aj na pokračovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia a rozhlasu, ako ďalej s kultúrnym domom, či hornou školou….

[18:55]

14. Záver

Starostka poďakovala za účasť a ukončila V. zasadnutie OZ.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.