Zápisnica zo IV. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 14. 09. 2020

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek.

Neprítomní poslanci: Martin Lisko, Adam Vilim.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Overovatelia zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. Ing. Peter Ozsvald.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Zlúčenie materskej školy, základnej školy a CVČ
 3. Voľba člena do školskej rady CVČ
 4. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o trhových miestach a trhovom poriadku na území obce Nesluša
 5. Rozpočtové opatrenie
 6. Výber audítora na účtovný rok 2020
 7. Finančné pohľadávky – návratná výpomoc 2005 - 2010
 8. Štandardy kvality sociálnych služieb
 9. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 10. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 11. Zámer "Horná škola"
 12. Diskusia
 13. Záver

[15:00]

1. Otvorenie rokovania

IV. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová. Predstavila program zasadnutia. Poslanci nemali žiadne pripomienky ani výhrady proti uvedenému programu. Následne sa prihlásili overovatelia zápisnice a bolo prijaté:

Uznesenie č. IV-1/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program IV. zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek, 2. Ing. Peter Ozsvald;
 2. program IV. zasadnutia OZ.

Čas: 15 hod. 03 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

2. Zlúčenie materskej školy, základnej školy a CVČ

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová predstavila svoj návrh na zlúčenie materskej škola so základnou školou a následne aj s centrom voľného času. Materskú školu v Nesluši dočasne vedie poverená riaditeľka Mgr. Martina Ďurinová a do centra voľného času sa na pozíciu riaditeľa nikto neprihlásil. Uviedla tiež, že by bolo najlepšie, keby celý školský komplex mal jedného pána. Poslanci nemali pripomienky k tomuto návrhu a hlasovaním prijali:

Uznesenie č. IV-2/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na zlúčenie Materskej školy, Základnej školy a Centra voľného času v Nesluši – predkladá Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Obecné zastupitestvo schvaľuje podľa § 17 ods. 1 pís. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 1. spojenie základnej školy s materskou školou do jednej právnickej osoby,
 2. spojenie základnej školy s materskou školou a centra voľného času do jednej právnickej osoby.

Čas: 15 hod. 07 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

3. Voľba člena do školskej rady CVČ

Ing. Zuzana Jancová pokračovala v programe zasadnutia voľbou nového člena do školskej rady Centra voľného času v Nesluši. Navrhla Mgr. Petra Pijáka. Poslanci nemali výhrady voči tomuto návrhu a hlasovaním prijali:

Uznesenie č. IV-3/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo voľbu nového člena do školskej rady Centra voľného času v Nesluši – predkladá Ing. Zuzana Jancová. Navrhnutý je Mgr. Peter Piják.

Obecné zastupitestvo schvaľuje Mgr. Petra Pijáka za nového člena školskej rady Centra voľného času v Nesluši.

Čas: 15 hod. 08 min.

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: Mgr. Peter Piják; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

4. Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o trhových miestach a trhovom poriadku na území obce Nesluša

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová uviedla ďalší bod programu – návrh č. 1 Všeobecne zázäzného nariadenia obce o trhových miestach a trhovom poriadku na územní Obce Nesluša, ktorý vypracovala Ing. Andrea Šímová. Pripomenula tiež, že tento návrh Všeobecne záväzného nariadenia mali poslanci aj na komisii a spýtala sa ich, či majú k predloženému návrh nejaké pripomienky. Mgr. Ľubomír Tichý sa pýtal ako a kde konkrétne je uvedené v navrhovanom VZN predajné miesto, nakoľko ho pred zasadnutím OZ zastavila pani, ktorá pravidelne predáva svoj tovar v centre obce. Po ujasnení pripomienky bolo následne prijaté:

Uznesenie č. IV-4/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o trhových miestach a trhovom poriadku na území Obce Nesluša – predkladá Ing. Andrea Šímová.

Obecné zastupitestvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia o trhových miestach a trhovom poriadku na území Obce Nesluša č. 1/2020.

Čas: 15 hod. 11 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

5. Rozpočtové opatrenie

Ing. Zuzana Jancová predložila návrh rozpočtového opatrenia č. 3-2/2020, poslancom objasnila dôvody tohto opatrenia a zámer so vzniknutou rezervou. Poslanci hlasovaním prijali nasledovné:

Uznesenie č. IV-5/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtového opatrenia č. 3-2/2020 – Zníženie príjmov o 50 122 €, zníženie výdavkov o 147 160 €, vytvorenie rozpočtovej rezervy vo výške 97 038 € - predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupitestvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3-2/2020 podľa predloženého návrhu starostky obce.

Čas: 15 hod. 13 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

6. Výber audítora na účtovný rok 2020

Starostka obce pokračovala návrhom audítora na účtovný rok 2020. Spomenula, že s uvedeným audítorom obec spolupracuje už dlhšie a je s ním spokojná aj po odbornej aj finančnej stránke. Pripomenula poslancom, že môžu aj oni prísť s návrhom na audítora a predložiť svoj návrh, ak majú nejaké výhrady voči tejto spoločnosti. Hlasovaním prijali:

Uznesenie č. IV-6/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na audítora Obce Nesluša na účtovný rok 2020 – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupitestvo schvaľuje výber audítora Obce Nesluša na účtovný rok 2020: BPS Audit, s. r. o., audítorska spoločnosť, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO: 51985373, č. licencie UDVA 406; audítor: Mgr. Peter Šebest, č. licencie SKAU 960.

Čas: 15 hod. 16 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

7. Finančné pohľadávky – návratná výpomoc 2005 - 2010

Ďalší bod programu bol návrh na odpísanie nesplatených nevymožiteľných finančných pohľadávok na odporúčanie audítora, ktorý predložila starostka Ing. Zuzana Jancová. Uviedla, že sa jedná o pohľadávky ešte z rokov 2005 - 2010, ktorých suma činí dohromady € 4 071,01. Poslanci následne hlasovaním prijali:

Uznesenie č. IV-7/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na odpísanie nesplatených nevymožiteľných finančných pohľadávok – návratnú výpomoc 2005 - 2010 na odporúčanie audítora – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupitestvo schvaľuje odpis nesplatených nevymožiteľných pohľadávok OFO2005/1 až OFO2010/7 na účte 277-01 Poskytnuté finančné výpomoci FO podľa predloženého zoznamu v celkovej sume € 4 071,01.

Čas: 15 hod. 18 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

8. Štandardy kvality sociálnych služieb

Ing. Zuzana Jancová uviedla bod programu č. 8 – štandardy kvality sociálnych služieb. Pripomenula, že sa musia každoročne schvaľovať. Poslanci jednohlasne prijali:

Uznesenie č. IV-8/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo štandardy kvality sociálnych služieb – predkladá Bc. Jaroslava Žideková.

Obecné zastupitestvo schvaľuje štandardy kvality sociálnych služieb podľa predloženého návrhu.

Čas: 15 hod. 19 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

9. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce

Starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce Márii Kormanovej, ktorá prečítala pripravenú správu o kontrole podľa schváleného plánu kontról. Správy hlavnej kontrolórky zobrali poslanci na vedomie:

Uznesenie č. IV-9/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo prerokovalo správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/1024, 2020/1043 - predkladá Mária Kormanová.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/1024, 2020/1043.

Čas: 15 hod. 21 min.

Neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

10. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Ing. Zuzana Jancová poďakovala Márii Kormanovej za správy z kontroly a odovzdala slovo Ing. Jánovi Vojtekovi. Predseda komisie životného prostredia a územného plánovania začal žiadosťou Eleny Šimaljakovej, zastúpenej splnomocnenou zástupkyňou JUDr. Lenkou Špiriakovou, Ph.D., ohľadom prehodnotenia vyjadrenia Obce Nesluša. Na zasadnutie prišla v tejto veci aj pani Uličná. Poslancom vysvetlila ako sa v minulosti majitelia pozemkov v danej lokalite dohodli a rozdelili si pozemky. Ukázala im aj kópiu katastrálnej mapy a ubezpečila poslancov o snahe dedičov týchto nehnuteľností o usporiadanie majetkových vzťahov. Poslanci po diskusii prijali nasledovné odporúčanie:

Uznesenie č. IV-10/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Eleny Šimaljakovej, bytom Nesluša 867, zastúpenou splnomocnenou zástupkyňou JUDr. Lenkou Špiriakovou, Ph.D., advokátkou so sídlom J. Milca 11 Žilina – žiadosť (pod. č. 2020/1027) o prehodnotenie vyjadrenia Obce Nesluša č. 2020/163/30/925.

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke Obce Nesluša – Ing. Zuzane Jancovej, prehodnotiť pôvodné vyjadrenie.

Čas: 15 hod. 37 min.

Neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek pokračoval v správe z komisie žiadosťami o zmenu územného plánu Obce Nesluša. Nakoľko 30. júna 2020 sa začalo s doplnkom č. 1 o zmenu územné plánu obce, dohodli sa, že žiadosti po tomto termíne budú evidované a až pri následnej zmene územného plánu, čo bude najskôr v roku 2025, sa bude o nich jednotlivo rozhodovať. Poslancami bolo hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. IV-11/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. žiadosť Štefánie Židekovej, bytom Nesluša 6, o zaradenie pozemku parcela č. KNC 3172 v kat. úz. Nesluša do doplnku k územnému plánu obce Nesluša ako plochu pre výstavbu rodinného domu (pod. č. 2020/838);
 2. žiadosť Martina Jantošíka, bytom Rudinská 373, o zaradenie pozemku č. KNC 4365/7 o výmere 1108 m2 v kat. ú. Nesluša do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša ako plochu pre výstavbu rekreačnej chaty so zachovaním prvkov pôvodnej architektúry (pod. č. 2020/897);
 3. žiadosť Viktora Baculáka, bytom Litovelská 797/26, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie pozemky č. KNC 4365/6 o výmere 1108 m2 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša (pod. č. 2020/898);
 4. žiadosť Jany Sládečkovej, bytom Nesluša 713; Anny Kutnárovej, bytom Nesluša 345; Petra Ondruška, bytom Dolinský potok 662/56, Kysucké Nové Mesto; Róberta Jakubíka, bytom Budatínska Lehota 132 a Boženy Zichovej, bytom Neslušská cesta 1221, Kysucké Nové Mesto o zmenu územného plánu obce Nesluša na parcelách č. 3598/1, 3600/1, 3600/5, 3599/2, 3607, 3609 a 3599/3 v osade Majtánky o zaradenie do časti určenej na výstavbu rekreačných nehnuteľností (pod. č. 2020/944);
 5. žiadosť Petra Chovanca, bytom Nesluša 243 o rozšírenie územného plánu obce Nesluša o parcely: KNC 5291, 120, 118 a KNE 2752 v kat. ú. Nesluša (pod. č. 2020/1004).

Obecné zastupitestvo schvaľuje: Obec Nesluša 30.6.2020 uzatvorila žiadosti o zmenu územného plánu a doplnkov obce Nesluša a začala plánovanú zmenu územného plánu a doplnkov č. 1. Z tohto dôvodu žiadosti prijaté po tomto termíne budú evidované a zahrnuté do ďalšej etapy návrhu zmien a doplnkov územného plánu, ktorý bude realizovaný najskôr v roku 2025. Vlastníci, ktorí sa rozhodnú pre individuálne zmeny územného plánu, môžu požiadať obecné zastupiteľstvo o uznesenie a môžu vykonať túto zmenu na vlastné náklady po schválení zmeny územného plánu a doplnkov č. 1 obce Nesluša.

Čas: 15 hod. 40 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Predseda komisie pokračoval žiadosťou Jozefa Lisku a jeho manželky Anny o prenájom časti pozemku pri bytovom dome na súkromné účely. Nakoľko už v predchádzajúcom období mali žiadatelia v prenájme časť tohto pozemku, nemali poslanci námietky voči ich žiadosti a prijali:

Uznesenie č. IV-12/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jozefa Lisku a manželky Anny, bytom Nesluša 838 o prenájom časti  pozemku č. KNC 434/1 o rozmeroch 15,9 x 3,9 m o celkovej ploche 62,01 m2 (pod. č. 2020/967).

Obecné zastupitestvo schvaľuje žiadosť Jozefa Lisku a manželky Anny, bytom Nesluša 838 o prenájom časti pozemku č. KNC 434/1 o rozmeroch 15,9 x 3,9 m o celkovej ploche 62,01 m2, vedľa bytového domu s. č. 838 na súkromné účely. Existujúce stavby kôlne a altánku sú považované za dočasné a po ukončení nájmu sa budú musieť odstrániť. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka prenájmu je 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2021.

Čas: 15 hod. 41 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek prešiel na žiadosť p. Jaroslava Lisku, ktorý žiada o prenájom časti pozemku pri ihrisku, aby tam následne mohol umiestniť plechovú garáž, ktorú by využíval zväz holubárov. Predseda komisie spresnil, o ktorú časť pozemku obce sa jedná a následne bolo hlasovaním prijaté:

Uznesenie č. IV-13/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jaroslava Lisku, bytom Dubie 130, Kysucké Nové Mesto o umiestnenie plechovej garáže na pozemku vo vlastníctve obce (pod. č. 2020/815).

Obecné zastupitestvo schvaľuje žiadosť Jaroslava Lisku, bytom Dubie 130, Kysucké Nové Mesto o umiestnenie plechovej garáže na pozemku vo vlastníctve obce – vo forme prenájmu časti pozemku č. KNE 3520 v kat. ú. Nesluša o rozmeroch 2,9 x 5,0 m (o celkovej výmere 14,5 m2), ktorý bude využitý na umiestnenie plechovej garáže a využívaná na súkromné účely pre zväz holubárov. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka prenájmu je 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom.

Čas: 15 hod. 42 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Poslanci sa zaoberali aj žiadosťou Anny Skaličanovej o trvalé parkovanie motorového vozidla na pozemku vedľa rieky Neslušanka. Ing. Ján Vojtek im vysvetlil situáciu p. Skaličanovej a uviedol aj kontrétne miesto, kde by parkovala. Hlasovaním bolo prijaté:

Uznesenie č. IV-14/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Anny Skaličanovej, bytom Nesluša 79, o trvalé parkovanie vozidla vedľa rieky Neslušanka za kontajnermi na separovaný zber (pod. č. 2020/976).

Obecné zastupitestvo schvaľuje žiadosť Anny Skaličanovej, bytom Nesluša 79, o trvalé parkovanie vozidla vedľa rieky Neslušanka za kontajnermi na separovaný zber, nakoľko žiadateľka nemá možnosť parkovať na vlastnom pozemku z dôvodu nedostatku miesta.

Čas: 15 hod. 43 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ing. Zuzana Jancová posunula na prejednanie do komisie životného prostredia a územného plánovania aj návrh na odkúpenie spoluvlatníckeho podielu p. Štefánie Janáčovej z parcely č. KNE 2919. Podľa predsedu Ing. Jána Vojteka sa návrhom komisia zaoberala a odporúča schváliť kúpu tohto podielu, či už z dôvodu rozširovania cintorína, ale aj ťahanie potrubia pre vodovodné prípojky. Poslanci nemali výhrady a prijali následne:

Uznesenie č. IV-15/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu od Štefánie Janáčovej, bytom Nesluša 303, z parcely č. KNE 2919 – orná pôda o výmere 533 m2 vedenej na LV č. 10 064 v kat. ú. Nesluša za navrhovanú cenu 10 €/m2. Podiel Štefánie Janáčovej je 1/2 – výmera 267 m2 – predkladá Ing. Zuzana Jancová.

Obecné zastupitestvo schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/2 z pozemku v kat. ú. Nesluša s parcelným číslom KNE 2919 orná pôda o výmere 267 m2 od Štefánie Janáčovej, bytom Nesluša 303.

Čas: 15 hod. 44 min.

Hlasovanie: za: 9; proti: 0; zdržal sa: 0; neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Slova sa ujala starostka obce Ing. Zuzana Jancová. Vrátila sa k prijatému uzneseniu ohľadom odkúpenia spoluvlastníckemu podielu p. Janáčovej. Hovorila o tom ako v uplynulom týždni hľadali poruchu na vodovodnom potrubí práve v tejto časti, a aj o tom, ako zvlášne bolo toto potrubie vedené. Má záujem ho preložiť a potrubie nahradiť novými rúrami, aby bol zabezpečený dostatočný tlak vody pre všetkých, ktorých sa prípojka vody v tejto časti obce týka. Rozhovorila sa tiež aj o poruchách, ktoré musela obec riešiť, či už na nižnom konci, ale aj v centre obce . Konkretizovala poruchu na vodovodnej prípojke p. Majdišovej, ktorú bude musieť obec riešiť cez právnika.

Ing. Ján Vojtek spomenul ešte žiadosti z komisie, v ktorých občania žiadajú o odklad, resp. odmietajú vybudovať nové vodomerné šachty a uvádzajú rôzne dôvody. Ing. Zuzana Jancová povedala, že o vodomerných šachtách v Nesluši vyšiel článok v novinách My Kysuce. Spomenula tiež, že pri odstraňovaní porúch boli prípady, keď potrubie nebolo staré, ale prasknuté v spoji. Vodomerné šachty si doteraz vybudovalo asi 150 - 200 rodinných domov. Tým, ktorí si ešte šachtu nevybudovali budú znova zasielané výzvy s konkrétnym termínom dokedy si ju musia vybudovať. V prípade nevybudovania šachty, budú musieť platiť straty na vode.

Starostka hovorila aj o tom, že sa finalizuje územné konanie ohľadne upravovne vody Dúbravy. Aj o tom, aké ochranné pásmo určili pre tento projekt ochranári. Zmienila sa aj o projekte – Vodozádržné opatrenia obecného úradu a ihriska, ktoré sú už na ministerstve. Upovedomila tiež poslancov o tom, že obec je prešetrovaná úradom pre verejné obstarávanie ohľadom zariadenia zberného dvora.

Starostka sa pýtala na názor poslancov na projekt – urnový háj, ktorý má obec v pláne robiť a ktorého vizualizáciu im poslala na mail. Rozoberali cenu a dodávateľov.

Spomenula tiež projekt verejného osvetlenia – v prvej fáze sa bude iba vymieňať svetlo za svetlo a v druhej by sa pristúpilo k zahusteniu.

[16:15]

Prišiel poslanec Martin Lisko.

Poslanci sa pýtali aj na prestavbu štadióna, ktorá mala už na konci septembra finišovať. Ing. Zuzana Jancová uviedla, že koncom uplynulého týždňa prišiel p. Janiš s novými projektmi na tento objekt. Starostka povedala, že takýto návrh stopla a zostávame pri pôvodnom projekte s tým, že lehota na dokončenie ostáva koniec septembra 2020.

Poslanec Vincent Nemček povedal, že by sa mu následne potom mali účtovať sankcie za nedodržanie lehoty dodania zákazky.

Ing. Ján Vojtek sa vrátil ešte k jednej žiadosti z komisie – p. Pilátová žiadala o úpravu dopravy v uličke pri jej rodinnom dome. Starostka uviedla, že danú situáciu už rieši s príslušným oddelením polície. Ing. Ján Vojtek navrhol, či by sa tam dočasne nemohol dať nejaký betónový kvetináč, no starostka namietala, pretože uvedená komunikácia je v pasporte obce.

11. Zámer "Horná škola"

Ing. Zuzana Jancová prešla následne k ďalšiemu bodu programu – zámer odpredaja “Horná škola”.
Pripomenula, že na obec boli doručené dve žiadosti o kúpu tejto nehnuteľnosti. Jedná sa o spoločnosť,
ktorá už mala na poslednom zasadnutí záujem o kúpu tejto nehnuteľnosti a spoločnosť z Bratislavy,
ktorá prevyšuje ponuku o 2 000 €. Pavol Škuta sa pýtal aj na ponuku p. Jantošíka. Starostka obce
uviedla, že podľa uznesenia z 30.06.2020 mali záujemcovia do určeného termínu poručiť svoju ponuku
s cenou. Ani jeden zo žiadateľov do stanoveného termínu nedoručil na obec svoju ponuku. Spločnosť
M&G – IRON, s. r. o. a Diamant J&D, n. o. naopak poslali koncom júla novú žiadosť o odkúpenie
“Hornej školy”. Následne po diskusii poslanci hlasovali za jednotlivé žiadosti a boli prijaté:

Uznesenie č. IV-16a/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo opätovnú žiadosť M&G - IRON, s. r. o., 013 04 Dolná Tížina 315, Diamant J&D, n. o., U Čajkov 526, 01305 Belá, o odkúpenie obecnej budovy (Horná škola, č. s. 962) postavenej na pozemku KN C 2953 o výmere 335 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie s priľahlým pozemkom KN C 2954 o výmere 3485 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie na základe zverejnenia zámeru obce na odpredaj nehnuteľného majetku (pod. č. 2020/912).

Obecné zastupitestvo neschvaľuje opätovnú žiadosť M&G - IRON, s. r. o., 013 04 Dolná Tížina 315, Diamant J&D, n. o., U Čajkov 526, 01305 Belá, o odkúpenie obecnej budovy (Horná škola, č. s. 962) postavenej na pozemku KN C 2953 o výmere 335 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie s priľahlým pozemkom KN C 2954 o výmere 3485 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie na základe zverejnenia zámeru obce na odpredaj nehnuteľného majetku.

Čas: 16 hod. 26 min.

Hlasovanie: za: 0; proti: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta; zdržal sa: Ing. Ján Vojtek, Mgr. Peter Piják, Mgr. Ľubomír Tichý; neprítomný: Adam Vilim.

Uznesenie č. IV-16b/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť EURO-KP, s. r. o., Krivá ul. 2, 811 04 Bratislava o odkúpenie nehuteľného majetku – pozemok KNC 2953 o výmere 335 m2 (zastavaná plocha a nádvorie), pozemok KNC 2954 o výmere 3485 m2 (zastavaná plocha a nádvorie) a stavba Horná škola, s. č. 962 na pozemku KNC 2953 o výmere 335 m2 (zastavaná plocha a nádvorie) (pod. č. 2020/1029).

Obecné zastupitestvo schvaľuje

 1. z dôvodov hodných osobitného zreteľa predaj majetku obce – nehnuteľností zapísaných na LV 1244 k. ú. Nesluša ako stavba Horná škola, čs. 962 na KNC 2953 a pozemky KNC 2954 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3485 m2, KNC 2953 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2 za kúpnu cenu 52 000 €. V prípade neúspechu realizácie projektu, nechajú Obci Nesluša bezodplatne projekty pre stavebné povolenie;
 2. schvaľuje kúpnu zmluvu na predaj majetku obce podľa uznesenia č. III-2/2020 z 30. 06. 2020.

Čas: 16 hod. 27 min.

Hlasovanie: za: PhDr. Juraj Bosý, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek; proti: 0; zdržal sa: Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Pavol Škuta; neprítomný: Adam Vilim.

[16:28 – 16:35]

Prestávka.

12. Diskusia

V rámci diskusie sa vrátili k prejednanému uzneseniu - predaj budovy Hornej školy a priľahlých pozemkov. Na zasadnutie prišiel aj p. Ďuriš, ktorý sa chcel poradiť s poslancami ohľadom zámeru súkromného vlastníka pozemkov vystavať uprostred osady, kde má rekreačnú chatu, objekt na chov dobytka.

[16:45]

13. Záver

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.