Zápisnica z III. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 30. 06. 2020

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Overovatelia zápisnice: 1. PhDr. Juraj Bosý, 2. Pavol Škuta.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
 3. Záverečný účet obce 2019
 4. Vodozádržné opatrenia areálu ihriska a obecného úradu
 5. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 6. Zámer odpredaja "Horná škola"
 7. Voľba nového člena do komisie na ochranu verejného záujmu
 8. Diskusia
 9. Záver

[16:01]

1. Otvorenie rokovania

III. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová. Starostka navrhla zmenu programu zasadnutia, nakoľko boli prítomní záujemci o odkúpenie majetku obce – podľa zverejného zámeru. Boli navrhnutí overovatelia zápisnice PhDr. Juraj Bosý a Pavol Škuta. Poslanci OZ následne schválili overovateľov zápisnice a program zasadnutia s predloženou zmenou.

Uznesenie č. III-1/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program III. zasadnutia OZ.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. PhDr. Juraj Bosý, 2. Pavol Škuta;
 2. program III. zasadnutia OZ s tým, že bod č. 6 zámer odpredaja "Horná škola"sa prerokuje ako bod č. 2 a ostatné body pôjdu v poradí za ním ako boli navrhnuté.

Čas: 16 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

2. Zámer odpredaja "Horná škola"

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová vyzvala prítomných záujemcov o kúpu, zástupcov spoločnosti M&G - IRON, s. r. o., 013 04 Dolná Tížina 315 a Diamant J&D, n. o., U Čajkov 526, 013 05 Belá, aby sa predstavili a odprezentovali svoj zámer s predmetnou nehnuteľnosťou.

Ako prvý sa predstavil p. Mičic, riaditeľ neziskovej organizácie Diamant J&D. Predstavil svoju spoločnosť a jej pôsobnosť na trhu. Pomenoval dôvody a vízie, ktoré majú s ponúkanou nehnuteľnosťou a podotkol, že sa do takejto investície nehrnú za vidinou zisku, ale s úprimnou ochotou pomôcť starým a chorým občanom. Bola by to pomoc aj pre obec v znížení nezamestnanosti, nakoľko uviedli, že personál do domova sociálnych služieb by hľadali v prvom rade v obci aj formou rekvalifikačných kurzov.

Pán Lodňan, konateľ spoločnosti M&G-IRON, s. r. o., predstavil seba, spoločnosť a jej pôsobenie na trhu. Doplnil ešte pána Mičica, s ktorým spoločne žiadajú o odkúpenie majetku obce a hovoril o ich vzájomnej spolupráci na rôznych projektoch. Sami navrhli, že by sa budova školskej bytovky odčlenila od zvyšnej časti pozemky, ktoré patria k budove “hornej školy” tak ako to navrhovala aj komisia životného prostredia a územného plánovania. Projekt chcú financovať v prvom rade z dotácie fondov Európskej únie.

Ing. Zuzana Jancová následne vyzvala pána Rudolfa Jantošíka, aby odprezentoval svoj zámer s predmetnou nehnuteľnosťou. Pán Jantošík predstavil svoju firmu, s ktorou pôsobí na trhu 25 rokov. Spomenul svoj sociálny zámer a ochotu pomôct, nie zarobiť na tom. Uviedol tiež, že prvýkrát, keď podal žiadosť o kúpu tejto nehnuteľnosti, chcel to financovať z vlastných zdrojov. Nakoľko sa podľa neho podmienky zmenili, chce tento projekt tiež prefinancovať z dotácie fondov Európskej únie. Starostka uviedla, že podmienky sa nezmenili.

Pavol Škuta navrhol, aby sa vytvorila komisia a záujemci, aby doručili svoju ponuku v zalepenej obálke do určitého termínu na Obecný úrad v Nesluši. Nielen finančnú ponuku, ale aj vizualizáciu projektu – domova sociálnych služieb. Poslanci súhlasili a prijali:

Uznesenie č. III-2/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo

 1. žiadosť M&G - IRON, s. r. o., 013 04 Dolná Tížina 315, Diamant J&D, n. o., U Čajkov 526,
  01305 Belá, o odkúpenie obecnej budovy (Horná škola, č. s. 962) postavenej na pozemku KN C 2953
  o výmere 335 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie s priľahlým pozemkom KN C 2954
  o výmere 3485 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie na základe zverejnenia zámeru obce
  na odpredaj nehnuteľného majetku (pod. č. 2020/781);
 2. žiadosť Rudolfa Jantošíka, Stavmont, s. r. o., Kysucké Nové Mesto, o prevod nehnuteľného majetku
  Obce Nesluša, vedeného na LV 1244 v kat. úz. Nesluša ako stavba Horná škola s. č. 962 na KN C 2953
  a pozemky KN C 2954 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3485 m2, KN C 2953 – zastavaná
  plocha a nádvorie o výmere 335 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa – prestavba budovy
  s. č. 962 na "zariadenie sociálnych služieb" (pod. č. 2020/804).

OZ schvaľuje:

a) zámer prevodu obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – obecná budova (Horná škola, č. s. 962) postavená na pozemku KN C 2953 o výmere 335 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie s priľahlým pozemkom KN C 2954 o výmere 3485 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie na základe zverejnenia zámeru obce na odpredaj nehnuteľného majetku za najvýhodnejšiu ponuku pre obec so zložením polovičnej zábezpeky hodnoty ponúkanej sumy na účet obce a za podmienok, ktoré boli zverejnené a to:

 • zaplatenie kúpnej ceny do troch dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy;
 • odo dňa nadobudnutia majetku obce do jedného roka podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a od jeho právoplatnosti do dvoch rokov o vydanie stavebného povolenia a po jeho právoplatnosti do dvoch rokov začať prestavbu;
 • vo vybudovanom zariadení sociálnych služieb garantovať obsadenosť obyvateľmi Obce Nesluša min. v rozsahu 20 % ubytovacej kapacity, pričom obyvateľom Obce Nesluša nesmie výška platených nákladov v zariadení o viac ako 20 % presiahnuť výšku nákladov, aké v danom čase pripadnú v štátnych zariadeniach s obvyklým predmetom poskytovania služieb;
 • aj v prípade neskoršieho prevodu majetku inému vlastníkovi, kupujúci bude ručiť za to, že po dobu 50 rokov určenú obcou zostane zachovaný účelu prevodu majetku;
 • poskytnúť pre stavbu "obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša" pozemok na minimálne šesť parkovacích státí za účelom parkovania vlastníkov bytov v tejto bytovke a to za podmienok, aké sú určené pre parkovanie vozidiel na obecných pozemkoch podľa platného VZN obce;
 • zachovanie vodného zdroja - studňu vybudovanú pre stavbu "obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša" bezplatne.

V prípade odstúpenia od zmluvy, obec zábezpeku vráti.

Čas: 16 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták.

OZ schvaľuje:

b) vytvorenie komisie pre otvárenie obálok s ponukami na odpredaj obecného majetku "Horná škola", z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zložení: predseda – Vincent Nemček, členovia – PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Ing. Michal Kloták, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.

Čas: 16 hod. 39 min.

Hlasovanie:

 • za:11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

3. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

Ing. Zuzana Jancová pokračovala v zasadnutí podľa programu – oslovila poslancov, či majú nejaké výhrady voči správam z kontroly a plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky obce na 2. polrok 2020, ktoré boli zverejnené na stránke obce v prípravných materiáloch. Žiaden z poslancov nemal výhrady ani pripomienky, a tak prijali:

Uznesenie č. III-3/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/609/1-4, 2020/710 a 2020/711,
 2. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na 2. polrok 2020 – predkladá hlavná kontrolórka obce – Mária Kormanová.

OZ berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/609/1-4, 2020/710 a 2020/711.

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša na 2. polrok 2020.

Čas: 16 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

4. Záverečný účet obce 2019

Starostka obce oslovila poslancov, či majú nejaké pripomienky a námietky voči záverečnému účtu obce za rok 2019, ktorý bol taktiež zverejnený na webstránke obce a úradnej tabuli. Nik nemal pripomenky ani námietky. Požiadala teda zapisovateľku, aby im prečítala návrh uznesenie. Následne OZ prijalo:

Uznesenie č. III-4/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet Obce Nesluša za rok 2019.

OZ berie na vedomie:

 1. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019,
 2. správu hlavného kontrolóra a správu audítora za rok 2019.

OZ schvaľuje:

 1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Prebytok rozpočtu v sume € 203 566,76 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa schvaľuje použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %, t. j. € 203 566,76.
 2. použitie rezervného fondu vo výške € 203 566,76 na krytie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2020.

Čas: 16 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

5. Vodozádržné opatrenia areálu ihriska a obecného úradu

Ďalším bodom programu bolo "Vodozádržné opatrenia areálu ihriska a obecného úradu". Starostka obce vysvetlila, prečo sa chce zapojiť do takejto výzvy a koľko to bude obec stáť. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. III-5/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vodozádržné opatrenia areálu okolia Obecného úradu a športového ihriska v Nesluši – predkladá starostka obce Ing. Zuzana Jancová.

OZ schvaľuje:

 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu "Kvalita životného prostredia 2014 - 2020", vyhlásenej 27.04.2020, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na realizáciu projektu: "Vodozádržné opatrenia okolia Obecného úradu a športového ihriska v Nesluši", ktorý bude realizovaný Obcou Nesluša;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu € 11 750,00.

Čas: 16 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

6. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Starostka odovzdala slovo predsedovi komisie životného prostredia a územného plánovania – Ing. Jánovi Vojtekovi. Ten postupne prešiel jednotlivými žiadosťami, ktoré boli doručené na prejednanie do ich komisie. Podotkol, že niektoré žiadosti ešte z roku 2018 neboli prejednané na zasadnutí OZ, preto sa k ním teraz vrátili a opätovne ich prebrali aj na komisii. Mgr. Peter Piják prostredníctvom projektora pomohol odprezentovať jednotlivé žiadosti na zmenu a doplnok územného plánu obce, aby si aj ostatní poslanci mohli urobiť lepší obraz o týchto žiadostiach.

Prvou žiadosťou bola žiadosť p. Mečárovej z Dunajov na zmenu územného plánu. Ing. Ján Vojtek podotkol, že komisia nemala voči tejto žiadosti nejaké výhrady, jedine v tom, že v tejto lokalite nie je vybudovaná prístupová komunikácia. Keďže bola prítomná na zasadnutí aj žiadateľka, uviedla, že to nie je problém a vie si to zariadiť. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. III-6/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Slávky Mečárovej, bytom Dunajov č. 244, o doplnenie územného plánu obce o parcelu č. KNC 3244/228 v kat. úz. Nesluša ako plochu pre výstavbu.

OZ schvaľuje žiadosť Slávky Mečárovej, bytom Dunajov č. 244, o doplnenie územného plánu obce o parcelu č. KNC 3244/228 v kat. úz. Nesluša ako plochu pre výstavbu. Zároveň žiadateľku upozorňuje na skutočnosť, že Obec Nesluša neplánuje v tejto lokalite budovať prístupovú komunikáciu.

Čas: 16 hod. 49 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Ing. Zuzana Jancová sa ujala slova a upozornila poslancov, že v minulosti neodporúčali a ani neschvaľovali žiadosti o zmenu a doplnok územného plánu obce, ak žiadateľ nemal vyriešenú prístupovú komunikáciu k danej nehnuteľnosti. Vyzvala pána Bučka, ktorému v minulosti takúto žiadosť neschválili práve kvôli tomu, že nemal k pozemku vyriešenú prístupovú cestu a ktorý bol prítomný na zasadnutí, aby sa vyjadril. Pán Buček vysveliť a pripomenul poslancom, o ktorú parcelu sa jedná a požiadal ich, aby nanovo rozhodli o jeho žiadosti. Predmetná parcela bola predtým vo vlastníctve jeho otca, dnes je vo vlastníctve jeho a jeho manželky. Poslanci prehodnotili jeho osobnú žiadosť a prijali:

Uznesenie č. III-7/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Bučka a manželky Jany, bytom ČSA 1306/9, Kysucké Nové Mesto, o zahrnutie parcely KN C 3141/3 v kat. úz. Nesluša do zmeny a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu (podal osobne priamo na zasadnutí OZ).

OZ schvaľuje žiadosť Miroslava Bučka a manželky Jany, bytom ČSA 1306/9, Kysucké Nové Mesto, o zahrnutie parcely KN C 3141/3 v kat. úz. Nesluša do zmeny a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu. Zároveň žiadateľov upozorňuje na skutočnosť, že Obec Nesluša neplánuje v tejto lokalite budovať prístupovú komunikáciu.

Čas: 16 hod. 56 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Ing. Ján Vojtek pokračoval v pridelených žiadostiach- žiadosť pani Ing. Lenky Ondruškovej, ktorá žiada o zmenu a doplnok územného plánu obce na parcelu v jej vlastníctve. Predmetná parcela sa nachádza v tej istej lokalite ako parcela p. Mečárovej, preto upozornil žiadateľku na ten istý problém s prístupovou cestou.

Uznesenie č. III-8/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Lenky Ondruškovej, bytom Nesluša č. 463, o zaradenie parcely č. KNE 3357 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu (pod. č. 2018/838).

OZ schvaľuje žiadosť Ing. Lenky Ondruškovej, bytom Nesluša č. 463, o zaradenie parcely č. KNE 3357 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu. Zároveň žiadateľku upozorňuje na skutočnosť, že Obec Nesluša neplánuje v tejto lokalite budovať prístupovú komunikáciu.

Čas: 16 hod. 57 min.

Hlasovanie:

 • za: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Lenka Ondrušková.

Ing. Ján Vojtek pokračoval žiadosťou pani JUDr. Márie Vajdovej, v tej istej lokalite žiadala o zmenu územného plánu. Komisia odporúčala schváliť jej žiadosť. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. III-9/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť JUDr. Márie Vajdovej, bytom Jesenského 1234/17, Kysucké Nové Mesto, o preklasifikovanie par. č. KN E 3359, vedenej na LV č. 3686 v kat. ú. Nesluša na parcelu, ktorá bude určená na bytovú výstavbu ako stavebný pozemok (pod. č. 2020/802).

OZ schvaľuje žiadosť JUDr. Márie Vajdovej, bytom Jesenského 1234/17, Kysucké Nové Mesto, o preklasifikovanie par. č. KN E 3359, vedenej na LV č. 3686 v kat. ú. Nesluša na parcelu, ktorá bude určená na bytovú výstavbu ako stavebný pozemok. Zároveň žiadateľku upozorňuje na skutočnosť, že Obec Nesluša neplánuje budovať prístupovú komunikáciu v tejto lokalite.

Čas: 16 hod. 57 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Poslanec Ing. Ján Vojtek prešiel k ďalšej žiadosti – pani Márie Slivkovej, tiež o zmenu a doplnok územného plánu ešte z prechádzajúceho obdobia, v tej istej lokalite ako predchádzajúci žiadatelia. Problém je, že obec neplánuje budovať miestnu komunikáciu v tejto časti a ide tadiaľ vedenie elektrickej energie.

Pani starostka Ing. Zuzana Jancová upozornila na skutočnosť, že už v minulosti bol problém s prístupom k nehnuteľnostiam, ktoré boli postavená v tejto lokalite a navrhla, aby bola pani Mária Slivková oslovená za účelom usporiadania vzťahov a nebol v budúcnosti problém s prístupom k schváleným parcelám.

Uznesenie č. III-10/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Márie Slivkovej, bytom Neslušská cesta 1080, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie parciel KN C 3250/2, 3250/3 a 3250/4 v kat. úz. Nesluša do územného plánu obce ako plochy na bývanie (pod. č. 2018/170).

OZ schvaľuje žiadosť Márie Slivkovej, bytom Neslušská cesta 1080, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie parciel KN C 3250/2, 3250/3 a 3250/4 v kat. úz. Nesluša do územného plánu obce ako plochy na bývanie. Zároveň žiadateľku upozorňuje na skutočnosť, že k parcelám nie je možný prístup z miestnej komunikácie a Obec Nesluša ani neplánuje budovať miestnu komunikáciu v tejto lokalite, nakoľko pozemky sú v súkromnom vlastníctve, ale i na existenciu vedenia elektrickej energie. Žiadateľka zabezpečí právo prejazdu po parcelách č. KN C 3536/1 a 3535/1, ktoré sú v jej vlastníctve ostatným vlastníkom pozemkov, ktorí tam plánujú individuálnu bytovú výstavbu.

Čas: 16 hod. 59 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Ďalšia žiadosť o zmenu územného plánu bola žiadosť pána Milana Žáka. Ing. Ján Vojtek ju ukázal poslancom prostredníctvom projektora. Uviedol, že komisia nemá výhrady voči tejto žiadosti a odporúča ju schváliť.

Uznesenie č. III-11/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Milana Žáka, bytom Nesluša č. 1064, o zaradenie pozemku č. KN C 5331/7 v kat. úz. Nesluša do zmien a doplnkov územného plánu obce ako plochu pre výstavbu rodinného domu (pod. č. 2018/959 a 2020/736).

OZ schvaľuje žiadosť Milana Žáka, bytom Nesluša č. 1064, o zaradenie pozemku č. KN C 5331/7 v kat. úz. Nesluša do zmien a doplnkov územného plánu obce ako plochu pre výstavbu rodinného domu.

Čas: 17 hod. 01 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Ing. Ján Vojtek objasnil poslancom žiadosť pána Jána Hrubého o zmenu a doplnok územného plánu obce. Jedná sa o parcelu, kde tiež nie je prístupová komunikácia a vedieť tadiaľ aj vysoké napätie. Komisia nemala iné výhrady a odporúčala žiadosť schváliť.

Uznesenie č. III-12/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Hrubého, bytom Nesluša č. 969, o pridelenie parciel KN C 3410 a 3411 v kat. úz. Nesluša do územného plánu obce (pod. č. 2018/74).

OZ schvaľuje žiadosť Jána Hrubého, bytom Nesluša č. 969, o pridelenie parciel KN C 3410 a 3411 v kat. úz. Nesluša do územného plánu obce. Zároveň upozorňuje žiadateľa na skutočnosť, že Obec Nesluša neplánuje v tejto lokalite budovať prístupovú komunikáciu a tiež na existenciu vedenia elektrickej energie.

Čas: 17 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Ďalšou žiadosťou na zmenu a doplnok územného plánu obce bola žiadosť pani Mgr. Tatiany Kekelyovej na parcelu KN C 557 v kat. úz. Nesluša. Ing. Ján Vojtek povedal, že komisia nemala výhrady voči tejto žiadosti, akurát navrhli podmienku, že poplatok za zmenu územného plánu zaplatí žiadateľka v celosti aj za ostatných spoluvlastníkov. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. III-13/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mgr. Tatiany Kekelyovej, bytom Nesluša 392, o zmenu územného plánu na parcele č. KN C 557 v kat. úz. Nesluša ako plochu pre výstavbu garáže (pod. č. 2018/376).

OZ schvaľuje žiadosť Mgr. Tatiany Kekelyovej, bytom Nesluša 392, o zmenu územného plánu na parcele č. KN C 557 v kat. úz. Nesluša ako plochu pre výstavbu garáže za podmienky, že žiadateľka uhradí poplatok za zmenu územného plánu v celosti aj za ostatných spoluvlastníkov.

Čas: 17 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Predseda komisie pokračoval žiadosťou pána Jána Skokana, o zmenu a doplnok územného plánu – parcely KN E 5252 a 5251. Komisia nemala väčšie výhrady voči tejto žiadosti, okrem podmienky, že žiadateľ zaplatí za zmenu územného plánu v celosti aj za ostatných spoluvlastníkov a upozorňuje tiež, že v tejto lokalite sa neplánuje budovať prístupová komunikácia. Pani starostka upozornila poslancov, že sa jedná o prekrytý potok. Bolo prijaté:

Uznesenie č. III-14/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Jána Skokana, bytom Revolučná 2270/7, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie pozemku č. KN E 5252 a 5251 v kat. úz. Nesluša do doplnku k územnému plánu obce (pod. č. 2018/61).

OZ schvaľuje žiadosť Jána Skokana, bytom Revolučná 2270/7, Kysucké Nové Mesto, o zaradenie pozemku č. KN E 5252 a 5251 v kat. úz. Nesluša do doplnku k územnému plánu obce za podmienky, že žiadateľ uhradí poplatok za zmenu územného plánu v celosti aj za ostatných spoluvlastníkov a zároveň žiadateľa upozorňuje na skutočnosť, že Obec Nesluša neplánuje v tejto lokalite budovať prístupovú komunikáciu.

Čas: 17 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

Ďalšou žiadosťou o zmenu územného plánu bola žiadosť pani Zuzany Liskovej. Ako uviedol Ing. Ján Vojtek, jedná sa o pozemok v osade Čulákovce. Je to ešte žiadosť z roku 2018, v súčasnosti je parcela vo vlastníctve dvoch nových vlastníkov a rozdelená geometrickým plánom. Ing. Zuzana Jancová podotkla, že noví vlastníci majú vybudované na pozemkoch elektrické prípojky a keďže je tam nový majiteľ, žiadosť už stratila opodstatnenosť.

Uznesenie č. III-15/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Zuzany Liskovej, bytom Nesluša č. 336, o záväzné stanovisko k zmene využitia územia a zaradenia pozemku č. KN C 4365/5 o výmere 2500 m2 v kat. úz. Nesluša ako plochu pre výstavbu rekreačnej chaty na rekreačné využitie (pod. č. 2018/683).

OZ neschvaľuje žiadosť Zuzany Liskovej, bytom Nesluša č. 336, o záväzné stanovisko k zmene využitia územia a zaradenia pozemku č. KN C 4365/5 o výmere 2500 m2 v kat. úz. Nesluša ako plochu pre výstavbu rekreačnej chaty na rekreačné využitie z dôvodu zmeny vlastníctva.

Čas: 17 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Michal Kloták, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta.

Ing. Ján Vojtek predstavil poslednú žiadosť o zmenu územného plánu obce a to žiadosť JUDr. Milana Chovanca – jedná sa o lokalitu – Nesluša – Kočí zámok. Komisia odporučila žiadosť schváliť, s tým, že v budúcnosti tam bude treba vybudovať prístupovú komunikáciu – najlepšie nejaký okruh. Poslanec Mgr. Peter Piják priblížil prostredníctvom projektora parcely, o ktoré sa jedná. Ing. Zuzana Jancová si nechala vysvetliť, o presne ktoré parcely ide. Po preskúmaní spoločne zistili, že sa nejedná iba o časť tejto lokality, ktorá mala prejsť pozemkovými úpravami, ale že žiadosť je na parcely až po rieku na druhej strane kopca.

[17:15 - 17:23] Prestávka

Poslanci OZ pokračovali v žiadosti JUDr. Milana Chovanca. Po vzájomnej diskusii bolo prijaté:

Uznesenie č. III-16/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť JUDr. Milana Chovanca, Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec, s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, Žilina, o zmenu územného plánu v lokalite Nesluša – Kočí zámok (pod. č. 2018/245 a 2020/755).

OZ zamieta žiadosť JUDr. Milana Chovanca, Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec, s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 17, Žilina, o zmenu územného plánu v lokalite Nesluša – Kočí zámok z dôvodu rozsiahleho záberu poľnohospodárskej pôdy.

Čas: 17 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 11.

Ing. Ján Vojtek pristúpil k žiadosti pána Petra Ondruška, ktorý podal spoločnú žiadosť za vlastníkov nehnuteľností v osade Majtánky, o osadenie informačných značiek a vybudovanie rampy v tejto osade. Uviedol tiež svoje potrehy z prevádzkovania rámp vo vlastníctve Lesov SR, kde pracuje. Mgr. Peter Piják navrhol, či by tam tá rampa nemohla byť iba počas víkendov. Následne bolo prijaté:

Uznesenie č. III-17/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Petra Ondruška, bytom Dolinský potok č. 662/56, Kysucké Nové Mesto o povolenie vybudovania rampy a dvoch informačných značiek v osade Majtánky (pod. č. 2020/746).

OZ neschvaľuje žiadosť Petra Ondruška, bytom Dolinský potok č. 662/56, Kysucké Nové Mesto o povolenie vybudovania rampy a dvoch informačných značiek v osade Majtánky z dôvodu, že komunikácia musí byť prejazdná pre vozidlá integrovaného záchranného systému a tiež z dôvodu, že komunikácia nie je v celosti vo vlastníctvom obce.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: Mgr. Peter Piják,
 • proti: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Michal Kloták, Ing. Lenka Ondrušková, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek,
 • zdržal sa: Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Ľubomír Tichý.

Ing. Ján Vojtek predstavil žiadosť Juraja Lukáča a jeho manželky Jany o odkúpenie pozemku pri nehnuteľnosti 1027 vo vlastníctve obce na vybudovanie garáže. Situáciu poslancom upresnili prostredníctvom projektora. Starostka upozornila na možný zosuv pôdy.

Uznesenie č. III-18/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Juraja Lukáča a manželky Jany Lukáčovej, bytom Nesluša č. 1027/5 o odkúpenie pozemku, parcela č. KN C 1437/14 o výmere 35 m2 v kat. úz. Nesluša, za účelom výstavby garáže k bytu č. 1027/5 (pod. č. 2020/623).

OZ zamieta žiadosť Juraja Lukáča a manželky Jany Lukáčovej, bytom Nesluša č. 1027/5 o odkúpenie pozemku, parcela č. KN C 1437/14 o výmere 35 m2 v kat. úz. Nesluša, za účelom výstavby garáže k bytu č. 1027/5.

Čas: 17 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: Ing. Lenka Ondrušková, Mgr. Peter Piják, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Michal Kloták, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek pokračoval žiadosťou pána Miroslava Drndu o trvalé parkovanie na verejnom priestranstve pri bytovom dome č. 838. Uviedol, že sa tam bol osobne pozrieť a Mgr. Peter Piják ukázal poslancom fotografie z tvaru miesta.

Uznesenie č. III-19/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša č. 346, o trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve vedľa bytového domu č. 838 z dôvodu, že je dlhodobo chorý a potrebujeme mať auto, čo najbližšie k domu (pod. č. 2020/505).

OZ neschvaľuje žiadosť Miroslava Drndu, bytom Nesluša č. 346, o trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve vedľa bytového domu č. 838, nakoľko má žiadateľ možnosť parkovať vo vlastnej garáži.

Čas: 17 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: Martin Lisko, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek.
 • zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý.

Poslanci OZ prebrali aj žiadosť Združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín, so sídlom v Kysuckom Novom Meste, o dotáciu z rozpočtu obce pri budovaní cyklotrasy. Ing. Zuzana Jancová uviedla, že pán primátor z Kysuckého Nového Mesta požiadal všetky obce o dotáciu pri budovaní tejto cyklotrasy a verí, že aj Neslušania ju budú využívať. Vysvetlila, na čo kontrétne by mali ísť peniaze z tejto dotácie. Poslanci sa dohodli na sume, ktorú im obec poskytne v prípade, že splnia podmienky podľa platného VZN č. 5/2015.

Uznesenie č. III-20/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín, so sídlom Nám. Slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto, o dotáciu pri budovaní Kysuckej cyklotrasy (pod. č. 2020/712).

OZ schvaľuje žiadosť Združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín, so sídlom Nám. Slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto, o dotáciu pri budovaní Kysuckej cyklotrasy v sume € 1 500,00 s tým, že musia doplniť predpísané náležitosti k poskytnutiu tohto príspevku vo forme dotácie podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša č. 5/2015. V prípade nedoloženia predmetných dokladov, dotácia nebude poskytnutá.

Čas: 17 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0

Poslanci sa zaoberali aj žiadosťou občianského združenia Športový klub Žiar Nesluša o prenájom ihriska počas nedieľ v období júl až október. Starostka pripomenula, aby brali ohľad aj na to, že ihrisko je stále staveniskom a v najbližšom čase by sa malo pokračovať so stavebnými prácami. Taktiež porovnávali ceny, koľko musia naši futbalisti platiť za prenájom inde, keď nemôžu hrať na vlastnom ihrisku a prenájom tejto plochy v minulom roku. Po diskusii k tej žiadosti prijali:

Uznesenie č. III-21/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ Športový klub Žiar Nesluša, so sídlom Nesluša 978, o prenájom trávnatej futbalovej plochy v areáli športového ihriska v termíne od 01. 07. 2020 do 01. 11. 2020 vždy v nedeľu, v čase od 8:45 do 10:30 hod za účelom rekreačného využitia - amatérsky futbal (pod. č. 2020/796).

OZ schvaľuje žiadosť OZ Športový klub Žiar Nesluša, so sídlom Nesluša 978, o prenájom trávnatej futbalovej plochy v areáli športového ihriska v termíne od 01. 07. 2020 do 01. 11. 2020 vždy v nedeľu, v čase od 8:45 do 10:30 hod za účelom rekreačného využitia - amatérsky futbal za týchto podmienok:

 1. prenajíma sa iba trávnatá plocha,
 2. v prípade rozmočeného ihriska sa nesmie hrať,
 3. za poriadok zodpovedá prezident ŠK ŽIAR Nesluša,
 4. poplatok za prenájom vo výške € 20,00/nedeľa (od 8:45 do 10:30 hod.) uhradia Ing. Michalovi Klotákovi vždy v nedeľu pred vstupom do areálu. Ing. Michal Kloták následne odovzdá nájomné do pokladne Obecného úradu v Nesluši.

Čas: 17 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

7. Voľba nového člena do komisie na ochranu verejného záujmu

Následne prešli k ďalšiemu bodu zasadnutia – k voľbe nového člena do komisie verejného záujmu. Kde bola oslovená Ing. Lenka Ondrušková ako nezávislý poslanec. Po jej súhlase bolo prijaté:

Uznesenie č. III-22/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo voľbu nového člena do komisie na ochranu verejného záujmu. Navrhnutá bola Ing. Lenka Ondrušková – predkladá PhDr. Juraj Bosý.

OZ schvaľuje Ing. Lenku Ondruškovú za nového člena do komisie na ochranu verejného záujmu.

Čas: 17 hod. 48 min.

Hlasovanie:

 • za: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Lenka Ondrušková.

PhDr. Juraj Bosý prečítal zápisnicu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu zo 17. 06. 2020.

Ing. Zuzana Jancová poprosila poslancov, aby prerokovali návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce – rekonštrukcia verejného osvetlenia a vysvetlila im podrobnosti. Bolo prijaté:

Uznesenie č. III-23/2020

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce "Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Nesluša" – predkladá starostka obce Ing. Zuzana Jancová.

OZ schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie "Rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Nesluša", ktorú vyhlási Obec Nesluša ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s max. hodnotou € 180 000,00 bez DPH (€ 216 000,00 s DPH).

Odôvodnenie: Obec Nesluša v rámci výkonu samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu.

Nakoľko súčasná sústava nespĺňa všetky požadované technické parametre a v niektorých lokalitách sa verejné osvetlenie vôbec nenachádza, obec Nesluša v rámci svojich rozpočtových možností v záujme ochrany života a zdravia občanov a návštevníkov obce rozhodla o potrebe rekonštrukcie časti jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením pandémie choroby COVID-19 ako aj s ohľadom na ohlasovaný pokles príjmov obce v súvislosti s podielovými daňami, nie je možné realizovať rekonštrukciu celej sústavy verejného osvetlenia, preto obec pristúpila k rekonštrukcii najpotrebnejších úsekov verejného osvetlenia.

Obec Nesluša v prípade, že jej to rozpočtové prostriedky v budúcnosti umožnia, v záujme dôsledného plnenia svojich povinností v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, bude realizovať rekonštrukciu aj zvyšnej časti sústavy verejného osvetlenia.

Čas: 17 hod. 51 min.

Hlasovanie:

 • za: 11,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0.

8. Diskusia

V rámci diskusie sa vrátili k téme diskusie komisie životné prostredia a územného plánovania ohľadom stavby garáže na pozemku obce. Vlastníka garáže upozornili, aby si podal žiadosť o prenájom.

[17:58]

9. Záver

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.