Zápisnica z II. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 15. 05. 2020

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Overovatelia zápisnice: 1. Mgr. Peter Piják, 2. Vincent Nemček.

Neprítomný poslanec: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
 3. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 4. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej
 5. Diskusia
 6. Záver

[16:15]

1. Otvorenie rokovania

II. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová. Boli navrhnutí overovatelia zápisnice Mgr. Peter Piják a Ing. Ján Vojtek. Poslanec Mgr. Peter Piják mal návrh na zmenu programu, kde chcel za bod 4. doplniť ďalší bod – potrebu doplniť ďalšieho člena do komisie verejného záujmu. Ing. Zuzana Jancová sa obrátila na predsedu tejto komisie PhDr. Juraja Bosého, či má návrh na ďalšieho člena. Uviedol, že zatiaľ nemá žiadneho kandidáta, z tohto dôvodu starostka obce navrhla, že tento bod presunieme na ďalšie zastupiteľstvo, ktoré bude v júni 2020. Poslanci OZ následne schválili overovateľov zápisnice i program zasadnutia bez výhrad.

Uznesenie č. II-1/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Peter Piják, 2. Ing. Ján Vojtek;
 2. program II. riadneho zasadnutia OZ.

Čas: 16 hod. 16 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Vincent Nemček.

2. Správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce

Uznesenie č. II-2/2020

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/479 a 2020/480/1-5.

Čas: 16 hod. 18 min.

Neprítomný: Vincent Nemček.

3. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Starostka obce odovzdala slovo predsedovi komisie životného prostredia a územného plánovania Ing. Jánovi Vojtekovi, ktorý postupne odprezentoval jednotlivé body, ktoré preberali na komisii.

Ako prvú uviedol žiadosť p. Komanovej o trvalé parkovanie pred jej rodinným domom z dôvodu nedostatku miesta na vlastnom pozemku (viac áut). Poslanci sa pýtali, kde konkrétne by parkovali. Komisia neodporučila žiadosť schváliť, nakoľko sa jedná o parkovanie na obecnej komunikácií. V tejto časti obce je úzka cesta, bol by problém aj pri údžbe.

Uznesenie č. II-3/2020

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Moniky Kormanovej, bytom XXX, o trvalé parkovanie na pozemku KNE 833/1 pred rodinným domom č. 536, nakoľko žiada o parkovanie na obecnej komunikácií.

Čas: 16 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 10,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Vincent Nemček.

Ing. Ján Vojtek uviedol žiadosť p. Kučeru o umiestnenie zberných nádob na separovaný odpad k hotelu Les z dôvodu veľkého množstva separovaného odpadu. Komisia odporučila schváliť žiadosť s podmienkou, že sa žiadateľ preukáže platnou zmluvou so spoločnosťou, ktorá likviduje separovaný odpad.

Uznesenie č. II-4/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jakuba Kučeru, bytom XXX, o umiestnenie zberných nádob na separovaný odpad k hotelu Les, ktorý má v prenájme, ale iba v tom prípade, že pán J. Kučera predloží OcÚ uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou na likvidáciu separovaného odpadu.

Čas: 16 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Vincent Nemček.

Ďalšou žiadosťou, ktorú uviedol Ing. Ján Vojtek, bola žiadosť Ing. Petra Uhra a Ing. Jany Uhrovej ohľadne zmeny územného plánu. V tomto prípade komisia nedala žiaden odporúčajúci návrh, nakoľko v komisii nezaujali jednoznačný postoj. Poslanec Mgr. Peter Piják prezentoval prostredníctvom notebooku prítomným poslancom parcelu, pre ktorú žiadajú zmenu a zahrnutie do zmien a doplnkov územného plánu. Parcela je dosť úzka na výstavbu rodinného domu, ale keďže v predchádzajúcom období bola schválená ich žiadosť o parcelu v jej bezprostrednom susedstve, môže sa táto parcela využívať ako prístupová cesta.

Uznesenie č. II-5/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Petra Uhra a Ing. Jany Uhrovej, bytom XXX o zmenu územného plánu Obce Nesluša a zahrnutie parcely KNC 1431 v kat. úz. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu.

Čas: 16 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták,
 • neprítomný: Vincent Nemček.

Ing. Ján Vojtek uviedol aj žiadosť pani A. Drndovej o odkúpenie časti obecného pozemku KNC 401/1 z dôvodu, že ich plot zasahuje v určitých častiach do obecnej komunikácie. Komisia neodporučila schváliť predaj obecného majetku, navrhla však zámenu časti tohto pozemku. Poslanec Mgr. Ľubomír Tichý nesúhlasil s takýmto návrhom, prečo by sa mala zbúrať iba časť oplotenia a druhá časť ostať na pôvodnom mieste. Navrhol, aby sa to urobilo buď celé alebo nič. K upresneniu žiadosť ešte Ing. Ján Vojtek uviedol aj pre ostatných poslancov, že nemali predtým správne vytýčenú hranicu pozemku. Prišli na to až po nedávnom premeraní geodetom. Preto si aj podali žiadosť o kúpu časti tohto obecného pozemku.

Uznesenie č. II-6/2020

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Anny Drndovej, bytom XXX, o odkúpenie časti obecného pozemku KNC 401/1 z dôvodu, že ich plot zasahuje v určitých častiach do obecnej komunikácie (565/2020).

Čas: 16 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: Mgr. Ľubomír Tichý,
 • proti: Ing. Ján Vojtek, Mgr. Peter Piják,
 • zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Pavol Škuta, Adam Vilim,
 • neprítomný: Vincent Nemček.

Ing. Ján Vojtek podotkol, že by bolo dobré, osloviť všetkých, ktorí si podali žiadosť na zmenu územného plánu a oboznámiť ich, že sa začína s procesom. Taktiež ich upozorniť na to, že podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 8/2016 sú povinní uhradiť polovicu nákladov za zmenu a doplnok územného plánu.

Podľa slov Ing. Jána Vojteka sa komisia zaoberala aj potrebou zmeny harmonogramu zberu a zvozu komunálneho odpadu v extraviláne obce (v osadách), nakoľko zber odpadu iba 2x ročne je nedostačujúci aj podľa majiteľov nehnuteľností. Komisia navrhuje v týchto častiach obce zber 1x mesačne v období od 01.05.2020 do 31.10.2020.

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce, uviedla, že nemá voči tomu žiadne námietky a zabezpečí zber odpadu podľa tejto požiadavky.

Starostka obce poďakovala poslancovi Martinovi Liskovi, že jej pomohol s odstránením odpadu z rómskej osady. Odviezli sme odtiaľ 5 plne naložených kontajnerov.

Poďakovala aj poslancovi Ing. Jánovi Vojtekovi, ktorý bol ochotný a prišiel na jednanie s Vodohospodárskym podnikom, pod ktorého správu prešiel tok rieky Neslušanka. Predtým bol v správe Lesov SR. Zdôraznila tiež, že v celej obci je problém s vodou, ktorej je veľmi málo. Vodojemy budú čoskoro prázdne, preto je dôležité, aby si ľudia urobili šachty a mohli sme celý vodovod odovzdať Sevaku. Budúci rok by mali ísť projekty na vodovody, pošlem Vám prepočty koľko to bude stáť. Samozrejme bude treba najskôr vysúťažiť projekt.

Pavol Škuta podotkol, že vybudovanie šácht na hraniciach pozemkov schválili všetci poslanci. Vyzval ich teda, aby išli príkladom a tí, ktorí ešte nemajú vybudovanú šachtu, urobili tak, čo najskôr.

4. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej

Starostka odovzdala slovo Mgr. Ľubomírovi Tichému, predsedovi komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

Mgr. Ľubomír Tichý uviedol, že komisia sa zaoberala pripomienkami p. Jantošíka ohľadne kúpnej zmluvy na "hornú školu“. Komisia odporúča nechať zmluvu v pôvodnom znení, nakoľko tieto pripomienky sú pre obec nevýhodné a neakceptovateľné.

Mgr. Ľubomír Tichý predstavil žiadosť Slovenského zväzu včelárov Kysuckého Nového Mesta, o finančný príspevok na rezbárske sympózium a starostlivosť o včely. Komisia odporúča schváliť túto žiadosť, ale po dohode s účtovníkom obce, treba tento príspevok poskytnúť formou dotácie.

Uznesenie č. II-7/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Slovenského zväzu včelárov Kysuckého Nové Mesta o finančný príspevok na rezbárske sympózium a starostlivosť o včely vo výške 300 € s tým, že musia doplniť predpísané náležitosti k poskytnutiu tohto príspevku vo forme dotácie podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša č. 5/2015. V prípade nedoloženia predmetných dokladov, dotácia nebude poskytnutá.

Čas: 17 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Vincent Nemček.

Mgr. Ľubomír Tichý vysvetlil, že aj ďalšia žiadosť Hospicu Milosrdných sestier, so sídlom Súvoz 739, Trenčín, ktorý žiadajú o finančný príspevok vo forme daru sa ako dar poskytnúť nemôže, nakoľko to nedovoľujú rozpočtové pravidlá obce. Ing. Zuzana Jancová sa vyjadrila, že nakoľko sa jedná o sumu do 100 €, nie je potrebné, aby sa tým zaoberalo obecné zastupiteľstvo a môže o tom rozhodnúť starosta obce podľa platného VZN č. 5/2015. Starostka sa zaviazala, že im tento finančný príspevok bude poskytnutý.

Ako poslednú žiadosť uviedol Mgr. Ľubomír Tichý, žiadosť p. Žabkovej o odpustenie nájmu na prevádzkové priestory v polyfunkčnej budove č. 1027 aspoň na dva mesiace, z dôvodu odloženia otvorenia kaderníckeho salóna kvôli nariadeniu vlády o zatvorení všetkých prevádzok až do odvolania. Komisia odporučila túto žiadosť schváliť.

Uznesenie č. II-8/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Michaely Žabkovej, bytom XXX, o odpustenie nájmu s tým, že nasledujúce dva mesiace od poslednej úhrady nemusí zaplatiť nájom za prevádzkové priestory v polyfunkčnej budove č. 1027.

Čas: 17 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Vincent Nemček.

Mgr. Ľubomír Tichý spomenul, že na komisii sa zaoberali aj navýšením úväzku hlavnej kontrolórky obce. Nakoľko je terajšia ekonomická situácia neistá, komisia neodporúča úväzok zatiaľ navyšovať, ale vyčkať, ako sa bude ekonomická situácia vyvíjať.

5. Diskusia

V rámci diskusie sa starostka obce Ing. Zuzana Jancová vyjadrila, že pošle poslancom všetky podklady, ktoré jej budú doručené ohľadne možností realizácie verejného osvetlenia.

Spomenula tiež, že po novom by mali o eurodotáciach rozhodovať vyššie územné celky. Je navrhnutá do komisie za Dolné Kysuce. V prvom rade bude za to, aby sa urobila regulácia potoka a vodovod. Možno sa nám podarí v rámci eurofondov zrekonštruovať aj hornú školu na domov dôchodcov a nebudeme to musieť predávať.

Spomenula tiež, že začalo ďalšie kolo, čo sa týka projektu – vodozádržné opatrenia v základnej škole, ale ešte stále tam nie sme aj my. Zatiaľ ešte nebudeme robiť súťaž na strechu ZŠ, ak by bola havária na kotolni, opravíme kotolňu. Strecha ešte vydrží.

Uvidíme ako sa spustia školy a škôlky. V škôlke sa bude robiť nové výberové konanie na miesto riaditeľky materskej školy.

Pred školou už inštalovali nové dopravné značenie, ešte budú striekať priechod pre chodcov, ale musia počkať na lepšie počasie.

Poslanec Ing. Peter Ozsvald sa pýtal, aké sú možnosti, čo sa týka údržby rieky. V určitých častiach sa beh sype. Ing. Zuzana Jancová ho odporučila na Vodohospodársky podnik Piešťany, pod ktorý spadá správa vodného toku Neslušanky. Takéto havarijné úseky brehu sú na viacerých miestach toku.

[17:20]

6. Záver

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová poďakovala poslancom za účasť a ukončila II. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.