Zápisnica z I. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 17. 02. 2020

Prítomní poslanci: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek, PhDr. Juraj Bosý.

Zapisovateľka: Monika Žáková.

Overovatelia zápisnice: 1. Mgr. Peter Piják, 2. Vincent Nemček.

Neprítomní poslanci: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Zámer odpredaja obecného majetku – Horná škola
 3. Optická sieť
 4. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 5. Návrh dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša
 6. Rozpočtové opatrenie č. 1-1/2020
 7. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 kontrolórky obce
 8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 9. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej
 10. Diskusia
 11. Záver

[16:00]

1. Otvorenie rokovania

I. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová.

Boli navrhnutí overovatelia zápisnice: 1. Mgr. Peter Piják, 2. Vincent Nemček.

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili overovateľov zápisnice aj program zasadnutia bez výhrad.

Uznesenie č. I-1/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Peter Piják, 2. Vincent Nemček;
 2. program I. riadneho zasadnutia OZ.

Čas: 16 hod. 03 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

2. Zámer odpredaja obecného majetku – Horná škola

Ing. Zuzana Jancová privítala na zasadnutí p. Jantošíka a p. Kormana, ktorí prejavili záujem o kúpu nehnuteľností zapísaných na LV 1244 v kat. ú. Nesluša ako stavba Horná škola súp. číslo 962 na KNC 2953 a pozemky KNC 2954 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3485 m2 a KNC 2953 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa podmienok, ktoré boli schválené uznesením č. V-18/2019 z 06. 12. 2019. Zmluva na prevod majetku bola zverejnená na stránke obce. Pán Jantošík ponúkol vyššiu cenu, ale nakoľko aj spolu s p. Kormanom nesúhlasili s podmienkami uvedenými v pripravenej zmluve – ako napr. doba viazanosti účelu stavby 50 rokov je veľmi dlhá, mali pripomienky aj k cene nehnuteľnosti, taktiež ohľadne určenia výšky poplatku a ubytovaných obyvateľov obce,... Poslanci sa rozhodli o tomto bode programu nehlasovať, ale odročiť ho, aby mohli p. Jantošík a p. Korman pripomienkovať zmluvu písomne. (16:22 hod.).

3. Optická sieť

Ing. Zuzana Jancová prešla k tretiemu bodu programu – hovorila o potrebe vybudovania optickej siete z dôvodu rozšírenia kamerového systému v obci, aby sa tým zvýšila ochrany verejného poriadku, bezpečnosti, majetku i zdravia obyvateľov obce.

Uznesenie č. I-2/2020

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce Ing. Zuzanu Jancovú neodkladne konať vo veci vybudovania a následnej prevádzky optickej telekomunikačnej siete určenej pre potreby bezpečnostného kamerového systému obce Nesluša.

Vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov na tento projekt, hľadať investora z oblasti prevádzkovateľov telekomunikačných služieb, ktorý by:

 1. na vlastné náklady vybudoval optickú telekomunikačnú sieť v rámci celej obce,
 2. na vlastné náklady zabezpečoval prevádzku, stály dohľad a servis predmetnej siete v režime 24/7,
 3. bezodplatne poskytol obci Nesluša:
  • potrebnú kapacitu vo vybudovanej optickej sieti, za účelom prevádzky bezpečnostného kamerového systému, obecného rozhlasu a podobne,
  • možnosť prístupu do siete Internet prostredníctvom optickej siete pre ktorýkoľvek objekt v správe obce,
  • možnosť pripojiť k optickej sieti všetky objekty v správe obce a vyčleniť potrebnú kapacitu v sieti,
  • za účelom elektronickej komunikácie medzi nimi.

Čas: 16 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Nakoľko bol na zasadnutí aj zástupca spoločnosti Antech, Ing. Zuzana Jancová ho vyzvala, aby sa vyjadril k danému uzneseniu, či je možné ho takto zrealizovať. Spoločnosť oslovila ako prvú, ktorá sa danou problematikou zaoberá. Zástupca spoločnosti povedal, že je to môžné. Záleží však od vyjadrenia Stredoslovenskej distribúcie, či dá povolenie k prenájmu ich stĺpov na spustenie optickej siete.

4. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015

Ing. Zuzana Jancová predniesla návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša – vysvetlila, čo sa týmto doplnkom mení.

Uznesenie č. I-3/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

5. Návrh dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016

Ďalší bod uviedla tiež Ing. Zuzana Jancová – predstavila zmeny v cenníku, ktorými sa dopĺňa Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované
služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša.

Uznesenie č. I-4/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

6. Rozpočtové opatrenie č. 1-1/2020

Ing. Zuzana Jancová rozobrala rozpočtové opatrenie č. 1-1/2020 – vysvetlila, čo a kde sa ním v rozpočte mení a presúva.

Uznesenie č. I-5/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1-1/2020 podľa predloženého návrhu.

Čas: 16 hod. 36 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

7. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Ing. Zuzana Jancová odovzdala slovo kontrolórke obce Nesluša – Márii Kormanovej. Kontrolórka prečítala správy z kontroly a predstavila plán kontrolnej činnosť na prvý polrok 2020.

Uznesenie č. I-6/2020

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 1214/2019 a č. 1215/2019.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nesluša na I. polrok 2020.

Čas: 16 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Ing. Zuzana Jancová odovzdala slovo predsedovi komisie životného prostredia a územného plánovania – Ing. Jánovi Vojtekovi.

Ing. Ján Vojtek rozobreral jednotlivé žiadosti a podnety od občanov, ktorými sa na zasadnutí komisie zaoberali. Prvou žiadosťou bola žiadosť Ivany Kubičkovej Birkusovej o prenájom priestorov na štadióne v Nesluši, ktoré by rada využila na zriadenie pohostinstva, krčmy. Keďže ešte nie je dokončená rekonštrukcia objektu, komisia neodporučila schváliť túto žiadosť.

Uznesenie č. I-7/2020

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ivany Kubičkovej Birkusovej, bytom XXX, (č. 1203/2019) o prenájom priestorov na štadióne v Nesluši – objekt tribúny športového areálu na účely zriadenia pohostinstva, krčmy, nakoľko nie sú ešte dokončené rekonštrukčné práce v celom areáli.

Čas: 16 hod. 44 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 8,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek uviedol ďalšiu žiadosť – Pavla Drndu, ktorý žiada o zahrnutie parcely do najbližších zmien a doplnkov územného plánu.

Uznesenie č. I-8/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Pavla Drndu, bytom XXX, (č. 1220/2019) o zahrnutie parcely č. KNC 4934/45 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu.

Čas: 16 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Ako ďalšiu predstavil žiadosť Jany Podolákovej, ktorá tiež žiadala o zahrnutie parcely do najbližších zmien a doplnkov územného plánu.

Uznesenie č. I-9/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jany Podolákovej, bytom XXX, (č. 1145/2019) o zahrnutie parcely č. KNC 4867/10 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochy pre výstavbu rodinných domov.

Čas: 16 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Aj žiadosť Ing. Lucie Šefarovej sa týkala zahrnutia parcely do najbližších zmien a doplnkov územného plánu.

Uznesenie č. I-10/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Lucie Šefarovej, bytom XXX, (č. 1177/2019) o zahrnutie parcely č. KNC 4936/7 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinného domu.

Čas: 16 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek uviedol žiadosť Bc. Jany Bajánkovej a Romana Bajánka, ktorí ponúkli Obci Nesluša na predaj pozemok o výmere 19 m2.

Uznesenie č. I-11/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku č. KN C 2121/7 – orná pôda o celkovej výmere 19 m2 podľa geometrického plánu č. 180/2019, celkom za sumu 1,00 € od vlastníkov: Bc. Jany Bajánkovej, bytom XXX a Romana Bajánka, bytom XXX. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí Obec Nesluša.

Čas: 16 hod. 51 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Podľa slov Ing. Jána Vojteka sa komisia zaoberala aj návrhom Ing. Zuzany Jancovej na vysporiadanie majetku zámenou pozemkov v celkovej výmere 20 m2.

Uznesenie č. I-12/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemkov KNC 1397/3 a 1395/3 celkovo vo výmere 20 m2 vo vlastníctve obce za pozemky KNC 1395/4 a 1393/4 vo vlastníctve Michala Šarlinu, bytom XXX, celkom vo výmere 20 m2 z dôvodu, že oplotenie nebolo zhotovené presne na hranici pozemku.

Čas: 16 hod. 54 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek predstavil ďalšiu žiadosť ohľadne zaradenia parciel do najbližších zmien a doplnkov územného plánu. Nakoľko sa jednalo o neúplnú žiadosť, schválili ju s podmienkou.

Uznesenie č. I-13/2020

a) Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Rudolfa Jantošíka, bytom XXX a ostatných vlastníkov pozemkov v lokalite Puškátka a Kačky – Pálenice (č. 148/2020) o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša (parcely vyznačené podľa priložených kópií máp) ako plochy pre výstavbu rodinných domov.

Čas: 17 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 8,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Rudolfa Jantošíka, bytom XXX a ostatných vlastníkov pozemkov v lokalite Puškátka a Kačky – Pálenice (č. 148/2020) o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša (parcely vyznačené podľa priložených kópií máp) ako plochy pre výstavbu rodinných domov za podmienky, že k žiadosti doplní podpisy vlastníkov pre jednotlivé parcely pozemkov do lehoty 30 kalendárnych dní po schválení uznesenia.

Čas: 17 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

Poslednou žiadosťou komisie životného prostredia a územného plánovania bola žiadosť Ivana Bieleša a manželky Emílie o zapojenie pouličného osvetlenia. Keďže boli obaja prítomní, osobne sa zapojili do diskusie o vzniknutej situácií a hľadaní riešenia.

Uznesenie č. I-14/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ivana Bieleša a manželky Emílie, bytom XXX (č. 130/2020) o zapojenie pouličného osvetlenia osadením nového stĺpu na miestnej komunikácií na hranici pozemku č. KNC 173/4, ktorý je vo vlastníctve obce.

Čas: 17 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Ľubomír Tichý,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

9. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej

Ing. Zuzana Jancová odovzdala slovo predsedovi komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej – Mgr. Ľubomírovi Tichému.

Mgr. Ľubomír Tichý zhrnul priebeh komisie a žiadosť, ktorá bola na komisiu doručená. Žiadosťou sa bude komisia ešte zaoberať - chcú na najbližšie zasadnutie prizvať žiadateľa ohľadne objasnenia svojej žiadosť.

Poslanci spoločne aj s pani starostkou rozoberali “fašiangy 2020”. Zhodli sa na tom, že za týždeň sa fašiangy pripraviť nedajú. Rozhodujúce bolo aj oznámenie o začínajúcich sa prácach s dokončením centra obce.

Ing. Zuzana Jancová požiadala poslancov o hlasovanie ohľadne uznesenia o zámere modernizácie verejného osvetlenia a rozdelenia jeho financovania na dva roky.

Uznesenie č. I-15/2020

a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci Nesluša v súlade a v rozsahu spracovaného auditu verejného osvetlenia a priloženého rozpočtu modernizácie (490 000 € s DPH) v dvoch etapách, v roku 2020 sa zaplatí 300 000 € a v 2021 zostatok vysúťaženej ceny.

b) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce na všetky právne úkony týkajúce sa modernizácie sústavy verejného osvetlenia smerujúcich k realizácii vyššie uvedeného zámeru.

Čas: 17 hod. 53 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Pavol Škuta, Adam Vilim.

10. Diskusia

Ing. Zuzana Jancová navrhla poslancom, aby zvážili možnosť zvýšenia pracovného úväzku pre hlavnú kontrolórku obce.

Vrátili sa ešte k realizácií a financovaniu modernizácie verejného osvetlenia a optickej siete.

V rámci diskusie rozoberali aj zámer odpredaja “Hornej školy”. Nanovo prechádzali podmienky zmluvy a pripomienky, ktoré mali záujemcovia o kúpu. Rozoberali aj iné možnosti ako napr. financovanie rekonštrukcie prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov z eurofondov.

K odovzdaným pripomienkam p. Jantošíka sa vyjadria aj jednotlivé komisie.

[18:05]

11. Záver

Pani starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila I. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.