Zápisnica z I. mimoriadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 18. 03. 2019

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Monika Žáková;
Overovatelia zápisnice: 1. Mgr. Peter Piják, 2. PhDr. Juraj Bosý;
Neprítomní poslanci: Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Michal Kloták, Martin Lisko.

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Návrh na uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra obce
  3. Diskusia
  4. Záver

Otvorenie  rokovania

Rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová.

Starostka určila zapisovateľku – Moniku Žákovú.

Boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Mgr. Peter Piják, PhDr Juraj Bosý.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania I. mimoriadneho zasadnutia OZ. - Uznesenie č. M I - 1/2019

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh úväzku hlavného kontrolóra obce Nesluša na funkčné obdobie 2019 – 2025 vo výške 20 %, t. j. 7,5 h/týždenne. – Uznesenie č. M I – 2/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Nesluša na 30. 04. 2019 – Uznesenie č. M I – 3/2019

Diskusia

Kultúrny program na Deň úcty k starším

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová predstavila ponuku televízie Šláger na kultúrny program pri príležitosti Dňa úcty k starším, nakoľko si treba tento program objednať s predstihom.

PhDr. Juraj Bosý sa ponúkol, zistiť lacnejší variant kultúrneho programu.

Lesné spoločenstvo Parišovka

Ing. Ján Vojtek informoval OZ o požiadavkách a návrhoch Lesného spoločenstva Parišovka ohľadne ťažby kalamitného dreva.

Poslanci sa zhodli na tom, že treba nájsť také riešenie, aby sa nepoškodili mosty a novovybudované cesty.

***

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová ukončila I. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

 

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.