Zápisnica z V. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 06. 12. 2019

Prítomní poslanci: Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Mgr. Ľubomír Tichý, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek;
Zapisovateľka: Monika Žáková;
Overovatelia zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek ml., 2. Pavol Škuta;
Neprítomní poslanci: Martin Lisko, PhDr. Juraj Bosý.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej a pridelené žiadosti o dotáciu
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenie o dani z nehnuteľnosti a dani za psa
 6. Správy hlavnej kontrolórky obce Nesluša
 7. Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2020 – 2022
 8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 9. Diskusia
 10. Záver

[12:03]

1. Otvorenie rokovania

V. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová.

Starostka určila zapisovateľku – Moniku Žákovú.

Boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Vincent Nemček, Ing. Peter Ozsvald.

Poslanec Mgr. Peter Piják navrhol, aby sa žiadosť prítomnej Michaely Žabkovej o prenájom, presu-
nula na začiatok rokovania.

Uznesenie č. V-1/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Ing. Peter Ozsvald.
 2. program V. zasadnutia OZ s tým, že žiadosť p. Michaely Žabkovej sa presunie a prerokuje ako prvá.

Čas: 12 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Ing. Ján Vojtek oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťou pani Michaely Žabkovej, ktorá žiada o prenájom nebytových priestorov bývalej zubnej ambulancie, za účelom vykonávania živnosti – kaderníčky. Ing. Ján Vojtek sa ešte uistil, či pani Žabková súhlasí s navrhnutými podmienkami a nemá voči nim nejaké výhrady.

Ing. Zuzana Jancová uviedla, že v týchto priestoroch je jeden elektromer a nikto iný tam nie je napojený a čo sa týka vody – dá sa to vyriešiť nainštalovaním pomerového merača.

Uznesenie V-2/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Michaely Žabkovej, bytom XXX o prenájom obecných priestorov v polyfunkčnej budove s. č. 1027 – konkrétne v priestoroch na prízemí za účelom súkromného podnikania – vykonávanie živnosti – kaderníčky. Prenájom obecných priestorov: č. 1.32 tmavá komora o ploche 8,4 m2, 1.31 zubný röntgen o ploche 15,35 m2, č. 1.21 WC ženy o ploche 5,70 m2, celkom o výmere 29,43 m2 za cenu 20 €/m2/rok ako prevádzkové priestory podľa platného VZN. Prenájom obecných priestorov – podiel 1/4 z nasledovných miestnosti: č. 1.17 zádverie, č. 1.19 hala, č. 1.23 čakáreň, č. 1.28 čakáreň celkom o výmere 90 m2 z toho 1/4 je 22,5 m2 za cenu 6 €/m2/rok ako ostatné priestory, chodby podľa platného VZN. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energiu, vodné, stočné, vykurovanie, odvoz komunálneho odpadu. Nájomca si musí zabezpečiť individuálne vykurovanie. Nájomné bude stanovené v zmysle VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení Obce Nesluša v znení neskorších dodatkov. Začiatok nájmu bude 01. 01. 2020 a ukončenie nájmu 31. 12. 2024. Pred odovzdaním obecných priestorov sa musí vyhotoviť preberací protokol.

Čas: 12 hod. 09 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

2. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej a pridelené žiadosti o dotáciu

Pani starostka odovzdala slovo Mgr. Ľubomírovi Tichému – predsedovi komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej, aby predstavil obecnému zastupiteľstvu žiadosti o dotáciu, ktoré boli prejednávané na komisii 13. 11. 2019.

Mgr. Ľubomír Tichý začal žiadosťou o dotáciu OZ Škola vzpierania z Kysuckého Nové Mesta, nakoľko túto školu navštevujú aj deti z obce Nesluša. Požadovaná výška dotácie bola € 2 500,00. Komisia sa zhodla na tom, že by bolo dobré podporiť aj takúto športovú aktivitu detí a odporúča schváliť dotáciu, ale nie v plnej výške. Bol prečítaný návrh uznesenia odporúčaný komisiou.

Ing. Peter Ozsvald ešte upresnil činnosť a aktivity tohto občianskeho združenia aj čo sa týka ich pôsobenia na reprezentačnej úrovni.

Uznesenie č. V-3/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť občianskeho združenia Školy vzpierania, Neslušská cesta 681, Kysucké Nové Mesto, o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na činnosť v roku 2020 vo výške € 1 000,00.

Čas: 12 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Mgr. Ľubomír Tichý pokračoval žiadosťou Spojenej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Nesluši o dotáciu vo výške € 1 500,00. Komisia odporúča schváliť túto žiadosť, ale taktiež nie v plnej výške, ale vo výške € 1 000,00 a odporúča organizácií hľadať aj iné zdroje financovania.

Mgr. Peter Piják nemal výhrady voči navrhnutej sume dotácie, ale navrhol, aby sa s organizáciou viedla širšia diskusia - v zmysle: "môžu dostať viac, ak budú nápomocní pri obecných akciách."

Uznesenie č. V-4/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Spojenej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Nesluši o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na činnosť v roku 2020 vo výške € 1 000,00.

Čas: 12 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Adam Vilim,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Ako ďalšiu žiadosť predstavil Mgr. Ľubomír Tichý – žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu vo výške € 1 200,00. Voči tejto žiadosti mala výhrady aj kontrolórka obce, keďže finančné prostriedky z predchádzajúcej dotácie neboli čerpané úplne v poriadku. Uviedol: "Nechceme, aby v obci skončila takáto športová aktivita. Zhodli sme sa na sume € 500,00." Nakoľko sa klub prepadol do nižšej ligy a výdavky, hlavne teda na cestovné, nebudú až také veľké.

Ing. Ján Vojtek sa informoval o tom, či bol predseda prizvaný na komisiu aj ohľadne predchádzajúceho čerpania dotácie.

Ing. Zuzana Jancová: "P. Špiriak bol aj s pani kontrolórkou – vysvetlili sme si, čo sa stalo. Aj on si uznal chybu, je s tým uzrozumený."

Uznesenie č. V-5/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na účasť na ligách SŠZ v roku 2020 vo výške € 500,00.

Čas: 12 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Mgr. Ľubomír Tichý: "Ďalšia žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce bola žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska, Nesluša vo výške € 1 500,00. Po dlhej diskusii komisia odporúča dotáciu schváliť vo výške € 1 000,00, tak ako po minulé roky."

Uznesenie č. V-6/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska, Nesluša o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na projekt "Dôchodcovia Nesluše poznávajú susedné štáty" vo výške € 1 000,00.

Čas: 12 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Ján Vojtek,
 • neprítomní: PhDr. Juraj Bosý, Martin Lisko.

Mgr. Ľubomír Tichý: "Ďalšiu máme žiadosť Športového klubu Nesluša, ktorý požadoval príspevok vo výške € 5 600,00. Na komisii bola o tejto žiadosti dosť veľká diskusia, nakoniec sa komisia zhodla sa sume € 4 500,00."

[12:21]

Prišiel poslanec PhDr. Juraj Bosý.

Mgr. Ľubomír Tichý: "Komisia vidí rezervy žiadosti v dvoch položkách a to v položkách na prenájom priestorov – už sa neprenajíma štadión v susedných obciach, kde hrávali domáce zápasy a v položke všeobecný materiál – na dresy a lopty, kde bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR."

Ing. Michal Kloták k žiadosti uviedol, že ten prenájom priestorov sa týka hlavne zimného obdobia, keďže nemajú kde trénovať, nakoľko telocvičňa v Nesluši sa už neprenajíma. Prenájom sa týka umelej trávy a haly v Kysuckom Novom Meste. Navýšenie oproti minulému roku tam bolo o € 100,00, pretože sa zvýšila odmena rozhodcom.

Mgr. Ľubomír Tichý prečítal návrh uznesenia. Potom prečítal jednotlivé položky výdavkov uvedené v žiadosti o dotáciu.

Ing. Zuzana Jancová vysvetlila, prečo navrhli znížiť požadovanú dotáciu.

Mgr. Ľubomír Tichý navrhol, aby sa výška dotácie navýšila ešte o € 300,00 na prenájom priestorov na tréningy v zimnom období.

Mgr. Peter Piják navrhol, aby sa najskôr hlasovalo o sume € 4 800,00, ak sa neschváli, tak potom o sume € 4 500,00.

Uznesenie č. V-7/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Športového klubu Nesluša o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na aktivity v roku 2020 vo výške € 4 800,00.

Čas: 12 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Mgr. Ľubomír Tichý: "Ďalšia žiadosť – žiadosť OZ Kultúra v Nesluši – tu boli tri žiadosti: 1. žiadosť – na akciu Rocknes 2020 vo výške € 5 000,00. Komisia sa uzhodla na tom, keďže Rocknes nie je obecná akcia, ale akcia OZ, navrhuje schváliť dotáciu v sume € 2 500,- na jedného interpreta.

Mgr. Peter Piják: "Plán by bol potom taký, že by sa to teda spojilo s "Dňom obce".

Ing. Ján Vojtek: "Je vôbec reálne niečo robiť s € 2 500,00?"

Mgr. Peter Piják: "Za € 2 500,00 by to sme to nerobili na ihrisku, ale urobili sme to v centre obce v spojení s "Dňom obce" s dvoma interpretmi."

Ing. Ján Vojtek: "Takže s tou sumou € 5 000,00 ste rátali, žeby ste to urobili tak ako po minulé roky."

Pavol Škuta: "Ušetrilo by sa keby to spojili s tým "Dňom obce" na ozvučení, pódiu..."

Vincent Nemček navrhol Mgr. Petrovi Pijákovi, aby sa pokúsili získať finančné prostriedky aj od sponzorov.

Uznesenie č. V-8/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Rocknes 2020" vo výške € 2 500,00 na vystúpenie jedného interpreta.

Čas: 12 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Mgr. Ľubomír Tichý: "Druhá žiadosť OZ Kultúra v Nesluši – na akciu "Letné kino 2020" vo výške € 150,00, tam komisia nemala žiadne výhrady a navrhuje ju schváliť v plnej výške."

Pavol Škuta sa informoval o účasti na tejto akcii.

Uznesenie č. V-9/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Letné kino 2020" vo výške € 150,00.

Čas: 12 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Peter Piják,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Mgr. Ľubomír Tichý: "Tretia žiadosť OZ Kultúra v Nesluši – na akciu "Vianočné trhy 2020" vo výške € 250,00. Komisia neodporúča schváliť túto žiadosť, nakoľko nenapĺňa podstatu vianočných trhom a má nízku účasť.

Mgr. Peter Piják: "Túto akciu robíme tri roky, jeden rok pršalo, ale posledné roky boli tam aj stánky, aj ľudia prišli. Sme na to dvaja. Môžeme túto akciu zrušiť alebo ju teda spojiť s Mikulášom..."

Ing. Ján Vojtek: "Načo je táto dotácia určená?"

Mgr. Peter Piják: "Po minulé roky časť peňazí išla na punč a časť išlo na dychovku."

Uznesenie č. V-10/2019

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť OZ Kultúra v Nesluši o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Vianočné trhy 2020" vo výške € 250,00.

Čas: 12 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 10,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Mgr. Ľubomír Tichý: "Ďalšia žiadosť bola žiadosť Slovenského červeného kríža, miestny spolok Nesluša, o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na darcovstvo krvi v roku 2020 vo výške € 1 500,00. Komisia nemala voči žiadosť väčšie námietky a odporúča schváliť túto žiadosť, ale vo výške € 1 200,00, nakoľko klesá počet darcov."

Ing. Zuzana Jancová ešte ozrejmila dôvod takého návrhu uznesenia, ktorý prečítal Mgr. Ľubomír Tichý.

Uznesenie č. V-11/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Slovenského červeného kríža, miestny spolok Nesluša, o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na darcovstvo krvi v roku 2020 vo výške € 1 200,- s tým, že zdokladuje vynaložené náklady na jednotlivých darcov.

Čas: 12 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Mgr. Ľubomír Tichý uviedol ďalšiu žiadosť – OZ Priatelia Kysúc o dotáciu vo výške € 1 300,00 na akciu "Turistické preteky". Komisia odporučila schváliť dotáciu v plnej výške bez výhrad.

Uznesenie č. V-12/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť OZ Priatelia Kysúc o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Turistické preteky 2020" vo výške € 1 300,00.

Čas: 12 hod. 46 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Mgr. Ľubomír Tichý: "Ďalšia - Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša – tu máme dve žiadosti: prvá žiadosť o dotáciu vo výške € 1 150,- na akciu – 5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši. Komisia neodporúča schváliť túto dotáciu, ale odporúča presunúť finančné prostriedky z tejto dotácie na opravu a údržbu hasičskej V3S, ktorú si žiadali a dostali z Brigády hasičského a záchranného zboru v Žiline z Ministerstva vnútra SR."

Uznesenie č. V-13/2019

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu – 5. ročník hasičskej súťaže v Nesluši vo výške € 1150,00.

Čas: 12 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: Mgr. Ľubomír Tichý, Ing. Ján Vojtek, Mgr. Peter Piják,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Pavol Škuta, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, PhDr. Juraj Bosý, Adam Vilim, Ing. Michal Kloták,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Mgr. Ľubomír Tichý: "Druhá žiadosť bola na akciu "Hasičské súťaže v roku 2020" vo výške € 1 420,00. Komisia nemala výhrady voči žiadosť a navrhuje ju schváliť v plnej výške s tým, že sa táto suma rozdelí rovnomerne pre súťaž detí a súťaž dospelých."

Uznesenie č. V-14/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o dotáciu z rozpočtu Obce Nesluša na rok 2020 na akciu "Hasičské súťaže v roku 2020" vo výške € 1 420,00 s tým, že 50 % dotácie, t. j. € 710,00 pôjde na súťaže detí a 50 % dotácie na súťaže dospelých.

Čas: 12 hod. 51 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Mgr. Ľubomír Tichý: "Ďalšia bola žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste.

Komisia nemá výhrady voči tej žiadosti, keďže je to dotácia, ktorá im prináleží zo zákona a odporúča ju schváliť."

Uznesenie č. V-15/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste o dotáciu na rok 2020 vo výške 88 % z príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003 Z. z.

Čas: 12 hod. 53 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Mgr. Ľubomír Tichý: "Komisia sa zaoberala aj "Poriadkom odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií pri obecnom zastupiteľstve", nakoľko k terajšiemu poriadku odmeňovania mala výhrady aj kontrolórka obce. Návrh poriadku ste všetci dostali, myslím, že ho netreba čítať. Ten predchádzajúci bol schválený, ale je nejednoznačný."

Uznesenie č. V-16/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií pri obecnom zastupiteľstve podľa preloženého návrhu.

Čas: 12 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Mgr. Ľubomír Tichý: "Na komisii nám pani starostka ozrejmila situáciu ohľadne obecného majetku – konkrétne "Hornej školy", kde VÚC odmietla prevziať budovu bývalej školy za € 1,00 a vybudovať tam domov sociálnych služieb. Budovu hornej školy má obec ako prebytočný majetok, ale našiel sa súkromný investor, ktorý by budovu hornej školy kúpil aj s priľahlými pozemkami a vybudoval tam taktiež domov sociálnych služieb. VÚC nás odmietla."

Ing. Zuzana Jancová: "VÚC ide stavať veľký domov sociálnych služieb pre 500 obyvateľov a hospic v Žiline. Sústreďuje peniaze na svoje projekt a takéto malé zariadenia, kde by bolo 50-60 ľudí odmieta."

Ing. Ján Vojtek: "Všetky priľahlé pozemky pri škole pôjdu na predaj? Nerozmýšľa sa, žeby sa časť týchto pozemkov previedla na vlastníkov bytov v bytovke?"

Ing. Zuzana Jancová: "Pre vlastníkov bytov tam budú pozemky vyhradené na parkovanie. Všetko sa to ošetrí zmluvou."

"Predtým ste ma poverili rokovaním s VÚC ohľadne prevodu majetku uznesením č. V-4/2017 z 01.12.2017, teraz ho musíme zrušiť, lebo už je neadekvátne, keďže VÚC o to nemá záujem."

Uznesenie č. V-17/2016

Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. V-4/2017 z 01. 12. 2017 o poverení starostky Ing. Zuzany Jancovej začať rokovanie s VÚC o prevode budovy hornej školy a prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve obce na VÚC pri dodržaní nasledujúcich podmienok: z hornej školy bude do 2 rokov po prevode majetku vybudovaný domov sociálnej starostlivosti bez možnosti zmeny účelu stavby a 50 % miest kapacity zariadenia bude patriť obci.

Čas: 13 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Mgr. Peter Piják: "Keď tam bude súkromný vlastník - aké tam budú poplatky?"

Ing. Zuzana Jancová: "To neovplyvníme."

PhDr. Juraj Bosý: "Tie poplatky sú dané zákonom."

Pavol Škuta: "Ale môže mať nadštandard."

Ing. Zuzana Jancová prečítala podmienky, ktoré budú zapracované do zmluvy s tým, že sa tam uvedie ešte zachovanie vodného zdroja pre obyvateľov bytovky.

PhDr. Juraj Bosý uviedol, že do tej zmluvy treba dať ešte jednu podmienku ohľadne spätného odpredaja obci, kde treba uviesť konkrétnu sumu, aby sa nestalo to, čo v Kysuckom Novom Meste.

Ing. Zuzana Jancová: "Teraz schvaľujete iba zámer - tento zámer bude vyvesený na úradnej tabuli. A až potom bude pripravená zmluva, kde si ešte budeme môcť povedať a upraviť podmienky."

Uznesenie č. V-18/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo zverejnenie zámeru previesť z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení majetok obce na predaj nehnuteľností zap. na LV 1244 k. ú. Nesluša ako stavba Horná škola čs. 962 na KN C 2953 a pozemky KN C 2954 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3485 m2, KN C 2953 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je záväzok kupujúceho prestavať stavbu č. s. 962 na KN C 2953 na "zariadenie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, pričom kupujúci bude povinný pod sankciou odstúpenia od zmluvy dodržať tieto podmienky:

 • zaplatenie kúpnej ceny do troch dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy;
 • odo dňa nadobudnutia majetku obce do jedného roka podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a od jeho právoplatnosti do dvoch rokov o vydanie stavebného povolenia a po jeho právoplatnosti do dvoch rokov začať prestavbu;
 • vo vybudovanom zariadení sociálnych služieb garantovať obsadenosť obyvateľmi obce Nesluša min. v rozsahu 20 % ubytovacej kapacity;
 • v prípade neskoršieho prevodu majetku inému vlastníkovi, kupujúci bude ručiť za to, že po dobu určenú obcou zostane zachovaný účelu prevodu majetku;
 • poskytnúť pre stavbu "obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša" pozemok na minimálne šesť parkovacích státí za účelom parkovania vlastníkov bytov v tejto bytovke;
 • zachovanie vodného zdroja pre stavbu "obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša".

Čas: 13 hod. 07 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

Ing. Zuzana Jancová oboznámila poslancov OZ s požiadavkou pani Marty Valiaškovej ohľadne vyradenia kníh z obecnej knižnice, ktoré už nikto nečíta. Knihy majú stále určitú hodnotu, preto ich musia vyradiť uznesením OZ.

Mgr. Ľubomír Tichý prečítal návrh uznesenia.

Uznesenia č. V-19/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie kníh z obecnej knižnice podľa predloženého zoznamu, vyradené knihy v prípade záujmu darovať alebo dať do zberu.

Čas: 13 hod. 08 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

[Prestávka od 13:09 hod. do 13:15 hod.]

Ing. Zuzana Jancová odovzdala slovo Ing. Jánovi Vojtekovi – predsedovi komisie životného prostredia a územného plánovania.

Ing. Ján Vojtek predstavil návrhy Všeobecne záväzných nariadení, ktoré ako komisia pripravili, nakoľko tam boli potrebné úpravy.

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Začal Všeobecne záväzným nariadením Obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde uviedol, že hlavná zmena je výške poplatku za komunálny odpad. Nakoľko stále rastú náklady na odvoz komunálneho odpadu.

Uznesenie č. V-20/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu.

Čas: 13 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom

Ing. Ján Vojtek uviedol ďalšie Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom. Podotkol, že tam boli oproti terajšiemu VZN iba malé úpravy ohľadne aplikovania platnej legislatívy a všetko je vysvetlené v dôvodovej správe k tomuto VZN.

Uznesenie č. V-21/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom podľa predloženého návrhu.

Čas: 13 hod. 19 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenie o dani z nehnuteľnosti a dani za psa

Ing. Ján Vojtek: "Tretie Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o dani z nehnuteľnosti a dani za psa - tam bola zmena v sadzbe za lesné pozemky. Miestne komunikácie sú vo veľkej miere využívané pri odvoze vyťaženého dreva a to navýšenie o 0,20 % bude použité na údržbu miestnych komunikácií.

Uznesenie č. V-22/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 7/2019 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa podľa predloženého návrhu.

Čas: 13 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko.

6. Správy hlavnej kontrolórky obce Nesluša

Ing. Zuzana Jancová odovzdala slovo hlavnej kontrolórke Márii Kormanovej.

Mária Kormanová prečítala správy z kontroly, ktoré vykonala a uviedla svoje stanovisko k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2020-2022.

Uznesenie č. V-23/2019

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:

 1. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2019/1032, č. 2019/1032, č. 2019/1085 a č. 2019/1176;
 2. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2020 – 2022.

Čas: 13 hod. 25 min.

Neprítomný: Martin Lisko.

7. Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2020 – 2022

Ing. Zuzana Jancová: "Prejdeme k rozpočtu, tam len zmeníme tu dotáciu pre futbalistov. Najdôležitejšií je bod č. 8 naše investície. Sú tam skutočné náklady, čo sme robili v tomto roku a také veľké náklady ako sme sa dohodli na rok 2020. V roku 2020 pokračuje v dávaní veľkých finančných prostriedkov do školstva – dúfam, že dostaneme dotácie na vodozádržné opatrenia. Sme v odbornom hodnotení, tam bola dotácia vo výške € 200 000,00; 5 % sa podieľa obec. V januári by mala byť schválená aj dotácia na haváriu kotolne. Tam je dotácia vo výške € 180 000,00, ale € 50 000,00 sa spolupodieľa obec. A ešte sme tam naplánovali, že bude výmena strechy školy. Teda do školstva dávame € 500 000,00. Ak nedostane z ministerstva školstva dotáciu na haváriu kotolne, nebudem súťažiť strechu. Dôležitejšia je kotolňa.

Ohľadne programu 8.3 voda. Stále čakám na vyjadrenie orgánov, aby sme mohli začať územné konanie na vodojem Dúbravy. Ľuďom sme poslali výzvy na vybudovanie vodomernej šachty, z dôvodu, že vo veľkej miere sa voda kradne. Sevak nemá záujem prebrať obecný vodovod. Robí sa nové programové obdobie na eurofondy. Tam pôjdu vodovody a znova kanalizácia. Prihlásila som sa do všetkých podprogramov, aby obec Nesluša mohla čerpať eurofondy na roky 2021 – 2027. Je jedno či tu budem. Z toho dôvodu, že ďalší bod je aj rekonštrukcia starého vodovodu. Aby sa mohla robiť rekonštrukcia vodovodu musia sa s ľudmi urobiť zmluvy, nestačí iba ťarcha na pozemku, keďže väčšia časť obecného vodovodu vedie cez pozemky súkromných vlastníkov. Preto je tam tých € 20 000,00, uvidíme koľko to bude stáť.

Zberný dvor je dokončený aj kompostéry – tam už nepôjdu žiadne investície. Ďalej, čo chcem dokončiť je centrum obce. Podprogram 8.5 – asfaltovanie miestnych komunikácií – to je na doasfaltovanie centra a urobia sa tam prechody pre chodcov podľa projektu. Tie ceny berte orientačne, musí sa to vysúťažiť.

Máme spracovaný audit verejného osvetlenia. Prešli sme si ho a ešte sme tam urobili nejaké úpravy. Dala som im to poopravovať. Chceme, aby sa popri tom ťahala aj optika. Verejná sieť je tam € 250 000,00; budeme to súťažiť spoločne cez vestník verejného obstarávania. Keď už budeme mať optiku, dala som tam € 10 000,00 na kamerový systém.

Ďalší bod je dokončenie tribúny – sedacia časť. Potrebujeme na to projekt. V minulosti bolo navrhnuté na tento účel € 117 000,00, minulo sa iba € 64 000,00. Všetko, čo sa urobilo je vyfaktúrované. Uvidíme ako to dokončíme za takúto sumu. Ak tak by sa tam ešte dokončilo napojenie na kanalizáciu, vodovodná prípojka a skúsime, že by sa urobila ešte tá nízkonapäťová prípojka. Projekty sú pripravené - schválené, môžeme to potom spolu takto realizovať.

Ešte som tam dala na oplotenie areálu cintorína € 5 000,00, lebo niektoré veci sa už teraz nedali realizovať – už je zima, tak by sa to dokončilo v budúcom roku."

Pavol Škuta: "Predtým sa tam odsúhlasilo € 30 000,00 na urnový háj a teraz sa to použilo na oplotenie cintorína. Keď sa tam zmenil ten zákon o pohrebníctve, mohli by sme ho realizovať teraz..."

Ing. Zuzana Jancová: "Áno, teraz sú tam podľa zákona hranice, ktoré si určí obec sama. Potrebujeme, ale k tomu najskôr schváliť VZN a tiež to musíme prerokovať s hygienou, či ho môžeme postaviť v tej dolnej časti cintorína.

Dali sme tam aj dodatok k územnému plánu v sume iba € 5 000,-, keďže by to malo stáť približne € 10 000,00 a polovicu majú hradiť obyvatelia, ktorí dali žiadosť. A na tú minikomasáciu ste odsúhlasili tých € 6 000,00 podľa zmluvy.

Toto sú tie hlavné veci, ktoré sme tam dali, aby sme mohli začať súťažiť. Prípadne zmeny môžeme urobiť aj v priebehu roka."

Pavol Škuta: "A kultúrny dom?"

Ing. Zuzana Jancová: "Dala som to právnikovi, aby sa dohodli právnik s právnikom a pripravili zmluvu 50:50 aj čo sa týka vlastníctva aj nákladov. Už je na nich ako sa dohodnú. Eurofondy ohľadne kultúrnych domov sme už zmeškali a v novom programovom období sa s nimi už nepočíta. Teraz idú všetko projekty ohľadne vody. Regulácia potoka - my sme zatiaľ brzdení z vlády, lebo nás nezahrnuli do protipovodňovej mapy. Uvidíme ako to bude, ale aspoň máme stavebné povolenie, veď viete dobre ako dlho to trvá."

Uznesenie č. V-24/2019

Obecné zastupiteľstvo:

 1. schválilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Programový rozpočet Obce Nesluša a jej rozpočtových organizácií na rok 2020 podľa predloženého návrhu č. 1 z 21. 11. 2019.
  • Bežné príjmy: € 2 006 863,00.
  • Kapitálové príjmy: € 330 000,00.
  • Príjmové finančné operácie: € 413 336,00.
  • Celkové príjmy rozpočtu: € 2 750 199,00.
  • Bežné výdavky: € 1 677 489,00.
  • Kapitálové výdavky: € 1 072 710,00.
  • Výdavkové finančné operácie: € 0,00.
  • Celkové výdavky rozpočtu: € 2 750 199,00.
 2. zobralo na vedomie Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2021 a 2022 podľa predloženého návrhu č. 1 z 21. 11. 2019.

Čas: 13 hod. 52 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomný: Martin Lisko

[13:53]

Odišiel poslanec Adam Vilim.

Ing. Zuzana Jancová ešte na podnet Pavla Škutu rozobrala situáciu ohľadne realizácie urnového hája.

[Prestávka od 13:55 hod. do 14:09 hod.]

8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Ing. Zuzana Jancová odovzdala slovo opäť Ing. Jánovi Vojtekovi – predsedovi komisie životného prostredia a územného plánovania.

Ing. Ján Vojtek uviedol, že nakoľko sa stále hromadia žiadosti občanov o zmenu a doplnenie územného plánu obce bolo by dobré, aby sa začalo v tejto veci konať. Komisia preto odporúča schváliť uznesenie v znení "poveriť starostku obce zistením, za akých podmienok môžeme žiadať o zmenu a doplnenie územného plánu".

Vincent Nemček navrhol upraviť znenie tohto uznesenia na poverenie starostky, aby zahájila rokovanie s príslušnými orgánmi ohľadne zmeny a doplnenia územného plánu.

Uznesenie č. V-25/2019

Obecné zastupiteľstvo poverilo starostku obce Ing. Zuzanu Jancovú zahájiť rokovania s príslušnými orgánmi, ktoré sa podieľajú na zmenách a doplnkoch územného plánu.

Čas: 14 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek predstavil OZ žiadosti, ktoré boli doručená na prejednanie na komisiu OZ. Prvou žiadosťou bola žiadosť obyvateľov bytového domu pri základnej škole ohľadne prenájmu časti obecného pozemku pod existujúcimi garážami – rozdelená na 5 žiadostí podľa žiadateľov, nakoľko mali rôzne výmery pozemku. Postupne prečítal návrh uznesenia, ktoré zostalo rovnaké pri všetkých žiadateľoch, len sa zmenilo meno a výmera žiadateľa. Tak sa postupne aj hlasovalo.

Uznesenie č. V-26/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Petra Laša, bytom XXX, o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1
pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,6 x 5,5 m v školskom areáli pri bytovom dome č. 975 (celková výmera pozemku na prenájom 19,8 m2). Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Existujúca stavba garáže bude považovaná za dočasnú a po ukončení nájmu sa bude musieť odstrániť. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2020.

Čas: 14 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-27/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Margity Nekorancovej, bytom XXX, o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,6 x 5,5 m v školskom areáli pri bytovom dome č. 975 (celková výmera pozemku na prenájom 19,8 m2). Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Existujúca stavba garáže bude považovaná za dočasnú a po ukončení nájmu sa bude musieť odstrániť. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2020.

Čas: 14 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-28/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Márie Pienčákovej, bytom XXX, o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,6 x 5,5 m v školskom areáli pri bytovom dome č. 975 (celková výmera pozemku na prenájom 19,8 m2). Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Existujúca stavba garáže bude považovaná za dočasnú a po ukončení nájmu sa bude musieť odstrániť. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2020.

Čas: 14 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-29/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Vladimíra Štrbáka, bytom XXX, o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,6 x 6,0 m v školskom areáli pri bytovom dome č. 975 (celková výmera pozemku na prenájom 21,6 m2). Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Existujúca stavba garáže bude považovaná za dočasnú a po ukončení nájmu sa bude musieť odstrániť. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2020.

Čas: 14 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Uznesenie č. V-30/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Bc. Anny Žákovej, bytom XXX, o prenájom časti obecného pozemku č. KNC 434/1 pod existujúcou garážou o rozmeroch 3,0 x 6,0 m v školskom areáli pri bytovom dome č. 975 (celková výmera pozemku na prenájom 18,00 m2). Pozemok bude využívaný na súkromné účely. Existujúca stavba garáže bude považovaná za dočasnú a po ukončení nájmu sa bude musieť odstrániť. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov. Dĺžka nájmu je 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2020.

Čas: 14 hod. 18 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek uviedol ďalšiu žiadosť o prenájom obecného pozemku p. Jozefa Žáka. Ide o ten istý pozemkom, ktorý chcel žiadateľ v minulosti odkúpiť od obce – to mu nebolo schválené. Teraz si podal žiadosť o prenájom, kde časť pozemku bude určená na parkovanie vozidla a časť na súkromné účely. Komisia odporúča žiadosť schváliť. Nakoniec prečítal návrh uznesenia.

Uznesenie č. V-31/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Jozefa Žáka, bytom XXX, o prenájom časti obecného pozemku č. KNE 10568 v celkovej výmere 20 m2 podľa predloženého návrhu. Časť pozemku o výmere 9 m2 bude využívaný na súkromné účely a časť pozemku o výmere 11 m2 bude využívaný na parkovanie vozidla. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších dodatkov a podľa VZN č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša. Dĺžka nájmu je 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom.

Čas: 14 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek – prišla žiadosť od p. Pažického a p. Pažickej zastúpená advokátskou kanceláriou o zriadenie vecného bremena k parcele č. KNC 1305. Rozoberali sme túto žiadosť na komisii – zhodli sme sa na návrhu uznesenia, ktorým sa poverí starostka obce, aby vyriešila túto žiadosť prostredníctvom právneho zástupcu.

Uznesenie č. V-32/2019

Obecné zastupiteľstvo poverilo starostku obce Ing. Zuzanu Jancovú ako štatutára Obce Nesluša k vybaveniu tejto žiadosť prostredníctvom právneho zástupcu.

Čas: 14 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek uviedol ďalšiu žiadosť o zaradenie parciel do zmien a doplnkov územného plánu obce. Prečítal návrh uznesenia.

Uznesenie č. V-33/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Mateja Nemčeka, bytom XXX o zmenu a doplnenie územného plánu - zahrnutie parciel č. KNC 4934/5, 4934/40, 4934/44 a 4934/41 v kat. ú. Nesluša do územného plánu v rámci zastavanej časti obce, teda intravilánu.

Čas: 14 hod. 23 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek predstavil žiadosť – p. Čierňavu a p. Čierňavovej tiež ohľadne zmeny územného plánu obce. Komisia odporučila schváliť túto žiadosť. Bol prečítaný návrh uznesenia.

Uznesenie č. V-34/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Juraja Čierňavu a Jarmily Čierňavovej, bytom XXX, o zaradenie pozemkov č. KNC 5324 a 5321/1 v kat. ú. Nesluša do najbližších zmien a doplnkov územného plánu obce ako plochu pre výstavbu rodinného domu.

Čas: 14 hod. 24 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek pokračoval uvedením ďalšej žiadosti o zmenu a doplnenie územného plánu obce a prečítal návrh uznesenia. Komisia odporučila žiadosť schváliť.

Uznesenie č. V-35/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Ing. Petra Uhra a Ing. Jany Uhrovej, obaja bytom XXX a Mgr. Jozefa Uhra, bytom XXX, o zahrnutie parcely č. KNC 1432, 1433/1 a 1433/2 v kat. ú. Nesluša do zmeny územného plánu ako plochu na výstavbu rodinných domov.

Čas: 14 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

Ing. Ján Vojtek prečítal opakovanú žiadosť p. Jakubíka, ktorý tiež žiada o zmenu a doplnenie územného plánu obce. Keďže stále nemá vyriešenú prístupovú cestu k parcele, ktorú žiada zaradiť do zmien a doplnenie územného plánu obce, komisia neodporúča schváliť túto žiadosť.

Uznesenie č. V-36/2019

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Róberta Jakubíka, bytom XXX, o zmenu územného plánu obce a zaradenie parciel KNC 3600/1 a 3607 do časti určenej na výstavbu rekreačných nehnuteľností z dôvodu, že Obec Nesluša územie na rekreáciu v jednotlivých osadách obce neplánuje rozširovať.

Čas: 14 hod. 29 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: Pavol Škuta, Ing. Ján Vojtek, Mgr. Ľubomír Tichý,
 • zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják,
 • neprítomní: Martin Lisko, Adam Vilim.

9. Diskusia

Ing. Zuzana Jancová navrhla, aby boli finančne odmenení poslanci, ktorí pripravovali počas tohto roka všeobecne záväzne nariadenia obce – menovite – Ing. Michal Kloták, Ing. Ján Vojtek, PhDr. Juraj Bosý, ale aj poslanec Mgr. Peter Piják za jeho ochotu a pomoc pri organizovaní obecných akcií.

Poslanci sa v rámci diskusie vrátili ešte k zámeru odpredaja budovy hornej školy a vyjadrili svoje názory a podnety, ktoré by bolo dobré zapracovať do pripravovanej zmluvy.

Rozoberali aj problém s úzkymi obecnými cestami v uličkách, kde je problém s prejazdom smetiarskeho auta, hlavne teda v zimnom období.

10. Záver

[14:50]

Pani starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila V. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.