Zápisnica zo IV. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 26. 09. 2019

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Ing. Ján Vojtek ml.;
Zapisovateľka: Monika Žáková;
Overovatelia zápisnice: 1. Ing. Ján Vojtek ml., 2. Pavol Škuta;
Neprítomní poslanci: Martin Lisko (ospravedlnený), PhDr. Juraj Bosý.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nesluša - Programovacie obdobie 2018 -2022
 3. Rozpočtové opatrenie obce
 4. Rozpočtové opatrenie školy
 5. Návrh dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 8/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku. Zmluva správcu pohrebiska
 6. Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 7. Správy hlavnej kontrolórky obce Nesluša
 8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 9. Voľba nového člena komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej
 10. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej a pridelené žiadosti
 11. Diskusia
 12. Záver

[16:00]

1. Otvorenie rokovania

IV. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová.

Starostka určila zapisovateľku – Moniku Žákovú.

Boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Ing. Ján Vojtek, Pavol Škuta.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania IV. riadneho zasadnutia OZ s tým, že k bodu 2 sa pridá bod b) Štandardy kvality sociálnych služieb, bod 4 sa bude prerokovávať pred bodom 3, pred bod 9 sa vloží bod – Odvolanie dvoch členov komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej a bod 9 sa zmení z voľby „nového člena“ na „nových členov“ komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej - Uznesenie č. IV-1/2019.

2. Komunitný plán sociálnych služieb obce Nesluša, programovacie obdobie 2018-2022

Ing. Zuzana Jancová: „Komunitný plán sociálnych služieb obce, programovacie obdobie 2018 - 2022 máme zverejnený na stránke obce (www.neslusa.sk), kde ste si ho mohli preštudovať. Mali sme už vypracovaný komunitný plán aj na roky 2017-2021, no bola tam novelizácia a museli sme ho prerobiť. Komunitný plán nám vypracovala spoločnosť SCARABEO-SK, s. r. o., ktorá s tým má skúsenosti. Taktiež nám vypracovali aj štandardy kvality sociálnych služieb.

Ing. Ján Vojtek: „Ako obec musíme mať takýto dokument schválený.“

Ing. Zuzana Jancová: „Následne ho budeme musieť zaslať na vyšší územný celok. Rovnako aj tieto štandardy kvality sociálnych služieb – máme to dané zo zákona.“

Obecné zastupiteľstvo schválilo „Komunitný plán obce Nesluša, programovacie obdobie 2018 - 2022“ - Uznesenie č. IV-2a/2019 a „Štandardy kvality sociálnych služieb obce“ - Uznesenie č. IV-2b/2019.

3. Rozpočtové opatrenie školy č. 1/2019

Ing. Zuzana Jancová: „Prejdeme k zamenenému bodu č. 3 – Rozpočtové opatrenie školy č. 1/2019. Ministerstvo školstva navýšilo finančné prostriedky pre školu, ale musí to mať p. riaditeľka schválené aj od Vás. Ďalej navyšujeme tam originálne kompetencie z dôvodu, že po troch rokoch sa vrátili p. učiteľka z materskej, ktorá nemala vyčerpaných 45 dní dovolenky. Musíme jej túto dovolenku preplatiť, preto presúvame tie finančné prostriedky do CVČ.

Chcela by som sa Vám poďakovať a aj pani riaditeľka za vybavenosť kuchyne v školskej jedálni – zvýšil sa počet stravníkov. Zapojili sme sa do eurofondov na ďalšiu pracovnú silu, kde 95% nám platí štát, 5% my. Už sme tam zahrnuli aj to 5%-né spolufinancovanie s tým, že na konci roka to budeme ešte upravovať. Pretože štát pošle peniaze až o dva mesiace, tak aby mala pani riaditeľka naplnú výplatu...“

Vincent Nemček: „Pani učiteľka pokračuje v pracovnom pomere?“

Ing. Zuzana Jancová: „ Na 30%-ný úväzok, je školskom klube.“

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie školy č. 1/2019 podľa predloženého návrhu – Uznesenie č. IV-3/2019.

4. Rozpočtové opatrenie obce č. 3-2/2019

Ing. Zuzana Jancová: „Sú tam niektoré údaje, ktoré pri príprave rozpočtu boli podľa toho, ako nám boli schválené eurofondy jednotlivými ministerstvami. Samozrejme teraz je už všetko vyúčtované. Všetko máme v poriadku, prišli aj finančné administratívne kontroly, ale vysúťažili sme to za inú cenu – nižšiu ako nám ministerstvo dalo, tak sme to tam teraz museli ponižovať.“

„Ďalej sa nám navýšili aj príjmy na mzdy pre materskú školu – mali sme to v tej dôvodovej správe vysvetlené. A odrazu sme tam dali aj haváriu kotolne, ak by nám schválili dotáciu. Ďalej sa tam navýšili aj prostriedky, ktoré sme presunuli pri zbernom dvore, keď hrozilo, že nám to celé nepreplatia. Na haváriu sa budeme spolupodieľať vo výške 50 000 €, takže máme to všetko týmto vykryté. Vybrali sme viac aj za hrobové miesta...“

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie obce č. 3-2/2019 – Uznesenie č. IV-4/2019.

5. VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska, zmluva správcu pohrebiska

Ing. Zuzana Jancová: „K bodu 5 - návrh dodatku č. 3 k VZN obce Nesluša č. 8/2015 – prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku. Keď skončil p. Lisko, správa pohrebiska prešla na obec, teraz by prešla na Mariána Játiho. Tam sa iba zmení prevádzkovateľ. To by bol jeden bod.“

Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 3 k VZN Obce Nesluša č. 8/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku – Uznesenie č. IV-5a/2019.

Ing. Zuzana Jancová vysvetlila poslancom OZ ako fungoval predchádzajúci správca pohrebiska a ako bude fungovať nový správca podľa predloženej zmluvy.

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvy správcu pohrebiska – Uznesenie č. IV-5b/2019.

Ing. Zuzana Jancová: „S Mariánom Játim potom ešte dohodneme, aby tam mal prevádzkové hodiny. Nech ľudia vedia, kedy tam je. Chcem Vás ešte poprosiť za bod c). Keď bude Marián Játi robiť správcu pohrebiska, je nereálne, aby sme mu dávali do prenájmu priestory domu smútku. Mali by sme mu zrušiť nájomnú zmluvu.“

Obecné zastupiteľstvo ruší nájomnú zmluvu o prenájom domu smútku č. ZML2019/17 – Uznesenie č. IV-5c/2019.

6. Dodatok č. 1 k VZN obce Nesluša č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša

Ing. Zuzana Jancová: „Ide iba o doplnenie tohto VZN. Žiaci teraz dostávajú dotáciu na stravu. Ide teda o tých, ktorí sa nemôže stravovať v jedálni – v dôsledku diétneho stravovania, ktoré im nevieme zabezpečiť. Tým pádom musia takíto žiaci doniesť potvrdenie od lekára – špecialistu – nestačí od všeobecného lekára. My ako obec škole presunieme tieto prostriedky z dotácie, aby mohli rodičom prostredníctvom bankového účtu vyplatiť dotáciu, ktorá im prináleží podľa toho, ako boli deti v škole.“

Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša – Uznesenie č. IV-6/2019.

7. Správy hlavnej kontrolórky obce

Mária Kormanová, hlavná kontrolórka obce Nesluša, oboznámila obecné zastupiteľstvo s výsledkami z kontrol jednotlivých žiadateľov o dotácie z rozpočtu obce za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správy hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly – Uznesenie č. IV-7/2019.

[16:28]

Prišiel PhDr. Juraj Bosý

8. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti

Ing. Ján Vojtek: „Zasadnutie komisie bolo 17. 09. 2019, riešili sme na nej rôzne žiadosti od občanov. Ku niektorým potom poprosím Mgr. Peťa Pijáka, aby nám pripravil projekciu.

Prvou žiadosťou bola žiadosť o prenájom obecných priestorov, ktoré ešte len vznikajú, v areáli futbalového ihriska v Nesluši na podnikateľské účely. Na komisii sme spoločne so žiadateľkou dali dokopy všetky požiadavky, ktoré má ona a ktoré má aj obec. Podmienky žiadateľky: osadenie mreží na okná a dvere v prejatých priestoroch, zabezpečenie dvojtarifnej prípojky kvôli vykurovaniu, zabezpečenie samostatného merania spotreby vody a elektrickej energie, taktiež doriešenie prístupu k toaletám z prevádzky a prípadne ešte ak by sa dala urobiť nejaká predpríprava na vykurovanie tuhými palivami. Obec tam mala len jednu podmienku, aby mohla využívať tieto priestory na organizovanie svojich akcií minimálne 2x ročne. Celkovo by sa jednalo o prenájom hlavnej miestnosti so skladom o plochu 98,10 m2, miestnosť pre zamestnancov 10,60 m2, spoločná chodba k toaletám + toalety 23,50 m2. Nájomné by bolo stanovené podľa platných VZN, ak teda OZ schváli výšku tohto nájmu, schváli aj dĺžku nájmu. Žiadateľka mala takú predstavu prenájmu so začiatkom od 01. 12. 2019.“

Ing. Peter Ozsvald: „Je to vôbec reálne?“

Ing. Ján Vojtek: „Je tam toho dosť veľa toho, čo tam treba urobiť.“

Ing. Zuzana Jancová: „V kultúrnom dome budeme mať teraz posledné dve akcie – 11.10.2019 – úcta k starším – príde p. Kazík a p. Konárik – za čo ďakujem PhDr. Jurajovi Bosému a týždeň na to 18. 10. 2019 bude stretnutie tohtoročných jubilantov. Následne na to, začnem s odovzdávaním kultúrneho domu. Snažila som sa s nimi dohodnúť... Odovzdáme kultúrny dom, lebo tam naozaj treba investovať, bez toho sa to nedá. Zistím na biskupstve, čo s tou prístavbou. Poslala som Vám rozpočet. Keby sme chceli opraviť kultúrny dom, je to viac ako 500 000€, a potom sú tam ešte nepredvídateľné náklady. Hudbu by sme presťahovali do bývalého zdravotného strediska – budú to mať aj bližšie na cintorín. Aj tie radiátory z prístavby – ešte nechám, ak by sa na niečo využili. Neviem, keď chceme odovzdať ten kultúrny dom, bolo by dobré, aby sme mali nejakú takúto miestnosť na naše kultúrne akcie...“

Pavol Škuta: „Veď ona môže prísť tiež na takého akcie a ponúkať občerstvenie. Radšej nech to prevádzkuje niekto z obce ako cudzí.“

PhDr. Juraj Bosý: „Ale zatiaľ sa stále bavíme o nedokončenej veci.“

Ing. Ján Vojtek: „Z mojej strany, určite budeme musieť aj my ako obec niektoré veci zabezpečiť, ako napríklad tú dvojtarifnú prípojku...“

Ing. Zuzana Jancová: „Stále je to stavenisko. Na budúci rok by sme chceli nejakým spôsobom prekopať tribúnu. Boli tu pozrieť projektant aj statik. Rozpočet sa Vám potom pošle, aby sme to mohli cez zimu vysúťažiť.“

Adam Vilim: „Ja by som sa k tomu vrátil prakticky až po dokončení.“

Mgr. Ľubomír Tichý: „V tomto stave je to nereálne.“

PhDr. Juraj Bosý: „Ono bude asi najlepšie, ak to ostane obecné. Nevieme, čo sa do budúcna vyskytne...“

Ing. Zuzana Jancová: „Keď tak sa to môže prenajať napríklad Jednote dôchodcov alebo iným, aby si tam robili tie výročné schôdze. Alebo keď to dorobíme, uvidíme, čo s tým.“

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Ingrid Drímalovej o prenájom obecných priestorov za účelom súkromné podnikania – Uznesenie č. IV-8/2019.

Ing. Ján Vojtek: „Komisia prerokovala žiadosť p. Tomáša Žáka o zaradenie parcely do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša. Medzitým prišla ďalšia žiadosť – ide o žiadosť p. Milana Žáka, v ktorej žiada to isté. V podstate sa jedná o susedné parcely.“

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo, že sa bude zaoberať naraz oboma žiadosťami, keďže sa jedná o parcely, ktoré vznikli rozdelením jednej parcely geometrickým plánom.

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p. Tomáša Žáka o zaradenie parcely KNC 4936/24 do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša – Uznesenie č. IV-9a/2019 a žiadosť p. Milana Žáka o zaradenie parcely KNC 4936/4 a 4936/25 do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša – Uznesenie č. IV-9b/2019.

Ing. Ján Vojtek: „Potom tu bola ďalšia žiadosť v tej istej lokalite. Je to hneď na hranici zastaveného územia. Komisia odporúča schváliť žiadosť o zaradenie parciel KNC 3040, 5320/1 a 5320/2 do zmien a doplnkov územného plánu obce.“

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p. Milana Žáka o zaradenie parciel KNC 3040, 5320/1 a 5320/2 do zmien a doplnkov územného plánu obce Nesluša – Uznesenie č. IV-10/2019.

Ing. Ján Vojtek: „Ďalšia žiadosť sa týka tiež zmeny územného plánu, ide o pozemky pri nehnuteľnosti p. Tomáša Valjaška – parcely KNC 4936/10,11,13-15, z dôvodu budúcej možnej výstavby rodinných domov. Komisia odporúča schváliť túto žiadosť.“

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p. Tomáša Valjaška o zapísanie pozemkov KNC 4936/10,11,13-15 do územného plánu obce Nesluša - Uznesenie č. IV-11/2019.

Ing. Ján Vojtek: „Máme tu žiadosť p. Jastrabana, o možnosť trvalého parkovania na obecnom pozemku pri školskej bytovke, kde má trvalý pobyt na parcele KNC 434/1 a nemá inú možnosť parkovania. Komisia prerokovala žiadosť a odporúča žiadosť schváliť.“

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p. Jastrabana o trvalé parkovanie na pozemku KNC 434/1 vedľa bytového domu – Uznesenie č. IV-12/2019.

Ing. Ján Vojtek: „Prišla nám na komisiu žiadosť p. Plevku, o povolenie umiestniť elektrickú poistkovú skrinku s elektromerovým rozvádzačom na obecnom pozemku KNE 10573, nakoľko došlo počas schvaľovaciemu procesu stavebného povolenia k zmene legislatívy, keď nemôže túto skrinku umiestniť ďalej ako 30 m od rozvodného elektrického stĺpu. Stavba sa nachádza od najbližšieho stĺpu viac ako 100 m.“

Ing. Zuzana Jancová: „Je to teraz od apríla 2019. Predtým si každý mohol ťahať prípojku ako chcel. Za ďalšie – vieme, aké máme cesty v uličkách, bude tam problém pri zimnej údržbe...a tiež nie je riešenie, keď by bolo pri jednej nehnuteľnosti päť takýchto skriniek. Viem, že je riešenie na elektrárňach, kde sa dá požiadať o výnimku...“

Ing. Peter Ozsvald informoval poslancov OZ ako funguje táto žiadosť o výnimku alebo prehodnotenie žiadosti.

Pavol Škuta: „Ale nemôžeš mu to teraz neschváliť, ak mu nevyjde ani to, je nahratý.“

Ing. Ján Vojtek: „Môžeme potom zrušiť uznesenie, ak by mu to nevyšlo. Ja by som odporúčal schváliť to uznesenie. A ak to budú realizovať tou výnimkou, môžeme potom to uznesenie zrušiť.“

PhDr. Juraj Bosý: „A nebudú potom vychádzať z toho, čo my schválime?“

Ing. Zuzana Jancová: „Ja by som navrhla zdržať sa – teda ani nezamietame ani neschvaľujeme. A ak mu to nevyjde tou výnimkou, tak mu to potom schválime.“

Pavol Škuta: „Toto berme ako poslednú variantu.“

Ing. Peter Ozsvald: „Pri tej žiadosti nie je definované, žeby mala mať nejakú prílohu. Musí byť len zakreslená nová schéma prípojky, kde je ten elektromer umiestnený v oplotení, a potom je tam kolónka prečo?“

Mgr. Ľubomír Tichý: „Alebo mu to zamietnuť, a potom ak by mu to neprešlo, môže si znova dať žiadosť.“

Ing. Zuzana Jancová: „Áno, ale potom by sme predtým museli zrušiť pôvodné uznesenie.“

Ing. Peter Ozsvald: „Ešte je tam jeden človek, ktorý tam plánuje výstavbu, ale ešte nemá povolenie. Do budúcna by tam muselo byť tých skriniek viac.“

Ing. Zuzana Jancová: „Cez zimu, keď sa bude odhŕňať, bude s tým len problém.“

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť p. Plevku o povolenie umiestnenia elektrickej poistkovej skrinky s elektromerovým rozvádzačom na obecnom pozemku KNE 10573 – Uznesenie č. IV-13/2019.

Ing. Ján Vojtek: „Ďalej tu bola žiadosť o odkúpenie časti pozemku KNC 426 o výmere cca 35 m2, prípadne o prenájom tohto pozemku alebo zriadenie vecného bremena. Jedná sa o prístup k pozemku č. 409, ktorej je žiadateľka vlastníčkou, aby si na tejto časti pozemku zriadila inžinierske siete a mala prístup k nehnuteľnosti. Má tam aj most, ktorý by chcela nejakým spôsobom renovovať, legalizovať...“

Vincent Nemček: „Ale veď ona tam už siete má, aj plyn...“

Ing. Zuzana Jancová: „Ja neviem, čo ju k tomu viedlo. Veď to je obecný pozemok, nikto jej tam nebráni...“

Vincent Nemček: „Asi skôr zo strachu, aby sa niečo neudialo...“

PhDr. Juraj Bosý: „Možno tam chce parkovaciu plochu...“

Vincent Nemček: „Oni chceli len ten vjazd.“

Ing. Zuzana Jancová: „Sú to obecné pozemky, všetkým nechávame prístup k nehnuteľnosti...“

Pavol Škuta: „Ty jej nemôžeš zamedziť prístup k nehnuteľnosti.“

Ing. Ján Vojtek: „Ale pozor, zákon ti hovorí iba o prechode, nie prejazde! Keď chceš prejazd, musíš mať dohodu s vlastníkom.“

Ing. Zuzana Jancová: „Ale veď takýchto máme plno....“

Pavol Škuta: „Ten prenájom by sme im mohli pustiť...“

Ing. Zuzana Jancová: „Ale nemusí robiť geometrák.“

Ing. Ján Vojtek: „Do toho uznesenia sme to dali na základe tej žiadosti.“

Vincent Nemček: „Ona keď spomína ten geometrák, tak chce zrejme skôr to vecné bremeno, kvôli tým sieťam, aby sa jej neporušili.“

Mgr. Ľubomír Tichý: „Môže sa teda aspoň znížiť dĺžka, doba nájmu.“

PhDr. Juraj Bosý: „Tak si nechajme niekym vysvetliť, ako štandardne sa postupuje v takýchto prípadoch. Či mu zákon umožňuje len ten prechod alebo je aj prejazd, aby sme to mali uzavreté aj do budúcna pre ostatných.“

Pavol Škuta: „Poveríme kontrolórku, nech to naštuduje, nech to pozrie a na budúce zastupiteľstvo nám poradí.“

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť p. Janáčikovej o prenájom časti pozemku č. KNC 426 o výmere cca 35 m2, prípadne jeho prenájom či zriadenie vecného bremena – Uznesenie č. IV-14a/2019 a poveruje hlavného kontrolóra obce Nesluša o právne stanovisko k tejto žiadosti k opätovnému prerokovaniu – Uznesenie č. IV-14b/2019.

Ing. Ján Vojtek: „Ďalej tu máme žiadosť o prenájom časti pozemku pri starej školskej bytovke. Žiadateľ kúpil v bytovke byt a chcel by okrem bytu využívať aj časť pozemku, kde momentálne stojí dočasná stavba, ktorá slúži ako sklad náradia. Predchádzajúci vlastník ho užíval, má uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu. Nájomnú zmluvu bude musieť zrušiť výpoveďou buď vlastník alebo obecný úrad.“

Pavol Škuta: „On si to chce zbúrať a na to miesto postaviť niečo nové?“

Ing. Ján Vojtek: „Nie, on to chce využívať presne tak ako pôvodný majiteľ. Komisia túto žiadosť prerokovala a odporúča ju schváliť.“

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p. Hlavatého o prenájom časti pozemku č. KNC 434/1 v celkovej výmere 13 m2 – Uznesenie č. IV-15/2019.

Ing. Ján Vojtek: „Prišla aj žiadosť o prenájom pozemku KNE 10 550, o celkovej výmere 100 m2, ktorý sme už riešili - ak si niekto pamätá z minulého zasadnutia. Tam sme riešili jednu polovicu tohto pozemku – p. Šurhaňáková. Teraz je tu žiadosť o druhú časť tohto obecného pozemku. Komisia odporúča schváliť túto žiadosť.“

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p. Mazúra o prenájom časti pozemku KNE 10 550, o celkovom výmere 100 m2 – Uznesenie č. IV-16/2019.

Ing. Ján Vojtek: „Na komisiu bola doručená ešte jedna žiadosť a to žiadosť vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Nesluša o zrušenie uznesenia č. I-22/2018. Týmto uznesením predchádzajúce obecné zastupiteľstvo poverilo starostku obce, aby na valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v katastri obce Nesluša hlasovala za poľovné združenie Poľany. Obecné zastupiteľstvo týmto uznesením zaviazalo štatutára obce Nesluša hlasovať iba za túto jednu poľovnícku spoločnosť. Preto títo vlastníci poľovných pozemkov teraz žiadajú zrušenie tohto uznesenia a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu, aby prijalo nové uznesenie, ktoré len poverí štatutára obce
účasťou na valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a na hlasovaní.“

p. Martinček: „Vy chcete ako komisia navrhnúť štatutárovi obce, pokiaľ sa zúčastní aj 10 žiadateľov o tento revír, hlasovať za najvyššiu cenu..?“

Ing. Ján Vojtek: „Ešte pred prijatím tohto pôvodného uznesenia, ja ako predseda komisie som bol za to, aby štatutár vždy hlasoval za ponuku, ktorá je pre obec najvýhodnejšia.“

p. Kubala: „Nebude teda konkrétna spoločnosť, za ktorú by mal hlasovať?“

Ing. Ján Vojtek: „Ja osobne som presadzoval, aby bolo uznesenie schválené takto, ale obecné zastupiteľstvo ho schválilo ako ho schválilo.“

p.Kubala: „Tak nech teda rozhodne cena, nech nie ani jedna strana ukrátená.“

Vincent Nemček: „To my posúdime, čo bude najvýhodnejšie...“

p. Martinček: „Tak asi sa budete riadiť ekonomicky... my chceme dohodu.“

Ing. Ján Vojtek prečítal návrh uznesenia.

Ing. Ján Vojtek: „Ak sa obecné zastupiteľstvo zhodne na tom, aby bolo v uznesení, aby hlasoval za najvýhodnejšiu ponuku, dajme to tam.“

Pavol Škuta: „Ja by som to tam dal.“

Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. I-22/2018 – Uznesenie č. IV-17a/2019 a poveruje štatutára obce zúčastniť sa na valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a hlasovať za ponuku najvýhodnejšiu pre obec – Uznesenie č. IV-17b/2019.

9. Odvolanie a voľba dvoch členov komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej

Mgr. Ľubomír Tichý podal návrh na odvolanie dvoch členov komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej, nakoľko sa títo členovia nezúčastňujú zasadnutí komisií: Martin Lisko z dôvodu pracovného vyťaženia a Ing. Vladimír Buček sa oženil a presťahoval.

Obecné zastupiteľstvo zrušilo členstvo Martina Liska a Ing. Vladimíra Bučka v komisii finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej – Uznesenie č. IV-18/2019.

Mgr. Ľubomír Tichý podal návrh na nových členov komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej – Ing. Michala Klotáka a PhDr. Juraja Bosého.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Ing. Michala Klotáka a PhDr. Juraja Bosého za členov komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej – Uznesenie č. IV-19/2019.

10. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej

Ing. Zuzana Jancová požiadala verejnosť, aby na čas, kým OZ prerokuje žiadosti finančnej komisie, opustila miestnosť. Nakoľko sa jedná osoby, ktoré nám nedali súhlas na zverejnenie svojich osobných údajov.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo žiadosť p. XX, bytom XX o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na kúpu paliva podľa platného VZN č. 6/2015 – Uznesenie č. IV-20/2019.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zamietlo žiadosť p. XX, bytom XX o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi, nakoľko žiadateľka nespĺňa podmienky pre vyplatenie takejto dávky podľa zákona č. 417/2013 – Uznesenie č. IV-21/2019.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zamietlo žiadosť p. XX, bytom XX o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi, nakoľko žiadateľ nespĺňa podmienky pre vyplatenie takejto dávky podľa zákona č. 417/2013 – Uznesenie č. IV-22/2019.

11. Diskusia

Ing. Peter Ozsvald sa informoval o tom, či by bolo možné poskytnúť nejaký finančný príspevok alebo dotáciu na športové občianské združenie – školu vzpierania v Kysuckom Novom Meste, nakoľko ju navštevujú aj deti z Nesluše. Dosahujú veľmi pekné výsledky a momentálne sa pripravujú na majstrovstvá Európy.

Ing. Zuzana Jancová pani Drímalovej vysvetlila situáciu ohľadne jej žiadosti o prenájom, nakoľko prišla neskôr ako OZ rokovalo o jej žiadosti. Spolu s poslancami jej uviedli dôvody, prečo žiadosť o prenájom zamietli.

[18:12]

Starostka ukončila IV. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.