Zápisnica z III. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 28. 06. 2019

Prítomní poslanci: PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Ing. Ján Vojtek ml.;
Zapisovateľka: Monika Žáková;
Overovatelia zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Ing. Ján Vojtek ml.;
Neprítomní poslanec: Martin Lisko, Adam Vilim.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Záverečný účet obce 2018
 3. Rozpočtové opatrenie
 4. Vodozádržné opatrenie areálu Základnej školy v Nesluši
 5. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 6. Návrh dodatku k VZN č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 8. Program odpadového hospodárstva obce Nesluša na roky 2016 – 2020
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia – Požiarny poriadok obce Nesluša
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku
 11. Voľba predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej
 12. Správa Komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 13. Diskusia
 14. Záver

Otvorenie rokovania

Rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová.

Starostka určila zapisovateľku – Moniku Žákovú.

Boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Pavol Škuta, Ing. Ján Vojtek.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania III. riadneho zasadnutia OZ s tým, že medzi body 10. a 11. sa vloží návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nesluša. –
Uznesenie č. III-1/2019.

Záverečný účet obce 2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenia bez výhrad. – Uznesenie č. III-2/2019

Rozpočtové opatrenie č. 2–3/2019

Starostka: Rozprávala som sa s p. Vojtekom, starším, bol sa pýta na hygiene ohľadne toho urnového hája – povedali mu, že sa nemáme unáhliť, nakoľko sa chystá novelizácia zákona o pohrebníctve. Práve tam majú riešiť odstupové vzdialenosti, hlavne teda pri už existujúcich cintorínoch. Nakoľko tam už máme finančné prostriedky, urobili by sme nové oplotenie cintorína.

Pavol Škuta: Ale mohol by sa urobiť radšej ten urnový háj.

Starostka: Áno budeme robiť..

Pavol Škuta: Som sa rozprával aj s hrobárom, mohol by sa urobiť ten urnový háj pod Domom smútku.

Starostka: Áno, dobre pod Domom smútku, ale my to tam musíme upraviť. Hrobár tam má svoje veci, to treba odpratať. Treba dať pozor, lebo pod ním ústí odvodnenie celého Domu smútku, aby sme zas inde neurobiť nový močiar a netieklo to do hrobov. V sektore C je takmer dvojrad hrobov, o ktoré sa nik nestará, nie sú ani zaplatené. Tam by sa mohli urobiť také tie malé hroby na urny a ostane tam miesto aj pre chodník.

Ing. Vojtek: Myslíš, že to vyjde z tých 30 000 € aj na urnový háj aj oplotenie?

Pavol Škuta: To nevyjde, aj materiál aj práca...

Starostka: Vyjde, to je dosť peňazí, a keď to budeme robiť svojpomocne... ešte nám tam určite ostane niečo aj zo zateplenia tribúny. A prepočet musím dať urobiť projektantovi, bez toho to nejde. V septembri budeme mať projekt, kde bude aj cenová kalkulácia.

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 2–3/2019 podľa predloženého návrhu starostky obce Ing. Zuzany Jancovej. Celkové príjmy rozpočtu obce sa zvyšujú o 14 665 €, výdavky o 102 996 €, rozpočtová rezerva sa znižuje o 88 331 €. – Uznesenie č. III-3/2019

Vodozádržné opatrenie areálu Základnej školy v Nesluši

Obecné zastupiteľstvo schválilo:

 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci "Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020, vyhlásenej 20. 04. 2018, Kód výzvy: OPKZP–PO2–SC211–2018–40" na realizáciu projektu: Vodozádržné opatrenia areálu Základnej školy, ktorý bude realizovaný Obcou Nesluša;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu 10 000 €. – Uznesenie č. III-4/2019

Všeobecne záväzné nariadenia

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša. – Uznesenie č. III-5/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša. – Uznesenie č. III-6/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša. – Uznesenie č. III-7/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo Program odpadového hospodárstva obce Nesluša na roky 2016 – 2020. – Uznesenie č. III-8/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 Požiarny poriadok obce Nesluša. – Uznesenie č. III-9/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o verejnom poriadku. – Uznesenie č. III-10/2019

***

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nesluša na 2. polrok 2019. – Uznesenie č. 11/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo Mgr. Ľubomíra Tichého za predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej. – Uznesenie č. III-12/2019

Komisie OZ – vyhodnotenie pridelených žiadostí

Komisia životného prostredia a územného plánovania

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odovzdanie vodného zdroja – studne. Obec Nesluša prevedie vodnú stavbu vlastníkom bytového domu 963 a zároveň bude na liste vlastníctva č. 1244 zriadené vecné bremeno v prospech vlastníkov, resp. správcu. – Uznesenie č. III-13/2019

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Andreja Bugáňa, bytom Nesluša 1027 o odkúpenie časti pozemku s parcelným číslom KNC 1437/1 o výmere cca 35 m2 v kat. ú. Nesluša do osobného vlastníctva. Obec pozemky nepredáva. – Uznesenie č. III-14/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Anny Šurhaňákovej, bytom Nesluša 387 o dlhodobý prenájom a vybudovanie oplotenia časti pozemku s parcelným číslom KNE 10550 o výmere 88,5 m2 v kat. ú.
Nesluša podľa predloženého návrhu. Celý prenajatý pozemok bude využívaný na súkromné účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších predpisov. Dĺžka nájomného na 5 rokov so začiatkom od prvého dňa  nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. Oplotenie bude dočasné a uskutočnené bude na hranici prenajatého pozemku, presne podľa predloženého náčrtu. Dočasné oplotenie bude po ukončení nájmu odstránené. Výstavbu dočasného oplotenia si nájomca môže zrealizovať na vlastné náklady potom, ako mu stavebný úrad vydá oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe. – Uznesenie č. III-15/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Mgr. Juraja Čierňavu, bytom ČSA 1306/21 Kysucké Nové Mesto o prenájom časti pozemku s parcelným číslom KNC 434/1 o výmere 14,72 m 2 v kat. ú. Nesluša podľa predloženého návrhu. Celý prenajatý pozemok bude využívaný na súkromné účely. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení v znení neskorších predpisov. Dĺžku nájomného na 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho  mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom. – Uznesenie č. III-16–1/2019

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Mgr. Juraja Čierňavu o prenájom časti pozemku s parcelným číslom KNC 434/1 o výmere 6,12 m 2 v kat. ú. Nesluša – prenájom pozemku pod rezivom o rozmeroch 1,4 m x 4,4 m. Obec Nesluša má schválené VZN č. 6/2017 o miestnych daniach Obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, v ktorom je určená sadzba za užívanie verejného priestranstva za uloženie stavebného zariadenia, skládky tuhých palív, stavebného alebo iného materiálu (Časť II. § 3 ods. 2 písm. b)). Žiadateľ je povinný zaplatiť daň za užívanie verejného priestranstva podľa VZN č. 6/2017 alebo skládku reziva z pozemku ihneď odstrániť. – Uznesenie č. III-16–2/2019

17:10 hod. odišiel poslanec Pavol Škuta.

17:12 hod. vrátil sa poslanec Pavol Škuta.

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Ľubomíra Mráza, Nesluša 987, Jaroslava Šurhaňáka, Nesluša 387, Štefana Drndu, Nesluša 998, Márie Balátovej, Nesluša 385, Pavla Koreného, Nesluša 343, Jozefa Janáčika, Nesluša 326 o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu Obce Nesluša za podmienky, že žiadatelia budú upozornení na skutočnosť, že vypracovanie zmien územného plánu nemusí byť v ďalšom konaní schválené ďalšími dotknutými orgánmi štátnej správy. Žiadateľom ďalej odporúča v lokalite vykonať minikomasáciu z dôvodu, že nemusí byť zabezpečený prístup k jednotlivým pozemkom, pretože prístupová komunikácia nie je vo vlastníctve obce. – Uznesenie č. III-17/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Mgr. Jany Jarabicovej o trvalé parkovanie na pozemku KNC 434/1 pred bytovým domom č. 838 z dôvodu, že v bytovom dome má trvalý pobyt a nemá možnosť
iného parkovania. – Uznesenie č. III-18/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Petra Hvozára o trvalé parkovanie na pozemku KNC 1437/1 pri bytovom dome č. 1027 z dôvodu, že v bytovom dome vlastní byt a nemá možnosť iného parkovania. Parkovacie miesto sa nebude vyznačovať do doby, kým sa parkovisko neupraví. – Uznesenie č. III-19/2019

Diskusia

Separovanie odpadu

Ing. Ján Vojtek: Na komisii sme rozoberali povinnosti, ktoré vyplývajú zo schváleného programu odpadového hospodárstva – treba viac separovať. Čím bude obec menej separovať, tým viac budú rásť poplatky. A žiaľ, prejaví sa to potom v cene poplatkov pre občanov.

Starostka: Zostalo nám nerozdaných 260 komposterov. Budú sa rozdávať aj tým, ktorí tu majú nehnuteľnosť, ale nemajú trvalý pobyt. Niektorí ľudia sú nezastihnuteľní, skúsime im doručiť písomne oznámenie, ak teda majú záujem, môžu si prísť vyzdvihnúť komposter priamo na obecný úrad.

Vodomerné šachty

Pavol Škuta: Vodomerné šachty ako ľudia reagujú? Začali už podpisovať zmluvy?

Pavol Tvrdý: Nadávajú.

Starostka: Zmluvy sa ešte nepodpisujú. Dajú sa potom všetkým naraz, až keď budú mať všetci vodomernú šachtu.

Starostka ukončila III. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.