Zápisnica z I. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 01. 03. 2019

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Ing. Peter Ozsvald;
Neprítomní poslanci: Martin Lisko, Ing. Ján Vojtek.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
 3. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nesluši, rokovacieho poriadkustálych komisií Obecného zastupiteľstva obce Nesluša a Poriadku odmeňovania poslancov obecnéhozastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií Obce Nesluša
 4. Návrh na zrušenie VZN 9/2017 Požiarny poriadok obce a VZN 10/2017 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce Nesluša
 5. Návrh na osadenie dopravného značenia – zrušenie časového obmedzenia
 6. Návrh na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav na obvod "nový cintorín"
 7. Prevádzkový poriadok zberného dvora
 8. Dodatok č. 3 k VZN č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskejslužby a ambulantnej sociálnej služby a o výške a úhradách za sociálne služby
 9. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané ObcouNesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení
 10. Vodomerné šachty
 11. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej a pridelené žiadosti
 12. Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2019 – 2021
 13. Výber audítora Obce Nesluša na účtovné roky 2018 a 2019
 14. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
 15. Diskusia
 16. Záver

Otvorenie  rokovania

Rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová.

Novonastupujúci poslanec Mgr. Ľubomír Tichý zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Nesluši. - Uznesenie č. I-1/2019

Starostka určila zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka.

Boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Pavol Škuta, Ing. Peter Ozsvald.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania I. riadneho zasadnutia OZ s tým, že za bod 2 "Zloženie sľubu poslanca OZ" sa presunie žiadosť Pavla Janíčka. - Uznesenie č. I-2/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom majetku obce - parcely č. KNC 1769/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2 žiadateľovi Pavlovi Janíčkovi. - Uznesenie č. I-3/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo na návrh poslanca Ing. Jána Vojteka nový Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nesluši, Rokovací poriadok stálych komisií Obecného zastupiteľstva obce Nesluša a Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií Obce Nesluša. - Uznesenie č. I-4/2019

Obecné zastupiteľstvo na podnet prokurátora zrušilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 9/2017 - Požiarny poriadok obce. - Uznesenie č. I-5/2019

Obecné zastupiteľstvo na podnet prokurátora zrušilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 10/2017 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce Nesluša. - Uznesenie č. I-6/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo osadenie dopravného značenia – IP 24a, IP 24b /Zóna s dopravným obmedzením a Koniec zóny s dopravným obmedzením so symbolom DZ-B33 (Zákaz státia)/ pri ceste 2052 v km 3,120 v k.ú. Nesluša - uznesenie č. I-7/2019 – čím sa zrušila platnosť uznesenia č. I-11/2016.

Obecné zastupiteľstvo schválilo

a) vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Nesluša v lokalite Ihrisko, bývalá materská škôlka pri cintoríne a časti honu Dúbravy zahrňujúci lokalitu budúceho cintorína a priľahlých nehnuteľností smerom ku verejnej komunikácii na KNC 2606/1, pričom obvod jednoduchých pozemkových úprav ucelenú časť bude určený rozhodnutím Okresného úradu Žilina, odbor pozemkový a lesný.

b) podanie návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav Okresnému úradu Žilina, odbor pozemkový a lesný - Uznesenie č. I-8/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo Prevádzkový poriadok zberného dvora Obce Nesluša. - Uznesenie č. I-9/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby. - Uznesenie č. I-10/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení. - Uznesenie č. I-11/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo povinnosť žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu vybudovať vodomernú šachtu na hranici pozemku do 31.7.2020. - Uznesenie č. I-12/2019

16.41 hod. prišiel poslanec Martin Lisko

Komisie oz - vyhodnotenie pridelených žiadostí

Komisia finančná, správy obecného majetku, kultúrna a sociálna

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie 4. ročníka hasičskej súťaže vo výške 1 000,00 € Dobrovoľnému hasičskému zboru Nesluša. - Uznesenie č. I-13/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na Súťaže v hasičskom športe 2019 vo výške 920,00 € Dobrovoľnému hasičskému zboru Nesluša. - Uznesenie č. I-14/2019

2Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2019 vo výške 1 000,00 €. - Uznesenie č. I-15/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie Letného kina 2019 vo výške 150,00 €. - Uznesenie č. I-16/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie Vianočných trhov 2019 vo výške 250,00 €. - Uznesenie č. I-17/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie hudobného festivalu Rocknes 2019 vo výške 4 000,00 € Občianskemu združeniu Kultúra v Nesluši. - Uznesenie č. I-18/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Občianskeho združenia Priatelia Kysúc o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie turistických pretekov v roku 2019 vo výške 1 300,00 €. - Uznesenie č. I-19/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Slovenského červeného kríža, miestneho spolku Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2019 vo výške 1 500,00 €. - Uznesenie č. I-20/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Spojenej organizácie SZTP a ZPCCH o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť spolku v roku 2019 vo výške 1 100,00 €.“ - Uznesenie č. I-21/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Stolnotenisového oddielu Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2019 zo 14. 09. 2018 vo výške 700,00 €. - Uznesenie č. I-22/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť klubu v roku 2019 vo výške 1000,00 €. - Uznesenie č. I-23/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Športového klubu Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2019 vo výške 5 450,00 €. - Uznesenie č. I-24/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo Marcele Hosni finančnú výpomoc 1000 € na odstránenie následkov požiaru rodinného domu. - Uznesenie č. I-25/2019

***

Obecné zastupiteľstvo schválilo Programový rozpočet Obce Nesluša a jej rozpočtových organizácií na rok 2019 a vzalo na vedomie Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2020 a 2021. - Uznesenie č. I-26/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo výber audítora Obce Nesluša na účtovné roky 2018 a 2019: BPS Audit, s. r. o., audítorská spoločnosť, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava - Ružinov. - Uznesenie č. I-27/2019

Komisia životného prostredia a územného plánovania

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Mariána Játiho na prenájom obecných priestorov v Dome smútku na poskytovanie pohrebných služieb. - Uznesenie č. I-28/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Alžbety Parišovej o trvalé parkovanie pri bytovom dome č. 838 . - Uznesenie č. I-29/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Bc. Jany Lukáčovej o trvalé parkovanie pri bytovom dome 1027. - Uznesenie č. I-30/2019

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Jozefa Žáka o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce. - Uznesenie č. I-31/2019

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Amálie Belákovej o schválenie zriadenia vecného bremena - právo prechodu a prejazdu motorovým vozidlom po spoluvlastníckych podieloch Obce Nesluša. - Uznesenie č. I-32/2019

***

Starostka určila za sekretárku komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej Moniku Žákovú namiesto Mateja Tabačka, za sekretárku komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Andreu Šímovú.

Diskusia

Stojiská na kontajnery na triedený odpad:

Mgr. Peter Piják: navrhli v komisii ŽP a ÚP štyri nové stojiská.

Starostka: zruší sa stojisko na kontajnery na triedený odpad v Drndovke a presunie sa oproti bývalému JRD na obecný pozemok.

Vincent Nemček: náklady na stojisko sú približne 100 €.

Komunikácie v obci

Obec zabezpečuje osadenie dopravného značenia priechodu pre chodcov pri ZŠ.

Vodiči neoprávnene parkujú v centre obce oproti Jednote. Je potrebné vyriešiť parkovanie pred obchodnými prevádzkami.

***

Starostka ukončila I. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.