Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 01. 12. 2018.

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. VIncent Nemček;

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 3. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúcieho zasadnutia novozvolenou starostkou
 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 7. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
 8. Určenie platu starostky
 9. Schválenie podania návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav na obvod „bývalá škôlka“
 10. Schválenie podania návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav na obvod Ihrisko Nesluša
 11. Schválenie bezodplatného nadobúdania spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam v prospech Obce Nesluša
 12. Diskusia
 13. Záver

1. Otvorenie rokovania, 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová otvorila ustanovujúce zasadnutie OZ, privítala prítomných a informovala o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.

3. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúcieho zasadnutia novozvolenou starostkou

Zvolená starostka zložila zákonom predpísaný sľub starostu: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostky uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“, ktorý potvrdila podpisom pod text sľubu a prebrala osvedčenie od podpredsedníčky miestnej volebnej komisie Mgr. Anny Pospíšilovej.

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Následne starostka prečítala znenie sľubu poslanca: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Novozvolení poslanci potvrdili sľub svojím podpisom a prebrali osvedčenia od podpredsedníčky miestnej volebnej komisie. - Uznesenie č. U-1/2018

Novozvolená starostka obce Ing. Zuzana Jancová predniesla príhovor, v ktorom poďakovala občanom za dôveru a sľúbila, že bude hájiť záujmy všetkých občanov bez rozdielu.

Starostka Ing. Zuzana Jancová navrhla za svojho zástupcu poslanca Vincenta Nemčeka. Poslanci vzali na vedomie rozhodnutie starostky o zvolení Vincenta Nemčeka za zástupcu starostky.

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka.

Boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Pavol Škuta, Vincent Nemček

Obecné zastupiteľstvo schválilo overovateľov zápisnice a program ustanovujúceho zasadnutia OZ. - Uznesenie č. U-2/2018

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca Vincenta Nemčeka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. - Uznesenie č. U-3/2018

7. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo zriadenie

a) komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej;

b) komisie životného prostredia a územného plánovania;

c) komisie na ochranu verejného záujmu. - Uznesenie č. U-4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši zvolilo predsedov komisií:

 • Ing. Michal Kloták - predseda komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej;
 • Ing. Ján Vojtek - predseda komisie životného prostredia a územného plánovania;
 • PhDr. Juraj Bosý - predseda komisie na ochranu verejného záujmu. - Uznesenia č. U-5/2018, U-6/2018, U-7/2018

8. Určenie platu starostky

Obecné zastupiteľstvo určilo plat starostky obce. - Uznesenie č. U-8/2018

9. Schválenie podania návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav na obvod „bývalá škôlka“

Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav na obvod „bývalá škôlka“ tvoriaci pozemkami KNC 1472, 1473 k.ú. Nesluša. - Uznesenie č. U-9/2018

10. Schválenie podania návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav na obvod Ihrisko Nesluša

Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav na obvod Ihrisko Nesluša tvoriaci pozemkami KNC 1436/1, 1436/3, 1436/4, 1438, 4964/10, 4964/11, 4964/12 a časti KNC 5149/1 susediacom s KNC 1436/1. - Uznesenie č. U-10/2018

11. Schválenie bezodplatného nadobúdania spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam v prospech Obce Nesluša

Obecné zastupiteľstvo schválilo bezodplatné nadobúdanie spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam v prospech Obce Nesluša postupom podľa § 63 zákona SNR 323/92 Zb. (notársky poriadok) v aktuálnom znení. - Uznesenie č. U-11/2018

12. Diskusia

V diskusii starostka informovala o sťažnosti Vladimíra Špiriaka na nevyhovujúce priestory pre činnosť šachového krúžku. Situáciu ohľadne priestorov pre šachistov v ZŠ a následne v CVČ vysvetlila aj riaditeľka ZŠ, podľa nej je sťažnosť neopodstatnená.

Poslanci sa tiež zaoberali nedostatkom vody v obecnom vodovode.

13. Záver

Starostka ukončila rokovanie ustanovujúceho zasadnutia OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.