Zápisnica z III. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 14. 12. 2018

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Ing. Ján vojtek, 2. Mgr. Peter Piják;
Neprítomní poslanci: Ing. Lenka Ondrušková.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Koncepcia zásobovania obce Nesluša pitnou vodou
 3. Úprava vody z povrchového odberu Mestský potok do vodojemu Dúbravy
 4. Regulácia potoka Neslušanka
 5. Diskusia
 6. Voľba kronikára obceVšeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša, ktorým sa mení VZN Obce Nesluša č. 7/ 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša o podmienkach držania a chovu psov
 8. Žiadosti - komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia
 9. Voľba členov komisií, školskej rady
 10. Voľba sobášiaceho poslanca na volebné obdobie 2018 - 2022
 11. Záver

Otvorenie  rokovania

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
 • starostka určila zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Ing. Ján Vojtek, Mgr. Peter Piják.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania III. riadneho zasadnutia OZ s tým, že za bod 9 „Žiadosti - komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia“ sa zaradí bod „Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií OZ“ a „Poriadok odmeňovania“ - Uznesenie č. III-1/2018

Koncepcia zásobovania obce nesluša pitnou vodou

Zástupca firmy Bursa, s. r. o. Ing. Ondrej Bursa predstavil koncepciu zásobovania obce Nesluša pitnou vodou. V súčasnosti je obecný verejný vodovod zásobovaný vodojemami Dúbravy, Parišovka a Chovancovce, bol vybudovaný aj vodojem Červené, ktorý je nefunkčný. Vzhľadom na výškové rozloženie je potrebné rozdeliť obec na tlakové pásma – pásmo zásobované vodojemom Dúbravy a pásmo zásobované z vodojemu Parišovka.

V 1. etape navrhujú doplniť najviac využívaný vodojem Dúbravy odberom z povrchového odberu z 1Mestského potoka, použiť úpravovňu vody a dobudovať vodojem 100 m3.

Obdobne by sa mohlo postupovať v ďalšej etape aj pri vodojeme Parišovka a prípadne aj pri vodojeme Červené.

Ďalším variantom by mohlo byť využitie vodného toku Neslušanka nad vodojemom Červené.

Starostka: v súvislosti so sťažnosťami niektorých občanov na nedostatok vody upozorňuje, že žiadatelia o pripojenie na verejný vodovod mimo tlakového pásma boli oboznámení s tým, že vodovod má obmedzené možnosti a v prípade nedostatku vody si musia túto zabezpečiť vlastnými zariadeniami na vlastné náklady a súhlas s týmito podmienkami pripojenia potvrdili svojimi podpismi.

Regulácia potoka neslušanka

Starostka informovala o regulácii potoka Neslušanka – obec je zaradená do novej protipovodňovej mapy, ktorá sa má ešte schvaľovať.

17.00 prišla poslankyňa Ing. Lenka Ondrušková.

Voľba kronikára obce

Obecné zastupiteľstvo poverilo Ing. Jána Vojteka st. vedením obecnej kroniky na roky 2018 - 2022. - Uznesenie č. III-2/2018

Predseda komisie životného prostredia a územného plánovania – Ing. Ján Vojtek predložil VZN:

 • Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 1/2018, ktorým sa mení VZN obce Nesluša č. 7/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Uznesenie č. III-3/2018
 • Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 2/2018 o podmienkach držania a chovu psov. - Uznesenie č. III-4/2018

Ing. Ján Vojtek predložil ŽIADOSTI, ktoré riešila bývalá Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia:

 • Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Mgr. Anny Grešákovej, Kysucké Nové Mesto o dlhodobý prenájom časti obecného pozemku č. KNC 1679. - Uznesenie č. III-5/2018
 • Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Mgr. Anny Grešákovej, Kysucké Nové Mesto, o zmenu uznesenia č. II-15/2018 – upresnenie celkovej výmery prenajatého pozemku. - Uznesenie č. III-6/2018
 • Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Ivety Slížovej, Nesluša 963 o zmenu uznesenia OZ v Nesluši č. II – 12/2018 - prenájom časti pozemku na súkromné účely. - Uznesenie č. III-7/2018
 • Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Ing. Radoslava Bočeja, Kysucké Nové Mesto o napojenie na verejný vodovod pri splnení určených podmienok. - Uznesenie č. III-8/2018
 • Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Michala Skokana o trvalé parkovanie na obecnom pozemku. - Uznesenie č. III-9/2018

Diskusia

Mgr. Peter Piják: navrhuje zrušiť uznesenie, ktorým bol schválený predaj obecného pozemku Pavlovi Janíčkovi.

Pavol Janíček: žiada, aby sa tento problém riešil až na budúcom zasadnutí OZ, keď budú noví poslanci oboznámení s jeho žiadosťou o odkúpenie uvedeného pozemku.. Plánuje plochu využívať ako parkovisko.

Starostka: navrhuje, aby žiadosť opätovne posúdila nová komisia životného prostredia a územného plánovania.

Zdeno Šefár: 04. 12. 2018 podal na OÚ žiadosť o zmenu účelu stavby z garáže na pneuservis, žiada o stanovisko.

Starostka: na poskytnutie stanoviska ešte neuplynula zákonom stanovená lehota.

Obecné zastupiteľstvo zvolilo na návrh predsedu Komisie životného prostredia a územného plánovania Ing. Jána Vojteka a starostky obce členov komisie: Ing. Ján Vojteka st., Vincenta Nemčeka, Mgr. Peter Pijáka, Ing. Lenku Ondruškovú. - Uznesenie č. III-10/2018

Za sekretárov komisie určila starostka Ing. Janu Škutovú a Ing. Andreu Šímovú.

Obecné zastupiteľstvo zvolilo na návrh predsedu Komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej - Ing. Michala Klotáka členov komisie: Mgr. Annu Psotnú, Ing. Vladimíra Bučeka, Adama Vilima, Pavla Škutu, Martina Liska, Ing. Petra Ozsvalda. - Uznesenie č. III-11/2018

Za sekretárov komisie určila starostka Mateja Tabačka a Janku Šidlovú.

Obecné zastupiteľstvo zvolilo na návrh predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu PhDr. Juraja Bosého členov komisie: Ing. Peter Ozsvalda, Mgr. Ľubomíra Tichého, Adama Vilima, Vincenta Nemčeka. - Uznesenie č. III-12/2018

Obecné zastupiteľstvo zvolilo nových členov Školskej rady zš nesluša zastupujúcich zriaďovateľa – Obec Nesluša: PhDr. Juraja Bosého, Martina Liska, Vincenta Nemčeka a Pavla Škutu. - Uznesenie č. III-13/2018

Obecné zastupiteľstvo zvolilo nového člena Školskej rady mš nesluša zastupujúceho zriaďovateľa – Obec Nesluša: Ing. Petra Ozsvalda. - Uznesenie č. III-14/2018

Obecné zastupiteľstvo zvolilo Pavla Škutu ako povereného sobášiaceho poslanca OZ v Nesluši na volebné obdobie 2018-2022. - Uznesenie č. III-15/2018

Starostka požiadala Ing. Jána Vojteka, aby pripravil do budúceho zasadnutia OZ návrh na rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií OZ a poriadok odmeňovania.

Poslanci sa na návrh starostky dohodli na pravidelných neoficiálnych stretnutiach každý mesiac.

Ing. Ján Vojtek: navrhuje, aby oznamy zverejňované obecným rozhlasom boli dostupné aj inou formou (SMS, internet...)

Starostka: zverejňovanie treba doriešiť s prevádzkovateľom systému Florian.

Vladimír Špiriak, lektor šachového krúžku: na stretnutia šachového krúžku im namiesto priestorov na obecnom úrade a neskôr v ZŠ pridelili nevyhovujúce priestory v CVČ, ktoré sú malé a v ktorých nemôže prebiehať plnohodnotný tréning. Šachový krúžok má za sebou dobré výsledky, zúčastnili sa aj organizovali veľa šachových súťaží. Podal dve interpelácie, na ktoré nedostal odpoveď. Dostal výpoveď od starostky, naďalej však chce pokračovať v práci s deťmi. Podáva tretiu interpeláciu.

Martin Lisko: na minulom zasadnutí OZ sa sťažovala starostka aj riaditeľka ZŠ na nedisciplinovanosť členov šachového krúžku. Starostka navrhla rozdeliť tréningy šachistov na viac skupín podľa pokročilosti.

Vincent Nemček: poslanci chcú aby šachový krúžok existoval, ale s iným lektorom, ktorý by prípadne spolupracoval s V. Špiriakom.

Starostka ukončila III. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.