Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 18. 09. 2017.

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Ján Lisko, 2. Ľubomír Slíž;
Neprítomní poslanci: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala, Vincent Nemček.

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Schválenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 zo štátneho rozpočtu RK MŠVVaŠ SR ktorý bude realizovaný obcou Nesluša
  3. Záver

Otvorenie  rokovania

  • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
  • starostka určila zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
  • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania III. mimoriadneho zasadnutia OZ. - Uznesenie č. M III-1/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 zo štátneho rozpočtu RK MŠVVaŠ SR ktorý bude realizovaný obcou Nesluša. - Uznesenie č. M III-2/2017

Starostka Ing. Zuzana Jancová ukončila 3. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.