Zápisnica z II. mimoriadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 13. 04. 2017.

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Anna Dupkalová;
Neprítomní poslanci: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie MŠ Nesluša
  3. Záver

Otvorenie rokovania

  • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
  • starostka určila: zapisovateľku – Janka Šidlová;
  • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Pavol Škuta, Anna Dupkalová.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania II. mimoriadneho zasadnutia OZ s tým, že za bod 2 sa zaradí návrh rozpočtového opatrenia č. 2-1/2017. - Uznesenie č. M II-1/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Rozšírenie MŠ Nesluša“. - Uznesenie č. M II-2/2017

Starostka Ing. Zuzana Jancová informovala poslancov o priebehu prestavby 2. nadzemného podlažia obecného úradu a požiadala o navýšenie potrebných výdavkov, ktoré doteraz neboli zahrnuté do nákladov na prestavbu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 2-1/2017 podľa predloženého návrhu starostky obce a použitie 15 000 € zo zostatku rezervného fondu na kapitálové výdavky v roku 2017 - Uznesenie č. M II-3/2017

10:25 starostka Ing. Zuzana Jancová ukončila 2. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.