Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 01. 12. 2017.

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Anna Dupkalová;
Neprítomní poslanci: Ing. Marian Chovaňák, Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
 3. Zrušenie subjektu Miestny národný výbor
 4. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 obce Nesluša o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 5. Rozpočtové opatrenie ZŠ
 6. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby
 7. Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení
 8. Rozpočtové opatrenie 4-4/2017
 9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o dani z nehnuteľností a dani za psa
 10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje
 11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
 13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša - Požiarny poriadok obce
 14. Všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce Nesluša
 15. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 16. Žiadosti občanov o zmeny a doplnky územného plánu obce Nesluša
 17. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky, plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018
 18. Interpelácia poslanca Ing. Jozefa Kubalu
 19. Diskusia
 20. Záver

Otvorenie  rokovania

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
 • starostka určila zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Vincent Nemček, Anna Dupkalová.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania V. riadneho zasadnutia OZ s tým, že

 •  za bod č. 3 "Zrušenie subjektu Miestny národný výbor" sa zaradia body 7 "Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení" a bod 18 "Interpelácia poslanca Ing. Jozefa Kubalu",
 • za bod 5 "Rozpočtové opatrenie ZŠ" sa zaradí bod 8 "Rozpočtové opatrenie 4-4/2017",
 • za bod 17 "Správa o činnosti hlavnej kontrolórky, plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018" sa zaradí návrh Ing. Jozefa Kubalu na osadenie informačných tabúľ. - Uznesenie č. V-1/2017

Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí OZ

Hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Skokanová: nemohla skontrolovať uznesenia, lebo nie je zverejnená zápisnica.

Zapisovateľka Ing. Jana Gúcka: nie je povinnosť zverejňovať zápisnice, sú zverejnené videozáznamy.

Podľa rokovacieho poriadku nie je povinnosť zverejňovať zápisnice, iba uznesenia.

Zapisovateľka dala hlavnej kontrolórke k nahliadnutiu zápisnicu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie subjektu Miestny národný výbor Nesluša vedeného v obchodnom registri bez právneho nástupcu. - Uznesenie č. V-2/2017

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení

Starostka Ing. Zuzana Jancová: ako vlastníci verejného vodovodu musíme každých 5 rokov posielať výpočet stočného na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ÚRSO stanoví cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, ktorú musíme prerokovať a oznámiť ÚRSO. Na obdobie od 1. 1. 2017 do 31.12.2021 je to 0,6088/m3.

Ing. Jozef Kubala: nedostal dôvodovú správu. ÚRSO určuje maximálnu cenu, my môžeme ale určiť nižšiu.

 1. OZ berie na vedomie: potvrdenie o cene vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre regulovaný subjekt Obec Nesluša.
 2. OZ schvaľuje: poplatok za odber pitnej vody obecného vodovodu Nesluša pre občanov a podnikateľské subjekty 0,5 €/m3.
 3. OZ schvaľuje: Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení: V prílohe VZN č. 3/2016 sa upravuje Sadzobník cien a to v položke č. 13 - motorové vozidlá obce. Za písmeno d) sa vkladá nové písmeno e) prenájom vozidla – rýpadlo-nakladač HIDROMEK s obsluhou - 25 €/hod. - Uznesenie č. V-3/2017

Interpelácie Jozefa Kubalu

Interpelácia 1: Obec nemá stanovené priority a nedokáže realizovať investičné zámery: nerealizovali sa projekty, ktoré boli plánované

 • prestavba hornej školy – je proti návrhu, aby obec darovala hornú školu VÚC, navrhuje žiadosť o dotácie a návratnú pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu hornej školy,
 • oprava strechy na základnej škole,
 • vysporiadanie pozemkov pod ihriskom – navrhuje stanoviť ďalší postup voči občanom, ktorí stále vlastnia pozemky pod ihriskom a vyčlenenie fin. prostriedkov na vysporiadanie pozemkov a rekonštrukciu tribúny.

Starostka: z projektov, ktoré mali byť realizované z eurofondov sa nerealizoval ani jeden. Ide o zdĺhavý proces, ktorý ona nemôže ovplyvniť.

Oprava strechy na ZŠ vyžaduje asi 120 000 €, z nášho rozpočtu bolo schválených 25 000 €. Požiadala na ministerstve školstva o dotáciu, ktorá nebola schválená. Nová ministerka školstva vyhlásila výzvu na dotáciu na telocvičňu.

Rudolf Jantošík: použime naše vlastné zdroje.

Starostka: Vlastník väčšiny pozemkov pod ihriskom je už obec. V archíve našla stavebné povolenie aj kolaudačné rozhodnutie na futbalovú tribúnu aj ihrisko, čo vylúči zasahovanie žijúcich vlastníkov pozemkov do týchto objektov. Oslovila žijúcich vlastníkov s návrhom na vysporiadanie, polovica pozemky darovala obci, čo sa týka ostatných vlastníkov, obrátime sa na súd. Odhad na rekonštrukciu tribúny je asi 300 000 €.

Horná škola – chcela by ju ponúknuť VÚC. aby ju prestavala na Dom sociálnych služieb.

Ing. J. Kubala: nesúhlasi s darovaním hornej školy VÚC. Požiadajme o dotáciu.

Bc. Jaroslava Žideková, vedúca domu opatrovateľskej služby: má veľa žiadostí od občanov s vyšším stupňom odkázanosti, ktorí nemôžu byť umiestnení v zariadení vzhľadom na jeho nedostatočnú vybavenosť. Prestavba budovy DOS nie je za plnej prevádzky možná. Má skúsenosť, že zariadenia vo vlastníctve VÚC dobre fungujú, napr. Kysucké Nové Mesto.

Obecné zastupiteľstvo poverilo starostku začať rokovanie s VÚC o prevode hornej školy na VÚC. Uznesenie č. V-4/2017

Interpelácia 2: Je potrebná výmena vodovodného potrubia. Voda je po dažďoch kalná. Výmenou potrubia sa znížia straty vody spôsobené únikmi a čiernymi odbermi. Nápad starostky viesť vodovodné potrubie popri potoku a realizovať ho súčasne s reguláciou potoka považuje za nereálny.

Starostka: jej snahou bolo skolaudovať obecný vodovod aby sa mohla uchádzať o eurofondy. Na obecný vodovod bolo r. 2002 vydané stavebné povolenie na celý vodovod a ak chce vybaviť kolaudačné rozhodnutie, musí predložiť obsiahlu dokumentáciu, ktorú nemá k dispozícii. Staré potrubia sa musia nahradiť novými, pričom finančné náklady na výmenu by boli na 200 bežných metrov 69 143 € pre obec a 500 € na jedno odberné miesto pre občanov. Na vodu je vyhlásená na budúci rok výzva na dotácie z eurofondov. Pretože chce použiť aj povrchovú vodu, navrhuje zapojiť sa na budúci rok do Operačného programu kvality životného prostredia.

15.40 odišiel poslanec Pavol Škuta.

Ing. Jozef Kubala navrhuje, aby sa eurofondy použili na záchyty a potrubie sa rekonštruovalo z vlastných zdrojov - zastupiteľstvo nech rozvrhne etapy rekonštrukcie vodovodu a schváli na rok 2018 financie potrebné na rekonštrukciu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapojenie sa obce do Operačného programu kvality ŽP na obdobie 2014-2020. - Uznesenie č. V-5/2017

16.17 odišiel poslanec Pavol Janec.

Obecné zastupiteľstvo schválilo:

 • Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 obce Nesluša o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. - Uznesenie č. V-6/2017
 • rozpočtové opatrenie Základnej školy Nesluša podľa predloženého návrhu. - Uznesenie č. V-7/2017
 • rozpočtové opatrenie č. 4-4/2017 podľa predloženého návrhu starostky obce. - Uznesenie č. V-8/2017
 • Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby podľa predloženého návrhu. - Uznesenie č. V-9/2017
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 5/2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa podľa predloženého návrhu. - Uznesenie č. V-10/2017
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 6/ 2017 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje podľa predloženého návrhu. - Uznesenie č. V-11/2017
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 7/ 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa predloženého návrhu. - Uznesenie č. V-12/2017
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom podľa predloženého návrhu. - Uznesenie č. V-13/2017
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 9/2017 - Požiarny poriadok obce podľa predloženého návrhu. - Uznesenie č. V-14/2017
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 10/2017 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce Nesluša podľa predloženého návrhu so zmenou, ktorú navrhol Rudolf Jantošík: v článku 9 Kontrolná činnosť sa text "Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva: a. kontrolór obce, b. poslanci obecného zastupiteľstva, c. poverený zamestnanec obce." mení nasledovne: „Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú: zamestnanci a poslanci obce Nesluša". - Uznesenie č. V-15/2017

Rudolf Jantošík: žiada na úseku cesty pri križovatke na dolnom konci osadiť celodennú dopravnú značku zákaz státia – ohrozujú tam zaparkované autá premávku.

Komisia poľnohospodárske, lesného a vodného hodpodárstva a ochrany životného prostredia

O žiadostiach, ktoré komisia riešila, informoval jej predseda Ing. Ján Vojtek.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo návrh na odkúpenie parcely KNC 2090/3 od Františka Jantošíka. - Uznesenie č. V-16/2017

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť o odkúpenie pozemkov používaných ako komunikácia od Václava Janáčika a Mgr. Bibiány Janáčikovej, Václava Janáčika a Zuzany Janáčikovej. - Uznesenie č. V-17/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu plochy na parkovanie pri bytovom dome č. 963, 838 a pri polyfunkčnom dome č. 1027 v rozsahu: bytový dom č. 963 - 165 m2, bytový dom pri ZŠ Kutiny č. 838 – 180 m2, polyfunkčná budova č. 1027 – 80 m2 podľa predloženého návrhu komisie. - Uznesenie č. V-18/2017

Žiadosť Antona Šarlinu o vyriešenie omylu ohľadne parcely 1305: Ing. Ján Vojtek: ak sa žiadateľ domnieva, že obec neoprávnene vlastní jeho pozemok, nech sa obráti na súd. OZ zamietlo žiadosť Antona Šarlinu o vyriešenie omylu ohľadne parcely 1305. - Uznesenie č. V-19/2017

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie ukončenie členstva Mgr. Vladimíra Fongusa v Komisii PLVH a ochrany ŽP obce Nesluša a zvolilo Ing. Andreu Šímovú za ďalšiu sekretárku Komisie PLVH a ochrany ŽP obce Nesluša. - Uznesenie č. V-20/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo Mgr. Jane Bendovej predĺženie prenájmu v Základnej škole – telocvični za účelom súkromného podnikania na rok 2018 po dohode s riaditeľkou školy. - Uznesenie č. V-21/2017

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna

Predseda finančnej komisie Ing. Jozef Kubala: doteraz nebol zverejnený návrh rozpočtu na rok 2018. Komisia odporúča zverejniť tento návrh čo najskôr, aby sme rozpočet schválili do konca roka, aby sme neboli v rozpočtovom provizóriu.

Starostka: dostali sme financie do rozpočtu na telocvičňu. Rozpočet pripraví pre poslancov do konca decembra, do 15. januára bude zverejnený.

Ing. Kubala: komisia odporúča vyriešiť situáciu ohľadne kultúrneho domu. Navrhuje stretnutie vedenia obce so správcom farnosti a farskou radou.

Starostka: dotácie na kultúrne domy už nie sú, teraz nebude stretnutie iniciovať.

Žiadosti o dotáciu

Obecné zastupiteľstvo schválilo:

 • poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie 3. ročníka hasičskej súťaže vo výške € 1 000,00 Dobrovoľnému hasičskému zboru Nesluša. - Uznesenie č. V-22/2017
 • poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na Súťaže v hasičskom športe 2018 vo výške € 1 000,00 Dobrovoľnému hasičskému zboru Nesluša. - Uznesenie č. V-23/2017

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na nákup slávnostných uniforiem. - Uznesenie č. V-24/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo:

 • žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2018 vo výške € 1 000,00 s podmienkou, že dotácia sa nemôže použiť na dopravné prostriedky. - Uznesenie č. V-25/2017
 • žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie Letného kina 2018 vo výške € 100,00. - Uznesenie č. V-26/2017
 • žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie Vianočných trhov 2018 vo výške € 250,00. - Uznesenie č. V-27/2017

Obecné zastupiteľstvo zamietlo návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie hudobného festivalu Rocknes 2018 vo výške € 3 000,00 občianskemu združeniu Kultúra v Nesluši. - Uznesenie č. V-28/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie hudobného festivalu Rocknes 2018 vo výške € 4 000,00 s tým, že združenie je z dotácie oprávnené uhradiť maximálne € 1 500,00 za vystúpenie jedného interpreta. - Uznesenie č. V-29/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo:

 • žiadosť občianskeho združenia Priatelia Kysúc o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na usporiadanie turistických pretekov v roku 2018 vo výške € 1 300,00. - Uznesenie č. V-30/2017
 • žiadosť Slovenského červeného kríža, miestneho spolku Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2018 vo výške € 1 500,00. - Uznesenie č. V-31/2017
 • žiadosť Spojenej organizácie SZTP a ZPCCH o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť spolku v roku 2018 vo výške € 1 100,00. - Uznesenie č. V-32/2017
 • žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť klubu v roku 2018 vo výške € 1 200,00. - Uznesenie č. V-33/2017
 • žiadosť Športového klubu Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť v roku 2018 vo výške € 5 800,00. - Uznesenie č. V-34/2017

Ing. J. Kubala: komisia bola upozornená, že požiarna zbrojnica a dom smútku nie sú napojené na kanalizáciu, odporúča napojenie.

Starostka: napojenie požiarnej zbrojnica na kanalizáciu je v projekte rekonštrukcie. Odbočka na dom smútku nebola vybudovaná, dom smútku bude mať žumpu, ktorá sa bude vyvážať – je to lacnejšia možnosť.

Komisia výstavby a územného plánovania

Predseda komisie výstavby a územného plánovania Vincent Nemček predložil jednotlivé žiadosti na zmenu a doplnenie Územného plánu obce Nesluša a ich vyhodnotenie zo spoločného zasadnutia komisie výstavby a územného plánovania a komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia (príloha zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej Obecného zastupiteľstva v Nesluši z 30.9.2017).

OZ schválilo zahrnutie žiadostí na zmenu a doplnenie Územného plánu obce Nesluša do „Návrhu na zmenu a doplnok Územného plánu obce Nesluša“ podľa spoločného odporúčania komisie výstavby a územného plánovania a komisie PLVH a ochrany ŽP. Ďalej sa bude postupovať podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016 o vykonávaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Nesluša. - Uznesenie č. V-35/2017

Správa hlavnej kontrolórky

Ing. Zuzana Skokanová: do 31.12.2017 pravdepodobne nebude predložený a schválený rozpočet na rok 2018 a nastane rozpočtové provizórium. Odporúča poslancom, aby trvali na predložení a schválení rozpočtu ešte v roku 2017. Ak nedôjde k jeho schváleniu do 31. 12. 2017 žiada od obce predložiť k 5. dňu nasledujúceho mesiaca tabuľku či obec neprekročila 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka až do mesiaca, kedy bude schválený rozpočet. Neexistuje interná smernica k zverejňovaniu dokladov, kontrolované faktúry mali nedostatky. Všimla si neefektívne vynaložené prostriedky pri rekonštrukcii obecného úradu, napr. napr. vysoké náklady na podlahu v sobášnej miestnosti. Nie sú evidované faktúry za rekonštrukciu elektriny na 2. podlaží obecného úradu.

Starostka Ing. Jancová: ak hlavná kontrolórka zbadala nedostatky vo faktúrach, stačilo upozorniť účtovníka, aby ich odstránil. Niektoré vytknuté nedostatky, napr. nezverejnený rozpis prác, nie sú pravdivé. Pri vyberaní dlažby do sobášnej miestnosti sa starostke podarilo vybaviť výraznú zľavu z pôvodnej ceny. Cena sa navýšila vďaka nerovnostiam v pôvodnej podlahe a tiež kvôli vyššej cene práce pri zhotovení podlahy v sobášnej miestnosti, ktorú robila externá firma. Rekonštrukcia elektriny na 2. podlaží sa robila na dohodu, čo bolo lacnejšie.

Hlavná kontrolórka: v obci neexistujú viaceré smernice, nie sú určení správcovia budov.

Starostka: toto je v kompetencii riaditeľov príslušných organizácií. Ak nie je správca budovy, zodpovedná je za budovy ona.

Hlavná kontrolórka: obec nedodržiava označovanie pracovníkov reflexnými vestami.

18.30 odišla hlavná kontrolórka.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Ing. Jozefa Kubalu na osadenie informačných tabúľ v obci kvôli lepšej orientácii a uložilo komisii poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia zabezpečiť osadenie informačných tabúľ. - Uznesenie č. V-36/2017

Diskusia

Anton Janáčik: na ceste od kaplnky k radovke nesvieti lampa.

Starostka: osvetlenie bude treba riešiť komplexne v celej obci.

Anton Janáčik: k stavbám v extraviláne nie sú prístupové cesty.

Starostka: cesty v extraviláne nie sú cesty obce ale pozemkového fondu alebo súkromné, sú to účelové komunikácie.

Anton Janáčik: poľná cesta je založená vyťaženým drevom.

Starostka: obec nie je vlastník týchto pozemkov, musia to riešiť vlastníci.

Vincent Nemček: predložil petíciu občanov so žiadosťou o asfaltovanie cesty na dolný koniec z r. 2016. Navrhuje uprednostniť asfaltovanie dolnej cesty pred výmenou vodovodného potrubia.

19.00 odišla poslankyňa Anna Dupkalová.

Juraj Janiš: je ukradnuté osvetlenie kaplnky.

Starostka: zabezpečí nové.

Juraj Janiš: upozorňuje na zlý stav autobusových zastáviek.

Starostka: pošle poslancom návrhy na nové.

Rudolf Jantošík: pán Trojan robí nepovolenú skládku.

19.15 odišiel poslanec Rudolf Jantošík.

Štefan Ševčík: upozornil na jamy v komunikácii v centre. Kto dal Vincentovi Nemčekovi povolenie na výrub stromov?

Vincent Nemček: výrub robil v rámci údržby svojho pozemku.

19.15 odišiel poslanec Juraj Janiš.

19.18 odišli poslanci Ing. Jozef Kubala, Anton Janáčik.

Starostka ukončila V. riadne rokovanie obecného zastupiteľstva.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.