Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 20. 10. 2017.

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Anna Dupkalová, 2. Pavol Škuta;
Neprítomní poslanci: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala, Vincent Nemček.

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
  3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
  4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4-1/2017
  5. Diskusia
  6. Záver

Otvorenie  rokovania

  • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
  • starostka určila zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
  • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Anna Dupkalová, Pavol Škuta.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania IV. riadneho zasadnutia OZ s tým, že za bod č. 2 „Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva“ sa zaradia správy hlavnej kontrolórky a bod č. 5 „Diskusia“. - Uznesenie č. IV-1/2017

18.13 prišiel poslanec Vincent Nemček.

Plnenie uznesení prijatých na minulých zasadnutiach obecného zastupiteľstva zhodnotila hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Skokanová – uznesenia sa plnia okrem uznesenia II-2/2017 (výstavba obecných nájomných bytov v hornej škole) a s tým súvisiace uznesenie II-3/2017 (činnosť pracovnej skupiny zaoberajúcej sa prestavbou hornej školy na nájomné byty).

Starostka: na minulom zasadnutí OZ bol prejednaný zámer osloviť po voľbách VÚC so žiadosťou o pomoc pri prestavbe hornej školy na dom opatrovateľskej služby.

Hlavná kontrolórka vo svojich správach upozornila hlavne na finančnú situáciu v ZŠ Nesluša a v súvislosti s tým na zadržané finančné prostriedky pre ZŠ. Zaoberala sa aj činnosťou v obci, so zhodnotením niektorých rozpracovaných projektov a odporučením určiť priority obce.

Vincent Nemček: priority obce sú určené Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy o činnosti hlavnej kontrolórky 3/2017 a 4/2017. - Uznesenie č. IV-2/2017

Diskusia

Rudolf Jantošík: nečerpú sa finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu.

Starostka: nevyčerpané peniaze sú spojené s eurofondami.

Rudolf Jantošík: navrhuje, aby sa pri asfaltovaní cesty na dolný koniec súčasne zhutnilo podložie, položilo nové potrubie obecného vodovodu, príp. kanalizácie na povrchovú vodu, aby sa cesta urobila poriadne a nemusela sa onedlho rozbíjať pre ďalšie zásahy a opravu závad.

Starostka: odhad na finančné náklady na asfaltovanie cesty spolu s vybudovaním cyklotrasy a zrušením chodníka je približne 100 000 €, pri realizácii vodovodu a kanalizácie by sa niekoľkonásobne navýšili.

Ján Lisko: nesúhlasí so zrušením chodníka pre chodcov.

***

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. - Uznesenie č. IV-3/2017

***

Pavol Škuta tlmočil stanovisko Komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej ku kapitálovému rozpočtu prejednávanému na zasadnutí komisie: odporúča kvôli budúcej rekonštrukcii vodovodu neasfaltovať cestu na dolný koniec, ale pokračovať v asfaltovaní bočných uličiek. Ďalej sa prejednávala výmena kotla na obecnom úrade, rekonštrukcia 1. poschodia OÚ (komisia odporúča zabezpečenie externou firmou), zlý stav kotlov v ZŠ...

Vincent Nemček: žiada starostku o určenie termínu zasadnutia OZ kvôli vyhodnoteniu podaných žiadostí na zmenu územného plánu.

Rozpočtové opatrenie č. 4-1/2017

Starostka predložila návrh rozpočtového opatrenia č. 4-1/2017 a zdôvodnila jednotlivé zmeny v príjmoch a výdavkoch. OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 4-1/2017 podľa predloženého návrhu starostky obce. Celkové príjmy aj výdavky sa znižujú o 1 561 781 €. - Uznesenie č. IV-4/2017

***

Obecné zastupiteľstvo schválilo na návrh Pavla Škutu na pridelenie 500 € na opravu hasičskej striekačky DHZ Nesluša. - Uznesenie č. IV-5/2017

***

Marian Kubala: prechádzajúce ťažké autá z Rudinskej devastujú cestu pri jeho dome, následkom čoho vzniká zaplavovanie jeho pozemku, žiada o vyriešenie situácie napr. osadením závory.

Starostka: navrhuje to riešiť dopravnou značkou – zákaz vjazdu vozidlám nad 3 tony.

Starostka ukončila IV. riadne rokovanie obecného zastupiteľstva.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.