Zápisnica z II. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 26. 05. 2017.

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Vincent Nemček;
Neprítomní poslanci: Anna Dupkalová, Pavol Janec, Rudolf Jantošík

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Prestavba hornej školy - dotácia zo Štátneho fondu rozvoja bývania
 3. Centrum - detské ihrisko - dotácia
 4. Technika a vybavenie pre DHZ na pátranie po nezvestných osobách - dotácia
 5. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 6. Diskusia
 7. Záver

Otvorenie rokovania

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
 • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Pavol Škuta, Vincent Nemček.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania II. riadneho zasadnutia OZ s tým, že bod č. 6 „Diskusia“ sa presúva za bod č. 2 „Prestavba hornej školy – dotácia zo Štátneho fondu rozvoja bývania“. - Uznesenie č. II-1/2017

Prestavba hornej školy

Starostka Ing. Zuzana Jancová: na zasadnutí OZ v r. 2015 predstavila štúdiu prestavby hornej školy na dom opatrovateľskej služby. Vzhľadom na to, že na uvedenú prestavbu by neboli pridelené eurofondy, hľadala iné riešenia na využitie tejto budovy. Vhodná by bolo prestavba, nadstavba a stavebné úpravy nevyužitej budovy na malometrážne byty pre seniorov aj mladé rodiny.

Predbežne o možnostiach výstavby bytov informoval manažér firmy EURO-KP a Ing. arch. Rudolf Chodelka.

Ing. Marian Chovaňák: výstavba bytov je dobrý zámer. Neodporúča nadstavbu, je za jednoduchú stavebnú úpravu budovy na byty, ako napr. v Zákopčí.

Ján Lisko: naopak je za nadstavbu, byty sú v obci potrebné.

Starostka: tiež preferuje nadstavbu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo investičný zámer Obce Nesluša – realizovať výstavbu obecných nájomných bytov. - Uznesenie č. II-2/2017

Obecné zastupiteľstvo zriadilo pracovnú skupinu pre prestavbu hornej školy na nájomné byty a zvolilo Vincenta Nemčeka za predsedu a Ing. Jozefa Kubalu, Ing. Jána Vojteka st. a Rudolfa Jantošíka za členov pracovnej skupiny pre prestavbu hornej školy na nájomné byty. - Uznesenie č. II-3/2017

19.15 prišiel poslanec Rudolf Jantošík.

Diskusia

Ing. Jozef Kubala sa informoval v akom stave je futbalové ihrisko.

Starostka: prebieha proces vysporiadavania pozemkov. Tribúna nezodpovedá bezpečnostným požiadavkam, nie je vhodné ju využívať pri akciach. Do budúceho zasadnutia OZ bude informovať, čo bude s ihriskom.

Starostka informovala o aktivitách:

 • protipovodňová ochrana – bola dokončená EIA. Začne rokovať s bankami o pôžičke;
 • budú zverejnené výzvy na poskytnutie dotácie na zriaďovanie zdravotníckej ambulancie, potrebuje súhlas poslancov na zapojenie sa obce do tejto výzvy;
 • rozšírenie MŠ – prístavba a multifunkčné ihrisko - predpokladajú sa náklady asi 309 000 €;
 • havária strechy ZŠ, havária strechy telocvične;
 • zberný dvor – boli pridelené finančné prostriedky, sú problémy s verejným obstarávaním na stavebnú časť.

Anton Janáčik: ako sa rieši nepovolené parkovanie?

Starostka: pracovník ŽP Mgr. Fongus posiela výzvy občanom, ktorí porušujú zákaz parkovania, títo sa upozorňujú na nesprávne parkovanie.

Anton Janáčik: kedy sa kúpi bager?

Starostka: keď bude ukončené verejné obstarávanie na stavebnú časť zberného dvora, aby sa dal bager zaparkovať.

Rudolf Jantošík: kedy sa bude robiť cesta na Puškátku?

Starostka: do 31. 07.

Vincent Nemček: treba riešiť poškodenú kanalizáciu v obci.

Augusta Plošticová: záhradu jej tety si privlastnil nezákonne poslanec Vincent Nemček.

Vincent Nemček: 2/3 záhrady kúpil, 1/3 získal vydržaním.

18.55 odišiel Ing. Marian Chovaňák

Peter Kubala: ako nájomca bufetu Večierka (patriaceho obci a na obecnom pozemku) dostala jeho manželka výzvu od obce na ukončenie nájmu, s čím nesúhlasili a vstúpili s Obcou Nesluša do súdneho sporu. Prvostupňový súd prehrali a vzápätí im starostka nechala odpojiť pitnú vodu. Nemôžu bez vody prevádzkovať Večierku.

Starostka: pri predĺžení nájomnej zmluvy s Ivetou Kubalovou bolo uvedené, že v prípade investičného zámeru obce bude nájomný pomer týkajúci sa uvedeného bufetu (v centre obce) do pol roka ukončený. V r. 2015 poslanci rozhodli o revitalizácii centra obce. Obec vypovedala nájomnú zmluvu k 31. 08. 2016.

Vincent Nemček: obec chce budovať centrum, Iveta Kubalová im v tom bráni.

V prospech Ivety a Petra Kubalových sa vyslovili niektorí občania.

Peter Kubala rozdal poslancom štúdiu na rekonštrukciu bufetu Večierka, ktorú si dal vypracovať.

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017. - Uznesenie č. II-4/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 2-2/2017 podľa predloženého návrhu starostky obce. - Uznesenie č. II-5/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy číslo IV. Prezídia Policajného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na realizáciu projektu: Zlepšenie materiálno – technického zabezpečenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Nesluša. - Uznesenie č. II-6/2017

Správy komisií

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna

Predseda komisie Ing. Jozef Kubala predložil správu komisie a žiadosť Karola Janca o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Karola Janca o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, pretože žiadateľ nespĺňa podmienky na pridelenie dávky - nie je osobou v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 . - Uznesenie č. II-7/2017

Komisia poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia

Správu komisie predložil predseda komisie Ing. Ján Vojtek.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Pavla Martinčeka, bytom Nesluša 439 o odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Nesluša a odporučilo navrhnúť Pavlovi Martinčekovi zámenu predmetného pozemku za zodpovedajúci pozemok vo vlastníctve žiadateľa. - Uznesenie č. II-8/2017

Starostka ukončila II. riadne rokovanie obecného zastupiteľstva.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.