Zápisnica z I. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 03. 03. 2017.

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Ján Lisko, 2. Vincent Nemček;
Neprítomní poslanci: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
 3. Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2017 – 2019
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobný stavebným odpadom
 5. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov
 6. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 7. Diskusia
 8. Záver

 OTVORENIE ROKOVANIA

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
 • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Ján Lisko, Vincent Nemček.

Poslanci OZ schválili overovateľov zápisnice a program rokovania I. riadneho zasadnutia OZ. - Uznesenie č. I-1/2017

KONTROLA UZNESENÍ

Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva - starostka uviedla, že uznesenia boli splnené.

Rudolf Jantošík: dotkla sa ho správa hlavnej kontrolórky, z ktorej vyplýva, že poslanci zabránili čerpaniu financií tým, že neschválili záverečný účet za r. 2015 a kvôli tomu sa nemôže čerpať prebytok 180 000 € z r. 2015 aj tak sa veľa vecí schválených v rozpočte nesplnilo.

Anton Janáčik: navrhuje, aby sa poslanci častejšie stretávali.

Rudolf Jantošík: navrhuje určiť dopredu termín nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NESLUŠA NA ROKY 2017 – 2019

Rudolf Jantošík: finančná komisia nesúhlasila so zakúpením bagra pre obec.

Starostka Ing. Z. Jancová: bager sa využije pri prácach na komunikáciach, kanalizácii, regulácii potoka...

Rudolf Jantošik: v prípade zakúpenia rýpadla navrhuje na obecnom úrade vyčleniť prevádzku so samostatným účtovníctvom, ktorá bude zahrňovať prevádzkovanie bagra, obecného vodovodu...

OZ schválilo zakúpenie nového rýpadla (traktorbagra). - Uznesenie č. I-2/2017

Rudolf Jantošík: hokejbalové ihrisko je v kritickom stave a nie sú v rozpočte vyčlenené prostriedky na jeho údržbu.

Rudolf Jantošík: príjmy za vodu sa oproti iným rokom znížili.

Starostka: pretože sa v r. 2016 menili vodomery, neposielali sa výmery, príjmy za vodu z r. 2016 nabehnú dodatočne.

10.45 odišiel poslanec Rudolf Jantošík.

Ján Lisko: navrhuje navýšenie finančných prostriedkov na Neslušský chomút o 1000 €.

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo Programový rozpočet Obce Nesluša a jej rozpočtových organizácií na rok 2017, vzalo na vedomie Programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2018 a 2019 a schválilo použitie rezervného fondu v roku 2017. - Uznesenie č. I-3/2017

Starostka: rezervný fond sa použije na projekty, pri ktorých sú podané žiadosti o dotáciu. Jedná sa o zberný dvor, zatepľovanie MŠ, protipovodňové opatrenia – regulácia potoka Neslušanka, tiež na haváriu v ZŠ a telocvični.

Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom. - Uznesenie č. I-4/2017

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov

Anton Janáčik: maximálna hranica príjmu žiadateľa o príspevok na stravovanie, pri ktorej sa príspevok prizná, je podľa neho príliš nízka (1,5-násobok životného minima).

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov. - Uznesenie č. I-5/2017

SPRÁVY KOMISIÍ

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna

Člen komisie Pavol Škuta predložil správu komisie a žiadosti pridelené komisii:

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Milana Pivarčiho o úhradu výdavkov za svojpomocné vybudovanie prípojky troch rodinných domov na splaškovú kanalizáciu. - Uznesenie č. I-6/2017

Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosti Ivety Slížovej, Milana Kubaščíka, Andreja Bugáňa, Lucie Šubertovej, Nikoly Kyzekovej a Viery Pažičanovej o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva - trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty. - Uznesenie č. I-7/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo za ďalšieho sekretára pre komisiu poľnohospodársku, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia obce Nesluša pracovníka Obecného úradu v Nesluši Mgr. Vladimíra Fongusa. - Uznesenie č. I-8/2017

DISKUSIA

Anton Janáčik: navrhuje prideliť miestnosť v bývalom zdravotnom stredisku na stretávanie dôchodcov.

Starostka: priestory sa musia zrekonštruovať, potom sa o tom môže uvažovať.

11.20 prišiel poslanec Pavol Janec.

Lucia Šubertová: podala žiadosť, v ktorej majitelia bytových domov v Nesluši opätovne žiadajú o odpustenie poplatku za parkovacie miesta pri bytovkách. Majitelia bytov nevlastnia pozemok, na ktorom by mohli parkovať a neprekážajú zaparkovanými vozidlami v premávke. Uvedenú žiadosť ešte nepredložila komisia PLVH a ŽP na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu, preto sa bude o nej rokovať až nabudúce.

11.20 odišla starostka Ing. Zuzana Jancová.

11.25 odišla hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Skokanová.

Člen komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport František Tulec: komisia predložila v r. 2015 plán podujatí, s ktorými poslanci súhlasili a navýšili v súvislosti s týmito akciami rozpočet pre komisiu. Následne začala viaznuť komunikácia medzi komisiou a obecným úradom. Obec ich neoslovila v súvislosti s akciami organizovanými obcou – stavanie mája, hody a fašiangy, podľa neho boli tieto akcie zle zorganizované. Komisii bolo vytýkané, že je zameraná len na kultúru – nie je to pravda, dávali okrem návrhov na kultúrne podujatia aj návrhy na športové podujatia a akcie organizované so školou. Navrhovali vytvorenie centra mládeže. Podali 12 žiadostí o dotáciu na akcie, na ktoré nedostali odpoveď. Chceli o týchto problémoch hovoriť so starostkou.

Pavol Škuta: konkrétne žiadosti o dotáciu od komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport neboli na finančnej komisii riešené.

Bc. Anna Žáková: členovia komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport by sa mali stretnúť s poslancami. Nesúhlasí s názorom komisie, že akcie organizované obcou sa občanom nepáčili, reakcie ľudí na uvedené akcie boli aj kladné aj záporné, to isté sa týka aj akcií organizovaných komisiou.

12.00 odišiel poslanec Ján Lisko.

Pavol Janec: navrhuje do konca marca zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva kvôli prehodnoteniu ďalšej činnosti komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.