Zápisnica z I. mimoriadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 25. 01. 2016.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Rudolf Jantošík, 2. Vincent Nemček;
Neprítomní poslanci: Ing. Augustín Chovaňák, Ing. Marian Chovaňák, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko.

Program rokovania:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Zmena rozpočtovej položky
  3. Rozšírenie živnostenského registra Obce Nesluša
  4. Voľba veliteľa a preventivára DHZ obce
  5. Záver

BOD 1 - OTVORENIE ROKOVANIA

  • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
  • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
  • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Rudolf Jantošík, Vincent Nemček.

Poslanci OZ schválili program rokovania I. mimoriadneho zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. M I-1/2016

BOD 2

Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie rozpočtu na rok 2016 v podprograme 8.1 Samospráva na projekt 8.1.2 Kúpa motorového vozidla o 5000 € z rozpočtovej rezervy. - Uznesenie č. M I-2/2016

BOD 3

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozšírenie živnostenského registra Obce Nesluša, sídlo 023 41 Nesluša 978, IČO 00314137 o predmet podnikania „Opravy a montáž určených meradiel“ a ustanovilo za zodpovedného zástupcu na činnosť „Opravy a montáž určených meradiel“ Pavla Tvrdého, bytom Nesluša XXXX, nar. XX. XX. XXXX na základe certifikátu číslo 4034/15 vydaného Slovenským metrologickým ústavom. - Uznesenie č. M I-3/2016

BOD 4

Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. IV-16/2015, schválilo Zuzanu Hrubú, nar. XX. XX. XXXX, bytom Nesluša XXXX za veliteľa DHZ obce a schválilo Ing. Michala Klotáka, nar. XX. XX. XXXX, bytom Nesluša XXXX za preventivára DHZ obce. - Uznesenie č. M I-4/2016

Zapisovateľka zrekapitulovala poslancom prijaté uznesenia.

BOD 5

Starostka ukončila rokovanie I. mimoriadneho zasadnutia OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.