Zápisnica z III. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 23. 09. 2016.

Prítomní poslanci: viď. prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Ľubomír Slíž, 2. Pavol Škuta;
Neprítomní poslanci: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Pavol Janec, Juraj Janiš, Vincent Nemček.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Sľub poslanca
 3. Rozpočtové opatrenie
 4. Dodatok Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva obce Nesluša
 5. Zrušenie členov, predsedov komisií a voľba nových členov a predsedov
 6. Verejné odovzdanie dokumentov:
  1. k verejnému vodovodu: prevádzkový poriadok VV, tlakové skúšky VV, hydrologický prieskum pri kríži, povolenie na odber podzemnej vody, súhlas a zmluva s vlastníkmi súkromných pozemkov o zriadení vecného bremena VV
  2. k amfiteátru (ihrisku): stavebné povolenie, stavebný dozor, výkaz výmer
  3. k ceste Puškátka, k ceste pod rod. domami Janáčikovci U Vlkov, stavebné povolenie, stavebný dozor, výkaz výmer
 7. Správa HK
 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny
 9. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 10. Diskusia
 11. Záver

BOD 1 - OTVORENIE ROKOVANIA

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;

Pretože sa poslanec Ing. Augustín Chovaňák vzdal poslaneckého mandátu, nastupuje náhradná poslankyňa v poradí s najvyšším počtom hlasov Anna Dupkalová, ktorá zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a prevzala osvedčenie od predsedníčky miestnej volebnej komisie Ing. Jaroslavy Vojtekovej. - Uznesenie č. III-1/2016

 • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Ľubomír Sliž, Pavol Škuta.

Poslanec Ing. Jozef Kubala navrhuje za bod 2 zaradiť bod kontrola uznesení prijatých na minulých zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Starostka: navrhuje zrušiť bod 6 programu – verejné odovzdanie dokumentov a bod 8 programu - návrh všeobecne záväzného nariadenia o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny.

Poslanci OZ schválili program rokovania III. zasadnutia OZ s navrhnutými úpravami a overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. III-2/2016

***

Starostka Ing. Zuzana Jancová: konštatuje, že všetky prijaté uznesenia sú splnené.

Ing. Jozef Kubala: prevádzajú sa pozemky pod ihriskom do majetku obce?

Starostka: nie sú na to vyčlenené finančné prostriedky.

Starostka: na webovej stránke je zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia o zásadách kontroly v pôsobnosti orgánov samosprávy obce, ktorý nezaradila do programu. Nesúhlasí s jeho vyjadreniami, hlavne ohľadne financovania cintorínskych služieb.

Poslanec Rudolf Jantošík: peniaze z rozpočtu, ktoré sa nevyužili, by bolo dobré použiť na prístupové cesty.

Starostka: bude zverejnená výzva na žiadosti o poskytnutie príspevku na cesty v extraviláne, finančné prostriedky budú potrebné tam.

Ing. J. Kubala: informoval sa mezi občanmi, vyjadrili sa, že by potrebovali vybudovanie chodníkov v obci.

Peter Šimaliak: v prvom rade nech sa vybudujú prístupové cesty. K jeho rodinnému domu v časti obce Puškátka nie je vyhovujúca prístupová cesta.

Mgr. A. Psotná: chodníky by prispeli k bezpečnosti detí na ceste do školy.

Poslanec Ján Lisko: komunikácie v Nesluši sú úzke na výstavbu chodníkov.

Starostka: predniesla návrh rozpočtového opatrenia č. 3-2/2016, ktorý poslanci schválili. - Uznesenie č. III-3/2016

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu Ing. Jozefa Kubalu schválilo zmenu Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva obce Nesluša. - Uznesenie č. III-4/2016

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie ukončenie predsedníctva Ing. Augustína Chovaňáka v komisii na ochranu verejného záujmu a v komisii poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia. - Uznesenie č. III-5/2016

Obecné zastupiteľstvo zvolilo Ing. Jána Vojteka za predsedu komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia. - Uznesenie č. III-6/2016

Obecné zastupiteľstvo zvolilo Mgr. Petra Pijaka za člena komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia. - Uznesenie č. III-7/2016

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie ukončenie členstva Michaely Bomba Birkusovej v komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej a zvolilo Mgr. Janu Pieronovú za novú členku komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej. - Uznesenie č. III-8/2016

Obecné zastupiteľstvo zvolilo Annu Dupkalovú za predsedníčku komisie na ochranu verejného záujmu. - Uznesenie č. III-9/2016

Hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Skokanová predniesla správu o činnosti hlavného kontrolóra za 3. štvťrok 2016, upozornila na dodržiavanie rokovacieho poriadku na zasadnutiach OZ. Poslanci vzali na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky. - Uznesenie č. III-10/2016

***

SPRÁVY KOMISIÍ

Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia

Predseda komisie Ing. Ján Vojtek predniesol žiadosti pridelené komisii:

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Kamila Šefára o prenájom pozemku na uskladnenie palivového dreva z dôvodu, že uskladnením dreva na požadovanom mieste by mohla byť ohrozená bezpečnosť obyvateľov a mohlo by dôjsť k poškodeniu automobilov, ktoré parkujú na uvedenom pozemku, v prípade zrútenia tohto dreva. - Uznesenie č. III-11/2016

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosti Antona Šarlinu o prenájom obecného pozemku parcela č. CKN 1305 z dôvodu nedoriešených nárokov na užívanie, resp. žiadostiam o odkúpenie uvedenej parcely aj zo strany iných žiadateľov. - Uznesenie č. III-12/2016

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Pavla Ďuriša a manželky Kataríny o odkúpenie parcely KNC č. 4394/2 z dôvodu, že obec má s touto parcelou do budúcna iné zámery. - Uznesenie č. III-13/2016

OZ prejednalo žiadosť Jána Mäkkého o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie pri rod. dome s. č. 260. Žiadateľ chce firemné vozidlo parkovať na komunikácii, ktorej správcom je Správa ciest ŽSK. Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť zamietlo. - Uznesenie č. III-14/2016. Komisia PLVH a ochrany ŽP odporučila parkovať toto vozidlo na parkovisku pri cintoríne alebo požiadať Okresný dopravný inšpektorát, OR PZ Čadca o udelenie výnimky zo zákazu státia v obci.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo uzavretie zámennej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Antonom Šarlinom o zámene parcely 1305 za časť parcely 3808. - Uznesenie č. III-15/2016. Odôvodnenie - parcela č. KNE 3808 je podielovo vo vlastníctve Anny Šarlinovej, pozemok je v užívaní Komposesorátu Nesluša, s.r.o., v prípade prevodu na inú právnickú alebo fyzickú osobu musí byť spoluvlastnícky podiel ponúknutý na zámenu alebo predaj najskôr ostatným podielnikom, predložená zámenná zmluva by bola pre obec Nesluša nevýhodná.

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Milana Pariša, bytom Nesluša 838 o prenájom pozemku. - Uznesenie č. III-16/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Tomáša Plošticu, bytom Nesluša 963 o prenájom pozemku a výstavbu dočasného oplotenia. - Uznesenie č. III-17/2016

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna

Predseda komisie Ing. Jozef Kubala predniesol žiadosti pridelené komisii:

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Márie Králikovej o finančný príspevok na opravu mosta poškodeného búrkou. Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Márie Králikovej o finančný príspevok na opravu mosta, vzhľadom na to, že z priloženej fotodokumentácie vyplýva, že ide o dlhodobé pôsobenie vody a poveternostných vplyvov. Za stav cesty do Suchej sú zodpovedné LESY Slovenskej republiky, š. p. - Uznesenie č. III-18/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Anny Zapaľačovej o dotáciu na vertikalizačné zariadenie pre dcéru. - Uznesenie č. III-19/2016

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Lucie Kurňavovej o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z dôvodu nesplnenia podmienok podľa VZN č. 6/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. - Uznesenie č. III-20/2016

***

DISKUSIA

Starostka reagovala na sťažnosť Petra Šimaliaka na chýbajúcu prístupovú cestu k jeho domu na Puškátke: v rozpočte bolo vyčlenených 33 000 € na cesty, nevyčerpala sa celá suma. Môžu sa použiť na vybudovanie predmetnej prístupovej cesty.

Viera Janáčiková: k ich rodinnému domu tiež chýba prístupová cesta.

Starostka: ak sú obyvatelia tejto časti obce ochotní dať aspoň 1 m zo svojich pozemkov na vybudovanie novej cesty, urobí sa projekt a na jar 2017 sa môže začať robiť cesta.

V. Janáčiková: súhlasia – poskytnú 1 m zo svojich pozemkov na úkor cesty.

19.50 ospravedlnil sa z rodinných dôvodov poslanec Rudolf Jantošík.

Ing. Jozef Kubala: prečo starostka zadržiava normatívne finančné prostriedky určené na mzdy zamestnancov školy?

Starostka: vyzvala riaditeľku, aby jej predložila zoznam, aké veci v triedach by navrhovala z týchto prostriedkov financovať, doteraz ho nedostala. Chce, aby deti neodchádzali zo ZŠ v Nesluši.

Ing. J. Kubala: mzdový normatív sa nemôže presunúť na iný účel, ak škola o to nepožiada.

Mgr. Blanka Sýkorová, riaditeľka ZŠ: pretože učitelia nemajú osobné ohodnotenie, chce použiť uvedené mzdové prostriedky na odmeny učiteľov, nepožiada o určenie peňazí na iný účel.

Starostka: v tom prípade vráti peniaze štátu.

Mgr. Sýkorová: žiadali retardér k budove ZŠ.

Starostka: cestu spravuje samosprávny, kraj, retardér bol zamietnutý.

20.40 ospravedlnila sa hlavná kontrolórka.

Starostka ukončila rokovanie III. riadneho zasadnutia OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.