Zápisnica z I. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 22. 04. 2016.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Ján Lisko;
Neprítomní poslanci: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Nesluša 2015-2024
 3. Správa o odpadovom hospodárstve Obce Nesluša za rok 2015
 4. Správa o verejnom vodovode Obce Nesluša za rok 2015
 5. VZN o verejnom vodovode
 6. Správa hlavného kontrolóra Obce Nesluša za prvý štvťrok 2016
 7. Správa hlavného kontrolóra Obce Nesluša ohľadne inventarizácie hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Nesluša
 8. Inventúry
 9. Vysporiadanie ihriska
 10. Dopravné značenie
 11. Dotácie
 12. Žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o poskytnutie priestorov
 13. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 14. Diskusia
 15. Rekapitulácia prijatých uznesení
 16. Záver

BOD 1 - OTVORENIE ROKOVANIA

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
 • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Vincent Nemček, Ján Lisko.

Starostka: navrhuje za bod 1 zaradiť návrh na zníženie stavu zamestnancov Obce Nesluša v Dome opatrovateľských služieb Nesluša.

Ing. Augustín Chovaňák: navrhuje za bod 11 zaradiť rokovanie o požiadavkách Rady školy pri ZŠ Nesluša.

Pavol Škuta: navrhuje za bod o požiadavkach Rady školy zaradiť návrh na presun pracoviska stavebného úradu z Kysuckého Nového Mesta do Nesluše.

Poslanci OZ schválili program rokovania I. zasadnutia OZ s navrhnutými úpravami a overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. I-1/2016

***

Ing. Zuzana Jancová: Riaditeľ Domu opatrovateľských služieb Nesluša sa na miesto výkonu práce nedostavuje a chce vykonávať túto funkciu z domu. Vzhľadom na to, že prítomnosť riaditeľa na pracovisku považuje za nevyhnutnú, spôsob práce z domu je nepostačujúci, žiada zníženie stavu zamestnancov Obce Nesluša v zariadení sociálnych služieb Nesluša /Dome opatrovateľských služieb Nesluša s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce o jedno pracovné miesto a zrušenie pracovného miesta „riaditeľ Zariadenia sociálnych služieb Nesluša/ riaditeľ Domu opatrovateľských služieb Nesluša“ ku dňu 31.7.2016.

OZ schválilo predložený návrh. - Uznesenie č. I-2/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Nesluša 2015-2024. - Uznesenie č. I-3/2016

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o odpadovom hospodárstve Obce Nesluša za rok 2015 - Uznesenie č. I-4/2016 - a Správu o verejnom vodovode Obce Nesluša za rok 2015. - Uznesenie č. I-5/2016

Ing. Augustín Chovaňák: VZN o verejnom vodovode vychádza zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorý upravuje práva a povinnosti užívateľov verejnej kanalizácie. Úlohy obce vyplývajúce z prevádzkovania verejného vodovodu: uzatvorenie zmlúv s odberateľmi, vypracovanie prevádzkového poriadku verejného vodovodu a zmapovanie súčasného stavu vodovodu a prípojok. Pred schvaľovaním VZN má ešte zásadné pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo VZN o verejnom vodovode - Uznesenie č. I-6/2016 - a odložilo prerokovanie VZN o verejnom vodovode po ďalšom doplnení.

Doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.: do Štatútu obce je potrebné doplniť, že obec je vlastníkom a prevádzkovateľom verejného vodovodu. Zásobovanie vodou je nedostačujúce, nemali by sa pripájať ďalší odberatelia.

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za prvý štvrťrok 2016. - Uznesenie č. I-7/2016

OZ vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o inventarizácii hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Nesluša. - Uznesenie č. I-8/2016

18.55 prišiel poslanec Ing. Jozef Kubala

Hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Skokanová prečítala prítomným inventarizačné zápisy, na základe ktorých bolo prijaté - Uznesenie I-9/2016.

OZ prerokovalo návrh starostky Ing. Z. Jancovej na vysporiadanie vlastníckeho práva v prospech obce Nesluša k pozemkom tvoriacim futbalové ihrisko a prístupovú komunikáciu:

OZ schválilo vysporiadanie vlastníckeho práva v prospech obce Nesluša k pozemkom tvoriacim futbalové ihrisko a prístupovú komunikáciu. - Uznesenie I-10_1/2016

OZ zamietlo Zmluvu o právnych službách na vysporiadanie vlastníctva so spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Milan Chovanec s. r. o. - Uznesenie I-10_2/2016

Zmluva sa uzatvorí na základe výsledkov verejného obstarávania.

OZ ukladá starostke obce požiadať notársky úrad o spísanie osvedčenia o vydržaní vlastníctva v prospech obce Nesluša. - Uznesenie I-10_3/2016

OZ schválilo osadenie dopravného značenia – IP 24a, IP 24b - Zóna s dopravným obmedzením a Koniec zóny s dopravným obmedzením so symbolom DZ-B33 (Zákaz státia) - pri ceste 2052 v km 3,120 v k.ú. Nesluša s platnosťou v čase od 18. hod. do 6. hod. - Uznesenie I-11/2016

OZ schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša. - Uznesenie I-12/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Šachového klubu Mladosť Nesluša o poskytnutie priestorov sobášnej miestnosti do vytvorenia vhodných priestorov pre klubovú činnosť a odporučilo predsedovi Vladimírovi Špiriakovi prerokovať možnosť poskytnutia priestorov na činnosť v ZŠ Nesluša. - Uznesenie I-13/2016

Ing. Augustín Chovaňák: z poverenia Rady školy pri ZŠ Nesluša žiada zdôvodniť krátenie finančných prostriedkov pre ZŠ Nesluša a navrhuje zlúčenie ZŠ Nesluša a MŠ Nesluša.

Starostka Ing. Zuzana Jancová: necháva 20 % prevádzkových nákladov ZŠ na účte na realizovanie údržby školy – oprava zdevastovanej telocvične, starého oplotenia, údržba ihriska. Smernica Ministerstva školstva SR č. 1/2004-E z 1. apríla 2004 uvádza: „Spájanie škôl alebo školských zariadení sa odporúča vykonať len v takých prípadoch, ak je účelom zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo efektívnejšie využívanie verejných zdrojov.“ Rada školy neuviedla dôvod, prečo by sa mala ZŠ s MŠ zlúčiť. Pretože ešte nebola vykonaná finančná kontrola v ZŠ, nie je možné posúdiť či dôjde k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov.

Bc. Anna Žáková, riaditeľka MŠ Nesluša: prečo nie sú uvedené dôvody návrhu na zlúčenie?

Vincent Nemček: prečo Rada školy nepozve na svoje stretnutia okrem riaditeľky ZŠ aj starostku?

Ing. Augustín Chovaňák: bolo by vhodné stretnutie všetkých zainteresovaných strán na vyriešenie týchto problémov.

Ing. Jozef Kubala: navrhuje presunutie pracoviska stavebného úradu z Kysuckého Nového Mesta do Nesluše.

Starostka: nepodarilo sa zamestnať kvalifikovaného pracovníka pre stavebný úrad. Je spokojná s doterajšou prácou Spoločného stavebného úradu v Kysuckom Novom Meste. V prípade, že by sa nový pracovník v Nesluši neudržal, hrozilo by, že Spoločný stavebný úrad neprevezme späť stavebný úsek Nesluša a budeme mať problém s jeho obsadením a riešením stavebných činností.

Diskusia

Obyvatelia miestnej časti Kalincov potok: bolo by vhodné rozšírenie vodovodnej siete v tejto lokalite.

Starostka: na zriadenie nových prípojok nie je dostatočný tlak vody, v čase sucha sa ani k pripojeným domácnostiam nevytlačí voda. Prípojky boli realizované bez projektu a tlakovej skúšky.

Ing. A. Chovaňák: treba hľadať nový zdroj.

Vilma Kubalová: ako sa budú riešiť časti obce, ktoré nemajú vybudovanú kanalizáciu?

Starostka: kanalizácia je dokončená, občania, ktorí nebudú pripojení si musia zabezpečovať vývoz žúmp fekálnymi vozidlami.

František Tulec: má výhrady voči prístupu a komunikácii obecného úradu a starostky s komisiou pre školstvo, mládež, kultúru a šport. Akcie, ktoré organizuje kultúrna komisia duplicitnej organizuje aj obecný úrad.

Starostka: komisie slúžia ako poradný orgán starostu a obecného úradu. Ak starostka bude potrebovať pomoc pri organizovaní obecných akcií požiada kultúrnu komisiu o výpomoc, nie naopak.

***

OZ zamieta žiadosť Jakuba Kováčika na poskytnutie dotácie na Nesluša fest 2016. - Uznesenie I-14/2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom obecných priestorov v Základnej škole – v priestoroch telocvične Základnej školy Nesluša za účelom súkromného podnikania Mgr. Jane Máčkovej od 1.5.2016 do 31.12.2016. - Uznesenie I-15/2016

OZ zamietlo žiadosť Antona Šarlinu, bytom Nesluša 1017 o prenájom obecného pozemku parcela č. CKN 1305. - Uznesenie I-16/2016

OZ schválilo doplnenie čl. 5 odst. 3 bod 18 Štatútu Obce Nesluša o text: Obec je vlastníkom a prevádzkovateľom verejného vodovodu“. - Uznesenie I-17/2016

Starostka ukončila rokovanie I. riadneho zasadnutia OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.