Zápisnica z III. mimoriadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 27. 11. 2015.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Ing. Augustín Chovaňák;
Neprítomní poslanci: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala.

Program rokovania:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Regulácia potoka Neslušanka - protipovodňová ochrana
  3. Diskusia
  4. Rekapitulácia prijatých uznesení
  5. Záver

BOD 1 - OTVORENIE ROKOVANIA

  • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová,
  • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka,
  • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Vincent Nemček, Ing. Augustín Chovaňák.

Poslanci OZ schválili program rokovania III. mimoriadneho zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. M III-1/2015

17.03 hod. - prišiel poslanec Rudolf Jantošík

BOD 2

Starostka Ing. Zuzana Jancová: pred zasadnutím OZ oboznámila poslancov s návrhom zmluvy na uzatvorenie mandátnej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Veriton, s. r. o.:

  1. na vypracovanie projektového spisu na projekt „Nesluša – Potok Neslušanka, protipovodňová ochrana“ a vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov,
  2. na vykonanie verejného obstarávania spojeného s realizáciou projektu „Nesluša – Potok Neslušanka, protipovodňová ochrana“.

Poslanci poverili starostku Ing. Zuzanu Jancovú uzatvorením mandátnej zmluvy medzi Obcou Nesluša a Veriton, s.r.o. - Uznesenie č. M III-2/2015

17.08 hod. - prišiel poslanec Ing. Marian Chovaňák

Starostka: navrhuje vyčleniť 50 000 € v rozpočte na spracovanie projektu „Nesluša – Potok Neslušanka, protipovodňová ochrana“

Vincent Nemček: prešli so starostkou potok Neslušanka, sú tam kritické miesta.

Ing. Marian Chovaňák: 50 000 € je podľa neho privysoká čiastka na uvedený účel. Odporúča ešte počkať s prebratím Neslušanky do užívania obce.

Ján Lisko: je potrebné konať hneď, lebo možnosť získať eurofondy je časovo obmedzená.

Ing. Augustín Chovaňák: bez prevzatia Neslušanky do užívania sa nemôžeme uchádzať o eurofondy. Je potrebné do zmluvy o prebratí do užívania uviesť, že v prípade neúspešnosti pridelenia eurofondov opäť prevezmú potok do užívania Lesy Slovenskej republiky.

OZ schválilo vyčlenenie 50 000 € na spracovanie projektu „Nesluša – Potok Neslušanka, protipovodňová ochrana“. - Uznesenie č. M III-3/2015

Starostka dala slovo predstaviteľom firmy Veriton, s.r.o., ktorí sa zúčastnili na zasadnutí - Ing. Ondrej Bursa, riaditeľ - konateľ firmy a Mgr. Michal Mateček, výkonný riaditeľ.

Ing. Ondrej Bursa: vypracovanie finančnej dokumentácie síce vyžaduje vynaloženie financií, ale môže umožniť oveľa vyššie zhodnotenie. V prípade neúspešnosti pri získaní eurofondov sa môže projekt ďalej využiť.

Starostka vyzvala občanov, aby v prípade potreby s firmou Veriton, s.r.o. spolupracovali.

OZ poverilo starostku Ing. Zuzanu Jancovú prípravou podkladov na prevzatie potoka Neslušanka od Lesov Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica do užívania Obce Nesluša. - Uznesenie č. M III-4/2015

BOD 4

Zapisovateľka zrekapitulovala poslancom prijaté uznesenia.

BOD 5

Starostka ukončila rokovanie III. mimoriadneho zasadnutia OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.