Zápisnica z II. mimoriadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 14. 10. 2015.

Prítomní: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Marta Valiašková;
Overovatelia zápisnice: 1. Anton Janáčik, 2. Ján Lisko;
Neprítomní poslanci: Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž.

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania
2. Zmluva s organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa nového zákona o odpadoch
3. Účasť obce na projekte podpory zberu a spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
4. Diskusia
5. Rekapitulácia prijatých uznesení
6. Záver

BOD 1

  • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová,
  • za zapisovateľku určila: Marta Valiašková,
  • navrhnutí overovatelia zápisnice: Anton Janáčik, Ján Lisko.

Poslanci OZ schválili program rokovania II. mimoriadneho zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice - Uznesenie č. M II-1/2015

BOD 2

Starostka Ing. Zuzana Jancová informovala poslancov o novom zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z., podľa ktorého v § 59 ods. 2 je povinnosťou obce uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve v oblasti zodpovednosti výrobcov s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Zodpovednosť výrobcov sa týka najmä obalov výrobkov a následné zabezpečenie možností nakladania s obalmi ako odpadom. Výrobcovia, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov kryje najmä náklady nakladania a zberu odpadov a poskytuje obciam odbornú pomoc. Doteraz sú obcou registrované tri ponuky zmlúv:

  • Natur – Pack, a.s. Ružová dolina, Bratislava,
  • Envi – Pak, a.s. Galvaniho 7/8, Bratislava,
  • RECobal, s.r.o. Rusovská cesta 50, Bratislava.

V prípade, že nevyberieme žiadnu spoločnosť, hodia nás do databázy a ich výber spoločnosti sa nám nemusí hodiť. Podrobné podmienky obce v oblasti triedenia a zberu odpadov budú zohľadnené vo finálnej zmluve, ktorej uzatvorenie sa očakáva v prvom polroku 2016.

Pripomienky poslancov:

Ing. Marian Chovaňák – sú tam nejaké finančné požiadavky?

Starostka – nie sú žiadne finančné požiadavky

Rudolf Jantošík – treba jednať s tým, kto má náš región na starosti

doc. Ing. Jaroslav Král, CSc. - do konca roka musíme mať v poriadku VZN, pomôžu nám pri tom.

Poslanci sa uzniesli jednohlasne na spoločnosti: Envi – Pak, a.s. Galvaniho 7/8, Bratislava - Uznesenie č. M II-2/2015

BOD 3

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová informovala poslancov OZ o možnosti účasti obce na projekte podpory zberu a spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu s použitím finančných prostriedkov obce. V rámci občianskeho združenia obcí dolných Kysúc sa pripravuje projekt podpory zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Združenie obcí sa bude projektom uchádzať o podporu z operačného programu ŽP na roky 2014 – 2020. V operačnom programe obec finančne prispieva vo výške 5% z oprávnených nákladov projektu, čo by pre obec predstavovalo asi 6 200 €. V rámci projektu každá domácnosť(rodinný dom) dostane kompostér, obecné organizácie: veľkoobjemový kompostér do 2000 l (5 ks), kompostovacie silo do 5100 l (6 ks), elektricky kompostér (školská jedáleň, DOS) (3 ks), mobilný štiepkovač ( 1 ks). Súčasťou projektu bude aj osvetová kampaň k predchádzaniu vzniku bioodpadu: brožúry, letáky, prednaášky pre obyvateľov, žiakov ZŠ. Treba sa rozhodnúť do 15.10. 2015.

Pripomienky poslancov:

Ing. Augustín Chovaňák – podľa čoho sa budú rozdeľovať počty kompostérov?

Starostka – podľa plochy

Ing. Marián Chovaňák – ktorá je to združenie MASka? V prípade úspešnosti projektu schváliť sumu 7000 €.

Starostka – je to združenie MASka, suma by mala byť taká ako je na projekte.

Poslanci schválili zapojenie sa obce do projektu podpory zberu a spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu jednohlasne. - Uznesenie č. M II-3/2015

BOD 4

Anton Janáčik priniesol odvolanie sa spoločnosti Lesné družstvo Nesluša – Parišovka proti „Pozastaveniu vývozu dreva“.

Ing. Augustín Chovaňák – zdá sa mu, že nemáme rovnaký meter na každého, nemôžeme im zakázať užívanie MK, teraz vyvážajú 10 m3, prečo im to zakazujeme?

Ján Lisko – zapríčinili si to sami, vyvážajú naložení viac ako bola dohoda, spôsobili škodu, nech si cestu opravia.

Pavol Janec – bola vytýčená nejaká škoda?

Starostka – je im pozastavená ťažba, pokiaľ si neurobia dobrú dohodu, ide o zodpovednosť za škodu, nerešpektujú dohodu 10m3

Ing. Augustín Chovaňák – treba im škodu dokázať, spoluúčasť na škode je zo zákona

Ing. Marian Chovaňák – treba urobiť VZN, podľa ktorého budú spoločenstvá dobrovoľne prispievať na cesty-za spôsobené škody.

Rudolf Jantošík – majú kalamitu a drevo musia vyviesť.

Anton Janáčik- treba im pomôcť, potrebujú ťažiť

Starostka – je to protizákonné.

Jednanie poslancov prerušila p. Anna Maršová, ktorá poprosila o riešenie jej problému s kanalizáciou. Poslanci OZ súhlasili.

Pani Anna Maršová sa na OZ obrátila so žiadosťou o pomoc pri riešení kanalizačnej prípojky k svojmu rodinnému domu. Kanalizačná prípojka nie je prevedená a nevie kam sa má obrátiť. Zmluvu o budúcej zmluve má uzatvorenú, na SEVAKU sa však nenašla. Dňa 09. 04. 2014 urgovala na SEVAK prečo ulicu neurobili, nikto jej neodpovedal prečo sa odbočka nerealizovala. Teraz dostala odpoveď, že z dôvodu nesúhlasu starostu obce, že si musí vybaviť rozkopávkové povolenie čo stojí peniaze. S manželom sme dôchodcovia, je to 70 m úsek. Obracia sa na OZ o pomoc lebo s mužom nie sú schopní finančne prípojku zrealizovať.

Ing. Marian Chovaňák – stanovisko SEVAKU si odfotím, je to drzosť, že si takú odpoveď dovolia napísať.

Rudolf Jantošík – treba riešiť so SEVAKOM aj iné nepripojené oblasti, treba pritvrdiť- stavebná komisia, záručná doba plynie.

Starostka obce – je skolaudované, len v rámci údržby urobia niektoré prípojky, prisľúbili.

Požiadala SEVAK aby jej poskytli dokumentáciu, odovzdávací protokol.

Ján Lisko – treba zistiť prečo prípojku neurobili a treba tlačiť aj na ministerstvo

Pani Maršová poďakovala za pomoc.

Poslanci neprijali žiadne uznesenie v tejto veci.

Pokračovalo sa v jednaní o Lesnom družstve Nesluša – Parišovka. Ing. Marián Chovaňák navrhol pre poslancov OZ uznesenie: OZ odporúča starostke obce dodržiavať dohodu o vývoze dreva pre Lesné družstvo Nesluša – Parišovka do výšky 10 m3 na jednu vývoznú súpravu. Uznesnie č. M II-4/2015

Zo zasadnutia OZ odišiel Ing. Marian Chovaňák

Starostka obce – oznámila poslancom, že musí podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa lebo v pokladni obce chýba v r. 2013 1000 €, ktoré p. František Švajčík odovzdal obecnému úradu, ako zábezpeku na opravu cesty a v pokladni sa nenachádzajú.

BOD 5

Rekapitulácia uznesení.

BOD 6

Ukončenie jednania OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.