Zápisnica z VIII. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 28. 12. 2015.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Ján Lisko, 2. Vincent Nemček;
Neprítomní poslanci: Rudolf Jantošík.

Program rokovania:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu
 3. Návrh prílohy k VZN Obce Nesluša č. 7/2015 o financovaní materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 4. Rozpočet Obce Nesluša na rok 2016
 5. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 6. Diskusia
 7. Rekapitulácia prijatých uznesení
 8. Záver

OTVORENIE ROKOVANIA

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová;
 • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka;
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Ján Lisko, Vincent Nemček.

Poslanci schválili overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. VIII-1/2015

Pavol Janec: navrhuje zaradiť za bod 3 prezentáciu kultúrnych podujatí na r. 2016, z ktorej bude vyplývať požiadavka na úpravu rozpočtu na rok 2016.

Ing. Jozef Kubala: navrhuje zaradiť do programu návrh na rozpočtové opatrenie Základnej školy Nesluša k 15. 11. 2015.

Poslanci OZ schválili program rokovania VIII. zasadnutia OZ s navrhnutými zmenami. - Uznesenie č. VIII-2/2015

BOD 2:

Starostka: v obci sa zavádza nový druh sociálnej služby – domáca opatrovateľská služba. Prijaté opatrovateľky budú čiastočne pracovať priamo v domácnosti opatrovaného, čiastočne v DOS.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 15 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu. - Uznesenie č. VIII-3/2015

BOD 3:

Obecné zastupiteľstvo schválilo prílohu k VZN Obce Nesluša č. 7/2015 o financovaní materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2016. - Uznesenie č. VIII-4/2015

Člen komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport František Tulec odprezentoval kultúrne akcie plánované na r. 2016 a súvisiace s požiadavkou komisie na navýšenie rozpočtu v oblasti kultúry. Najvyššiu položku bude predstavovať Deň obce, ktorý zahrnie akcie Neslušský chomút a ROCKNES. Komisia má zámer začať tiež s premietaním letného kina.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NESLUŠA NA ROKY 2016-2018

Starostka: obec chce reagovať na výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu: na zateplenie materskej školy, na rozšírenie kapacity materskej školy, na zateplenie základnej školy, na protipovodňové opatrenia. K tomu je potrebné mať schválený územný plán a plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Podnikajú sa kroky k realizácii zberného dvora. Jeho súčasťou by boli hangáre na parkovanie techniky, vrátane hasičskej. Je potrebná rekonštrukcia budovy obecného úradu.

Poslanci vyjadrili svoje požiadavky na navýšenie rozpočtu na rok 2016 – viď uznesenia č. VIII-5/2015, VIII-6/2015, VIII-7/2015, VIII-8/2015, VIII-9/2015, VIII-10/2015, VIII-11/2015, VIII-12/2015 a schválili programový rozpočet Obce Nesluša na roky 2016-2018 s uvedenými úpravami. - Uznesenie č. VIII-13/2015

Starostka: navrhuje presunutie financií z rezervného fondu na sporiaci účet, kvôli získaniu výhodnejšieho úroku. Obecné zastupiteľstvo návrh starostky schválilo. - Uznesenie č. VIII-14/2015

Ing. Marian Chovaňák: prečo v rozpočte neboli vyčlenené prostriedky na energie pre kostol?

Starostka: farský úrad nepodal žiadosť o dotáciu.

Predseda komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej Ing. Jozef Kubala informoval o práci komisie (prílohy – zápisnica zo zasadnutia komisie z 28. 11. 2015 a 21. 12. 2015).

Po vzájomnej diskusii starostky, poslancov a riaditeľky ZŠ obecné zastupiteľstvo zamietlo rozpočtové opatrenie ZŠ Nesluša k 15.11.2015 (- Uznesenie č. VIII-15/2015) s tým, že o rozpočtovom opatrení ZŠ bude OZ opäť rokovať po jeho prešetrení hlavnou kontrolórkou.

19.35 min. odišiel poslanec Ing. Marian Chovaňák.

Predseda komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej Ing. Jozef Kubala predniesol žiadosť Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto o finančný príspevok, ktorú obecné zastupiteľstvo zamietlo. - Uznesenie č. VIII-16/2015

Obené zastupiteľstvo schválilo návrh predsedu komisie PLVH a ochrany životného prostredia Ing. Augustína Chovaňáka - Dodatok č. 1 VZN č. 9/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. - Uznesenie č. VIII-16/2015

Starostka informovala prítomných obyvateľov o nových pravidlách pri zbere TKO: Zberová spoločnosť môže odmietnuť vyprázdnenie zbernej nádoby neoznačenej obecným úradom alebo s neseparovaným odpadom.

Opätovne vyzvala obyvateľov na ich pripomienky a návrhy k úprave centra obce.

Starostka ukončila rokovanie VIII. riadneho zasadnutia OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.