Zápisnica zo VII. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 11. 12. 2015.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Ján Lisko, 2. Ľubomír Slíž;
Neprítomní poslanci: Ing. Marian Chovaňák, Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala.

Program rokovania:

 1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016
 2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje
 3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
 5. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby
 6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016
 8. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 9. Diskusia
 10. Rekapitulácia prijatých uznesení
 11. Záver

OTVORENIE ROKOVANIA

 • - rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová,
 • - starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka,
 • - boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Ján Lisko, Ľubomír Slíž.

Poslanci OZ schválili program rokovania VII. zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. VII-1/2015

17:09 prišiel Rudolf Jantošík

BOD 1

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 10/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016. - Uznesenie č. VII-2/2015

BOD 2

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 11/2015 o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje. - Uznesenie č. VII-3/2015

BOD 3

Starostka: poplatky za komunálny odpad nepokryjú skutočné náklady obce. Naša obec má oproti okolitým obciam nadštandardné úľavy na poplatkoch pre občanov. Je tu zámer od 01. 07. 2016 kvôli lepšiemu separovaniu vybaviť domácnosti kontajnermi na papier a sklo, prípadne vreciami na tetrapaky alebo konzervy. Zber TKO bude realizovať auto vybavené váhou, kvôli kontrole tonáže TKO.

Ing. Škutová: do VZN bola zahrnutá aj nová možnosť platby TKO – možnosť platby za množstevný zber pre právnické osoby. Občania nad 62 rokov preukazujú nárok na zľavu len raz.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 12/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - Uznesenie č. VII-4/2015

BOD 4

Starostka: od 01. 01. 2016 sa bude kontrolovať separovanie odpadu. Zberová spoločnosť môže odmietnuť vyprázdnenie zbernej nádoby s neseparovaným odpadom. Bude sa prideľovať 1 popolnica pre 4 osoby. Obec bude refundovať polovičné náklady na prvú popolnicu, ostatné si bude hradiť občan.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 13/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom. - Uznesenie č. VII-5/2015

BOD 5

Starostka: VZN Obce Nesluša č 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených obcou Nesluša, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia sa dopĺňa o ambulantnú formu poskytovania sociálnej služby v dome opatrovateľskej služby.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby. - Uznesenie č. VII-6/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh zámennej a kúpnej zmluvy medzi Obcou Nesluša, Antonom Ďuriašom a Alenou Bajánkovou a prijalo uznesenie č. VII-7/2015.

BOD 7

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016. - Uznesenie č. VII-8/2015

BOD 8

Poslanci prejednali žiadosti Alžbety Rácovej, bytom Nesluša 690 a Sone Rácovej, bytom Nesluša 691 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Starostka upozornila na to, že obidve žiadateľky dostali prednedávnom od obce ako výpomoc palivové drevo.

Obecné zastupiteľstvo zamietlo poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Alžbete Rácovej. - Uznesenie č. VII-9/2015

Obecné zastupiteľstvo zamietlo poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Soni Rácovej. - Uznesenie č. VII-10/2015

Obecné zastupiteľstvo zamietlo návrh Veroniky Chovancovej, bytom Nesluša 143 o odkúpenie pozemkov – parciel registra C-KN č. 3255/6, 3255/11 a 3255/15 do vlastníctva Obce Nesluša. - Uznesenie č. VII-11/2015

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Ing. Anny Vojtkovej, bytom Nesluša 751 o zníženie poplatkov za odvoz odpadu, alebo úhradu poplatkov za odvoz odpadu podľa počtu vyvezených popolníc. - Uznesenie č. VII-12/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo Jozefovi Liskovi a manželke Anne Liskovej, bytom Nesluša 838/6 prenájom časti pozemku vedľa bytového domu s. č. 838. - Uznesenie č. VII-13/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Martina Lisku, bytom Nesluša 838 o trvalé parkovanie vozidla.

Augustín Chovaňák: keď sa bytový dom 838 napojí na kanalizáciu, odporúča rozšíriť parkovisko vedľa neho.

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Martina Lisku, bytom Nesluša 838 o osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty. - Uznesenie č. VII-14/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, základná organizácia Nesluša o poskytnutie priestorov na stretnutia chovateľov. Obecné zastupiteľstvo o žiadosti nehlasovalo vzhľadom na to, že obec nemá pre požadovaný účel vhodné priestory.

Rudolf Jantošík: dopravné značenie v obci nie je vyhovujúce.

BOD 10

Zapisovateľka zrekapitulovala poslancom prijaté uznesenia.

BOD 11

Starostka ukončila rokovanie VII. riadneho zasadnutia OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.