Zápisnica z V. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 10. 08. 2015.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Juraj Janiš, 2. Pavol Janec;
Neprítomní poslanci: 0.

Program rokovania:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Zloženie sľubu nového poslanca Obecného zastupiteľstva v Nesluši
 3. Voľba hlavného kontrolóra Obce Nesluša
 4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nesluša
 5. Prestavba hornej ZŠ na dom opatrovateľskej služby - prezentácia
 6. Voľba nového predsedu komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport a doplnenie ďalšieho člena komisie
 7. Voľba nového člena komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej
 8. Interpelácie poslancov
 9. Diskusia
 10. Rekapitulácia prijatých uznesení
 11. Záver

BOD 1 - OTVORENIE ROKOVANIA

 • rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová,
 • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka,
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Juraj Janiš, Pavol Janec.

Poslanci OZ schválili program rokovania V. zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. V-1/2015

BOD 2

Pretože sa poslanec Mgr. Miroslav Kubala vzdal poslaneckého mandátu, nastupuje náhradný poslanec v poradí s najvyšším počtom hlasov Ľubomír Slíž, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ a prevzal osvedčenie od predsedníčky miestnej volebnej komisie Ing. Jaroslavy Vojtekovej. - Uznesenie č. V-2/2015

BOD 3

Predstavili sa štyria kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Nesluša: František Buszek, Revolučná 1171/124, Kysucké Nové Mesto, Ing. Marian Chovaňák, Nesluša 422, Bc. Peter Randa, Nesluša 15 a Daniel Ševčík, Nesluša 827.

Ing. Marian Chovaňák vzniesol námietku voči zverejnenému vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra Obce Nesluša na funkčné obdobie 2015-2021, ktoré neobsahuje úväzok hlavného kontrolóra. Ak je úväzok skrátený, je potrebné to uviesť vo vyhlásení voľby hlavného kontrolóra, bez tejto náležitosti je úväzok pokladaný za plný. Navrhuje 10% úväzok. Ing. Jozef Kubala: vzhľadom na to, že nebolo jasné, že ide o čiastočný úväzok, môžu sa prihlásiť ďalší kandidáti, preto je potrebné vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra zopakovať.

OZ zamieta rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na 10% úväzku riadneho pracovného času - Uznesenie č. V-3/2015

OZ určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na 20% úväzku riadneho pracovného času. - Uznesenie č. V-4/2015

Obecné zastupiteľstvo poverilo starostku Obce Nesluša opätovným vyhlásením voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s rozsahom výkonu funkcie hlavného kontrolóra 20% úväzku riadneho pracovného času. Obecné zastupiteľstvo povolilo vykonávať novozvolenému hlavnému kontrolórovi ďalšiu zárobkovú alebo podnikateľskú činnosť. - Uznesenie č. V-5/2015

BOD 4

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 9/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nesluša. - Uznesenie č. V-6/2015

BOD 6, 7

Obecné zastupiteľstvo potvrdilo Pavla Janca vo funkcii predsedu komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport. Obecné zastupiteľstvo zvolilo Mgr. Petra Pijaka za nového člena komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport. - Uznesenie č. V-7/2015

Obecné zastupiteľstvo zvolilo Michaelu Bomba Birkusovú za nového člena komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej. - Uznesenie č. V-8/2015

BOD 5

Firma MIDUKO predstavila svoj návrh prestavby hornej ZŠ na domov sociálnych služieb a domov dôchodcov. V súčasnosti je objekt značne zdevastovaný a chátra, je odpojený od energií. Rekonštruovaná budova by bola dvojposchodová, bezbariérovo upravená s kapacitou približne 40 ľudí. Prestavba by sa mala financovať pôžičkou z fondu rozvoja bývania. Pracovníčka DOS Bc. Jaroslav Žideková upozornila na nedostačujúce možnosti súčasneho domova opatrovateľskej služby a na problém umiestnenia klientov po zhoršení ich zdravotného stavu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú čiastku 1000 € na vypracovanie štúdie, finančnej kalkulácie a vyjadrenie hygienika a statika k uvedenej prestavbe. - Uznesenie č. V-9/2015

Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť Anastázie Gašovej, Nesluša 516 o odkúpenie časti cesty na pozemku č. KNC 3002/1 (KNE 10560). - Uznesenie č. V-10/2015

BOD 9

Obecné zastupiteľstvo postúpilo

 1. komisii na ochranu verejného záujmu žiadosť Jána Škora, Nesluša 319 a Antona Ďuriaša, Nesluša 1018 o odpoveď na vyslovenie podozrenia z porušovania ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. - nezlučiteľnosť funkcií, zamestnaní a činností a podozrenia zneužívania právomocí verejného činiteľa (p. č. 2015/1698) na prešetrenie;
 2. komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej návrh Antona Ďuriaša, Nesluša 1018 na predaj nehnuteľností obci, prípadne výmenu pozemkov (p. č. 2015/1727) na posúdenie;
 3. komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej faktúru Antona Ďuriaša č. 201303 (pod. č. 2015/1704). - Uznesenie č. V-11/2015

Peter Ozsvald: ako zástupca občanov Nesluše, ktorí sa podpísali pod petíciu „za vysťahovanie neprihlásených občanov na prechodnom alebo trvalom pobyte, ubytovaných v objekte č. p. 1018 (Pegas), Nižný koniec, obec Nesluša“ žiada vysťahovať občanov, ktorí nie sú prihlásení na trvalý ani prechodný pobyt z penziónu PEGAS – č. 1018. Príčinou je zvýšená kriminalita, krádeže, neprispôsobivé správanie. Tento názor podporili viacerí občania, podľa nich sa do obce prisťahovalo veľké množstvo neprihlásených rómov, ktorí kradnú, ohrozujú deti, vyhadzujú vrecia s odpadom do potoka. Nemajú námietky proti rómom, ktorí tu bývajú legálne už dlhé roky, vychádzajú s nimi dobre, žiadajú však aby sa zamedzilo prílevu neprispôsobivých neprihlásených občanov.

Starostka: navrhuje, aby sa petícia postúpila na prešetrenie komisii na ochranu verejného záujmu. - Uznesenie č. V-12/2015

V diskusii občania tiež požadovali riešiť kanalizáciu, na ktorú sa v súčasnosti nemôžu pripojiť všetky domácnosti (Štefan Kopilec, Janka Liptaiová).

Starostka: obec navštívi poslanec Európskeho parlamentu Richard Sulík, ktorý pomôže pri riešení problému s kanalizáciou.

Ďalšie podnety občanov:

 • rekonštrukcia a úprava miestnych komunikácií vrátane dopravného značenia,
 • poškodenie kanalizácie na odvádzanie povrchových vôd,
 • lepšie sprístupnenie priebehu zasadnutí na internete,
 • ďalší postup pri úprave centra obce.

OZ schválilo zbúranie budovy bývalej školy v centre obce a príslušiacich budov. - Uznesenie č. V-13/2015

Obecné zastupiteľstvo uložilo komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej posúdiť finančné náklady na zabezpečenie kamerového a ozvučovacieho systému pre monitorovanie zasadnutí OZ. - Uznesenie č. V-14/2015

Ing. Jozef Kubala: je predpoklad, že obvodný lekár bude ordinovať priamo v obci?

Starostka: ak budú splnené predpoklady (základný počet zdravotných kariet, úľavy pri prenájme ordinácie)

20.00 hod. - odišiel poslanec Ing. Marian Chovaňák

Predseda predstavenstva Lesné družstvo Nesluša-Parišovka Zdenko Špirec: žiadajú o povolenie vývozu drevnej hmoty podľa dohody zo dňa 29.7.2015 medzi Lesným družstvom a starostkou obce. Dodržujú povolenú hmotnosť vývozu, odvádzajú dane, ale bolo im zo strany obce bránené vo vývoze dreva.

Starostka: prichádzajú sťažnosti od občanov na poškodzovanie obecného aj skupinového vodovodu pri vývoze dreva Lesným družstvom.

Z. Špirec: vodovod nie je v dostatočnej hĺbke, prečo majú byť vlastníci pozemkov obmedzení vo svojich právach?

Starostka: nemôže byť obmedzené právo užívateľov vodovodu na dodávku vody, v čase výstavby obecného vodovodu ešte neexistovalo družstvo a pozemky neboli zaťažované ťažkými mechanizmami.

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie dohodu medzi Lesným družstvom Parišovka a Obcou Nesluša zastúpenou starostkou obce o využívaní miestnych komunikácií na prepravu dreva spôsobom, aby sa minimalizovali vplyvy, ktorými by mohlo počas prepravy dreva dochádzať k ich poškodzovaniu. Za tým účelom sa preprava dreva bude po miestnych komunikáciách uskutočňovať maximálne v rozsahu 10 m3 na 1 prepravnú súpravu. Škody spôsobené vývozom hradí vývozca – Lesné družstvo Nesluša-Parišovka.

Pavol Janec: patrí činnosť futbalového klubu do kompetencie komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport?

Starostka: nepatrí

Anton Janáčik: navrhuje, aby sa uskutočnilo každé tri mesiace verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome a medzitým každý mesiac neformálne neverejné stretnutie medzi starostkou a poslancami na obecnom úrade bez nároku na odmenu.

BOD 10

Zapisovateľka zrekapitulovala poslancom prijaté uznesenia.

BOD 11

Starostka ukončila rokovanie V. riadneho zasadnutia OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.