Zápisnica zo IV. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 26. 06. 2015.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Ing. Augustín Chovaňák;
Neprítomní poslanci: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Mgr. Miroslav Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Program rokovania:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Štatút obce Nesluša
 3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Nesluša v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná
 4. VZN Obce Nesluša - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku - návrh č. 1
 5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
 6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených obcou Nesluša, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia
 7. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení
 8. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR
 9. Návrh zástupcu starostky R. Jantošíka a poslanca A. Janáčika na doplnenie rozpočtového opatrenia č. 1
 10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
 11. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
 12. Záverečný účet obce za rok 2014 a overenie závierky audítorom
 13. Poverenie nového účtovníka pre spracovanie účtovníctva a miezd pre Základnú školu Nesluša
 14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Nesluša
 15. Voľba veliteľa DHZ Obce Nesluša
 16. Správa o činnosti hlavného kontrolóra
 17. Plán činnosti hlavného kontrolóra
 18. Vstup Obce Nesluša do občianskeho združenia Miestna akčná skupina Dolné Kysuce
 19. Voľba predsedu a členov inventarizačnej komisie na hnuteľný a nehnuteľný majetok obce
 20. Zrušenie člena komisie PLVH a ochrany životného prostredia a voľba nového člena
 21. Zrušenie predsedu komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport a voľba predsedu a ďalších členov komisie
 22. Správa dočasnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 23. Zrušenie dočasnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zriadenie stálej komisie na ochranu verejného záujmu a voľba jej predsedu a členov
 24. Informácie starostky:
  • statický posudok budovy starej obecnej školy - pekáreň
  • likvidácia čiernych skládok
  • rekonštrukcia obecných mostov
  • havarijný stav strechy obecného úradu a jej okamžitá oprava
  • kultúrny dom
  • ihrisko a príslušné budovy
  • obecný vodovod
  • výmena okien DOS
  • pripojenie DOS, ZŠ a obecného úradu na kanalizáciu
  • nutná oprava komína ZŠ
 25. Správa finančnej komisie a stanovisko komisie k prideleným žiadostiam
 26. Správa komisie výstavby a územného plánovania a stanovisko komisie k prideleným žiadostiam
 27. Správa komisie PLVH a ochrany životného prostredia a stanovisko komisie k prideleným žiadostiam
 28. Zápisnica z revízie knižničného fondu Obecnej knižnice v Nesluši so zoznamom kníh navrhnutých na vyradenie
 29. Interpelácie poslancov
 30. Diskusia
 31. Rekapitulácia prijatých uznesení
 32. Záver

BOD 1 - OTVORENIE ROKOVANIA

- rokovanie otvorila a viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová,
- starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka,
- boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Vincent Nemček, Ing. Augustín Chovaňák.

Poslanci OZ schválili program rokovania IV. zasadnutia OZ s úpravami a overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. IV-1/2015

Pavol Janec: navrhuje presunutie bodu programu 24 – informácie starostky za bod 9 – návrh na doplnenie rozpočtového opatrenia č. 1. OZ zamietlo predloženú zmenu programu. - Uznesenie č. IV-2/2015

Návrh Pavla Janca o zaradení riešenia situácie vo futbalovom klube a stave futbalového štadióna do programu rokovania bol stiahnutý späť po tom, čo sa poslanci dohodli, že uvedenú problematiku prerokujú na zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom v priestoroch futbalového štadióna dňa 10. 07. 2015

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa Mgr. Miroslava Kubalu mandátu poslanca OZ v Nesluši. - Uznesenie č. IV-3/2015

BOD 2

Obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút obce Nesluša. - Uznesenie č. IV-4/2015

BOD 3

Obecné zastupiteľstvo zamietlo návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Nesluša v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná. - Uznesenie č. IV-5/2015

16.33 hod. prišiel poslanec Juraj Janiš.

BOD 4

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 8/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v Nesluši. Uznesenie č. IV-6/2015

BOD 5

Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1 k VZN Obce Nesluša č. 3/2015 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách. Uznesenie č. IV-7/2015

BOD 6

Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených obcou Nesluša, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia, predložený Bc. Jaroslavou Židekovou, Dom opatrovateľskej služby Nesluša a komisiou finančnou, správy obecného majetku a sociálnou. - Uznesenie č. IV-8/2015

BOD 7

Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1 Prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení (sadzobník cien). - Uznesenie č. IV-9/2015

BOD 8

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR. Uznesenie č. IV-10/2015

BOD 9

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh zástupcu starostky Rudolfa Jantošíka a poslanca Antona Janáčika na doplnenie rozpočtového opatrenia č. 1: „keďže Rocknes nebude poriadaný na ihrisku a pri jeho usporiadaní sú predpokladané približne polovičné náklady oproti schválenému rozpočtu, navrhujeme presunúť z podprogramu 10.2, položky „Dotácia na Rocknes“ 2 000 € do podprogramu 9.1 na položku „Súťaže a športové podujatia – pľacový turnaj“. OZ schválilo presunutie 2000 € z podprogramu 10.2, položky „Dotácia na Rocknes“ do podprogramu 9.1 na položku „Súťaže a športové podujatia – pľacový turnaj“. Uznesenie č. IV-11/2015

BOD 10

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2015 s úpravou uvedenou v uznesení IV-11/2015. - Uznesenie č. IV-12/2015

BOD 11, 12

Hlavný kontrolór Daniel Ševčík informoval na vyzvanie komisie finančnej, správy obecného majetkua sociálnej o súdnom spore obce s firmou REaMOS, s.r.o. (SteMar, s.r.o.) a jeho dopade na rozpočet obce. Prípad je odročený na neurčito, firma SteMar, s.r.o. nedoložila v požadovanej lehote potrebné doklady, náklady na právnika sa nedajú dopredu posúdiť.

Obecné zastupiteľstvo

 1. berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014, správu audítora za rok 2014 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
 2. schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradami
 3. schvaľuje prebytok rozpočtu v sume € 6 152,62 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a
 4. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %, t. j. € 6 152,62. Uznesenie č. IV-13/2015

BOD 13

Rudolf Jantošík: s predloženým návrhom poverenia p. Marty Korenej spracovaním účtovníctva a miezd pre Základnú školu Nesluša by mala súhlasiť aj škola ako samostatný subjekt.

Ing. Augustín Chovaňák: schválenie návrhu nepatrí do kompetencie OZ. V prípade netransparentného účtovníctva navrhuje riešenie finančnou kontrolou školy.

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh Ing. Zuzany Jancovej a komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej na poverenie p. Marty Korenej spracovaním účtovníctva a miezd pre Základnú školu Nesluša. - Uznesenie č. IV-14/2015

BOD 14

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Nesluša na funkčné obdobie 2015-2021. - Uznesenie č. IV-15/2015

BOD 15

Obecné zastupiteľstvo schválilo Branislava Slíža ako veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Obce Nesluša. - Uznesenie č. IV-16/2015

BOD 16

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2015. - Uznesenie č. IV-17/2015

BOD 17

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2015. - Uznesenie č. IV-18/2015

BOD 18

Obecné zastupiteľstvo schválilo registráciu Obce Nesluša v občianskom združení Miestna akčná skupina Dolné Kysuce. - Uznesenie č. IV-19/2015

BOD 19

Obecné zastupiteľstvo zvolilo Antona Janáčika za predsedu centrálnej inventarizačnej komisie na hnuteľný a nehnuteľný majetok a Ing. Augustína Chovaňáka, Pavla Janca, Juraja Janiša, Rudolfa Jantošíka, Vincenta Nemčeka, Pavla Škutu za členov centrálnej inventarizačnej komisie na hnuteľný a nehnuteľný majetok. Uznesenie č. IV-20/2015

BOD 20

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie odstúpenie člena komisie PLVH a ŽP Miroslava Škoríka z členstva v komisii a zvolilo Pavla Plošticu za nového člena komisie PLVH a ŽP. - Uznesenie č. IV-21/2015

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie odstúpenie Mgr. Miroslava Kubalu z členstva v komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej. - Uznesenie č. IV-22/2015

BOD 21

Poslanci sa dohodli na budúcom stretnutí, na ktorom sa bude riešiť aktuálna situácia v komisii pre školstvo, mládež, kultúru a šport.

BOD 22

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu dočasnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

BOD 23

Obecné zastupiteľstvo zrušilo dočasnú komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. - Uznesenie č. IV-23/2015

Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu a zvolilo za jej predsedu Ing. Augustína Chovaňáka. OZ zvolilo členov komisie - Juraja Janiša, Antona Janáčika, Vincenta Nemčeka a Ing. Jozefa Kubalu. - Uznesenie č. IV-24/2015

BOD 24

Starostka Ing. Zuzana Jancová informovala prítomných o jednotlivých problémoch, ktoré v súčasnosti rieši (likvidácia čiernych skládok, rekonštrukcia mostov, havarijný stav niektorých obecných budov...), stav uvedených skutočností prezentovala fotografiami. Finančne náročná bola likvidácia čiernych skládok v obci. Poslanci vzali informácie starostky na vedomie.

BOD 25

Správu finančnej komisie a stanovisko komisie k prideleným žiadostiam predniesol člen komisie Pavol Škuta. Poslanci vzali na vedomie predloženú správu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo preplatenie nákladov Petrovi Svrčkovi vo výške € 1 500,00 s tým, že budú práce a stavebný materiál fakturované na Obec Nesluša. Uznesenie č. IV-25/2015

Obecné zastupiteľstvo uložilo ZŠ Nesluša predloženie účtovného denníka obsahujúceho výdavky na prevádzku a údržbu (mimo mzdových výdavkov) za rok 2014 a 2015 v elektronickej forme komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej. - Uznesenie č. IV-26/2015

BOD 26

Prítomných poslancov aj občanov informoval o územnom pláne Ing. arch. Vladimír Barčiak. Príprava Územného plánu obce Nesluša začala v r. 2003. Je problém s umiestnením nového cintorína. Návrh na pôvodné umiestnenie cintorína v časti Dúbravy bol vzhľadom na nesúhlas a podpisovú akciu obyvateľov zrušený. Návrh na nové umiestnenie cintorína v časti Žrebíky je zatiaľ nedoriešený kvôli námietkam CHKO Kysuce – lokalita je označená ako migračné územie zveri. Je plánované pracovné stretnutie kompetentných pracovníkov so starostkou na vyriešenie problému.

Slávka Mäkká: žiada, aby na toto stretnutie boli prizvaní aj občania.

Správu komisie výstavby a územného plánovania a stanovisko komisie k prideleným žiadostiam predložil predseda komisie Vincent Nemček, poslanci vzali na vedomie správu aj informácie Ing. Arch. Barčiaka.

Vincent Nemček predložil poslancom harmonogram úpravy miestnych komunikácií navrhnutý komisiou výstavby a územného plánovania.

Rudolf Jantošík: navrhuje, aby poslanci schválili harmonogram až po spoločnej obhliadke posudzovaných komunikácií.

Obecné zastupiteľstvo podmienečne schválilo návrh darovacej zmluvy o prevode nehnuteľností uzavretej medzi darcami: JUDr. Milan Chovanec, r. Chovanec, Ladislav Kubala, r. Kubala, Peter Hvozár, r. Hvozár, Ján Janiš, r. Janiš, Ing. Radoslav Bočej, r. Bočej a obdarovaným: Obec Nesluša Podmienkou schválenia zmluvy je úprava znenia bodu II.3. zmluvy tak, aby výklad jeho znenia neukladal povinnosť Obci Nesluša zabezpečiť dodávku osvetlenia a konečnú povrchovú úpravu komunikácie po vykonaní stavebných úprav podľa bodu II.2., ale táto povinnosť bola časovo naviazaná na ukončenie predpokladanej výstavby rodinných domov. OZ uložilo starostke obce pristúpiť k podpísaniu zmluvy až po úprave znenia bodu II.3. zmluvy schválenej obecným zastupiteľstvom. Uznesenie č. IV-27/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo 3000 € na zakúpenie dopravných značiek. - Uznesenie č. IV-28/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo vyčlenenie 1000 € na osadenie zbernej šachty na prístupovej ceste u Hollých. - Uznesenie č. IV-29/2015

BOD 27

Správu komisie PLVH a ochrany životného prostredia a stanovisko komisie k prideleným žiadostiam predložil Ing. Augustín Chovaňák.

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Volodymyra Moroza, bytom Nesluša 202 o osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty. Uznesenie č. IV-30/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Kataríny Janáčovej, Nesluša 838 o osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty. - Uznesenie č. IV-31/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Moniky Liskovej, Nesluša 838 o osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty. - Uznesenie č. IV-32/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo Jánovi Svrčkovi a manželke Vilme, Nesluša 1039 prenájom časti pozemku a výstavbu dočasného prístrešku na drevo na prenajatom pozemku. - Uznesenie č. IV-33/2015

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie výzvu JUDr. Lucie Morgošovej, zastupujúcej Veroniku Chovancovú, Nesluša 143 na začatie mimosúdnych rokovaní v právnej veci o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a odporučilo pani Veronike Chovancovej obrátiť sa v tejto spornej veci na súd, nakoľko počas uskutočnených rokovaní nedošlo k dohode. - Uznesenie č. IV-34/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo

 1. povahu prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – prevedenie časti obecného pozemku kúpnou zmluvou do vlastníctva žiadateľa Ing. Michala Ďuranu.
 2. povahu prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – prevedenie časti obecného pozemku kúpnou zmluvou do vlastníctva žiadateľa Ing. Jozefa Sekeru a manželky Mgr. Martiny Sekerovej. - Uznesenie č. IV-35/2015

Ing. Augustín Chovaňák predložil žiadosť Evy Židekovej, bytom Rudinská 370 o vyriešenie problému prístupovej cesty k parcele č. 3077 (p. č. 2015/980). OZ zatiaľ k žiadosti nezaujalo jednoznačné stanovisko.

Žiadosť Petra a Lenky Pažických, bytom Borová 21/84 Žilina o zriadenie vecného bremena - práva prechodu pešo, osobným automobilom na parcele CKN č. 1305 v kat. ú. Nesluša, vedenej na LV č. 1244 vo vlastníctve obce Nesluša (p. č. 2015/885), žiadosť Antona Šarlinu, bytom Nesluša č. 1017 (p č. 2015/1251) a žiadosť Elígie Jaššovej bytom Snežnica č. 183 s Drahomírou Ondrúškovou, bytom Nesluša č. 764 (p. č. 2015/1389) o odkúpenie vyššie uvedeného pozemku sa budú riešiť po predložení dokladov predovšetkým od Antona Šarlinu preukazujúcich vývoj vlastníckych vzťahov k predmetnej parcele a po ich posúdení právnikom.

Starostka obce oboznámila poslancov o podaní Okresnej prokuratúry Žilina č. Pd 96/15/5511-2 zo dňa 29. 05. 2015, ktorým bol vznesený protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nesluša č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Nesluša. Bolo dohodnuté, že komisia PLVH a ŽP pripraví na najbližšie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh na zmenu predmetného nariadenia tak, aby bolo v súlade s príslušnou legislatívou.

BOD 28

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zápisnicu z revízie knižničného fondu Obecnej knižnice v Nesluši a schválilo vyradenie kníh podľa predloženého zoznamu. - Uznesenie č. IV-36/2015

BOD 29

Anton Janáčik:

 • Navrhuje stanovenie vyšších poplatkov za používanie miestnych komunikácií pre spoločnosti vyvážajúce drevo.
 • Navrhuje umiestnenie bankomatu v obci.

Starostka: umiestnenie bankomatu nie je v kompetencii obce.

 • Kedy sa zbúra bývalá pekáreň?

Starostka: teraz sa čistia čierne skládky, v prácach bude pokračovať postupne.

 • Navrhuje častejšie zasadnutia OZ

Vincent Nemček: navrhuje prijať opatrenia, ktoré by obmedzili odchádzanie detí do iných škôl.

Starostka: pri riešení by pomohlo otvorenie školskej družiny v ranných hodinách.

BOD 31

Zapisovateľka zrekapitulovala poslancom prijaté uznesenia.

BOD 32

Starostka ukončila rokovanie IV. riadneho zasadnutia OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.