Zápisnica z II. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 29. 01. 2015.

Prítomní poslanci : viď prezenčná listina;
Zapisovateľka : Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice : 1. Vincent Nemček, 2. Ing. Augustín Chovaňák;
Neprítomní poslanci: Ján Lisko.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadania
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nesluša
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách Obce Nesluša
 5. Návrh na odchod Obce Nesluša zo Spoločného školského úradu Rudina v oblasti vedenia miezd a účtovníctva ZŠ a MŠ
 6. Návrh na zrušenie VZN č.3/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení
 7. Schválenie sekretárov komisií OZ a ich odmeňovania
 8. Vyhodnotenie žiadostí komisiou finančnou, správy obecného majetku a sociálnou
 9. Žiadosť Petra Škvrndu o zámenu časti pozemkov - schválenie zámeru zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 10. Odovzdanie žiadostí komisiám
 11. Interpelácie poslancov
 12. Diskusia
 13. Rekapitulácia prijatých uznesení
 14. Záver

BOD 1

 • rokovanie viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová,
 • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka,
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Vincent Nemček, Ing. Augustín Chovaňák.

Starostka oboznámila prítomných s programom rokovania s tým, že za bod programu 9 sa doplní návrh na prístavbu materskej školy a školskej jedálne.

Poslanci OZ schválili program rokovania II. zasadnutia OZ s navrhnutou úpravou a overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. II-1/2015

BOD 2

OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nesluša (príloha). - Uznesenie č. II-2/2015

BOD 3

OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 2/2015 ou rčení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša (príloha). - Uznesenie č. II-3/2015

BOD 4

OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 3/2015 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách Obce Nesluša (príloha). - Uznesenie č. II-4/2015

BOD 5

Riaditeľka Základnej školy Nesluša Mgr. Blanka Sýkorová: v prípade odchodu Obce Nesluša zo Spoločného školského úradu Rudina si chce uplatniť svoje právo vybrať si sama účtovníka, vzhľadom na to, že v účtovníctvo školy je špecifické. Žiada, aby mohla rozhodovať v prípadoch, v ktorých je kompetentná, o záležitostiach školy.

Ing. Marián Chovaňák:nabáda k zlepšeniu komunikácie medzi obcou a školou.

Riaditeľka Materskej školy v Nesluši Bc. Anna Žáková: nemá problém stým, aby sa účtovníctvo MŠ robilo na obecnom úrade.

Ing. Marian Chovaňák:navrhuje odchod zo Spoločného školského úradu Rudina ešte odložiť.

OZ schválilo odchod Obce Nesluša zo Spoločného školského úradu Rudina v oblasti vedenia miezd a účtovníctva ZŠ a MŠ k 30. 06. 2015. -Uznesenie č. II-5/2015

BOD 6

OZ ukladá komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej vypracovať návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení do 13. 02. 2015. - Uznesenie č. II-6/2015

BOD 7

OZ schválilo:

 • za sekretára - pracovníka obecného úradu Mateja Tabačka pre komisiu finančnú, správy obecného majetku a sociálnu
 • za sekretára - pracovníka obecného úradu Janku Šidlovú pre komisiu pre školstvo, mládež, kultúru a šport
 • za sekretára - pracovníka obecného úradu Ing. Janu Škutovú pre komisiu poľnohospodársku, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia
 • za člena komisie výstavby a územného plánovania Ing. arch. Annu Kováčovú

OZ určilo odmenu sekretárovi komisie obecného zastupiteľstva vo výške 10 € za účasť na zasadnutí komisie.-Uznesenie č. II-7/2015

BOD 8 - Vyhodnotenie žiadostí komisiou finančnou, správy obecného majetku a sociálnou

Vzhľadom na osobný charakter údajov uvedených v žiadostiach žiadateľov o finančné príspevky preložilo OZ prerokovanie tohto bodu na neverejnú časť zasadnutia.

16.30 dostavil sa poslanec Ján Lisko

BOD 9

OZ na základe žiadosti Petra Škvrndu o zámenu časti pozemkov schválilo povahu prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a uložilo komisii výstavby a územného plánovania preveriť vlastnícke vzťahy pri predmetných pozemkoch a posúdiť, či výmena nespôsobí obmedzenie prejazdnosti na uvedenej komunikácii. - Uznesenie č. II-8/2015

Doplnený bod programu - návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na prístavbu MŠ a školskej jedálne.

Rudolf Jantošík:vzhľadom na finančnú náročnosť nadstavby materskej školy je vhodnejšia prístavba, na ktorú by obci mohlo poskytnúť príspevok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

OZ vzalo na vedomie predložený návrh na prístavbu materskej školy a školskej jedálne a schválilo zámer podania žiadosti na získanie príspevku z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na rozšírenie kapacity materskej školy a školskej jedálne. - Uznesenie č. II-9/2015

BOD 10

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna prevzala žiadosť Farnosti sv. Jakuba v Kys. Novom Meste o finančný príspevok.

Komisia výstavby a územného plánovania prevzala žiadosti Tomáša Liska a Jána Burdiaka o rozšírenie siete verejného osvetlenia.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odovzdanie žiadostí fyzických a právnických osôb adresované Obecnému zastupiteľstvu v Nesluši príslušným komisiám a ukladá komisii výstavby a územného plánovania a komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej vyhodnotiť pridelené žiadosti a vypracovať k nim stanoviská (príloha zoznam žiadostí). -Uznesenie č. II-10/2015

BOD 11 –Interpelácie poslancov

Pavol Janec:upresní ešte neskôr ďalšieho člena komisie pre pre školstvo, mládež, kultúru a šport. Upozorňuje, že s prípravnými zápasmi futbalového klubu budú spojené určité náklady. Tiež je potrebné prispieť na činnosť CVČ.

Riaditeľka CVČ Thlic. Mgr. Martina Nekorancová: predstavila poslancom činnosť CVČ. Chcú sd eťmi absolvovať zájazd do wellness Wisla, potrebujú doplatiť 30 €.

Starostka Ing. Zuzana Jancová: navrhuje, aby sa s deťmi organizovali radšej zájazdy do okolia.

OZ schválilo pre CVČ Nesluša finančný príspevok 30 € na zájazd detí do Wisly. - Uznesenie č. II-11/2015

OZ schválilo pre Futbalový klub Nesluša príspevok 150 € na úhradu nákladov spojených s prípravnými zápasmi. - Uznesenie č. II-12/2015

Pavol Janec: s farským úradom je potrebné uzatvoriť zmluvu kvôli prenájmu kultúrneho domu.

Starostka: zmluva je pripravená.

Ing. Marian Chovaňák: navrhuje určiť sumu 6000 € mesačne na úhradu časti originálnych kompetencií pre Základnú školu Nesluša do schválenia rozpočtu.

OZ schválilo zálohovú úhradu časti originálnych kompetencií pre Základnú školu Nesluša mesačne 6000 € do schválenia rozpočtu. - Uznesenie č. II-13/2015

Pavol Janec: upozorňuje poslancov na nekvalitnú rekonštrukciu ihriska pri ZŠ.

Mgr. Miroslav Kubala: navrhuje spojiť základnú a materskú školu do jedného subjektu s jedným riaditeľom a zástupcami pre ZŠ a MŠ.

Anton Janáčik: bude sa búrať budova bývalej pekárne v centre?

Starostka: nie je možné ju zachrániť.

Anton Janáčik: navrhuje odstrániť novinový stánok v centre obce, zabraňuje vo výhľade. Upozorňuje na to, že sa v obecnej hore nenahrádzajú vyťažené stromy novými.

Starostka: plánuje sa to v jarných mesiacoch.

BOD 8 - Vyhodnotenie žiadostí komisiou finančnou, správy obecného majetku a sociálnou

V neverejnej časti zasadnutia predseda komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej Ing. Jozef Kubala oboznámil poslancov so žiadosťami o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (príloha).

OZ po prehodnotení žiadostí

 1. zamieta žiadosť Štefana Plevka o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 200 €,
 2. zamieta žiadosť Milana Škoríka o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 200 €,
 3. zamieta žiadosť Anny Škoríkovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 300 €,
 4. zamieta žiadosť Marty Rácovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 400 €,
 5. zamieta žiadosť Anny Jedinákovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
 6. zamieta žiadosť Vilmy Zapaľačovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
 7. zamieta žiadosť Emila Ráca o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 300 €,
 8. zamieta žiadosť Kataríny Macáškovej o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
 9. zamieta žiadosť Milana Andela o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 200 €,
 10. schvaľuje Márii Janecovej jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 150,00 €, ktorá bude uhradená z bankového účtu obce na číslo úverového účtu uvedené v prílohe k žiadosti.“ - Uznesenie č. II-14/2015

OZ po prehodnotení žiadostí o finančný príspevok (príloha).

 1. zamieta žiadosť Anny Jedinákovej o preplatenie cestovného na dopravu vnúčat z detského domova,
 2. schvaľuje dotáciu vlastnej rozpočtovej organizácii (ZŠ v Nesluši) vo výške 300 € ako príspevok na lyžiarsky výcvik. -Uznesenie č. II-15/2015

BOD 13

Zapisovateľka zrekapitulovala poslancom prijaté uznesenia.

BOD 14

Starostka ukončila rokovanie II. riadneho zasadnutia OZ.

Prílohy zápisnice:

 • Prezenčná listina z II. riadneho zasadnutia OZ konaného 29. 01. 2015
 • Uznesenia z II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 29. 01. 2014
 • VZN Obce Nesluša č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nesluša
 • VZN Obce Nesluša č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 3/2015 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách Obce Nesluša
 • Žiadosť Petra Škvrndu o zámenu časti pozemkov
 • Zoznam žiadostí odovzdaných komisii výstavby a územného plánovania
 • Zoznam žiadostí odovzdaných komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej
 • Zápisnica zo zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej
 • Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi: Štefana Plevka , Milana Škoríka, Anny Škoríkovej, Marty Rácovej, Anny Jedinákovej, Vilmy Zapaľačovej, Emila Ráca, Kataríny Macáškovej, Milana Andela a Márie Janecovej
 • Žiadosť Anny Jedinákovej o preplatenie cestovného na dopravu vnúčat z detského domova
 • Potvrdenie detí Jedinákových o pobyte mimo detského domova
 • Žiadosť ZŠ Nesluša o finančný príspevok na lyžiarsky výcvik
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.