Zápisnica z I. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 09. 01. 2015.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina;
Zapisovateľka: Ing. Jana Gúcka;
Overovatelia zápisnice: 1. Mgr. Miroslav Kubala, 2. Ing. Marian Chovaňák;
Neprítomní poslanci: Rudolf Jantošík.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadania
 2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
 3. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015
 4. Voľba zástupcu starostky obce
 5. Návrh rokovacieho poriadku OZ Obce Nesluša
 6. Návrh rokovacieho poriadku komisií OZ Obce Nesluša
 7. Návrh poriadku odmeňovania poslancov OZ, členov stálych a dočasných komisií Obce Nesluša
 8. Okresná prokuratúra Žilina - protest prokurátora proti uzneseniam OZ 4-3/2013, 5-7/2013, upozornenie prokurátora na povinnosť prijatia VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp
 9. Žiadosť o schválenie sobášiacich na volebné obdobie 2014-2018
 10. Odovzdanie ostatných žiadostí príslušným komisiám
 11. Interpelácie poslancov
 12. Rekapitulácia prijatých uznesení
 13. Záver

BOD 1

 • rokovanie viedla starostka obce Ing. Zuzana Jancová,
 • starostka určila: zapisovateľku – Ing. Jana Gúcka,
 • boli navrhnutí overovatelia zápisnice – Mgr. Miroslav Kubala, Ing. Marian Chovaňák.

Starostka oboznámila prítomných s programom rokovania. Navrhla doplniť za bod programu 4 voľbu členov komisií OZ. Poslanci OZ schválili program rokovania 1. zasadnutia OZ s navrhnutou úpravou a overovateľov zápisnice. - Uznesenie č. I-1/2015

BOD 2 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za r. 2014 predloženú na rokovanie OZ hlavným kontrolórom Danielom Ševčíkom. - Uznesenie č. I-2/2015

BOD 3 – Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015

OZ schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra predložený na rokovanie OZ hlavným kontrolórom Danielom Ševčíkom. - Uznesenie č. I-3/2015

BOD 4 – Voľba zástupcu starostky obce

Starostka Ing. Zuzana Jancová navrhla za svojho zástupcu poslanca Rudolfa Jantošíka. Poslanci vzali na vedomie rozhodnutie starostky o zvolení Rudolfa Jantošíka za zástupcu starostky.

Predseda komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej Ing. Jozef Kubala predložil svoj návrh na členov komisie: Michaela Bomba Birkusová, Ing. Stanislav Kubala, Ján Lisko, Mgr. Miroslav Kubala. Za sekretára komisie navrhol Mateja Tabačka. OZ návrh Ing. Jozefa Kubalu zamietlo. Uznesenie č. I-4a/2015

Starostka Ing. Zuzana Jancová predložila nasledovný návrh na členov komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej: Ing. Stanislav Kubala, Ján Lisko, Mgr. Miroslav Kubala, Pavol Škuta. OZ schválilo návrh starostky na členov komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej. Uznesenie č. I-4b/2015

Predseda komisie výstavby a územného plánovania Vincent Nemček navrhol členov komisie: Bc. Ladislav Mokošák, Ing. Peter Poláček, Anna Dupkalová, Matej Nemček, Tomáš Žák. Ďalšieho člena komisie chce navrhnúť po schválení územného plánu. OZ schválilo Bc. Ladislava Mokošáka, Ing. Petra Poláčka, Annu Dupkalovú, Mateja Nemčeka, Tomáša Žáka za členov komisie výstavby a územného plánovania. Uznesenie č. I-5/2015

Predseda komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia – Ing. Augustín Chovaňák navrhol členov komisie: Rudolf Jantošík, Ing. Ján Vojtek ml., Miroslav Škorík, Slávka Mäkká. OZ predložený návrh schválilo. - Uznesenie č. I-6/2015

Za sekretárku komisie navrhol Ing. Chovaňák Ing. Janu Škutovú. Predseda komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport – Pavol Janec predložil návrh na členov komisie: Juraj Janiš, Ľubomír Slíž, František Tulec. OZ predložený návrh schválilo. - Uznesenie č. I-7/2015.

Za sekretárku navrhol P. Janec Janku Šidlovú. Komisia sa doplní ešte o 1 člena.

BOD 5 – Návrh rokovacieho poriadku OZ Obce Nesluša

Ing. Jozef Kubala požiadal o zmenu znenia v návrhu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nesluši - v § 12 bod 2 nasledovne: „V prípade, že starosta, alebo hlavný kontrolór nezodpovedajú na vznesené otázky, pretože obsah interpelácie si vyžaduje prešetrenie, musí sa odpoveď poslancovi poskytnúť písomne najneskôr do 30 dní po rokovaní OZ.“ OZ schválilo uvedenú zmenu návrhu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nesluši v § 12 bod 2. - Uznesenie č. I-8/2015

Ing. Jozef Kubala navrhol doplnenie návrhu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nesluši o požiadavku vyhotovenia videozáznamu z rokovania a jeho zverejnenia na webovej stránke obce. OZ schválilo rozšírenie Rokovacieho poriadku OZ v § 13 o bod 6 v znení: „Obecné zastupiteľstvo môže schváliť zhotovenie zvukového záznamu, ktorý sa uchová 10 dní.“ - Uznesenie č. I-9/2015

OZ schválilo Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nesluši po uvedených úpravách (viď. uznesenia I-8/2015, I-9/2015) - príloha. Uznesenie č. I-10/2015

BOD 6 – Návrh rokovacieho poriadku komisií OZ Obce Nesluša

Z dôvodu potreby nepárneho počtu členov v komisiách OZ pri hlasovaní schválilo OZ zmenu počtu členov komisií Obecného zastupiteľstva v Nesluši nasledovne:

 • Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna - 1 + 4
 • Komisia výstavby a územného plánovania - 1 + 6
 • Komisia poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a ochrany život. prostredia - 1 + 4
 • Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu - 1 + 4 - Uznesenie č. I-11/2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo upravený rokovací poriadok komisií OZ (príloha). - Uznesenie č. I-12/2015

BOD 7 – Návrh poriadku odmeňovania poslancov OZ, členov stálych a dočasných komisií Obce Nesluša

Poslanci prerokovali doplňujúci a pozmeňovací návrh poslanca Ing. Mariana Chovaňáka Ing. Mariana Chovaňáka - Poriadok odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií. Ing. Jozef Kubala: navrhuje, aby sa poslanci vzdali odmien za výkon funkcie poslanca, ktoré by sa mali použiť v prospech obce. OZ schválilo Poriadok odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, členov stálych a dočasných komisií podľa doplňujúceho a pozmeňovacieho návrhu poslanca Ing. Mariana Chovaňáka (príloha). - Uznesenie č. I-13/2015

BOD 8 – Okresná prokuratúra Žilina - protest prokurátora proti uzneseniam OZ 4-3/2013, 5-7/2013, upozornenie prokurátora na povinnosť prijatia VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo protest prokurátora proti uzneseniam Obecného zastupiteľstva Obce Nesluša 4-3/2013 zo dňa 09. 10. 2013 a 5-7/2013 zo dňa 27. 12. 2013 (prílohy) a zrušilo uvedené uznesenia. - Uznesenie č. I-14/2015

Obecné zastupiteľstvo na základe upozornenia prokurátora na povinnosť Obce Nesluša vydať všeobecne záväzné nariadenie o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach uložilo obecnému úradu povinnosť vypracovať do termínu III. riadneho zasadnutia OZ návrh všeobecne záväzného nariadenia o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach. Uznesenie č. I-15/2015

BOD 9 – Žiadosť o schválenie sobášiacich na volebné obdobie 2014-2018

Matrikárka Matričného úradu v Nesluši Janka Šidlová predložila obecnému zastupiteľstvu žiadosť o schválenie sobášiacich na volebné obdobie 2014-2018. OZ určilo za poslanca povereného sobášením Pavla Škutu. - Uznesenie č. I-16/2015

BOD 10 – Odovzdanie ostatných žiadostí príslušným komisiám

Starostka odovzdala zoznam žiadostí adresovaných Obecnému zastupiteľstvu v Nesluši.

Komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna prevzala

 • žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi od žiadateľov: Štefan Plevko, Milan Škorík, Anna Škoríková, Marta Rácová, Emil Rác, Mária Janecová, Anna Jedináková, Vilma Zapaľačová, Katarína Macášková, Milan Ande;
 • žiadosti o finančný príspevok od žiadateľov: Anna Jedináková, Spojená organizácia SZŤP v Nesluši.

Komisia poľnohospodárska, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia prevzala žiadosti od žiadateľov:

 • Miroslav Miho, Štefan Ďuriak, Ján Svrček, Mgr. Štefan Šidlo, Anna Lisková.

OZ uložilo komisiám vyhodnotiť a vypracovať stanoviská k prideleným žiadostiam uvedených žiadateľov. - Uznesenie č. I-17/2015

BOD 11 – Interpelácie poslancov

Anton Janáčik:

 • upozornil na zatekanie školskej telocvične,
 • odporúča nemeniť zaužívané termíny na vývoz TKO.

Ing. Augustín Chovaňák: smetiarske autá sa nedostanú na všetky miesta.

Starostka Ing. Zuzana Jancová: obecný úrad upozornil občanov vyhlásením rozhlasu na možnosť priblíženia popolníc k hlavnej ceste pracovníkmi VPP pre odkázaných občanov.

Vincent Nemček: bolo by vhodné upozorniť občanov aj písomne.

Ing. Augustín Chovaňák: navrhuje rozšírenie osvetlenia v obci.

Ján Lisko: preťažené vozidlá s drevom poškodzujú komunikácie, treba regulovať prevoz dreva nákladnými vozidlami pomocou dopravných značiek, prípadne kontrolovať váhu vozidiel.

Doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.: nie je vyvesený harmonogram vývozu TKO.

Starostka: bude vyvesený po uzatvorení zmluvy s firmou T+T, a. s.

Mgr. Blanka Sýkorová: skončila účinnosť Rady školy, treba delegovať 4 členov.

Starostka: Chce určiť 1 deň v týždni, kedy bude priestor nad areálom ihriska otvorený na uskladnenie nadrozmerného odpadu pre občanov. Vyzvala Občianske združenie Aktívna Nesluša na pomoc pri likvidovaní nelegálnych skládok.

Anton Janáčik: bolo by potrebné vytvorenie zberného dvora.

Mgr. Miroslav Kubala: v poslednej dobe sa značne rozšíril počet obyvateľov v rómskej časti obce, ktorí pravdepodobne nie sú prihlásení k trvalému ani prechodnému pobytu.

Starostka: súhlasí s preverením skutočného stavu obyvateľov v tejto lokalite.

Ján Lisko: je potrebné priamo pri platení daní upozorniť obyvateľov na povinnosť nahlásiť psa.

BOD 12 – Rekapitulácia prijatých uznesení

Zapisovateľka Ing. Jana Gúcka zrekapitulovala poslancom prijaté uznesenia.

BOD 12 – Rekapitulácia prijatých uznesení

Starostka ukončila rokovanie 1. riadneho zasadnutia OZ.

Prílohy zápisnice:

 • Prezenčná listina z I. riadneho zasadnutia OZ konaného 09. 01. 2015
 • Uznesenia z I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 09. 01. 2014
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
 • Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015
 • Rokovací poriadok OZ Obce Nesluša
 • Rokovací poriadok komisií OZ Obce Nesluša
 • Poriadok odmeňovania poslancov OZ, členov stálych a dočasných komisií Obce Nesluša
 • Protest prokurátora proti uzneseniu OZ 4-3/2013
 • Protest prokurátora proti uzneseniam OZ 5-7/2013
 • Upozornenie prokurátora na povinnosť prijatia VZN
 • Žiadosť matrikárky Janky Šidlovej o schválenie sobášiacich
 • Zoznam žiadostí odovzdaných komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej
 • Zoznam žiadostí odovzdaných komisii PLVH a ochrany ŽP
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.